lenis Nieuwe Nederlandse kaas op markt inisme terika foorlog Y erkeerszondaar uit buitenland rijbewijs kwijt HELP Soedan GIRO 797 'Vervangers van drijfgas komen eraan' STOORMS VAN NADELIGE INVLOED OP WERK IN DE LUCHT Bemanning van de Urk terug uit Golf raait I JeTeiyü BINNENLAND DE STEM COMMENTAAR Vernietigend oordeel :euwig opportunisme ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 SCHIPHOL (ANP) - Piloten vliegen slaperig. Op grote vluchten ondervinden zij de nadelen van een doorwaakte nacht. Of ze zijn niet helemaal bij hun werk vanwege de uitwerking van slaap pillen. Bij de ergste overstroming van deze eeuw. Stichting Stichting Mensen in Oecumenische Nood Hulp vragen samen uw hulp Utrecht, onder vermelding van aktie Soedan NIEUWSOVERZICHT Nederlandse bergbeklimmer verongelukt Weer zelfmoord in Heerlense politiecel 'Loopstoeltjes deugen niet' EG geeft Pieterburen geld 'Diefstal' van afkorting CD JA 1 Nieuwe dienst Schiphol-West-Berlijn Personeel NOS wil ander bestuur Shell-slangen doorgesneden T5 T28 en die zweren bij de festbaarheid van de aden de uitspraak van Ijnholt natuurlijk een Maar niet alleen zij zich zorgen. Ook de van het Binnenhof. Lis vandaag een rechter |al mag toetsen aan het dan is morgen geen wet meer voor hem pn dan maakt hij van E een wetgever, een po- Zo hoor je de politici al i denken. |r dit gevaar van rech- almacht moet niet overdreven. Want nu tl zo dat een rechter alle (ale wetten kan toetsen internationale verdra- let Verdrag van Rome rbeeld. Die toetsing fer in feite op neer dat de |r kijkt of regering en nent, de wetgever dus, verk goed gedaan heb- |Dit gebeurt overigens zo vaak, omdat onze (rs ervan doordrongen at ze voor alles moeten ^preken, de wet moeten sen en die niet moeten delen. Ehtbankpresident Wijn- ïeeft donderdag wel een aculaire uitspraak ge- maar of die ook zo 're- fionair' is als sommige ïentatoren willen, is jachtig. Vreemd is al- dat het nog nooit eerder eurd, dat een wet haar dere moest erkennen in atuut. Zo onbekend was Icht het Statuut. Dat in eval, wordt nu anders. Van onze verslaggever EDE - Binnenkort komt er «>n nieuwe Nederlandse kaas op de markt. Het Ne derlands Instituut voor Zui- velonderzoek (NIZO) in Ede doet nog geheimzinnig over de eigenschappen van de nieuwe kaas, maar zegt wel dat het om 'een heel bijzon dere' gaat. ne kaas wordt geïntroduceerd op woensdag 7 september als koningin Beatrix in Ede de nieuwe biotechnologiehal van het instituut komt openen. Het NIZO heeft de laatste ja ren met succes gewerkt aan de vernieuwing van het Neder landse kaasaanbod Eerst werd de Kernhemmer ontwikkeld (genoemd naar het landgoed waar het instituut gevestigd is), daarna kwamen de Maas dammer en de Leerdammer. De Kernhemmer, een zachte kaassoort, is in zijn marktseg ment een succes, dat van de an dere is nog groter, in binnen- en buitenland. Ook van de nu nieuw ontwikkelde kaas heeft men grote verwachtingen. Het NIZO ontwikkelt de kaassoorten soms op initatief van een fabrikant, die iets zoekt met een bepaald uiterlijk en een bepaalde smaak. Maar met de hierboven genoemde soorten, en ook de nieuwste uitvinding is het anders ge gaan: die zijn door het NIZO zelf gelanceerd. Is dat eenmaal gebeurd, dan staat het elke kaasfabrikant vrij het recept te gebruiken, er rust niet zoiets als een copyright op. Van de nieuwe kaas wil het NIZO niet méér zeggen dan dat er niet bewust naar is gezocht, maar dat de mogelijkheden werden ontdekt tijdens een an der onderzoek in de zuivelsec tor. - En voorts dat de kaas een zeer uitgesproken smaak heeft en - aantrekkelijk voor produ centen - dat de rijping sneller verloopt dan bij andere kaas soorten. Ook de naam van de nieuwe kaas wordt pas op 7 september, in aanwezigheid van de konin gin, onthuld. De hal, welke door de koningin zal worden geopend, gaat zuurselconcen- traten produceren die door vrijwel de gehele Nederlandse zuivelindustrie worden toege past bij de bereiding van kaas, boter, yoghurt, karnemelk en kwark. Er is een investering van dertien miljoen gulden mee gemoeid. Piloten vliegen slaperig en zich in de praktijk Irmaken en het volk wat ieden hebben. Opvallend [de nadruk in het slotdo- ent op de verschillen van tot land. Iedere partij een eigen strategie uit- elen, die aansluit bij de fiale situatie in het eigen ontwikkelingen* in de [etunie en ook de aanpas- |en in Cuba betekenen breuk met verouderd fematisme en rigiditeit in brie en praktijk' valt te le- in het document. Daarte- over hoort een actievere Sname aan het politieke pn te staan, weerspiegeld etere samenwerking met (ere progressieve partijen. De communisten kunnen jroblemen van onze naties in hun eentje de baas", as Teitelboim. De meeste ïmunistische partijen iben al samenwerkings- banden gesloten met an- e linkse groepen. Maar al- 1 in Peru en Uruguay heb- linkse coalities een kans regeringsverantwoorde- heid. In Peru maken de omunisten deel uit van •enigd Links, in Uruguay i het Breed Front. De weg :t nu open voor samenwer- ig met het politieke mid- )ok binnen de partijen, die irganiseerd zijn langs de enge lijnen van het demo- tisch centralisme, zijn ■anderingen op handen, enheid en interne demo- itie zijn daarbij, naar Sov- -voorbeeld, de sleutel- iorden. Jong talent moet ier kans krijgen, zei Rod- y Arismendi, die al 33 jaar communistische partij van uguay aanvoert. Als voor- ïot kondigde hij aan „bin- n enkele maanden" terug treden. >en naar een joodse kolonist april. De kolonist bege- dde een groep Israëlische ageren in de plaats Beita in Westoever. Hij schoot zelf x ongeluk een van de Israë- iche tieners dood. De recht- ink zei verzachtende om- andigheden in aanmerking hebben genomen. Haar huis as al vernietigd door het Is- jëlische leger en haar broer as bij het incident in april ngekomen. Een andere joodse kolonist erd donderdag in staat van eschuldiging gesteld wegens et doodschieten in januari an een Palestijnse vrouw in eitin op de Westbank. Als hij rordt veroordeeld kan hem en gevangenisstraf te wach- en staan van 20 j aar. (RTR) Cockpitpersoneel van vliegtuigen heeft tijdens dienstrei zen meer en ernstiger klachten over de slaap dan thuis. NOG VOORDAT ONZE MINISTERS, staatssecretarissen, Senato ren en Tweede Kamerleden hun vakantieplunje hebben kunnen opbergen, zijn zij op een harde manier teruggebracht in de wer kelijkheid van de alledaagse politiek. De president van de Haagse [rechtbank contronteerde hen met een uniek, maar vernietigend ordeel over een deel van hun wetgevende arbeid. De rechter zei bnomwonden over hun arbeid: Dames en heren in regering en olitiek, u hebt haastig en onrechtvaardig broddelwerk afgele verd. Om meer specifiek te zijn: Minister Deetman van Onderwijs en [eigenlijk ook de regeringsfracties uit de Tweede en de Eerste Ka- Tier kregen de gevoelige tik van de rechter. De rechter bepaalde dat de Harmonisatiewet Collegegelden van de minister niet van [toepassing mag zijn op studenten die met een tweede studie be zig zijn. Door de terugwerkende kracht van die wet dreigden en kele duizenden studenten, die al waren begonnen met een 'iveede studie, gedupeerd te worden, omdat ze de maximale stu dieduur van zes jaar overschrijden en daardoor niet meer in aan merking zouden komen voor studiefinanciering. De rechter vindt dat een aantasting van de rechtszekerheid. Hij heeft het grootste gelijk van de wereld. Wie in vol vertrou wen op een succesvolle beëindiging ervan met een tweede studie begonnen, behoort niet opeens door nieuwe wettelijke bepalin gen gedwarsboomd te worden, zolang hij of zij serieus bezig is 'die studie af te ronden. De rechter is tot de slotsom gekomen dat bij toepassing van de Harmonisatiewet sprake is van een ernstige fechtsinbreuk. Dat is een zware terechtwijzing aan het adres van Deetman en aan allen die bij de wetgeving betrokken zijn ge weest. Los van alle staatsrechtelijke implicaties van uitspraak van de president van de Haags rechtbank (een rechtbank neemt nooit plaats op de stoei van de wetgevende macht, zie voor een artikel lover dit onderwerp onze pagina Achtergrond), is het een geluk kige ontwikkeling dat een onafhankelijke rechter ondeugdelijke wetgeving aan de kaak stelt. De verantwoordelijken ervoor ver dienen een harde afstraffing. HET VONNIS naar de politiek vertalend heeft de rechter de achil leshiel van de kabinetten- Lubbers 1 en Lubbers II trefzeker ge- [raakt: de wetgevende arbeid onder Lubbers heeft zelden een Schoonheidsprijs verdiend. Sterker: meer dan eens zijn nieuwe wetten tel bekritiseerd door deskundigen. Lubbers' daadkracht en bezuinigingsdrift - zijn bijnaam is niet voor niets Ruud Shock -staan haaks op de bezonkenheid en zorgvuldigheid die nieuwe wetgeving vereisen. De deplorabele toestand van onze economie maakte het naar Pin inzicht noodzakelijk dat het ouderwetse 'gemeen overleg' pussen regering en parlement - elkaar overtuigen op basis van [argumenten - tijdelijk vervangen kon worden door een verlicht pctaatbeleid' van het kabinet. Daar moesten ongelukken van ko- TEen. Het wreekt zich nu, dat het aan dat overleg de laatste jaren heeft geschort. Het is tot de kwalijke politieke mores van dit land paan behoren dat een club ministers binnenskamers de zaken in pkaar steekt en dat de coalitiepartners in de Kamer aan die za- peo vervolgens geen komma (mogen) veranderen. I Met de Harmonisatiewet is het niet anders gegaan. Tot in de re- Beringsfracties toe waren geluiden dat Deetman 'broddelwerk' had afgeleverd, maar Deetman had zijn centen nodig en de frac- |es(konden het zich net voor het zomerreces niet veroorloven pederom verzeild te raken in crisisactige toestanden - bij de fpaasopstand' over de belastingperikelen was het kabinet al bijna gesneuveld. De harmonisatiewet kreeg dus een shockbehande- R,Hooghartige en arrogante politieke doorjasserij heet dat. LDA-onderwijsspecialist Lansink, die dat spelletje eind juni neespeelde, roept na het oordeel van de rechter, dat het alle maal anders moet. Dat is het soort eeuwig opportunisme dat de politiek ontsiert en in een kwaad daglicht stelt. Hadden Lubbers pn de politici van CDA-huize voor de vakantie niet een geliefd nema op politieke avonden? Wis en waarachtig en het heette uit- pagend 'de verloedering van de politiek en de samenleving'. Het ,'e,Hepen-dat zij het de komende hete herfstavonden niet zullen "azwijgen. De bemanning van de mijnenjager Urk is uit de Perzische Golf teruggekeerd. De mannen, die onder temperaturen van boven de veertig graden hebben moeten werken, gaan tot 19 oktober met zomerverlof. De mannen van de Urk zijn waar schijnlijk de laatste voltallige bemanning, die de volle pe riode van vier en een halve maand is weggeweest. Foto: me nig gezin werd weer herenigd. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Een werkgroep van de ministeries van Ver keer en Waterstaat en Justitie onderzoekt mogelijkheden om in de toekomst ook van buitenlanders die een zware verkeersovertreding begaan of onder invloed rijden (tijde lijk) het rijbewijs in te trekken. Het is de bedoeling dat zo'n maatregel uiterlijk 1990 ingaat. Het verschil tussen het slapen thuis en op de reizen is het grootst op de intercontinentale vluchten bij vliegers en boord werktuigkundigen ouder dan 45 jaar. Een aanzienlijk deel van het cockpitpersoneel met slaapproblemen vindt dat hun slaapstoornis invloed heeft op hun functioneren tijdens het werk aan boord. Dit zijn enkele van de con clusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Ge neeskundig Centrum (NLRGC) naar de aard en de frequentie van de slaapproblemen bij Ne derlandse vliegers, boordwerk tuigkundigen en Nederlands cabinepersoneel. Het was het eerste groot schalige onderzoek naar het voorkomen van slaapproble men bij deze categorie lucht- vaartpersoneel. Aanleiding is het voornemen van het NLRGC om in de toekomst enkele mid delen en methoden ter bestrij ding van slaapstoornissen te gaan onderzoeken op hun bruikbaarheid in de burger luchtvaart. Het onderzoek is uitgevoerd bij personeel van KLM en Martinair. Hiervoor zijn alle cockpit- en port. Een aantal cockpitbeman ningsleden blijkt slaapmidde len te gebruiken die het func tioneren op de dag na de in name nadelig kunnen beïn vloeden. Opvallend noemt het rapport het dat 41 procent van de on dervraagde vliegers en boord werktuigkundigen op de in- terncontinentale vluchten na aankomst zegt alcohol te ge bruiken om na zo'n vlucht goed te kunnen slapen. In het onder zoek is niet gevraagd naar de hoeveelheid alcohol die dan wordt genuttigd. De KLM heeft in een eerste reactie op de uitkomsten van het onderzoek laten weten dat een aantal in het rapport ge noemde conclusies niet van toepassing op KLM-vliegers en KLM-boordwerktuigkundigen wordt geacht. Volgens de KLM-woordvoerder zal het wel voorkomen dat vliegers en boordwerktuigkundigen als gevolg van tijdsverschil moei lijker slapen. Volgens hem is er op basis van de gegevens van de KLM echter geen sprake van een slaapprobleem. Het gebruik van slaapmid delen door KLM-cockpitperso- neel is volgens de woordvoer- cabinepersoneelsleden aange- Tler aan strenge regëls gebon- schreven die voor 80 procent of den. Deze middelen mogen al- meer in dienst zijn bij deze leen in overleg met KLM-art- maatschappijen. Van het cock- sen worden gebruikt. Vliegers pitpersoneel reageerde 60 pro- die deze middelen op medische cent. Dit is volgens het NLRGC gronden moeten innemen, kun- wetenschappelijk gezien vol- nen tijdelijk van hun vlieger- doende om algemene conclusies staken worden vrijgesteld, voor de gehele groep te mogen Over alcohol als middel te- trekken. gen slaapproblemen, zei de Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat cock pitbemanningsleden op de in- KLM-woordvoerder dat vlie gers wel na een vlucht alcohol drinken, maar dat van een al- terncontinentale routes wat coholprobleem bij KLM-cock- vaker slaapmiddelen gebrui- pitpersoneel geen sprake is. ken dan thuis. Het percentage Ook alcoholgebruik is aan gebruikers ligt echter veel la- strenge regels gebonden. Een ger dan op grond van onbewe- vastgesteld aantal uren vóór zen stellingen in het verleden een vlucht mogen vliegers en werd vermoed, aldus het rap- boordwerktuigkundigen geen alcohol meer drinken. (ADVERTENTIE) Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie gisteren bevestigd. De maatre gel om ook buitenlanders te straffen met invordering van het rijbewijs is onderdeel van een uitgebreide aanpassing van de bevoegdheden van de politie op dat gebied. Tot nog toe mag de politie alleen Nederlandse en internationale rijbewijzen intrekken, geen - anders dan Nederlandse - nationale rijbe wijzen. Verkeer en Waterstaat en Justitie willen de politie bo vendien de mogelijkheid geven ook rijbewijzen in te vorderen als een chauffeur een gevaar op de weg is. De politie trekt nu alleen een rijbewijs in - op ba sis van artikel 27 van de We- genverkeerwet - als iemand onder invloed rijdt of weigert een bloedproef af te leggen om te controleren of het alcohol promillage de 1,3 te boven gaat. Medio juni dienden de twee departementen al een wets voorstel in om de politie de kans te geven ook een rijbewijs in te trekken als een chauffeur een lager alcoholpromillage dan 1,3 heeft, maar wel ver keersgevaarlij k gedrag ver toont. Dit wetsvoorstel is voor namelijk bedoeld om het rijden onder invloed terug te brengen. In een later stadium zal, zo laat een woordvoerder van Justitie weten, ook 'gewoon' verkeersgevaarlij k gedrag kunnen leiden tot intrekking van het rijbewijs. Van onze verslaggver NIJMEGEN - Als de 'zach te' vervanger van chloor fluorkoolwaterstoffen (CFK's) eveneens schadelijk blijkt voor de ozonlaag, komt daarmee de overeen komst om het gebruik van CFK's in ons land uit te bannen, niet in gevaar. „Er komen vijf of zes goede vervangers van CFK als drijf gas aan. Ik zie het dus niet somber in", zegt drs. M. van Diessen, secretaris van de Ne derlandse Aerosol Vereniging. De spuitbusindustrie in ons land werkt al jaren aan ver vangers van de schadelijke CFK's. Dit drijfgas, dat ook be kend staat als freon, zit nog maar in vijf van de honderd spuitbussen. De meest ge bruikte vervangers in spuit bussen zijn dimethylether en mengsels van butaan en pro paan. Als vervangend koelmid- del in koelkasten komt een am- moniak-oplossing in aanmer king, als blaasmiddel in isola- tieschuim pentaan. De 'zachte' CFK-22, een scheikundig neefje van de 'har de' CFK, wordt nog nergens toegepast. Wel is de stof ge noemd als serieuze vervanger van het gangbare CFK in spuitbussen en koelkasten. „We dachten dat het effect ervan op de ozonlaag een dui zendste zou zijn van die van de gewone CFK", aldus Van Dies sen. Men nam aan dat CFK-22 vrijwel helemaal oplost in de onderste luchtlagen. Maar deze week maakte prof. Fabian van het Max Planck Instituut in het Zuid- duitse Lindau bekend, dat CFK-22 viermaal zo schadelijk blijkt als totnutoe werd aange nomen. Overigens nog geen ge tal om van achterover te slaan. Bovendien zijn er andere ver vangers, al komen die pas over een jaar of vijf op grote schaal op de markt. „Maar we moeten wel wat overhouden", zegt Van Diessen. Van de zogeheten chloor fluorkoolwaterstoffen of kort weg CFK's staat vrijwel vast dat ze de ozonlaag aantasten. Het jaarlijks groter wordende ozongat boven de Zuidpool is er het onheilspellendste teken van. CFK's zijn onbrandbaar en stabiel. Eenmaal in de at mosfeer, stijgen ze langzaam tot grote hoogte. Twintig tot vijftig kilometer boven het aardoppervlak breken ze onder invloed van zonlicht de ozon- moleculen af tot gewone zuur stofmoleculen. Juist het ozon houdt in de hogere luchtlagen een deel van de schadelijke harde ultraviolette straling van de zon tegen. Vorig jaar werden delegaties van 31 westerse landen het in het Canadese Montreal eens over bevriezing van de wereld wijde produktie van schade lijke CFK's. Voor de eeuwwie- seling moet de produktiecapa- citeit met de helft zijn terugge bracht. Ons land gaat een stap ver der: minister Nijpels wil het gebruik van schadelijke CFK's nog deze eeuw volledig uitban nen, ongeacht de toepassing. Met de Nederlandse Aerosol Vereniging sloot hij begin dit jaar een overeenkomst, die er- tee zal leiden dat over ander half jaar in Nederlandse spuit bussen bijna geen CFK's meer zitten. Gisteren ben ik eens een eindje gaan fietsen door de landelijke omgeving van mijn woonplaats. Wat is de natuur prachtig op dit moment. Maar ook ongezond, zo merkte ik. Ik kwam langs een weiland met jonge koetjes en die arme beestjes waren verkouden. Hoesten dat die dieren deden. Kunnen ze daar nu niets tegen doen, die dieren een hoest- drankje geven of zo Er zitten figuren onder onze veehouders, die behoorlijk bij de pinken zijn. Ze aanbidden het gouden kalf en het levert zoveel op dat ze wel elke dag het gemeste kalf zouden kunnen slach ten. „Dokter, ik heb last van een zomerverkoudheid". „Meneer Merijn, neem driemaal daags een kalfslapje en u bent bin nen twee dagen overal van af'. Zou die Gert-Jan Theunisse in de Tour soms flink wat Duits kalfsvlees gegeten hebben om met een goedgevulde maag door de bergen te kunnen? Maar alle gekheid op een stokje, waar moet dat naartoe met ons eten? Is het al niet erg genoeg dat de meesten van ons, weliswaar uit eigen vrij wil, dode dieren naar binnen wer ken, maar daar ook nog eens allerlei toevoegingen bij moe ten slikken ook? Het vervelendste van dit alles is natuurlijk dat dergelijke prak tijken pas ontdekt en tegengegaan worden, nadat er al jaren mee geëxperimenteerd is. Maar ja, het spreekwoord luidt dan ook: pas als het kalf verdronken is, dempt men de put. MERIJN DEN HAAG (ANP/DPA) - De 22-jarige Jaad Horning uit Am stelveen is in Oost-Tirol tijdens de beklimming van de Grossglockner omlaaggestort en om het leven gekomen. Hij maakte deel uit van een groep van zeven Nederlandse alpinis ten die met een afdaling bezig waren. Twee andere Nederlan ders raakten licht gewond. De zeven bergbeklimmers waren met touwen aan elkaar verbonden. Vermoedelijk is één van hen uitgegleden. Het gezelschap gleed 150 tot 200 meter naar beneden, waarbij Horning en de twee anderen in een gletsjers pleet terecht kwamen. Berggidsen en andere alpinisten ver leenden eerste hulp. Voorzitter mr. K.E.J. Dijk van de Konink lijke Nederlandse Alpenvereniging, waarbij bergbeklimmers en skiërs zijn aangesloten, zei uiterst verontrust te zijn over het ongelooflijk grote aantal ongelukken dat zich dit jaar in de bergen heeft voorgedaan. Alleen van de Nederlandse Alpen vereniging gaat het dit jaar al om tien omgekomen leden. HEERLEN - Opnieuw heeft zich een man van het leven be roofd in. een cel van het Heerlense politiebureau. Het betreft een twintigjarige Heerlenaar, die donderdagavond de kans zag zich op te hangen. Het is de vierde keer dit jaar dat mensen zich) inleen Heerlense politiecel verhangeh'hebben-.'Tn drie ge1 vallen met dodelijke afloop. Een van de vier zelfmoordpogin gen werd op tijd ontdekt en kon zodoende worden voorkomen. De rijksrecherche heeft het onderzoek in handen genomen. AMSTERDAM (ANP) - Loopstoeltjes, hulpmiddelen waarmee kinderen die nog niet zelf kunnen lopen zich toch rechtop mee kunnen voortbewegen, remmen het natuurlijk loopproces van een kind en veroorzaken veel lichamelijk letsel. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Consument en Veiligheid heeft uitgevoerd aan de hand van buitenlandse literatuur. Zij raadt het gebruik van dergelijke stoeltjes daarom af. BRUSSEL/DEN HAAG (AFP/ANP) - De Europese Commissie heeft besloten 50.000 ECU, ongeveer 120.000 gulden, ter beschi king te stellen voor de bestrijding van de nog steeds niet geheel opgehelderde ziekten die de oorzaak zijn van de huidige mas sale zeehondensterfte in de Noord- en Oostzee. Dat is in Brus sel officieel bekendgemaakt. Het geld zal ter beschikking ko men van het zeehonden-opvangcentrum in Pieterburen. Vol gens de Commissie staat niet vast dat de sterfte geheel voor re kening komt van het herpes- en picorna-virus. Een dergelijke conclusie is eveneens getrokken door deelnemers aan een tweedaagse Greenpeace-conf erentie in Londen. DEN HAAG - Het Christen-Democratisch Jongeren Appél (CDJA) bekijkt mogelijkheden om te voorkomen dat een,1 nieuwe politieke jongerengroep met sympathie voor de voor-: malige Centrum-Democraten rond ex-kamerlid Janmaat zich ook van de afkorting CDJA bedient. De jongerengroep rond Janmaat heeft deze week besloten politiek actief te worden op scholen en bij jeugdverenigingen. Deze groep van ultra-reehtse jongeren wil zich Centrum Democraten Jongeren Actief noe men. De christen-democratische jongeren zijn geschokt over deze 'diefstal' van de afkorting CDJA. Inmiddels hebben de JOVD (jonge liberalen), de Jonge Socialisten en de Jonge De mocraten zich eveneens verontwaardigd getoond. SCHIPHOL (ANP) - Met ingang van 15 september zal de Ame rikaanse luchtvaartmaatschappij Trans World Airlines TWA dagelijks een retourvlucht tussen Schiphol en West-Berlijn uitvoeren. De vluchten gaan via Hamburg. Voor deze nieuwe verbinding zullen vliegtuigen van het type Boeing 727 worden ingezet. TWA is de tweede maatschappij die Schiphol met West-Berlijn gaat verbinden. Al enige jaren voert de Britse luchtvaartmaatschappij Dan-air diensten tussen Schiphol en West-Berlijn uit. De KLM voert diensten uit op Oost-Berlijn. HILVERSUM (ANP) - De ondernemingsraad van de NOS wil op korte termijn met de mediaspecialisten van de Tweede Ka mer gaan praten over de mogelijkheid de samenstelling van het NOS-bestuur te wijzigen. De OR verwijt het NOS-bestuur, waarin de omroepvoorzitters de meerderheid hebben, nauwe lijks oog te hebben voor een goed functionerend gemeenschap pelijk omroepbedrijf en de NOS-organisatie zelfs geleidelijk aan onderuit te halen. Vice-voorzitter van de OR Erik Boshuij- zen maakt duidelijk dat de OR niet het vertrouwen in het da gelijks bestuur van de NOS heeft opgezegd. „Onze kritiek geldt met name de omroepvoorzitters, die via het schimmige, onoffi ciële instituut van het voorzittersoverleg, allerlei zaken voor koken waarvan wij geen weet hebben. Daar komt nog eens bij dat de bestuursvergaderingen op last van NOS-voorzitter Van der Reijden besloten zijn geworden." AXEL - Bij een Shell benzinestation aan de Kanaalkade te Axel zijn in de nacht van donderdag op vrijdag acht slangen doorgesneden. Verder was op een zijmuur van het tankstation de term Rara aangebracht. De rijkspolitie stelt een onderzoek in. A ,<J)r

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 3