598! 9 Lichte paniek op effectenbeurzen ONDERZOEK: VOORAL BETER BETAALDEN PROFITEREN 199 echniek Inflatie neemt weer toe Gegijzelde journalist weer op vrije voeten Actie tegen disco-criminaliteit Jaren '70 herleven in rechtszaal fndesft ruimingsstunt rnartex HEEFT U IETS Indeslt kookplaat! STOFZUIGER! MTS-ers WTB/Electro endbureau contenj 20.22 Esso Self Service Station Zwijnsbergenstraat Breda weer open Handelsmissie gaat naar Iran Blunderende ondernemers Hockeyers verslaan Canadezen De rijkdommen van Rudolf II Minder warm philips LMshaveI HP1220 CAS-ELECTRC FORNUIS! (Bauknecht MAGNETRON OVEN JLLANDIA 'VRIESKAST )del 1ST VENTIL DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1988 Amsterdamse Beurs HOOGLERAAR: SITUATIE LUKT OP DIE VAN VÓÓR BEURSKRACH DEN HAAG - Één op de drie Nederlanders (35 procent) werkt wel eens zwart. De schatkist en de sociale fondsen missen daardoor jaarlijks tussen de vijf en zeven miljard gulden. Hoog inkomen Content Techniek Florerende handel met Russen in oude Lada's Meer vraag LIVE '320.322.89 Familie Trumpi Zwijnsbergenstraat 5, Breda JUSTITIE: EIND AAN WEKELIJKSE KNOKPARTIJEN Werkloosheid HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K D BATTERIJ 991 NU vanaf 2 «vaarvan u vindt, dat er een kleine gerubriceerde advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 Slem-lezers en lezeressen pluizen week in week uil onze .,Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vele tienduizenden Kleintjes>lezers. DE STEM Ï28stê~jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 In de loop van de dag gin gen de aandelenkoersen over een breed front naar bene den. - GRAFIEK DE STEM Van onze verslaggevers AMSTERDAM/TILBURG - De zomerhausse op de Am sterdamse Effectenbeurs heeft gisteren een forse knauw gekregen. Aan het eind van de handel bleek de index te zijn gedaald van 100,7 punt naar 97,9 punt. Vooral toen WallStreet weer fors lager opende gingen de verkoopkranen op het Beurs plein verder open. Hoewel alom sprake was van ontreddering bleef paniek uit. De handelaren zagen de ont wikkeling van woensdag eer der als een logische reactie op de sterk gestegen koersen van de laatste tijd. Een reactie die op zich niet ongezond is maar niet te lang moet duren, zo meenden sommigen op de beursvloer. De beurs was volgens hande laren al enige tijd rijp voor een technische koerscorrectie. Deze bleef echter uit omdat impul sen voor een reactie ontbraken. Nu het eenmaal zo ver was haastten beleggers zich om een deel van de winst te verzilve ren. WallStreet zette de daling van dinsdag voort en sloot 44 punten lager. Als die ontwik keling zich vandaag voortzet komt de Dow Jones-index weer onder de grens van 2.000 uit. De Japanse effectenbeurs maakte de grootste val van dit jaar mee. De Nikkei-index zakte met ruim 600 punten. Dat is 2,2 procent. De Tilburgse hoogleraar prof. dr. J. Syben is vrij pessi mistisch over de jongste finan ciële ontwikkelingen. Die lij ken, zegt hij, verdacht veel op de periode vlak vóór de beurs krach van vorig jaar oktober. Tegelijkertijd zette de dollar zijn opmars door, zij het min der spectaculair dan maandag. De koers schommelde rond de 2,17 gulden. In New York ging de dollarkoers gisteravond laat weer wat naar beneden. De banken verhogen hun ad- Eén Van onze Haagse redactie °P de drie werkt zwart Anders dan vaak wordt aangenomen zijn het niet de 'kansarmen' die op grote schaal zwart werken, maar juist beter betaalde, goed opgeleide mensen. Dat zijn de belangrijkste con clusies uit het onderzoek van de Organisatie voor Strate gisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) uit Den Haag. Als alle zwart werk wit ge beurde, zou dat ongeveer 200.000 mensen aan een be taalde baan helpen, aldus de onderzoekers. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (55 procent) vraagt wel eens een ander om zwart een klusje voor hem op te knappen. In de huishoudens wordt voor 1,5 tot 2 miljard gulden per jaar gebeund. Opvallend is verder dat wie 19 OES Marconistraat 4 -aast Torro - tel. 01100-14224 lissingen Hermesweg 23 i koopcenter Groenendijk el. 01184-12563 ERNEUZEN Schependijk 9 el. 01150-12423 fllDDELBURG t.o. trefcenter leenhouwerssingel 4 el. 01180-14406 Afbeeldingen kunnen afwijken iïïisïy lontent Techniek zoekt per direct voor onderhoud en reparaties aan koelmachines. Deze baan biedt een uitzicht op vast dienst verband. Interesse? En woon jf in de buurt van Breda - Moerdif neem dan direct contact op met Nieuwstraat 19 - Spijkenisse Tel.: 01880-21044. Van onze verslaggever MOERDIJK - Er be staat in Moerdijk een florende handel in oude Lada's met Rus sische zeelui. Garagehouder Huiten verkoopt afgekeurde, in de Sovjetunie gebouwde Lada's aan bemannings leden van Russische schepen, die op gezette tijden de haven van Moerdijk aandoen. Hij krijgt nog gemid deld zo'n 500 gulden voor dergelijke oude auto's, hoewel ze in Nederland rijp zijn voor de schroot en niet meer dan vijf tientjes opbrengen. Volgens Huiten kun nen de Russische zeelui in hun vaderland nog heel goed met de auto's uit de voeten. Ze hoeven slechts 100 gulden invoerrechten te betalen en rijden dan in een auto, waar de door snee Rus drie tot vier jaar op moet wachten. Als hij het geld er al voor heeft. zelf klust ook eerder geneigd is de 'zwarte' hulp van een ander in te roepen. Dat duidt op het bestaan van netwerken. Zwart werk wordt naar ver houding veelal gevraagd door alleenstaanden, gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met een hoog inkomen, hoger opge leiden en mensen met een eigen huis. Zwart werk dat het meeste oplevert is administratief werk, loodgieterswerk, haar- verzorging en elektriciens- werk. De vraag naar dit werk is groot, het aanbod klein en de uurprijs hoog. Huishoudelijk werk wordt ongeveer evenveel gevraagd als aangeboden. Hier geldt een lagere uurprijs (vaak een tientje). De onderzoekers voorspellen voor de periode 1986 tot 2000 een toeneming van de vraag naar zwart werk met een kwart. Dit wordt vooral ver oorzaakt door een voortschrij dende verkleining van de huis houdens. Er worden naar verhouding steeds minder taken binnen de huishoudens verricht. Dat be tekent dat de arbeidsverdeling binnen huishoudens wordt ver vangen door een arbeidsverde ling tussen huishoudens. Overigens zal het aanbod van informele arbeid de vraag mo gelijk niet bijhouden. Het OSA-rapport gaat uit van een toename van vijf tot maximaal 25 procent. Niet duidelijk is of er (veel) 'grote zwartwerkers' zijn die duizenden uren per jaar wetten en regels negeren en zo een 'zwarte dagtaak' hebben. De onderzoekers noemen het niet onwaarschijnlijk dat ze bestaan, maar vermoeden dat ze niet meewerken aan onder zoeken of niet toegeven dat ze zwart werken. Het leek er gisteren even op dat de strafzaak tegen de enig overgebleven RaRa- verdachte werd gehouden in een Wèstduitse rechtszaal in de jaren zeventig. Er was veel politie op de been, iedereen werd gefouilleerd - inclusief advocaten - en mr. Bakker Schut (op de foto bo ven links) voerde het hoogste woord. 'Het is een schande wat hier vandaag gebeurt. Voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zijn advocaten gefouilleerd voordat ze het gebouw in mochten. Zelfs in de Bondsrepubliek hebben ze daar wetten voor nodig, maar hier gebeurt het op uw decreet', beschuldigde hij de rechter. Hij vroeg om een andere rechter, omdat mr. Michels geen 'onbevangen' oordeel zou kunnen vellen. Tever geefs. Na een urenlange on derbreking werd de zitting onder leiding van Michels voortgezet. De officier van justitie eiste zeven jaar cel tegen de 30-jarige verdachte. Buiten het gebouw werd de hele dag gedemonstreerd. FOTO ANP - m ZIE BINNENLAND (ADVERTENTIE) TUNE >0 ct. p.m. 06- 0 ct./min.) Effect is lege beurs In de nacht van vrijdag op zaterdag jl. is ons bedrijf door brand geteisterd. Dank zij het kordate optreden van de Breda se brandweer en de politie werd het vuur verder bedwongen. De gevolgen bleven beperkt tot materiële schade. Wij bedan ken hen, de omwonenden die hierdoor ongerief hebben on dervonden voor hun begrip en hulp, en alle anderen die ons in de afgelopen dagen hebben bijgestaan. Nu de overblijfselen van de brand zoveel mogelijk zijn ge ruimd, kunnen wij weer voor u klaar staan. Dank voor uw be grip en medewerking. Wij zijn open op maandag t/m zaterdag van 07.00-21.00 uur en op zondag van 08.00-21.00 uur. Van onze rechtbankverslaggever BREDA - De burgemeesters van een aantal gemeenten in West-Brabant moeten harder optreden tegen de criminaliteit die voortkomt uit de aanwezigheid van grote disco's. Dat kan door het vergunnin genstelsel en de controle daarop stringent te hanteren, zegt de Bredase officier van justitie mr. A. van der Schans. De laatste tijd komen regel matig forse knokpartijen voor in zogenaamde 'boerendisco's'. Die zijn ingericht in grote zalen in kleinere plaatsen. Daar wordt, is de ervaring van poli tie en justitie, veel alcohol ge dronken. „Deze disco's trekken veel publiek. Men kijkt echt niet op een glas meer of minder. De vlam slaat dan snel in de pan. Justitie is de hekkesluiter van het beleid. Wij kunnen alleen maar achteraf reageren. Preventief is er zeker wat aan de disco- criminaliteit te doen", zegt hij. De Bredase officier die zich met name bezighoudt met Westbrabantse zaken vindt dat er een samenhangend beleid nodig is. Dat betekent dat het drie hoeksoverleg tussen burge meester, politie en justitie zich meer met de preventie moet bezig houden. De disco-criminaliteit be staat niet alleen uit gewelds misdrijven. „Dat ongebreideld drankge bruik op afgelegen plaatsen brengt met zich mee dat veel bezoekers zwaar onder invloed naar huis rijden. Er is geen openbaar vervoer, de bezoekers komen echt niet te voet of op de fiets. De politie kan natuurlijk meer controle- I VANDAAG 2 KATERNEN I ZIE PAGINA BINNENLAND vieskoersen met twee cent tot 2,23 gulden bij verkoop van dollars en 2,11 gulden bij aan koop. Verwacht wordt dat de cen trale banken in Japan, Westeu ropa en de VS vandaag zullen ingrijpen. Dat valt af te leiden uit een reactie van de Japanse regering, die de markt pro beerde gerust te stellen. De Belgen verhogen morgen de rente met een kwart procent tot 7,25 procent, nadat eerder de VS en Groot-Brittannië hun tarieven al hadden verhoogd. Of Nederland en Westduits- land zullen volgen is nog de vraag. Het bestuur van de Westduitse centrale bank komt pas op 25 augustus weer bijeen. ZIE OOK FINANCIËLE PAGINA Ruim 40 procent van de Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft wel eens een mislukte poging gedaan een buitenlandse markt te veroveren. Soms als ge volg van misrekeningen, zoals Skol en DAF aan den lijve moesten ondervinden. ZIE FINANCIËN/ECONOMIE Van onze verslaggever DEN HAAG - Het ziet er naar uit dat het kabinet straks opnieuw geconfron teerd wordt een tegenvaller. Het Centraal Planbureau vreest namelijk dat de in flatie volgend jaar veel ho ger zal uitvallen dan eerder was geraamd. Een hogere inflatie kost de schatkist geld, omdat het kabi net heeft beloofd de koopkracht voor werknemers en uitke ringstrekkers in 1989 te zullen garanderen. Ook ten aanzien van de wer- loosheidsbestrijding zijn er problemen. Eerst nog raamde het CPB dat het aantal werklo zen met 50.000 zou dalen. Dat is inmiddels naar 15.000 bijge steld. In juli is het aantal werklozen met 12.400 gestegen tot 686.400. Bij de mannen kwamen er 7.200 werklozen bij, bij de vrouwen 5.200. Eind juni vorig jaar wa ren er 692.000 werklozen, wat er op neerkomt dat het aantal in een jaar tijd met slechts 6.000 is gedaald. Het is overigens gebruikelijk dat in juli de werkloosheid stijgt. Dat komt voor een deel omdat veel schoolverlaters dan op zoek zijn naar werk. Maar de afgelopen maand was de stijging volgens het mi nisterie van Sociale Zaken be duidend kleiner dan gezien voorgaande jaren werd ver wacht. Na correctie voor sei zoensinvloeden is de geregi streerde werkloosheid in juli daardoor met 15.000 gedaald tot 679.900. De daling van de voor sei zoen gecorrigeerde werkloos heid in juli is voor ongeveer de helft toe te schrijven aan de ontwikkeling bij schoolverla ters. In juli daalde de werk loosheid onder hen met 6.900. Het Nederlandse he renhockeyteam heeft ook de tweede wedstrijd - tegen Canada - met 5-2 gewonnen. Het was een harde en snelle wedstrijd. Jan Hidde Kruize ondervond dat. Hij blesseerde zich, maar kon wei doorspelen. ZIE SPORT-1 Slechts één keizer van de Habsburgse dynastie heeft ooit Praag als residentie gekozen: Rudolf II. Maar Rudolf was wel uniek. Weinig Europese heersers hebben zich tijdens hun bewind zo opgesteld als kunstminnaar, verzamelaar, kunstkenner en geleerde als hij. De rijkdom van zijn tijd is nu te zien op een tentoonstelling in Essen. ZIE GIDS 1 In de ochtend veel bewolking met mogelijk een bui, later op de dag gevolgd door opklaringen. De wind wordt matig uit westelijke richtingen. Maximum 21-23, minimum 12-14 gra den. DEN HAAG (ANP) - Journalist Rob van Es van de Delft- sche Courant is weer op vrije voeten. De raadkamer van de Haagse rechtbank besloot gistermid dag dat het vastzetten van de journalist een te zwaar middel is om er achter te komen wie hem een geheim rapport van de gemeente Noordorp had toege speeld. Dinsdag had de rechter commissaris Van Es in gijze ling laten nemen omdat deze weigerde zijn bron bekend te maken. Van Es heeft precies 24 uur in de gevangenis gezeten. Volgens advocaat Backer is Van Es vrijgelaten omdat het middel van de gijzeling niet past in de 'uit de hand gelopen dorpsrel'. De raadkamer heeft geen principiële uitspraak ge daan of gijzeling wel een recht matig middel is om achter de bronnen van journalisten te komen. Justitie zet het onderzoek naar het uitlekken van het rap port wel door, vooral nu Noot dorps burgemeester twee na men heeft genoemd van men sen die het rapport zouden heb ben lekken. Een van hen is een oud-raadslid, de ander vormt een eenmansfractie in de raad. PvdA-Kamerlid Kosto stelde minister Korthals Altes (Justi tie) vragen over behandeling van Van Es in de gevangenis. Die was, aldus Kosto, niet zo best. (ADVERTENTIE) I li i deze bon kunt u een nieuwe abonnee i Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden 0 ren, maar dat werkt in de praktijk niet. Zij wordt tegenwoordig zo overstelpt met prioriteiten, dat het begrip prioriteit zijn waarde verliest. En als je een actie tegen dronken rijders uit disco's en andere uitgaanscen tra in West-Brabant zou hou den, krijg je zoveel zaken dat het justitieel apparaat die aan tallen simpelweg niet aan kan. Ook daarom zijn preventieve maatregelen om het gedrag van uitgaanders beter in de hand te houden hard nodig", aldus de Bredase officier. Mr. Van der Schans kwam gisteren met zijn uitspraken in de snelrechtzaak tegen vier mannen uit Oudenbosch en Oud-Gastel. Die waren op 17 juli betrok ken bij een massale vechtpartij in en voor Zaal Geerts in Stam persgat. Hij eiste straffen van zes en van drie maanden. .j DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 D kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving atf.ƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon In een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1