;da IK Weerman Willy IgS ZEELAND: MAAR VERDERE FUSIE NIET UITGESLOTEN t9 Speelweken in Terneuzen groot succes lilde straf voor in brand steken oningen en auto's Opening expo 'Zeeuwse musea tentoongesteld' 'Rechercheur' vraagt pincode na diefstal van een betaalpasje CNV Zeeland wil een 'individuele gevalsbehandeling' a H sssr" e» reda P. HOMMEL B.V. Comité Zuiddorpe dwingt college Axel tot nieuwe lerekening De Lindenhof riding itale tng en in, its-en ring nemen met i, telefoon van uw Iden aan ^d/Pl, t.a.v. ner 10040, tken van de ren •erspectieven, Uw officiële Mercedes Benz dealer Waspik 04168-1236 T27 MIDDELBURG - De [Zeeuwse waterschappen [zijn door fusies in de afgelo- ,pen tientallen jaren ge- [groeid naar precies de goede [iaat om de hun toegewezen aken naar behoren op te nappen. NAGERm/V Verklaring Uitstel [GEVAARLIJK BEZIG GEWEEST' ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 Pincode Verstandig IN BIJSTANDSCOMMISSIES ft A6j| Sen CAO, piding en land,een leen bt hgsonderwijs aar bestaat aur*99 ie Stem, 076-236911 htttt iltl(d zMr nooit ..stir-gannts" op voorrnd. DE STEM VAN ZEELAND 'Waterschappen op maat' Van onze verslaggever Groot genoeg om omvangrijke klussen (deltaversterkingen, zuiveringsinstallaties) te kunnen klaren, maar niet zo groot dat de afstand naar de ingelanden een probleem vormt. Dat is de teneur van een brief die GS van Zeeland in de pen hebben voor de minister van verkeer en waterstaat. In juni maakte de minister bezwaar tegen het feit dat het provinciebe stuur geen verdere fusie van de wa terschappen wil. Provinciale staten besloten niettemin om het samenwer kingsmodel dat de zeven waterschap pen hebben bedisseld, een kans te ge ven. GS willen de minister nu vragen om de koninklijke goedkeuring van dat statenbesluit niet te blokkeren. Volgens afspraak moet de concept brief nog wel worden bekrachtigd door de staten. De teneur komt over een met wat de staten in hun juni- vergadering te berde brachten. Dat betekent ook dat de waterschappen niet meer krijgen dan het voordeel van de twijfel. GS kondigen aan op de voet te zul len volgen wat ze terecht brengen van een samenhangend waterbeheer in Zeeland. Gaat het slecht, dan is 'een verdere schaalvergroting niet uitge sloten', zo luidt de tegemoetkoming aan de minister. Overigens is de brief een lofzang op de waterschappen. GS prijzen de natuurlijke (geografische waterstaatkundige) grenzen tussen de zeven. Binnen hun overzichtelijke werk terreinen kunnen ze volgens het pro vinciebestuur het van hen verlangde beheer van oppervlaktewater, wegen en waterkeringen prima aan. De si tuatie in Zeeland is, ondanks het uit blijven van verdere fusie, niet in strijd met een aantal recente rijksno ta's, die grotere sterke verbanden be pleiten. Als de zeven in Zeeland maar mogen samenwerken, zijn ze groot en sterk genoeg, vinden GS. Van onze verslaggever ZUIDDORPE - B en W van Axel komen met en eigen bere kening van de kosten van de verhuizing van het bejaar denoord de Lindenhof van Zuiddorpe naar het plan Oude Molen in Koewacht. Aanleiding hiervoor is een berekening van het Zuiddorpse Comité dat De Lindenhof in het oude pand wil hoiiüen. arige part-time f die na het basisjaar dl ng kent: aldingsformulier raagd bij de administrat 1 Breda. inmelding zullen /orden opgeroepen vooi| fng. B.V. exploiteert onder-j s young fashion-winkels Een winkel die zich richt I iwuste publiek. Voor onzf! out zoeken wij op korte! e kandidaat is enthousiast en leeftijd tussen de 18 e»| et hij/zij beschikken ovetj iliteiten en het vermogen DÜveren. mening gestelde nnen hun richten leden van de commissie fi- hancieën vroegen tijdens hun f/ergadering donderdagavond het stadhuis van Axel om üeuwe cijfers, nadat het comi- een verklaring had voorgele- en. Volgens het comité komt ide Stichting Bejaardenzorg Zuiddorpe in de problemen doordat de boekwaarde van de jiuidige Lindenhof, volgens het omité nog een prima gebouw, e hoog is bij verkoop. De boek waarde wordt geschat op 0.000 gulden. Omdat de som |/an de grondaankoop in Koe vacht en de boekwaarde in Zuiddorpe niet meer dan acht procent mag zijn van wat er er bed beschikbaar is aan :eld, overschrijdt de stichting pie norm met 500.000 gulden. De ;emeente moet voor 330.000 ga- ant staan, zodat er 170.000 verblijft. Het rijk legt daar en 'boeteclausule' van 25 pro ent open dat betekent 42.500 ilden 'korting'. pet comité legde in haar ver- flaring uit dat het bestaande [ebouw nog lang niet is afge- hreven en er straks kapi- jaalsvernietiging plaatsvindt. gemeente heeft gekozen voor Oude Molen zonder alter atieven te bekijken, stelt het «mité, en de grond is daar erg guur voor een bejaardenoord. - grond moet in totaal 370.000 ïlden kosten, en dan heeft de [emeente de prijs al met 101.000 'erlaagd. Bovendien moet de [rond opnieuw bouwrijp wor- |en gemaakt. Volgens het comité had de sichting er goed aan gedaan het alternatief, renovatie in Zuid dorpe, beter te bestuderen. Als er een uitgewerkt plan voor re novatie was gemaakt, was dui delijk geworden dat een Lin denhof in Zuiddorpe goedkoper en beter was, stelde woord voerder A. van Waes tijdens de vergadering. Nu komen de totale extra kos ten van een verhuizing naar Koewacht op 1,3 miljoen gul den, rekent het comité voor. En dat terwijl er in Zuiddorpe een goed gebouw staat. Van Waes en dezijnen zouden daarom graag zien dat er bij de provin cie om uitstel van de datum van 1 oktober wordt gevraagd, de dag dat de plannen binnen moeten zijn om nog subsidie van het rijk te ontvangen. Van Waes: „Die datum wordt iedere keer gebruikt als middel om besluiten er door te duwen, maar nog nooit heeft iemand gevraagd om uitstel. Ik weet niet of dat kan, maar het is te proberen". Het comité meent te kunnen vaststellen dat er van de oor spronkelijke trots gepresen teerde plannen voor het tehuis in Koewacht niet veel meer over is. De dokterskamer, de kamer van de fysiotherapeut en de kapel moesten het ontgel den; volgens het comité om geld te besparen. Van Waes denkt dat deze voorzieningen in Zuiddorpe wellicht wel te verwezenlijken waren. ak N. een in wasbenzine ge rankte lap in de brievenbus K zijn ex-vriendin in Mid delburg en stak die aan. prandschade aan deur en por- 5 waren het gevolg, evenals »n haar auto die hij ook ge- pobeerd had aan te steken. Hij jon niet verkroppen dat zij hun P'atie had beëindigd en be- zich op deze manier te [reken. I Dat deed hij vervolgens ook 4J kennissen in Oost-Souburg. 1 verweet hen dat ze hem /fA hulp hadden geboden. «f„ ,n Voor<^eur en auto van y. vhssingse vriendin van Dn ex probeerde hij in brand [steken. t In een verklaring tegenover poutie had N. toegegeven PJ ta] opzettelijk brand had i iül st-]chten, wetende dat in boo huizen mensen Ek" s'apen- De pogingen ■aacrH °n(^ernam zag hij als ge- agde wraaknemeningen. Elk kind werd vrolijk geschminkt. FOTOWIM KOOYMAN Van onze correspondent TERNEUZEN - De jeugdvakantieactiviteiten in Ter- neuzen zijn dit jaar bijzonder goed aangeslagen, aldus Mario Willems namens het organiserende comité. De speelweken trokken meer jongeren dan ooit. Mario Willems: „De reden dat we zes jaar geleden afgestapt zijn van een speelweek in de kern Terneuzen was, dat er te weinig vrijwilligers waren. Verder namen er relatief weinig kinderen uit de kernen deel aan de speelweek. Dankzij een goede samenwerking met de diverse buurtverenigingen, had den we steeds voldoende vrijwilligers op de been." Gisteren hield alleen Hof Zeldenrust de kinderen nog gezel lig bezig. Met een topdrukte van 124 kinderen werd er in de morgenuren hutten en tenten gebouwd met eigen materiaal en plastic, 's Middags was er een spelcircuit met oud-Hollandse spelen, zoals balgooien, waterlelielopen, muntgooien en stok paardenrace. De winnaars waren: Wouter Kolbeek, Judith Spijker, Mark de BruJjne,Helmy Schoof, Victor Hanenburg, Monique Versa- vel, Martijn Roost en Marianne Verlinde. In de avonduren hield ONI in samenwerking met het jeugdvakantiecomité een viswedstrijd op de Oostkolk. In Zaamslag werd de speelweek afgesloten met een geza menlijke lawaaioptocht door het noordelijke gedeelte van Zaamslag. Alle deelnemers ontvingen hier een eerste prijs, na melijk een ijsje. an onze verslaggever 1IDDELBURG - In een een tijdsbestek van amper twee iur kreeg de 34-jarige R.N. uit Oost-Souburg het voor eik- ar om brand te stichten in vier woonhuizen en twee per- anenauto's. Wraak op allen die hem in de steek gelaten «aden, was zijn motief geweest. in en ander vond plaats in de Gisteren moest hij zich voor de °®ge ochtend van 26 novem- Middelburgse rechtbank ver- t van vorig jaar. Allereerst antwoorden. Rechtbankpresi- dent mr. Nomes stelde dat N. 'de hemel mocht danken dat het bij wat brandschade was gebleven en het niet erger was afgelopen'. „U bent verschrikkelijk ge vaarlijk bezig geweest!" Uit een psychologisch rapport kwam N. naar voren als sterk verminderd toerekeningsvat baar. Officier van justitie mr. Beaumont hield daar in zijn eis rekening mee. Hij nam het ad vies uit het rapport over en vroeg een voorwaardelijke ge vangenisstraf van acht maan den, met een proeftijd van drie jaar. Als bijzondere voor waarde zou N. in die periode moeten worden begeleid door ZCAD en reclassering. N. 's raadsman was niet on gelukkig met het voorwaarde lijk karakter van de geëiste straf, al vond hij acht maanden aan de lange kant. De recht bank doet over veertien dagen uitspraak. Het Museum Wetebeesje wordt door de kinderen geholpen bij de opening. Van onze verslaggever OOSTBURG - Het Museum Wetebeesje, bijgestaan door de kinderen Eldert en Gert- Jan Francke en Joris Hee, opende donderdag in Oost burg de rondreizende expo sitie 'Zeeuwse musea ten toongesteld'. De ceremonie in het multifunc tionele centrum 'Den Hoekzak' werd bijgewoond door burge meester J. Kruize van Oost burg en de Aardenburgse wet houder mevrouw A. Keijmel- Cambier. De tentoonstelling, waarin een beeld gegeven wordt van de collecties die in de Zeeuwse musea te bezichtigen zijn, is in gericht door de vereniging 'Fe deratie van Zeeuwse musea en oudheidkundige kamers' in sa menwerking met de provin ciale museumconsulent W. Scholten ter gelegenheid van het museumjaar 1988. Eerder was de tentoonstel ling te zien in Zierikzee en Middelburg. De aanwezigheid van het Museum Wetebeesje in diverse Zeeuwse musea heeft als doel kinderen tussen acht en veer tien jaar interesse aan te kwe ken voor het museumwezen. Middels teken-en schrijfwed strijden hoopt de vereniging dat doel te bereiken. Het kod dige beest, dat alles weet op de Zeeuwse musea, helpt bij het verwezenlijken van die doel stelling. De werkstukken die de Iedereen roept nu dat er een einde is gekomen aan het zo merse weer. Dat willen wij graag verwerpen en u een vrij mooi weekeinde voorspellen. Vandaag wordt het zonnig en droog. Vooral in onze streken met fraaie uitzichten kunt u genieten van schitterende cumuswolkjes, u kent ze wel, die wolken met een bloemkoolachtig uiterlijk. Dat alles hebben we te danken aan een hogedrukgebied dat vlak langs onze streken, zuidelijk van ons, naar het oosten schuift. Deze weersverbetering is ook te zien aan de wind richting. De wind werd gisteren redelijk krachtig uit het zuid-westen, maar wordt zwakker en draait morgen naar het zuid-oosten. Daardoor stroomt zondag de warme lucht, die tot circa dertig kilometer beneden Parijs werd terugge drongen, opnieuw naar onze streken. Dat betekent dat de temperaturen, die vandaag op 22 gra den blijven steken, zondag oplopen tot 26 graden. Daarbij is het raadzaam rekening te houden met een plaatselijke bui. Of die buien vergezeld gaan met onweer is twijfelachtig. Maandag wordt het weer frisser omdat waarschijnlijk een zwak front van een depressie nabij Ierland zondagnacht naar onze streken drijft. Dat zou volgens de laatste bereke ningen zonder neerslag moeten gebeuren. De onweersstoring, die ons woensdagavond rond tien uur bereikte, was kort maar hevig. Tijdens de passage van die storing, die slechts een half uur duurde, viel er veel regen. Op sommige plaatsen, vooral in West-Zeeuwsch-Vlaande ren, werd 22 millimeter gemeten. De rest van deze streek kwam er met 10 tot 12 millimeter vanaf. Opmerkelijk was ook het aantal inslagen van de bliksem, een verschijnsel dat bij een dergelijke storing wel meer voorkomt. De verwach ting dat deze storing het weerbeeld ernstig zou verstoren is niet uitgekomen. Daarvoor was die storing te klein van om vang. Wel is de straalstroom weer iets naar het zuiden opge schoven. Op dit moment raast er op 11 kilometer hoogte een storm met een snelheid van 240 kilometer per uur van west naar oost. Tijdens dit weekeinde lijken er geen problemen te zijn voor de duivenliefhebbers en de surfers. Voor de surfers een waarschuwing voor zondag. Dan is de zuid-oostelijke wind aflandig en kunnen onervaren surfers afdrijven. Veilige badtijden aan de Zeeuwse kust zijn dit weekeinde van 's- morgens 10 tot 's-middags 16 uur. De weerspreuken: 'Sint-Laurens (13 augustus) schoon, dan draagt de herfst een gouden kroon.' 'Komen de Hondsdagen (16,17 en 18 augustus) met veel regen, dan komen we slechte tijden tegen.' Van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Het mo derne betalingsverkeer zorgt ervoor dat inbrekers op een handige manier aan geld kunnen komen. Dat concludeert de politie na een diefstal van onder an dere een betaalpasje en wat cheques. Nadat de eigenaar de diefstal bij de politie had aangegeven, kreeg hij een paar dagen later een telefoontje van iemand die zich voorstelde als rechercheur. Deze, naar later bleek, nep-re- chercheur, vertelde dat enkele gestolen goederen vermoede lijk waren teruggevonden, maar dat er nog enkele gege vens gecontroleerd moesten worden. Ook de pincode had de 'recher cheur' nodig om de spullen naar de eigenaar terug te kun nen brengen. Met die pincode en met het betaalpasje kon on gestraft een grote som geld van de girorekening van de betref fende persoon worden gehaald. Deze had zijn rekening na de diefstal van het pasje namelijk nog niet laten blokkeren. De politie wil met dit voor beeld aangeven hoe belangrijk het is om nooit een pincode door te geven, ook niet aan iemand die zich voordoet als rechercheur. „Als iemand belt, zich voorstelt als rechercheur en vervolgens onder andere naar de pincode informeert, vraag dan zijn telefoonnum mer en controleer of het wer kelijk om een politie-ambte- naar gaat", adviseert een woordvoerder van de politie. „Zo ja, dan kan er teruggebeld worden. Zo nee, dan is het het verstandigste om de politie in te schakelen." Ook in andere gevallen waarin telefonisch om allerlei informatie wordt ge vraagd, is het verstandiger om eerst even na te trekken of het telefoontje te vertrouwen is, al dus de woordvoerder. - FOTOWIM KOOYMAN Zeeuwse scholieren de afgelo pen maanden hebben gemaakt zullen te zien zijn in de biblio theken tijdens de kinderboe kenweek in oktober. Tevens wordt er uit een selectie van de werkstukken een speciaal boekwerkje gemaakt. De overzichtsexpositie in Oostburg is nog tot 2 september te bekijken en wel dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, op zater dag van 10.00 tot 12.00 uur. Op zon- en maandagen zijn de deuren gesloten. Van onze verslaggever GOES - Het CNV in Zeeland vindt dat er binnen de ge meentelijke bijstandscommissies ruimte moet blijven om individuele gevallen te behandelen. De bond is zeer teleur gesteld in staatssecretaris De Graaf die vindt dat de ge meentelijke commissies alleen nog maar 'algemeen beleid' moeten bespreken. Beducht voor de rechtspositie van uitkeringsgerechtigden, vindt voorzitter L. Phemambucq van de CNV-districtsraad het ook kwalijk dat de Tweede Kamer zich zand in de ogen heeft laten strooien. „De motivatie van de staatssecretaris om te komen tot dit wanbeleid slaat nergens op." Volgens Phemambucq bedrijft het CNV in de commissies tot nu toe 'sociale advocatuur'. „Wij proberen niet alleen de sanctie- regels te hanteren, maar ook het gedrag van bijstandsgerechtig den onder de aandacht van de commissieleden te brengen en zo nodig te verdedigen. Niet zelden heeft dat tot gevolg dat de voor gestelde sancties worden versoepeld." De CNV-voorman vreest de vrijheid van handelen die gemeen te-ambtenaren zullen krijgen, waardoor de straffen waarschijn lijk zwaarder worden. „Dat zal de financiële moeilijkheden van bijstandsgerechtigden alleen maar vergroten," aldus Phemam bucq, die het beleid van De Graaf ook 'vakbondsonvriendelijk' noemt. Het CNV zal dan ook proberen om via zijn vertegenwoor digers in de gemeentelijke commissies de behandeling van indivi duele gevallen overeind te houden. (ADVERTENTIE) Alles voor de vereniging .Handelshuis St.-Antonius l Grensweg 18, Baarle-Nassau ^33Tel. 04257-9264 Of 9364 9f

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 15