djestem Hulst blij met komst van supermarkt IU EXECUTIE 00L HULST e.o. Sporters uit Hulst naar St. Niklaas f* Toch dit jaar sanering van het Cruson-terrein BURENGERUCHT Zwanger, dus van school POLITIERAPPORT SCHIETINGEN ONDERZOEK VERVUILING STORTPLAATS KOST HULST BIJNA EEN TON Artsen doen een beroep op wetenschappers om kernproeven te staken PLAATSELIJK NIEUWS Achttien man in bestelwagen Hulst gaat fietspaden verbeteren IENS VOORDEEL IAPE" Bromfietser licht gewond nFiRTEM VAN ZEELAND 2 ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 Nieuw-Namen Lamswaarde St.-Jansteen Autobrand Bromfiets weg zoenen GETROUWD DANIËL GETROUWD GETROUWD BEDANKT MA OEKHOUDEN MA: UMERIE IGHEID: RDERDEN HULST - Ook al heb ben B en W er weinig zin in; Hulst moet 93.888 gulden meebeta len aan een nader on derzoek van de vervui ling veroorzaakt door de voormalige vuil stortplaats aan de Stel lestraat. Tegenzin Meevaller Advertentie-exploitatie SPORTRADEN WILLEN ONTMOETING VAKANTIE SERVICE GEEN EXTRA GELD PROVINCIE mm Alg T22 de burgervader, die geen promotiekans voorbij laat gaan, de feestvierenden we ten. VOGELWAARDE - Bur gemeester A. Kessen moest gisteravond zeven tien bordjes omdraaien en ophangen voor de zin '20 jaar Hava Naguila' lees baar werd. Met deze daad verrichtte hij de officiële opening van het Muziek- en Folklorefestival dat gehouden wordt in Vogel waarde en Hulst. Een mu zikaal dansfestijn dat op touw gezet is ter gelegen heid van het 20-jarig be staan van de volksdans- Vandaag barst het echte folkloregeweld los. Na de of ficiële ontvangst op het ge meentehuis en de opening van het Vredeslaantje volgen de optochten (zaterdag in Vo gelwaarde en zondag in Hulst) en de feestavonden Gisteren gingen de beentjes in ieder geval gemakkelijk van de vloer. Er werden vlotte optredens verzorgd en het publiek genoot. OUD PAPIER - Leden van de voetbalvereniging Hulsterloo halen zaterdag vanaf 09.00 uur weer oud papier op. KAARTING - In zaal Thille- man werd een puntenkaar- ting gehouden. Uitslag: 1. C. de Winckel-R. Thilleman, 2. P. Praet-J. Vermeersen, 3. M. Petinda-A. Verhulst. KAARTING - In zaal J. Schroder werd een kaarting gehouden. Uitslag: 1. E. de Kind-Th. Praet, 2.1. de Winc- kel-L. Timmerman, 3. E. Weyenberg-C. de Winckel. BRIDGE - In café De Vier Jaargetijden speelden de le den van de bridgeclub de laatste wedstrijd van de zo mercompetitie. Het was een draaiende Mitchell met 14 pa ren. Uitslag: 1. mevrouw Baggen-de heer Biesbroeck, 2. dames Biesbroeck-Goossens, 3. heren Baggen-Aarts. EHBO - De jaarlijkse collecte van de EHBO wordt tussen 15 en 25 augustus gehouden. De EHBO-leden komen dan huis-aan-huis collecteren. EEKLO - De 17-jarige Haike Kramer raakte onlangs, 'na een ongelukje' zwanger. Op zich niets bijzonders, maar Haike zou dit jaar de eindex- aménklas doen bij het gere puteerde (en zeer katholieke) instituut Ten Doorne in Eeklo. Het meisje, dat bin nenkort met de vader-in-spé in het huwelijk treedt, en haar ouders wilden open kaart spelen en stelden de di rectrice van de school op de hoogte van de ontwikkelin gen. Zij verwachtten een open oor, temeer daar nog onlangs op de school voorlichting was gegeven over de ongewenst heid van abortus en de nood zaak van een goede en liefde volle opvang van meisjes die ongewenst zwanger raken. De directrice bleek echter dit laatste niet in praktijk te willen brengen. Zij ontzegde Haike de toegang tot de school. En die zit in zak en as, want om volgend jaar kans op werk te hebben moet zij wel haar diploma kunnen to nen. De familie gaat er met grof geschut tegen aan. Top advocaat Leo Martens, verde diger in de geruchtmakende Assisenzaken van Jespers en Alphonse Helfen, gaat de be langen van de jonge aan staande moeder verdedigen. BRESKENS - Vrijdagavond is op het kruispunt Buitenlust een personenauto door onbe kende oorzaak in brand ge raakt en uitgebrand. De poli tie beschikte gisteravond nog niet over meer gegevens. OOSTBURG - Vrijdagmid dag is nabij het ziekenhuis te Oostburg een bromfiets ont vreemd. Deze bromfiets is eigendom van S.v.d. S. uit Schoondijke. AXEL - Ons Vermaak, 57 schut ters: Wip 1: eerste hoge vogel: D. Strijpsteen, Watervliet; tweede hoge vogel: R. Vermeire, Koe wacht; eerste zij vogel: B. Her mans, Zuiddorpe; tweede zij vo gel: M. Bouwens, Oost-Eeklo; derde zijvogel: G. van Waes; vierde zij vogel: D. de Vrieze, bei den Westdorpe. Wip 2: eerste hoge vogel: F. Stuivaart; tweede hoge vogel; D. Strijpsteen, beiden Watervliet; eerste zij vogel: M. Roelands, St.-Jansteen; tweede zij vogel: C. de Blok; derde zij vo gel: M. Suy, beiden Zuiddorpe; vierde zij vogel: E. van Steen, Ste- kene. Wip 3: eerste hoge vogel; F. Stuivaert; tweede hoge vogel: H. Bakker, beiden Watervliet; eer ste zij vogel: Ch. Kruipland, Ste- kene; tweede zij vogel: A. de Dro ge, St.-Gillis; derde zij vogel: J. Verberkmoes, Terneuzen; vierde zijvogel: W. van de Walle, Wa tervliet. KRUISPOLDERHAVEN - Zaal Den Burtman, 49 schutters: Wip 1: hoge vogel: R. Roels, Graauw; eerste zij vogel: E. Borm, Nieuw- Namen; tweede zijvogel: me vrouw De Doek, Vrasene; groot ste aantal (5): H. Sorber, Graauw. Wip 2: hoge vogel; E. Broekaert, Kruispolder ha ven; eerste zij vo gel: A. de Maayer, Nieuw-Na men; tweede zij vogel: P. Steyaert, Graauw; grootste aan tal (6): R. de Maayer, Nieuw-Na men. HULST - Zaal W. Blommaert, 30 schutters: hoge vogel: R. Sterkx, Zelzate; beide zij vogels: J. Dob belaar, Boschkapelle; grootste aantal (4): P. Crombeen, Hulst. KOEWACHT - Zaal P. de Vlie ger, 39 schutters: hoge vogel: R. Roels, Stekene; eerste zijvogel: Ph. van Remortere, Koewacht; tweede zij vogel: L. Windey, Ste kene; grootste aantal (3): A. van Overloop, Koewacht. KOEWACHT - Zaal Oude Molen, 30 schutters: hoge vogel: G. Deyaert, St.-Gillis; eerste zij vo gel: H. Groenewegen; tweede zij- vogel: C. Gijsel, beiden Koe wacht; grootste aantal (5): Ph. van Hooye, St.-Jansteen. HULST - Bejaardenschieting, zaal De Kroon, Groot-Hulst, 37 schutters: hoge vogel: R. Smet, Koewacht; eerste zij vogel: J, van Kerkhoven, St.-Jansteen; tweede zij vogel: J. Suy, Koewacht; grootste aantal (3) P. van Waes- berghe, St-Jansteen. KAPELLEBRUG - Zaal Fabie, 50 schutters: beide hoge vogels: A. van de Branden, St-Jansteen; eerste zij vogel: J. van Dorselaar, Paal; tweede zij vogel: L. Cam- maert, Kapellebrug; derde en vierde zij vogel: A. Weemaes, Clinge; grootste aantal (4): Tiny de Blok, Paal. Van onze verslaggever BERGEN OP ZOOM - De gemeentepolitie van Bergen op Zoom heeft op de Halsterseweg een Ford Transit bestelwa gen tje van de weg ge haald. De wagen had maar drie zitplaatsen, maar dat had de be stuurder er niet van weerhouden om er, met hemzelf erbij, liefst achttien personen in te stouwen. Toen de politie de auto aanhield, kwam hij aan gereden uit de richting Halsteren. De inzittenden waren voornamelijk in België woonachtige Tur ken, die in Steenbergen plukwerk hadden ver richt. Een groot aantal van hen had geen identi teitspapieren bij zich. Af gesproken werd dat ze die de volgende dag zouden tonen op het Bergse bu reau. Dat hebben ze, vol gens een woordvoerder van de politie, nu op drie na gedaan. Tegen dat drietal wordt proces-ver baal opgemaakt. Van onze verslaggever HULST - B en W van Hulst vinden het hoog tijd dat de fietspaden aan de Zoete- vaart, de Grote Kreekweg en de Verrekijker een op knapbeurt krijgen. Ze wil len daarvoor 116.000 gulden uittrekken. De fietspaden krijgen, als de gemeenteraad het licht voor het college op groen zet, een as- faltlaag bovenop de bestaande tegels. Dat is goedkoop in het onderhoud en comfortabel voor de fietser. In de begroting voor dit jaar had Hulst drie ton uitgetrok ken voor de verbetering van fietspaden, maar daarvan is al 180.000 gulden uitgegeven aan de aanschaf van een ladderwa gen voor de brandweer. Hulst dacht dit te kunnen doen omdat er een nieuwe verdeling van het onderhoud van fietspaden in de maak is bij het rijk. Maar omdat de genoemde fietspaden vrijwel zeker in handen van de gemeente blij ven en ze er slecht aan toe zijn, vinden B en W het tijd dat er iets gebeurt. De raadcommissie voor fi- nancieën vergadert maandag om 19.00 uur in het stadhuis over het voorstel. Hetzelfde doet de commissie voor open bare werken en ruimtelijke or- dening om 18.15 uur. *r lieren jubileum, receptie, J/ing, overwinning, |m, openbare dank, best eens in de familieberichten, r hoeft het niet te :en een tientje). 2,00. Eén grote ror het plaatsen van een formaat van 35 f 14,05 toeslag, nvraag. Bij niet- f 4,00 adm.kosten niet geretourneerd, uw tekst 2 dagen 'van onze kantoren, jurt u eveneens 2 kar Postbus 3229, ke opgaven worden d indien naam en indien uw betaling iden ons het recht iaat van redenen te n. en bereiken over de de uitgever zich het an de opdrachtgever jeven. nieuws ii op donderdag. nita Vonhout en Marco [je Gardeijn, 5 aug. '88, van Kleef straat 18, Breskens. HULST - Het gemeentebe stuur van Hulst is blij met de komst van een Albert Heijn supermarkt naar het ■s Gravenhofplein. Omdat het Ahold concern en de Hulster Woningbouwvere niging al een bouwaan- vraag hebben ingediend, willen B en W dat de ge meenteraad de bestemming van wat nu een parkeerter rein is wijzigt in een gebied voor detailhandel en wo ningbouw; De gemeente hoopt de bespre kingen met Ahold en de wo ningbouwvereniging op korte termijn af te ronden. De twee partners zijn het al eens over de wijze waarop ze invulling willen geven aan een super markt met daarop een woon laag. Het is een eis van de ge meente, in verband met het uiterlijk van de binnenstad, dat er een tweede laag bebouwing op de AH-vestiging komt. Enkele jaren geleden bleek al uit een Distributie Planolo gisch Onderzoek dat de Bier kaaistraat en omgeving duide lijk behoefte heeft aan een 'trekker'. Het 's Gravenhof plein is de enige plaats waar nog bebouwing van enige om vang mogelijk is. Bovendien bevredigt de komst van AH de bij Monumentenzorg al lang le vende wens de afmetingen van het plein aan te passen aan de schaal van de binnenstad van Hulst. De supermarkt krijgt een oppervlakte van 1250 vierkante meter, in de plannen is reke ning gehouden met parkeer- en losplaatsen voor de aan de Overdamstraat gevestigde za ken. B en W zijn blij met de su permarkt omdat deze branche op dit moment hoofdzakelijk buiten de binnenstad te vinden is, en dat doet in de ogen van het college afbreuk aan de functie van het centrum. Er is geld uitgetrokken om het ver lies van parkeerplaatsen op het plein goed te maken. Maar de studies naar de mogelijkheden hiervoor zijn nog niet afgerond. De verandering van het be stemmingsplan, die op 1 sep tember van kracht moet wor den, komt aan de orde tijdens de vergadering van de raads commissie voor openbare wer ken en ruimtelijke ordening. De leden hiervan komen maan dag om 18.15 uur op het stad huis bijeen. Stellestraat nader bekeken Dok al ben ik op vakan- ie, evengoed gefelici- eerd met je verjaardag. FRANCIEN iLiesbeth Pijper en Erik Davidse, 8 augustus '88, W. de Withstraat 25, Terneuzen. Nathalie aan de Wiel en Johan Wolfert, 3 aug. '88. Ossenisse, Grind weg 3. Bedankt voor alle be langstelling op onze trouwdag. Rita de Waal en Frans de Ruyter, v. Heetveldsestr. 23] Zaamslag. nieuwe caravans, i verhuurd geweest. UW SLAG! mogelijk. /ERHUURBEDRIJF - 4574 RA Zuiddorpe 11156-510 ehouden op dinsdag 16 3 uur, ten laste van wijlen stburg, Markt nr. 15 van en, bestaande uit: Jen, café-inventaris en zal worden aangebo- a contant zonder opgeld, uur vóór de verkoop voor pn. De deurwaarder belast met de executie tel. 01140-13177 Van onze verslaggever De provincie wil een nader onderzoek omdat een aan tal vragen over de vervui ling met benzeen, tolueen en fenol nog niet is beant woord. Gedeputeerde Staten willen weten hoever de verontreini ging zich heeft verspreid en hoe die verdgeld is over het grond- en oppervlaktewater. Bovendien weet niemand of de meeste giftige stoffen al uit de stortplaats zijn verdwenen, of dat het meeste nog moet ko men. De tegenzin waarmee B en W aan de gemeenteraad vragen het geld beschikbaar te stellen vindt zijn grond in het feit dat meerdere gemeenten vroeger de stortplaats gebruikten. Maar volgens de Interimwet Bodemsanering moet alleen de gemeente waar verontreini ging is gevonden een groot deel van de kosten betalen: als het t nodig is vijf gulden per inwo- ners en nog eens tien procent van de resterende kosten. De f Heidemij gaat het onderzoek voor 102.060 gulden uitvoeren, zodat Hulst bijna alles uit eigen zak moet betalen. Het Hulster gemeentebe stuur heeft daarom nog eens met de provincie overlegd over de verschillende onderzoeks mogelijkheden en legde de vraag voor of de zware last voor Hulst wei reëel is. De pro vincie ziet geen aanleiding nog andere onderzoeksbureau's bij de zaak te betrekken en stelt verder dat ze nu eenmaal niet van de wettelijke voorschriften mag afwijken. Een ding kan Hulst nog een meevaller opleveren. De kos tenopgave van de Heidemij is een 'maximum-offerte'. Als het onderzoek meezit, kunnen de kosten eventueel lager uitval len. Maar nadat de Heidemij beeft aangegeven hoe de ver te bestrijden, krijgt opnieuw een rekening De gemeente zal tien procent van de sane- moeten betalen, alles achter de rug is, de landsadvocaat beslis- of hij er brood in ziet een aan te spannen tegen die de vervuiling heeft veroorzaakt. De rechter kan deze dan dwingen de kosten van rijk en gemeente te ver goeden. De beschikbaarstelling van het geld komt aan de orden tij dens de commissievergadering voor financiën in het stadhuis, maandag 15 augustus om 19.00 0AGBUP VOOR 71 imctT invang 21.00 uur Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. Adressen en telefoon nummers op pagina 2. Openingstijden; 830-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Helm (editie-chef), Romain van Damme, Frank Deij, bonny van Gremberghe, Monald Verstraten, Cor de Boer (foto), Ton Koomen (sport). Goes: Jan Jansen. Mulst: Eugène Verstraeten, J°ep Trommelen. mspecteur Zeeland: ^Menu, privé tel. 01150- 95839. Van onze verslaggever HULST - Onder het motto 'Augustus Sportmaand' bezoekt een groot aantal sporters uit Hulst zaterdag 20 augustus het Stedelijk Sportcentrum De Witte Molen in St. Niklaas. Het bezoek is het resultaat var een intitiatief van de sportra den uit Hulst en St. Niklaas, die de sportende inwoners van hun (ADVERTENTIE) tSIO VERTROUWD VAKMANSCHAP NET EVEN ANDERS steden meer met elkaar in con tact willen brengen. Bij een ge slaagde eerste ontmoeting wil len ze naar een jaarlijks evene ment toe, dat het ene jaar in Hulst en het andere in St. Niklaas zou plaatsvinden. De beslissing voor de sport- uitwisseling namen de raden al in maart. In totaal nemen 23 verenigingen deel aan de ont moeting. Ze zijn verdeeld over zes sporten, en voor elke sport is een wisselbeker beschikbaar. Aan de strijd om de hoogste volleybal-eer nemen van Hul- sterse zijde deel: Morres, CVC Clinge, Ortho Mok, Necker- man, Van Klundert en Heyn- drickx. Aan het badminton- front staan Den Ossaert en MAC Hulst hun mannetje. Delta Hulst doet mee aan ju do. The Stonedunkers proberen de wisselbeker voor het bas ketbal over de grens te halen. Huzavo trekt de zaalvoetbal schoenen aan en aan het tafel tennis tenslotte doen St. Aloy- sius Graauw en Reynaert Hulst mee. De wedstrijden beginnen om 9.00 uur en de uitreiking van de bekers gebeurt om streeks 17.00 uur. voor 60.- uw auto nagezien BERGEN OP ZOOM - Een aantal artsen in de Benelux, die zich bezig houden met vrede, veiligheid en milieu, willen een groter appel doen op wetenschappers om de kernproe ven te staken. De medici besloten dit onlangs op een Bene lux-colloquium in Brussel, waar onder anderen de Bergen op Zoomse arts Jef Wiertz (Vereniging Voor Medische Po lemologie) aanwezig was. Een groot aantal wetenschap pers op de hele wereld zijn op de een of andere manier inge schakeld bij de wapenindus- HULST - De bromfietser E. V. Absdale raakte gistermid dag bij een verkeersongeval in zijn woonplaats gewond. Vogelwaard. Na behandeling door een arts kon hij naar huis worden vervoerd. Ook de schade aan beide voertuigen was gering. De man stak met zijn voertuig vanaf het fietspad van de Abs- daalseweg de rijweg over en werd daarbij werd aangereden door een personenauto be stuurd door mevrouw F. G. uit Van onze verslaggever BRESKENS/OOSTBURG - Het provinciebestuur van Zeeland wil de sanering van het bedrijfsterrein Cruson in Breskens niet op de lange baan schuiven. Het gemeen tebestuur van Oostburg had bij gedeputeerde staten een verzoek ingediend om de sanering minstens tot 1991 uit te stellen. Dit vanwege gebrek aan financiële mid delen. Wanneer de Provincie mocht besluiten om het met teerach- tige stoffen en PCB's vervuilde terrein toch dit jaar nog af te graven, dan zou het provinciale bestuur volgens de Oostburgse bestuurders extra gelden be schikbaar moeten stellen. In een reactie op de door Oostburg aangevoerde bezwa ren tegen de voorgenomen sa nering stellen G.S. dat 'gecon- stateerd is dat het bodemsane- ringbudget 1988 nog ruimte biedt'. Hierdoor kan de sane ring van het Crusonterrein dit aar nog worden aangevangen. G.S menen dat de sanering van het voormalig fabriekster rein midden in de bebouwde kom van Breskens uit milieu technisch oogpunt 'het meest urgent is'. De bezwaren van Oostburg worden door het provinciebe stuur terzijde geschoven. G.S. stellen dat 'er geen wettelijk plicht bestaat om extra finan ciële middelen beschikbaar te stellen.' Voor de Oostburgse milieu wethouder J. Thomaes komt de reactie van G.S. vrij onver wacht. „We waren tot voor de vakantie nog met de provincie over deze kwestie in gesprek. Duidelijk was toen dat wij konden rekenen op een extra bijdrage voor onze riolerings inspanningen, niet voor de bo demsanering. Waar we dat geld ook voor zouden bestem men, het betekende voor ons wat meer financiële armslag, waardoor ook wij alsnog voor sanering konden besluiten. Duidelijkheid hadden we hier echter nog niet over," aldus Thomaes gisteren. Niettemin verwacht Tho maes dat nog voor het eind van dit jaat begonnen kan worden met het saneringsproject. Het feit dat de ondernemer die mo gelijk het karwei uitvoeren gaat de gemeente heeft toege zegd om de kosten voor het project voor te financieren is voor de gemeente reden om de zaak toch niet langer uit te stellen. „In eerste instantie hikten we tegen een gebrek aan finan ciën aan, omdat de sanering van het Roest-terrein aan de Zinniastraat in Breskens ruim twee ton duurder was uitgeval len dan geraamd. Door de ho gere bijdrage voor de riole ringswerken en het initiatief van de ondernemer is er nu geen reden meer om de sane ring van het Cruson-terrein nog langer uit te stellen," aldus Thomaes. B en W van Oostburg zullen uiterlijk in september met een voorstel aan de raad komen. trie. „Wij hopen eerder deze wetenschapsmensen te beïn vloeden dan de politici", aldus Wiertz. Volgens de Bergen op Zoomse arts kwam op het col- loqium duidelijk naar voren dat het INF-akkoord niet veel blijkt te zeggen. „De kruis- vluchtwapens worden opge ruimd. Maar de kernmogend- heden gaan door met het ma ken van kleine kernladingen, die niet onder het INF-akkoord vallen. Proeven worden met steeds kleinere kernbommen gedaan. De mogelijkheid om het in conventionele wapens te gebruiken wordt groter. Der gelijke kleine kernbommen zullen in handen van terroris ten vallen". Op het colloqium kwam een onderzoek aan de orde naar de gevolgen van kernproeven voor milieu en mens in de Ameri kaanse staten rond Nevada, waar kernproeven worden ge daan. Uit het onderzoek bleek, dat het IQ (dat de mate van in telligentie aangeeft) gemiddeld twintig lager lag. In de periode '53-'63 toen de proeven werden gestaakt, steeg het IQ weer. Volgens de artsen verschui len de kernmogendheden zich onterecht achter het argument, dat er nog onvoldoende moge lijkheden zijn om de proeven te meten en te controleren. „Er is voldoende apparatuur", zegt Wiertz. „Een hoogleraar heeft zelfs met beperkte apparatuur in België de trillingen VLn een concert van Bruce Springsteen honderd kilometer verderop in Rotterdam kunnen registreren. En dan nog met onderscheid van diverse tonen". ïf

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 17