:R MIV m/v v. Sasse aan Actief de top fKSWATERSTAAT BEKIJKT EFFECTEN KOEGORSPOLDER LAST? OTIEF (M/V) oningbouvvvereniging vraagt bewoners bloemenbuurt om geduld Terneuzen wil subsidie geven voor oud-papier VAN DE REGEN IN DE DRUP. Gildefeesten Sluiskil bieden vier dagen lang spektakel PLAATSELIJK NIEUWS JANSEN REFLECTEREND GLAS BELANGRIJKE SPECIALITEIT VA- KANAALZONE S tadswandeling in Aardenburg MARKTEN Succesvolle Kezandse Donderdag A76 HE ftTEM VAN ZEELAND 3 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 ation tere been Slibdepot DE DRAINAGE SCHOOL T (K.T.S.) 4902 AK 'Dutch Quality' Oostburg I T16 n./adm. enschappen. de Duitse taal in produkten en i soortgelijke Statie kunt u binnen Loneelszaken, fan onze verslaggever ERNEUZEN - De bewoners van betonwoningen in de Terneu- iense bloemenbuurt weten pas and oktober, begin november van jit jaar wat er met hun woningen baat gebeuren. Sinds een jaar is je woningbouwvereniging Ter- heuzen bezig met renovatieplan nen betreffende de 84 betonwo ningen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bewoners eind deze maand zouden weten waar ze aan toe zijn. De kosten van de gemaakte plannen zijn echter dermate hoog dat ze de door de rijksoverheid gehanteerde bedragen voor dergelijke projecten ruimschoots ooverschrijden. Omdat de financiële positie van de woningbouwvereni ging niet al te stevig is, vroeg de ver eniging twintig procent extra subsi die aan de overheid. Onlangs kreeg de gemeente Ter- neuzen bericht dat de provincie te weinig geld heeft om de plannen te kunnen verwezenlijken. Daarom stelde de Directie Volkshuisvesting voor om de plannen met het thans be schikbaar zijnde geld uit te voeren, of af te wachten en hopen op een gunsti ger verdeling van de gelden. Dat kan via een landelijk overleg eventueel gerealiseerd worden. Per 1 oktober wordt landelijk bekeken in hoeverre de subsidies door de verschillende provincies gebruikt zijn. Naar gelang de behoefte in de provincies wordt het geld dat over is opnieuw verdeeld. Het bestuur van de woningbouw vereniging besloot het landelijk over leg af te wachten. De vereniging heeft momenteel te weinig geld om nu al te beginnen met de renovatie. Wel zal in overleg met de architect en aannemer bekeken worden waar en hoe er even tueel bezuinigd kan worden. Voor waarde is echter dat er niet getornd wordt aan de kwaliteit van de reno vatie. ng en [jt party's, Sen. Be volgende Idrichem, ertrudis en (zorgen wij tal fcn studerend (isniveau. en i hebben van bstemen. fchikken om |met zijn/haar ierdeel zijn '.S. Arjan van IDENBERG 12. nderzoek stort kanaalslib an onze verslaggever ERNEUZEN - Rijks waterstaat gaat een lader onderzoek in teken naar de milieu- ffecten van het storten ran kanaalslib in de [oegorspolder. Voordvoerder Vink van ijkswaterstaat zegde deze week een verkorte milieu- ffectrapportage (MER) toe jjdens een vergadering an de Terneuzense mi- ïeucommissie. «den uit deze commissie wa- en weinig gelukkig met de wijze waarop het plan voor het libdepot in de Koegorspolder ras ontwikkeld. „Het gemeentebestuur van erneuzen reageert wel erg fi- eel op het verzoek van rijks- raterstaat om in de Koegor- jolder zeer verontreinigd slib mogen storten," zo merkte R. ■ends (D66) op. Die opmerking was tegen het (ere been van wethouder J. van oijen. „Als we dat slib niet 'eghalen komt de scheepvaart, lie voor Terneuzen van het roots te gelang is, in gevaar. De vaargeul slibt onherroepe lijk dicht. Het college heeft dan jok in overleg met het Haven- hap besloten dat Terneuzen 1 deze haar eigen verantwoor- ng heeft," benadrukte Van oijen. Arends bleef van mening dat de rapportage van de Grontmij ver de slibstort te wensen over ,et, omdat geen melding in het japport gemaakt werd van 'elke verontreinigde stoffen in wat voor hoeveelheden ize in het slib worden aange- offen. Ook miste de D66'er de [rgumentatie waarom andere eaties, genoemd werd onder heer de Axelse Vlakte, waren lfgevallen. lette port. ma verplicht. 50-32352 uur. reiden van uw drai- tuinbouw. Tevens riolering en andere A. van Himme wilde van de skundigen van rijkswater- aat, die het plan voor het slib- epot kwamen toelichten, we- i waarom het kanaalslib niet zuiverd kon wordea De medewerkers van rijks- terstaat voerden aan dat !t slib dusdanig vervuild is lasse 4) dat zuiveren niet lo- end is'. Niettemin zegden zij ie dat de effecten van de slib- ort op het poldermilieu nader tderzocht zouden worden. iand die: van geautomatiseerde e; er typevaardigheid; \0-diploma heeft en zo 3A /orden ingewonnen bii eer J. Broos 27554 2 (privé). '0 dagen aan bestuW chool. en De Glasfabriek in Sas van Gent is een dochter onderneming van Glace- ries de Saint Roch, een Europees concern dat op zijn beurt weer deel uit maakt van de Franse in dustriële groep Saint Go- bain. Bij het bedrijf in Sas werken 240 mensen, waarvan zo'n dertig pro cent van de Belgische na tionaliteit. Rond 1980 maakte het be drijf een moeilijke pe riode door. Er was groot gebrek aan een nieuw perspectief. Dat kwam er in de vorm van een nieuwe technologie op het gebied van reflecterend glas. De 'wedergeboorte' die daar in de tachtiger jaren op volgde, bracht de fabriek terug aan de top. Een tweetal nieuwe pro duktielijnen waarmee binnenkort wordt gestart moeten die positie verste vigen. Twee van de in totaal acht produktielijnen in Sas van Gent zijn afgestemd op het maken van 'dubbel', oftewel isole rend glas. F0T0VVIM KOOYMAN Door Ronald Verstraten WIE ZICH SPIEGELT in mo derne kantoren in Tokyo of wolkenkrabbers in New York, loopt grote kans dat hij in 'Sas Glas' staart. Naast de produktie voor de Neder landse markt wordt meer dan de helft van het in Sas van Gent bewerkte glas uitge voerd. Niet alleen naar de VS of naar Japan, maar ook naar Australië, Nieuw Zeeland of het Midden Oosten. We hebben het nadrukke lijk over bewerkt glas. In Sas wordt geen glas meer ge maakt. Dat gebeurt in een an dere vestiging van Saint Roch, namelijk in Sambrevil- le. Daar komt het nog onge harde glas vandaan. In Sas worden de zes bij drie meter grote glasplaten precies op op maat gesneden en gehard. „Alles gaat op bestelling, wij hebben niets op voorraad", zegt hoofd personeelszaken L. de Kerf. Op de vraag naar de hoeveelheid glas die jaarlijks in Sas wordt bewerkt moeten zowel hij als algemeen direc teur J. Vanden Berghe het antwoord in eerste instantie schuldig blijven. Dat is min der vreemd dan het lijkt: bei den zijn nog pas kort in dienst van de glasfabriek. De secretaresse biedt uit komst: 650.000 vierkante me ter glas per jaar. Dat maakt de fabriek tot de op één na grootste producent van vlakglas - glas voor de bouw - binnen de Benelux. Van dat vlakglas wordt veiligheids glas gemaakt, geëmailleerd glas, dubbel en reflecterend glas. Het laatste kan in een grote variatie van kleuren en in verschillende mates van (on)doorzichtigheid worden gemaakt. Vanden Berghe: „Er is natuurlijk een groot verschil of het glas is bestemd voor landen in het Verre Oos ten of voor West- Europa. In het eerste geval moet het de warmte veel meer buiten houden, in het andere moet het de warmteverlies juist worden beperkt." Hij stelt dat reflecterend glas, onder de !t>:r+u!»n tumslk) v- [/j aa0'\ S« v*n Ctw^jf naam Cool Lite, heel moeilijk te maken is: als er op een compleet gebouw één ruit af wijkt, zie je dat onmiddellijk. „Een hele specialiteit, dus", zegt hij. „Maar we zijn het beste bedrijf van Saint Roch. Bij onze klanten staan we be kend om onze 'Dutch Quality'. Twee van de in totaal acht produktielijnen in Sas van Gent zijn afgestemd op het maken van 'dubbel', oftewel isolerend glas. Daarin heeft de fabriek een aantal specia liteiten ontwikkeld. Waar ge woon dubbel glas wordt ge scheiden door een luchtlaag, is Polyglas Contrasonor ge vuld met een geluidwerend gas. Bovendien is het glas in hoge mate warmte isolerend. Daarmee zijn de mogelijkhe den van dubbel glas, zo blijkt, nog lang niet uitgeput. Een noviteit van de glasfabriek is dubbel glas met een magne tisch bestuurde jalouzie, die in het glas is ingebouwd... „Het sterkste punt van de fa briek is niet alleen de mooie produkten, maar ook de werkwilligheid en het vak manschap van het personeel", zegt Vanden Berghe. Dat per soneel wordt in het bedrijf zelf opgeleid. Met het oog op de nieuwe produktielijnen, waarmee een investering van zo'n twaalf miljoen gulden is gemoeid, moest evenwel een groep operators worden opge leid in de VS. Daar bleek dat ze aan één week genoeg had- den, in plaats van de ge plande twee. De sinds 1980 op gedane ervaringen met re flecterend glas hadden al veel kennis opgeleverd. Vanden Berghe: „Dat past ook in de filosofie van Saint Roch: de mens én het produkt verbete ren." Bij een rondgang door de fabriek valt het gebruik van verschillende computerstu ringen van machines op. Ook die zijn er na de reorganisatie van 1980 gekomen. De Kerf: „In de loop der jaren is de fa briek omgebouwd tot een ge automatiseerd bedrijf, ge richt op de meest geavan ceerde produkten. In Neder land zijn er misschien wel tien die glas kunnen maken, maar niet met dezelfde kwa liteit als wij. Anders zouden we ook niet zo kunnen expor teren." Vanden Berghe toont het vertrouwen in eigen pro dukt aan: „Als ik een elec- trisch apparaat koop krijg ik een half jaar, hooguit een jaar garantie. Op ons glas geven we tien jaar!" „Een goed maar breekbaar produkt". (ADVERTENTIE) fan onze correspondent ERNEUZEN - Nadat er oor diverse zijden in de aadsvergadering diverse «ren op aangedrongen is, "1 de gemeente Terneuzen tergaan tot het subsidië- en en het garanderen van en minimumopbrengst oor de inzamelaars van U(f papier, zoals vereni- ingen, kerkgenootschap- en en andere instellingen, ij dens de commissievergade- og welzijnszaken milieu P™ de verordening, zoals B W die voorstaan, welwillend wangen. Alleen K. van der oofd (VVD) zei tegen de ver- aening te zijn. „Ondanks het •geven dat we er een schoner *u,van zouden krijgen en oelangrijk is voor de Ter- '®n^e verenigingen is onze e kgen omdat we het toch •verlapte subsidie vinden de papierhandel en aan- •rwante industrie" a mening van A. van Himme mes Perspektief) stond in ki°P deze uitspraak. „Wij U) met deze verordening v volgens opgave van open- werken een besparing van miljoen kilogram oud pa- at i?^ huisvuil betekent, int: ooilege meent een ga- msubsidie aan een maxi- mum van 2000 gulden per ver eniging of instelling te moeten verbinden, betreuren we". Ook de overige fracties wa ren blij dat na de diverse dis cussies er nu eindelijk een ga rantiesubsidie verleend gaat worden. De subsidie vult de marktprijs aan tot en garan deert de minimum opbrengst voor de inzamelaar van zes cent per kilo. AARDENBURG - Aanslui tend op de uitzendingen van het TV-programma 'Ont dek je plekje' over Aarden burg, wordt morgen in sa menwerking met de AVRO, het gemeentebestuur en de plaatselijke VW een stads wandeling gehouden. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan men de routebeschrijving af halen in het gemeentelijk mu seum in de Marktstraat. Aan de stadswandeling is een prijs vraag verbonden. Tijdens de tocht door Aardenburg moet men de antwoorden vinden op drie vragen. Een vierde vraag is een zogenaamde 'schat- vraag'. De winnaar ontvangt een fiets. Alle kranten staan dagelijks boordevol Want nieuws maakt weer méér nieuws. JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN nieuws. Nationaal en internationaal. Maar, en En dat kan wel eens belangrijker zijn: het DE STEM dat is het grote verschil, in uw Regionale raakt u immers persoonlijk. Dagblad kunt u óók lezen wat de gevolgen U hoeft alleen maar even te bellen en zijn voor uw eigen stad, streek of plaats. ook dat nieuws komt dagelijks bij u in debus. Pt KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDEfttAND BRIDGE - De Bridge Socië teit Oostburg speelde de elfde wedstrijd van de zomercom petitie met 17 paren. Uitslag: 1. heren Ramondt sr.-Ra- mondt jr., 2. mevrouw Van den Dries-de heer Hagenaars, 3. dames Remijn-Voogdt. KAPELLE, 12 augustus - Benoni, 47.100 kg: kl. 1 60/70 0,23-0,43, 70/80 0,47-0,98, 80/90 0,38-0,50, Kl. 2 60/70 0,25-0,32, 70/80 0,34-0,46, 80/90 0,37-0,39. Mantet, 600 kg: kl. 1 60/70 0,18, 70/80 0,31-0,34. Sum- merred, 17.600 kg: kl. 1 70/80 0,63- 0,70, 80/90 0,32-0,43, 65/70 49-70. Kl. 2 70/80 0,33-0,37, 80/90 0,32. Discovery, 10.000 kg: kl. 1 60/65 0,71-0,95, 65/70 1,42-1,76, 70/80 1,50-1,81, 80/90 1,15-1,70. Kl. 2 55/60 0,23, 60/65 0,39, 65/70 0,67, 70/80 0,94, 80/90 0,73. Scarlet Be noni, 7700 kg: kl. 1 60/70 0,52-0,57, 70/75 0,64, 70/80 1,19-1,33, 80/90 1,07-1,15,90 0,56,91 0,58. Kl. 2 70/80 0,59, 80/90 0,44, James Grieve, 28.200 kg: kl. 1 80/90 0,45-0,61, 91 0,32-0,36, 75/80 66-78, 75/85 63-80. Tydeman's Early Worcester, 18.600 kg: kl. 1 60/70 0,24-0,47, 70/80 0,42-0,82, 80/90 0,33-0,72, 91 9,42. Clapp's Favourite, 21.000 kg: kl. 1 55/65 0,74-0,91,65/75 1,03-1,22. Kl. 2 50/55 0,23-0,39, 55/65 0,24- 0,68, 65/75 0,53-1,04. Precose de Trevoux, 7000 kg: kl. 1 50/55 0,27- 0,30,55/60 0,35-0,45,60/70 0,64-0,82. Pruimen natuur, 360 kg: kl. 1 3,20. Kl. 2 1,30, GR 2,50, IN 0,25. Belle de Louvan, 1470 kg: kl. 1 2,80-3,60. Kl. 2 1,70-2,50, GR 0,60-3,00. Czar pruim, 550 kg: kl. 1 1,90-2,30. Kl. 2 1,00-2,20. Monsieur Hatif, 520 kg: kl. 1 3,90-4,60. Kl. 2 2,00-2,80, GR 3,00. Opal, 150 kg: kl. 2 1,10-1,80. Reine Claude d'Alithan, 510 kg: kl. 1 2,30-2,50. Reine Claude d'Ouillins, 220 kg: kl. 2 1,40-2,00, GR 2,50-2,60. Reine Claude verte, 20 kg: kl. 1 3,20. Kl. 2 2,40. Reine Victoria, 760 kg: kl. 1 4,00-4,90. Kl. 2 1,70-2,60, GR 2,00-2,30. Aard beien natuur ds. a 500 gr„ 160 ds.: Kl. 1 A 2,10-2,60. Elsanta nat. doos x 500 gram, 140 ds.: kl. 1 2,20. El vira natuur ds. a 500 gr., 50 ds.: kl. 1 A 1,90. Rondom kg, 90 kg: kl. 2 3,70-4,00. Rode bes doos x 200 gr., 110 ds.: kl. 1 1,30-1,50. Rode bes doos x 500 gr., 60 ds.: kl. 1 3,30- 3,60. Bramen doos x 200 gr., 4130 dis.: kl. 1 0,65-0,69. Bramen doorn- loos ds x 200 gr., 2170 ds.: kl. 1 A 0,65-0,71. Schonemann doos x 200 gr., 110 ds.: kl, 1 3,20. Kl. 2 2,50. Frambozen doos x 200 gr., 100 ds.: kl. 1 3,10-3,60. Kl. 2 1,80-2,30. Glen Glova doos x 200 gram, 10 ds.: kl. 1 2,90. Stanza kg, 50 kg: kl. 2 3,50- 4,00. Stanza doos x 500 gr., 80 ds.: kl. 2 3,10-3,40. Totaal aantal colli 16.677. Komkommers stuk, 1750 st.: kl. 1 40 0,36, 41 0,35, 50 0,41, 51 0,45-0,58. Kl. 60 0,51,61 0,57-0,62. Sla natuur St., 440 St.: kl. 1 B 0,38-0,40. Kl. 2 B 0,17-0,20. Tomaten krat, 170 krat: kl. 1 A 6,90-7,30, B 6,30. Kl. 2 A 5,60-7,50, B 5,80-7,20, C 4,40. Krul andijvie, 40 kg: kl. 1 A 0,45-0,50. Andijvie natuur, 340 kg.: kl. 1 0,20, A 0,20-0,25. Bloemkool na tuur, 470 St.: kl. 1 06 1,00-1,90, 08 0,70-1,20,10 0,50-0,80. Kl. 2 06 1,40- 1,20, 08 0,50-0,80, 10 0,50-0,70. Breekpeen, 50 kg: kl. 2 05 0,07. Bospeen natuur, 130 bos: kl. 2 0,64-0,86. Rabarber, 40 kg: kl. 1 0,23-0,26. Kl. 2 0,18. Radijs bos, 100 bos: kl. 1 0,49-0,50. Sitskool, 820 kg: kl. 1 A 0,12-0,18. Snijbonen glas, 300 kg: kl. 1 2,00-2,50. Kl. 2 KR 0,90-1,50. Snijbonen natuur, 90 kg: kl. 11,70. Kl. 21,50, KR 1,00- 1,30. Sperciebonen natuur, 30 kg: ld. 2 1,20. Sperciebonen div., 30 kg: kl. 1 1,50. Kl. 2 1,10. Pronkbo- nen, 50 kg: kl. 1 0,85-0,90. Prei, 20 kg: kl. 1 A 0,75. Rode kool, 40 kg: kl. 1 A 0,40. Uien kg, 810 kg: kl. 1 GR 0,43-0,48, MI 0,39. KI. 2 BO 0,33, GR 0,42, MI 0,27. Peterselie bos, 80 bos: kl. 1 0,69. Kl. 2 0,58. Selderij bos, 30 bos: ld. 1 0,28. Ijs bergsla natuur, 40 stuks: kl. 1 30 0,58. Kl. 2 40 0,30, 70 0,45. Pepers bont, 10 kg: kl. 1 2,30. Vroege aardappelen, 5090 kg: kl. 180 0,31 - 0,43, DR 0,06-0,57, KR 0,79-1,62. MI 0,21-0,32. Kl. 2 MI 0,26. Totaal aantal colli 16.677. AMSTERDAM, 12 augustus - Aardappeltermijnmarkt: In Bintje 40/50mm werden 10 con tracten verhandeld voor levering april tegen f20,00 per 100 kg. De stemming was kalm. In Bin^e 50mm werden 443 contracten verhandeld voor leve ring april bij een prijs van ƒ30,30 tot ƒ29,10 per 100 kg. De stem ming was nauwelijks prijshou dend. Van onze correspondent SLUISKIL - De Sluikilse Gildefeesten gaan donderdag 25 augustus voor de achtste keer van start. Zondag 28 augus tus hoopt het bestuur dan terug te kunnen kijken op een geslaagde aflevering van dit Sluiskilse dorpsfeest. Gelijk tijdig met de Gildefeesten wordt de Kombi-beurs gehou den, een huishoud-, hobby- en industriebeurs. De toegang tot deze beurs, geopend donderdagavond, vrijdagavond en zaterdag, is gratis. Het bestuur van de stichting Gildefeestne bestaat uit elf Sluiskillenaren. De groep vrij willigers wordt echter ieder jaar groter. Ook groeit binnen de gemeenschap de waardering voor de organisatie van dit gi gantische dorspfeest. Nadat een groot Sluiskils industrieel bedrijf zich enkele jaren gele den al hoofdsponsor mocht noemen en dat nu nog is, heeft een twaalftal Sluiskilse onder nemers dit jaar besloten de Gildefeesten dit en in de ko mendejaren een financiële hel pende hand toe te steken. De Gildefeesten worden don derdag 25 augustus om 19.00 uur geopend met een demon stratie van herdershonden op Groenoord. Tevens is dan de opening van de Kombi-beurs. De opening van de Gildefeesten wordt verricht door burge meester C. Ockeloen, die ook het voorwoord schreef in de binnenkort uit te komen Gilde- krant. De Turkse volksdans groep Hos Bilerzik uit Sluiskil verzorgt het avondprogramma. De vrijdag wordt geopend met de traditionele ouderen- middag. Naast een optreden van mevrouw Benjaminsz treedt ook dichter/verteller Ed Steyns uit Kloosterzande op. Om 15.30 uur starten de kinder spelen. Zij moeten autotrekken om de wisselbeker. Om 17.00 uur gaat de beurstent open, terwijl in de feesttent een uur later en sound mix- en play back-wedstrijd wordt gehou den voor de jeugd tot zestien jaar. Om 21.00 uur treedt de oudere generatie op in een soundmixnummer of in een ko mische act. Tevens wordt dan de Gildemeester 1988 bekend gemaakt. Deze titel wordt ver leend aan een Sluiskillenaar die zich verdienstelijk heeft ge maakt voor de Sluiskilse bevol king. Zaterdag begint om 10.00 uur de Kombi-beurs. Tegelijkertijd treedt dan Piet Brakman op met zijn kindershow. Het mid dagprogramma is groots: de ondernemersvereniging Sluis kil Samen Sterk verloot onder de bezoekers van de beurs gra tis drie cd-spelers. Dit trekking wordt verricht door een promi nent sportman. Vader Abra ham verzorgt in de beurstent een gratis optreden. Gaaibol- len, petanque en touwtrekwed strijden geven het geheel een sportief tintje. Het avondprogramma omvat een optreden van de Yankee Doodle Session, terwijl oud-le den van de band ook af en toe op het podium zullen vertoe ven. Piet Brakman verzorgt een tweetal optredens, maar hoogtepunt van de avond is de presentatie van de elpee van Diederick Benjaminsz: A ca refree place! De zondag begint om 13.00 uur met de Gildemarkt, uitge breid met rommelmarkt en braderie. Om 14.00 uur start een boerenkapellenfestival, waaran de boerenkapellen van Sas van Gent, Lamswaarde en Sluiskil hun medewerking ver lenen. Evenals vorig jaar be ginnen op dit tijdtip de darts wedstrijden en de karabijn- schieting. De Gildefeesten wor den besloten met een optreden van de Blue Diamonds, die bij gestaan worden door de Yan kee Doodles. Alle evenementen van de Gildefeesten zijn gratis. Van onze correspondent CADZAND - Voorzitter J. Verstraten van OVC (On dernemersvereniging Cad- zand) was donderdagavond een gelukkig mens. De grote publieke belangstelling voor de autocross 's avonds op het strand was een dui delijke graadmeter dat deze Kezandse Donderdag pu bliek trok. Ook het circus Kusters en de miniatuur autorace eerder op de dag bleken goed aan te slaan. De crossavond werd ver der aangevuld met een demon stratie van Kees Cysouw, de trekkertrek-man uit Groede. Met zijn 550 pk sterke Scooby Doo werd Kees twee keer Ne derlands kampioen en vorig jaar in Zweden vijfde bij het Europees kampioenschap. Het Esso-promotieteam voorzag met name de jeugd van atten ties. Johan Aers, een Oostburgse ondernemer, had een belang rijke bijdrage geleverd om deze strandrace rond te krijgen. Voor OVC kwam dit succes op het juiste moment. Naar aanleiding van de vorige acti viteitendag dreigen een tiental ondernemers uit Cadzand-dorp uit OVC te stappen en een eigen activiteitenplan voor 1989 op t^teetten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 19