[RSHUIS rat Politie ontbindt 'snippenteam' iORGELlKAPITEIN LUKT SITUATIE WEER MEESTER TE ZUN RSHUIS s van niks. Op de goede afloop Leider Burma buigt voor opstand Justitie pakt eerst de 'kleintjes' aan 100 Oudste vrouw van Nederland 108 IGAARD Merijntje Miljoen aan goud buit overval Fraude met aandelen kost gedupeerden half miljard n zondag 14 treden van njn ONDERZOEK VALSE HONDERDJES STAGNEERT honderd guide 14.00 uur [ine uurtjes trant - biljart )SDIPL0MA[1 jaar] SDIPLOMA id bent bij Citroen: mogelijk Ir de Citroen agent te van t de voorraad is september). [iJMUIDEN - Een helikopter van de rijkspolitie is gisteravond geland aan boord van het werkschip lermod, waar volgens de kapitein een muiterij vas uitgebroken. Automobilist vanaf motor geëxecuteerd OFFICIER EIST CELSTRAFFEN ImTnder dande helft" I ECHT ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1988 Uitspraak rechter 'revolutionair' HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zomerweer w Dollar lager, beurs omhoog K A D 0 ocan te bieden? Mot een ..kleintje" in De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemtezers/ieze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ,.kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden' DE STEM If28stë~?aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersj^L25 i i I Mevrouw C. Labruyère uit Vlissingen wordt 108 jaar. Zij is sinds 13 juni de oudste vrouw van Neder land- li Mevrouw Labruyère heeft haar verjaardag altijd op 18 augustus gevierd, maar volgens de officiële regis- I ters is zij op 21 augustus 1880 geboren. Het is niet duidelijk of het gaat om een ambtelijke fout dan wel een verkeerde aangifte van haar vader, aldus ge meente-ambtenaar Van Dam uit Barneveld, die ge gevens van 100-jarigen en ouder bijhoudt. De hoogbejaarde dame is nooit getrouwd geweest. Zij is de op één na oudste ingezetene van Nederland. J.M. Reyskens uit Dor drecht spant met 110 jaar de kroon. - foto willem mieras Van onze verslaggever AMSTERDAM - Het speciale politieteam, dat al bijna een jaar probeert de drukkers van valse honderdjes te achterhalen, is ont bonden. Volgens de Amsterdamse politiewoord voerder Wiltink heeft het team het afgelo penjaar zeker 20.000 valse honderdjes op de kop getikt en ruim 1.000 mensen, die derge lijke biljetten wilden uitgeven, een proces verbaal gegeven. Overigens houdt het opheffen van het 'snippenteam' niet in dat de drukkers van valse honderdjes nu rustig hun gang kun nen gaan, zegt Wiltink. De plaatselijke po litiekorpsen en de rijkspolitie zetten het on derzoek gewoon voor. Als reden voor het opheffen van het 'snippenteam' noemt Wiltink het tekort aan denederlandschebaffj mankracht en middelen. Het team is in september vorig jaar in het leven geroepen nadat Brabant werd overspoeld met valse biljetten van honderd gulden. Binnenkort komt er overigens een nieuw biljet van honderd gulden. De politie hoopt dat door nieuwe technieken het maken van valse honderdjes wordt bemoeilijkt. Maar helemaal zeker is men daar niet van. Ikade 25 de vissershaven) 195, Breskens ndschool voor de Ka-I aanderen start fc>innen-| cursussen: lostburg het roenten en fruit psdiploma: 1 jaar Irijvingen: And - Tel. 01179-15761 zen-Tel. 01150-17411)1 iebt -0CK, OUDE flSSE BV, olitie naar 'muitend' schip Van onze verslaggever Het ministerie van Justitie deelde mee dat de landing van de rijkspolitie gebeurde met toestemming van de ka pitein. Overigens lijkt de 'muiterij' met een sisser af te lopen. Het ■erkschip heeft inmiddels zijn jankers gelicht. De politie zal op verzoek van de Panamese regering - het hip van de firma Heerma [vaart onder Panamese vlag - ien onderzoek instellen De muiterij op de Hermod egon vrijdagmorgen. Op het poor stakingen van de Spaanse werknemers geplaagde werk- ïip voor de kust waren de ge moederen zo hoog opgelopen lat de kapitein zich met een Noodkreet om assistentie tot de Nederlandse overheid wendde. Dat hield de hele dag vanaf [tien uur de gemoederen bezig, istreeks vijf uur 's middags wam het verlossende woord ^an het ministerie van Justitie lat de kapitein het anker ging lichten. Daaruit kon volgens [Justitie in feite worden afge leid dat de kapitein weer het lommando over het schip had. De Hermod lag voor anker geveer honderd kilometer ien noordwesten van Den Hel der bij een Petroland winning platform. De problemen ontstonden ien de kapitein wilde vertrek ken vanwege het naderende Rechte weer. De al een week akende 120 Spaanse werkne mers lagen volgens de kapitein laarbij dwars. Ze wilden niet meewerken aan het wegvaren en zouden een dreigende hou- 5 hebben aangenomen. Ook zouden enkele Neder landse kraandrijvers bedreigd fin. Daarop zond de kapitein fin noodbericht over een 'mui tende bemanning' uit en vroeg 'j om assistentie van de mari- Terwijl er nog druk beraad Ijras op het ministerie van Jus- ptie over dit verzoek en over "Jet verzoek om rechtshulp dat ranama inmiddels had gedaan, [eken de gemoederen enigszins bedaren. De raadsman van Spaanse werknemers nde zich in voor nieuwe on- terhandelingen. De hele situatie werd terug- leschroefd van het alarmende muiterij' naar de onderhande- ngstafel en er kon een begin worden gemaakt om het schip r de buurt van het platform e manoeuvreren. 0e arbeidsonrust aan boord 'an de Hermod heeft te maken F>et het ontslag van de Spaanse pvarenden en hun afvloei- ®§sregeling waar zij het niet Pee eens zijn. Ook op twee an- ere schepen van Heerema, de Balder (in Rotterdam) en de Odin (in de Golf van Mexico) zijn problemen. Na langdurige onderhande lingen in Rotterdam tussen vertegenwoordigers van de 'muiters' en de directie van Heerma is gisteravond een nieuw voorstel gedaaa De 'muiters' zullen dat vandaag besprekea Het offshore-bedrijf Heerma wil wegens teruglopende werkzaamheden 600 van de 950 Spaanse werknemers kwijt. Een deel van hen wordt ver vangen door Filipijnen die stukken goedkoper zijn. ROTTERDAM (ANP) - Twee mannen op een mo torfiets hebben gistermor gen een 41-jarige Rotter damse automobilist doodge schoten. Volgens de politie is de doodge schoten man iemand uit het criminele circuit. De echtge note van de man, die naast hem in de auto zat, werd niet getrof fen. De motorfiets kwam om streeks tien uur naast de auto rijden, waarna direct met een pistool geschoten werd. De man moet onmiddellijk overleden zijn, aldus de politie. Het slachtoffer reed in een zeer dure Mercedes met een Luxemburgs kenteken. Vol gens de politie is sprake van een 'executie'. (ADVERTENTIE) 'Q-^n muziekhandel JlWlL dijkmans gitaren, versterkers, effecten, slagwerken, bekkens, gebr. piano's, Fender, Ibanez, Ovation, Boss, Roland, Trace Elliot, Pearl, Tama, snaren, rieten etc. alle gltaarreparatiea Haagdljk 12 - BREDA - Tel. 076-145114 Proost met een echte Friese kruidenbitter. De bemanning van het Lemmer Skütsje toast op de overwinning. Rechts schipper Jelle Reyenga. Hij bleef op de laatste dag van het 'skütsjesi- len' de grote concurrent uit Heerenveen voor. foto anp MIDDELBURG - De nieuwe, geautomatiseerde aanpak van het bestrijden van omzetfraude heeft wel tot gevolg dat justitie eerst de 'kleintjes' aanpakt. Maar, zo verze kerde de Middelburgse officier van justitie gisteren, de 'groten' komen ook aan de beurt. jf Jf citroën mx Politie snippert Gisteren zijn de eerste 'kleintjes' voor de Middel burgse rechter verschenen, waar de verdachten gevange nisstraf tegen zich hoorden eisen. Justitie startte in 1986 een grootscheeps, negen maanden durend onderzoek naar een omvangrijke fraude bij Sande- reijn BV in Hulst. Eén van de 'kleintjes' was de 31-jarige A. H. uit Axel. Hij stond terecht, omdat hij in 1984 en 1985 verscheidene malen weekstaten van een sexshop in Hulst onvolledig zou hebben ingevuld. Daardoor kwamen in de boekhouding veel lagere be dragen voor dan de werkelijke ontvangsten. Hij zou dit heb ben gedaan in opdracht van een van de leidinggevenden binnen het bedrijf. De 43-jarige T. van R. uit Sluis stond terecht omdat hij hetzelfde zou hebben gedaan met de weekstaten van een fi liaal in Baarle-Nassau. Beiden hadden dit in verkla ringen tegenover de recherche toegegeven, maar zeiden zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Dat ze valsheid in ge schrifte zouden hebben ge pleegd, daaraan hadden ze in het geheel niet gedacht. Stein wees erop dat in de zaak veel verdachten en getui gen waren gehoord. Daaruit en uit de vele huiszoekingen bij medewerkers in 1986, was hem gebleken dat binnen het be drijf, zowel incidenteel als structureel, veel systemen van omzetfraude werden gehan teerd. De rechtbank doet op 26 augustus uitspraak. RANGOON (RTR) - De lei der van Burma, Sein Lwin, is gisteren afgetreden onder druk van de vijf dagen du rende volksopstand in het land. De pas 17 dagen geleden aange treden Sein Lwin boog uitein delijk het hoofd toen bleek dat het gewelddadige optreden van de veiligheidstroepen geen einde kon maken aan de de monstraties. Sein Lwin, die onder Ne Win 26 jaar hoofd was van de vei ligheidsdienst en als zodanig herhaaldelijk protesten van studenten bloedig liet onder drukken, schreef aanvankelijk zijn gebruikelijke recept voor bij het tegengaan van de de monstraties. Bij het gewelddadig optre den van de veiligheidstroepen tegen betogers zijn officieel 98 mensen omgekomen. Diploma ten menen dat het werkelijke aantal slachtoffers echter tus sen 500 en 1.500 ligt. Hoewel Westerse diplomaten meenden dat het aftreden van Sein Lwin slechts een kwestie van tijd zou zijn, kwam het toch nog als een verrassing. Donderdag nog verklaarde hij dat het leger de macht had de revolte neer te slaan. Maar of Sein Lwin kon reke nen op de soldaten werd steeds meer betwijfeld. Er waren be richten dat militairen weiger den op te treden tegen demon stranten en ook overliepen Sein Lwin naar de betogers, die in het zui den de macht in de stad Victo- (ADVERTENTIE) Iwit leder basketbalschoen met blauwe garnering en 2-kleurige zool. Maten 28 - 45 Adviesprijs 59.95 1 alléén vandaag slechts I VANDAAG 4 KATERNEN Veel staatsrechtgeleerden vinden de uitspraak van de rechter inzake de harmonisatiewet van minister Deetman 'revolutionair'. In de Tweede Kamer willen PvdA en D'66 een debat over deze zaak. ZIE PAGINA ACHTERGROND Vandaag treft u in deze krant alweer voor het laatst de Zo- mereditie aan. Daarin staat: PAGINA 1 Een leven in de schaduw De teloorgang van Lely stad PAGINA 2 100 jaar vrouw en auto PAGINA 3 De merkwaardigheden van Columbo EN VERDER: Puzzels, uitgaanstips en recepten 4 -x j Vandaag opklaringen, matige tot vrij krachtige westenwind. Maximum 21-23 graden. Morgen perioden met zon, matige zuidenwind en maximum temperatuur van 23-25 graden. In de avond kans op onweer. VALKENSWAARD (ANP) - Bij een overval op een goud transport is vrijdag in Valkenswaard een hoeveelheid sloopgoud ter waarde van een miljoen gulden buitgemaakt. Het goud zou door een koerier van een bedrijf in Den Bosch worden overgedragen aan twee koeriers van een Amsterdams bedrijf. Dergelijke overdrach ten vinden vaker plaats, steeds op een andere plek. Vrijdag zou de overdracht van twee koffers sloopgoud ge schieden op de Bergeyksedijk in Valkenswaard. De auto van de koerier werd, terwijl hij stond te wachten, klemgereden door twee auto's. De man werd door twee overvallers bedreigd met een vuurwapen. Hij werd vervol gens opgesloten in de kofferbak van zijn auto, waaruit hij zich na ruim een kwartier wist te bevrijden. De twee koffers met sloopgoud waren toen verdwe nen. Van de overvallers ontbreekt elk spoor. GENÈVE (ANP) - Bij een internationale beleggingsfraude zijn meer dan 10.000 beleggers in Westeuropa samen voor ruim een half miljard gulden het schip ingegaan. veel Nederlanders door deze beleggingsfraude zijn gedu peerd. ria Point hebben overgenomen. Het is nog onduidelijk of zijn verrassende aftreden betekent dat de omstreden Burmaanse leiding bereid is tot compro missen over de eisen van de be togers voor economische her vormingen en liberalisering, en het herstel van de democratie. Burma, in potentie een van de rijkste landen van Zuii- doost-Azië, verarmde onder het isolationistische bewind van Ne Win zeer. Vorig jaar werd het op eigen verzoek ge plaatst op de lijst van de Ver enigde Naties van de minst ^ontwikkelde landen. Ook vrijdag waren er weer rellen in Rangoon. Soldaten weigerden weer te schieten op demonstranten. ZIE PAGINA BUITENLAND De zaak wordt onderzocht door de autoriteiten in Frankrijk, Zwitserland en de Bondsrepu bliek. Er zijn inmiddels tien ar restaties verricht, waaronder een 56-jarige Nederlander. De fraudeurs benaderden beleggers schriftelijk. Als er respons kwam werden vervol gens schriftelijk of telefonisch uiterst aantrekkelijke voor stellen gedaan voor het beleg gen in Amerikaanse aandelen. De beleggers ontvingen maandelijks informatie, maar de certificaten van de door hun gekochte aandelen kregen zij niet te zien omdat die 'in bewa ring' bleven bij de betrokken beleggingsmaatschappij en. Wie opdracht gaf zijn aandelen te verkopen werd er meestal toe overreed de opbrengst te steken in een nog lucratiever fonds. De door beleggers toever trouwde gelden werden vanuit Basel overgemaakt naar ban ken in Luxemburg. Die hebben de betreffende rekeningen op verzoek van de Westduitse jus titie geblokkeerd. Het is nog niet bekend hoe- AMSTERDAM - De dollar en de effectenbeurzen zijn gisteren weer in rustiger vaarwater terecht gekomen. De dollarkoers zakte gemid deld twee cent en de meeste aandelen op de effectennbeur- zen gingen weer wat omhoog. Op de Amsterdamse geld markt sloot de dollar gisteren op 2,12 gulden. Daarmee ein digde een week met forse koersschommelingen. De Nederlandse banken ver lagen maandag hun advies- koersen opnieuw met twee cent tot 2,19 gulden bij verkoop van dollars en 2,07 gulden bij aan koop. Na Wall Street donderdag was vrijdag op de Amster damse effectenbeurs sprake van een lichte verbetering. (ADVERTENTIE) I li i deze bon kunt u een nieuwe abonnee i I I I I Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden DE NIEUWE ABONNEE HEET Naam: Adres: Postc.:Plaats:... Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad«IJ* Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda „„•7* Breda. Tramsingel 74 OOK PAGINA BUITEN-e Lunet) Bredaseweg 21 I JE HAD°T KUNNEN LEZEN M.. DESTEM^

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1