WELKOM Geen vliegtuigjes WELKOM PHILIPPINE MOSSELSTAD NR.l voor andere gemeente: GEMEENTE HONTENISSE OVERSTELPT MET IN REACTIES. MAAR TOCH: IN AXEL 27-28 AUG. Tandarts en echte DE STEM VAN ZEELAND 4 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 ïfil STEM VAN ZEE Structureel Persoonlijk fTffipWNE straten. Den Haag, Nieuw- Beertha, Boxtel, Lisse, Dor drecht en Drachten. De reac ties komen van heinde en ver re. Logisch natuurlijk, de re giomensen kennen Hontenis- se". De laatste twee jaar was Hontenisse zes keer op televi sie. Deze keer belde de redac tie van het NOS-journaal zelf. Hoe het ging met de wer vingsplannen. „Er moet conti nuïteit inzitten", zegt de bur gemeester. „Als je een half jaar met je armen over elkaar zit, ebt de belangstelling weg. Dat willen we voorkomen". Dat lukt dus aardig, maar het is de vraag of er straks 'iets blijft hangen in de gemeente Hontenisse'. „Je kunt de belangstellenden verdelen in categoriën. Je hebt de categorie jonge ouderen. In de leeftijd tussen 55 en 65 jaar. Die gaan vutten en willen er gens rustig wonen. Nou, dat kan hier uitstekend. Je hebt de categorie mensen die van V; - tfTEN in de komkommer jfess heeft zijn neus nog niet 1? pen kranten in de zomertijd vi omer ervoor. We lezen over k linghouders als het regent. Is pegen overbelast, zijn er wacl en drukkend op het strar lieuw. De zomer is een (kom)k purnalisten. De politiek pauzt ragers zijn met vakantie. Ech pat de krant ondanks de zomei lorden muggen olifanten, ong pn voor ufo's aangezien. De le ch dun, er staat niets in vand elgische krant Het Volk zitte Is wij. Wat te doen in de koml or Frank Deij oorsprong uit deze streek ko| men, elders gewerkt hebt» en nu weer terug willen. I belde een tandarts met vraag of het mogelijk was e praktijk te openen in waarde. Dat was iemand in deze streek geboren is". Burgemeester Kessen weel het. Soms wordt er 'scheve ogen' gekeken naar ie activiteiten die in zijn gej meente ontplooid wordet Maar dat is voor hem absoluut! geen reden om het wat rusti| ger aan te doen. Sterker, Kes sen voelt er zelfs voor geza menlijk de kar te trekken „Maar dan praat je wel ove een omvangrijker project. I heb altijd gezegd dat ik er pri| mair voor Hontenisse Maar als we door gezamenliji| iets op touw te zetten, met inwoners naar Zeeuwse! Vlaanderen kunnen waarom niet. Ik wil me I inzetten om Terneuzen aai meer industrie te help maar dan moet er ook voo Hontenisse wat aan vast zit| ten. Een paar inwoners ex bijvoorbeeld". nieuwsnood was op dinsdag augustus zo hoog dat Het olk moest openen met de la mentabele belangstelling voor zwembaden. 'Juli was voor ijsberen', spoort correspon- ant S.L.L. de 200.000 abonnees ?n Het Volk tot lezen aan. Openluchtzwembaden smeken zon' schijnt het bovenlicht „Het slechte juliweer heeft Gentse zwembaden heel wat arten gespeeld. Voor de open- Ichtbaden. Bij sommige zoals jvoorbeeld de Neptunus, was toestand rampzalig. Toch J een lichtpuntje, voor igustus heeft de weerman een Inke portie zon besteld', gaat pt dan verder. Een week later zet redacteur art Moerman een bericht on- rr de kop 'Olé, olé, oleóleólé' in P blauw kaderke op de voor- pgina van het regiokatern, jat doet erop?. De hemel is ge aard en Spanjaarden zijn, net als vorig jaar, in dichte ammen naar de camping van 1 Blaarmeersen afgezakt. Olé, ?t uitbaatster Hilda van den >ple en zij bedoelt 'kassa', pt °lé van Hilda moet een orzet voor open doel zijn om de openluchtzwembaden p eens te informeren of het middels wat drukker is ge- ffden nu de zon schijnt. Het Jik laat die kans voorlopig p liggen. lat was nu een echte kom- Tuner". zorgt Bart dinsdag pens het ochtendoverleg voor I ï/r881 °yerbodige informa- L "Maar ja, we hadden niets rr raeuws kort op de voorpa pa en dan halen onderwerpen [Krant die er anders nooit in then of toch zeker minder Pminent worden gebracht", i/ezers hadden er kennelijk Ln «nden nog niet op stuk ge in!1? yant volgende dag prat hetzelfde bericht op- C w ln Het Volk, nu zonder lurke. .et Volk ziet begin augustus twee keer brood in een zel- l geziene bloem. Langs de F raj Laarne springt vol- Sluis alweer geruime tijd te gen de grens van 3000 inwo ners aan. Vandaar dat de be stuurders van het bij de Bel gen zo geliefde stadje er van alles aan doen het aantal in woners op te krikken. „Maar we forceren niets", zegt wet houder J. du Fossé. „Persoon lijk hoeft er voor mij geen vliegtuigje boven Sluis te vlie gen. Hontenisse doet dat wel, dat mag. Ik denk dat Honte nisse meer reden heeft om de trom te roeren dan Sluis. Zelf ben ik middenstander. Het gonst hier momenteel van de activiteiten. Sluis leeft. We zijn nu bezig met de bouw van 30 a 40 woningen in Sluis en de kern Retranchement. De be langstelling om hier te wonen is goed. Ik zie dan ook geen re den tot paniek. Het voor naamste is de leefvaarheid in de kernen in stand te houden. Forceren is er niet bij Aardenburg kent een Toe ristisch Recreatief Actieplan. Daarmee wil de gemeente de kikkerstad onder de aandacht van een zo breed mogelijk pu bliek brengen. Dat lukt overi gens redelijk. Pas nog was Aardenburg op de televisie in het programma 'Ontdek je Plekje'. „We hebben geen con creet plan dat zich alleen richt op wonen in Aardenburg", zegt gemeente-secretaris J. Janssen. „We proberen dat zo breed mogelijk in te vullen. Werken, wonen, recreëren. Er zijn plannen in ontwikkeling. Onder andere de dorpsplan nen voor Eede en St. Kruis. Toerisme, werkgelegenheid aan trekken, dat alles moet één geheel zijn en aantrekke lijk genoeg om nieuwe inwo ners te trekken". Burgemeester J. Kruize van de gemeente Oostburg windt er geen doekjes om. Een oplos sing om de terugloop tot staan te brengen is er nog niet. „Het probleem is duidelijk, de juiste remedie vinden is moei lijk. Natuurlijk zijn we er wel mee bezig. Maar dit is een structurele zaak, dan moet je ook met een structurele oplos sing komen. We hebben ge zegd, laten we eens uitzoeken waarom mensen vertrekken of zich vestigen in onze ge meente. Aan de hand van die resultaten kunnen we mis schien wat concreets doen. Maar nogmaals, zover zijn we nog niet. Het blijft bij stoeien". Aan de andere kant van Zeeuwsch-Vlaanderen ver welkomt de gemeente Axel haar bezoekers met een een voudig bord aan de gemeente grenzen: Welkom in Axel. Een beetje mager, maar dat wil niet zeggen dat de gemeente Axel zich niet inspant om het inwonertal op te vijzelen. In wethouder H. de Mul heeft Axel in ieder geval een vurig pleitbezorger. „Axel is de mooiste gemeente om in te wonen", zegt hij. „Axel heeft zich ontwikkeld tot een woon- gemeente. Wij hebben alles. Axel is een van de goedkopere gemeenten aan het worden. De voorzieningen zijn goed, in de kernen is het goed wonen, recreatiemogelijkheden in de Smitschorre, dicht bij de fa brieken en toch rustig, wat wil je nog meer". En lachend voegt hij er aan toe: „We heb ben trouwens al genoeg vlieg tuigjes in de lucht. Ja, de zweefvliegtuigen die telkens terugkeren omdat ze weten dat Axel een goede thuishaven is". Uiteindelijk belanden we in Hontenisse, de gemeente die er telkens weer in slaagt in het nieuws te komen. Zoals afgelopen dinsdag toen de ge meente keurig over het televi sie-scherm paradeerde. De re acties waren volgens burge meester A. Kessen overweldi gend. „Uit heel het land. De tele foon stond roodgloeiend. Heb je tien seconden, dan pak ik het lijstje". Even later somt de burgemeester een aantal plaatsen op. „Een paar dwars En weer was Hontenisse uitgebreid in het nieuws. Dins dagavond waren daar in het NOS-journaal van acht uur plotseling beelden van de Oost-Zeeuws-Vlaamse ge meente. Niet lang, maar ruimschoots voldoende om de voordelen van wonen in Hontenisse op een rijtje te zet ten. Tuinpremie, goedkope bouwgrond, welkomstpre mies, kortom in Hontenisse is het uitstekend toeven. Maar Zeeuwsch-Vlaanderen, de laatste jaren geteisterd door een leegloop, telt nog zeven andere gemeenten. Wat doen die eigenlijk om inwoners te lokken? Wie door het Zeeuws-Vlaamse land rijdt, ontdekt bij vrijwel iedere gemeente een welkomstbord met daarop wervende tek sten. Is dat voldoende of moet straks iedere gemeente bij de STER zendtijd kopen. Tekst Romain van Damme Foto's Cor J. De Boer Woensdag wandelde een Bra bants echtpaar door de straten van de gemeente Sas van Gent. Van plan om zich in de nabije toekomst in Zeeuwsch- Vlaanderen te vestigen, keken man en vrouw een beetje rond in de streek. In de grensge meente aan het kanaal vroe gen ze een passant of hij een makelaar wist die hen weg wijs kon maken in het dorp en omgeving. Het echtpaar kon zich geen betere informant wensen. Die passant was wethouder L. Marquinie. De kennismaking met Sas van Gent raakte vanaf dat moment in een stroomversnelling. H. van Oothegem, chef algemene za ken, nam het echtpaar op sleeptouw en hoorde drie uur later tevreden dat de keus ge maakt was: binnenkort ver huist het echtpaar naar Sas van Gent. „We hadden deze keer tijd voor een persoonlijke aan pak", zegt Van Oothegem. „Deze investering van een paar uur leverde meteen re sultaat op. Dat is niet altijd het geval en niet altijd hebben we tijd om mensen zo te bege leiden. Iedere gemeente pro beert op zijn manier te wer ven. Wij doen dat op een heel breed terrein. We proberen de bedrijvigheid op te kloppen, zorgen voor werkgelegenheid. We promoten de gemeente Sas van Gent op beurzen. In de sfeer van de grondprijzen doen we wat en overleg over de aanschaf van een bouwka- vel is altijd mogelijk". Geen woord over reclame vliegtuigjes met daarachter wervende teksten. Zeker in Hontenisses buurgemeente Hulst niet waar volgens bur gemeester F. Jacobs 'absoluut geen noodzaak is om langs die weg Hulst te promoten'. „Dat is geen oordeel over Honte nisse en collega Kessen", zegt hij. „Dat die gemeente zich zo presenteert is prima, maar Hulst heeft dat niet nodig. Sterker, we hebben een ander probleem. Bij ons gaat het eerder te snel dan te lang zaam". De burgemeester doelt op het uitbreidingsplan Tra gel. „Dat vliegt ons door de vingers. Dat loopt als een trein. De belangstelling is groot. Het gaat om enkele honderden woningen". Later belt de burgemeester de pre- ciese aantallen door. „Naar de Belgische kant op gaat het om 340 huizen. De andere kant uit, naar Sint-Jansteen op, han delt het om 160 tot 310 huizen. Dat plan moeten we nog gro tendeels invullen". In Terneuzen verwijst T.J. de Brauwer, chef algemene za ken, onder andere naar de uit komst van een onderzoek dat het CNV onlangs hield. Het CNV bekeek hoe hoog de woonlasten zijn in de Zeeuwse gemeenten. Terneuzen kwam als goedkoopste uit de verf. „Het belastingklimaat in Ter neuzen is inderdaad gunstig", zegt De Brauwer. Het is vol gens hem een van de voorde len die de grootste gemeente in Zeeuwsch-Vlaanderen te bieden heeft. Momenteel is Terneuzen bezig al die voor delen in een promotieplan te bundelen. „Dat plan willen we eind dit jaar aan de gemeenteraad presenteren. We richten ons natuurlijk op de industrie, dichtbij het werk wonen. De diversiteit aan scholen, de cul turele voorzieningen. Nu heb ben we uiteraard ook een pak ketje aan te bieden. We probe ren cliëntgericht bezig te zijn. En we vinden dat Terneuzen in potentie veel te bieden heeft. Hoe we die promotie straks aanpakken? Dat is nog niet besproken, folders zal bij voorbeeld een onderdeel zijn. Nee, een vliegtuig voor Ter neuzen zie ik niet zo snel de lucht ingaan". In het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen hikt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 20