N Politie gaat Golden Ten spelen 1,8 ÏJITVINDING TNO KAN VLEESRESTEN TOT BIEFSTUK HECHTEN Deel Anna Broere uit het water getild Koffiemelk met tik voor de directeur Belgische gewesten nog zelfstandiger Stijging rente zet door !s BIJ lecht naar het wereldrecord [OPGELET 320.320.8t biedingen oilier Girls talk Merijntje YS-minister financiën afgetreden ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1988 EINDELIJK DUIDELIJKHEID: KANS- OF BEHENDIGHEIDSSPEL spatisseri teren teenband, per minuut [320.322.99 BREDA - De vleesverwerkende industrie en ook de slager op de hoek kunnen al volgend jaar van snippers vlees echte biefstukken, karbonades, kipfilé en samengestelde vleesprodukten maken. Cruijff krijgt erkend diploma TIJDELIJKE NISSAN AANBIEDING 06- INWONER ZAAMSLAG Drie jaar cel wegens handel valse dollars Mathias Rust voorlopig aan de grond WOLKJE ARMAGNAC BEDOELD ALS SUBTIEL 'EXTRAATJE' Girofraude neemt fors af Machtsvacuüm op Westoever 'Vleeslij m' Controle HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND 'f Wordt zeer warm K Vakantie"- Immere vele tienduizenden Stern-lezer» en lazerossen (vier van elke Hen) zeggen bijzondere belangsteling te hebben voor deze apecifleke „Kle»ntjea"-rubrèek. DE STEM IvTBsté jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzenj-Vlissingen__Lossenun^ ÏVan onze verslaggever BREDA - De Nederlandse jolitie gaat zelf een gokje bagen in de Golden Ten- asino's. Tijdens het spel moeten de ambtenaren hun hgen goed de kost geven. Niet om geld te winnen, maar m te zien of de deelnemers ,an het spel op puur geluk spe- m of zich bedienen van aller hande berekeningen en Iet even anders 1 De bevindingen van de agen- i kunnen gebruikt worden i bewijslast om de Golden ,di-casino's strafrechterlijk te rervolgen. Dat is het advies ran de Recherche Adviescom- lissie aan de Procureurs-Ge maal. Die moeten nu gaan be palen of deze bewijslast ge bruikt mag wordea De RAC heeft een rapport samengesteld waarin zij advies geeft hoe de casino's aan te pakken. De commissie heeft dat gedaan na uitspraken van de Hoge Raad waarin het spel tot de kansspelen gerekend wordt. Justitie en exploitanten van Golden Ten-casino's liggen al jaren met elkaar overhoop over de vraag of Golden Ten een be hendigheids- of een kansspel is. Een niet wettelijk toegestaan kansspel is verboden. Maar zo lang dat nog niet bepaald is, moeten de rechters van de ver schillende arrondissementen in Nederland zelf bepalen of de exploitant wel of niet met een illegaal spel bezig is. Het is ver boden mensen de gelegenheid te bieden aan een spel mee te doen waarop zij geen invloed uit kunnen oiefenen. Volgens mevrouw Faber, woordvoerster van het minis terie van Justitie, was het tot nu toe heel moeilijk te bewijzen dat Golden Ten een kansspel is. Volgens de exploitanten is het een behendigheidsspel. Spelers kunnen zien waar het balletje terecht komt. De exploitanten spreken dan ook van een obser vatie-spel. Volgens G. Wensink, chef van de afdeling Bijzondere Wetten van de Bredase ge- meente-politie, is dit onzin. „Als spelers kunnen zien waar het balletje terecht komt is het einde zoek. Iedereen zou dan even snel de zakken vullen bij het Golden Ten-spel. En dat is nou net niet de bedoeling van de exploitanten". De populariteit van de Gol den Ten-casino's is tanende. „Veel negatieve publiciteit over de manipulatiemogelijkheden van het spel hebben het imago geen goed gedaan", aldus G. Wensink. „Van de vier Golden Ten-casino's in Breda zijn er momenteel nog maar twee in bedrijf. Een van de casino's moest sluiten omdat er gema nipuleerd werd. Maar ook de komst van het legale Casino in Breda zal veel klanten bij de diverse casino in de omgeviftg hebben weggehaald". Een mening die gedeeld wordt door C. Hoogendoorn, di rectielid van de Nationale Stichting Casinospelen: „Ik ben er redelijk van overtuigd dat onder de bezoekers van het Bredase casino nogal wat men sen zijn die voorheen een gok waagden in de Golden Ten-ca sino's in de regio. Maar die zul len zich nu sterker aangetrok ken voelen tot het legale casino. Je loopt daar ook niet de kans beduveld te worden. En dat ge beurde in de illegale regelma tig. Vaak kon je lezen dat een casino gesloten werd omdat er vals gespeeld werd". |06-'81 )OR f 7.500.. )OR 5.500.- lOOR 10.000.- 'OOR 8.750.- [fOOR 9.750- /OOR 5.500- l/OOR 4.500- /OOR 10.000- |VOOR f 7.750- tel. 01150-134561 tel.01148- 14121 Istraat41,terneuzen,01150-123891 II 01155-2945 i 0164040036! ken. tendbediening. wering. ng. enst. 7, AXEL ie..„ Stem, 076-236911 a 06- J50 ct/mlnU evolutie bij de slager De Engelsman Mike McCarthy beweert het wereldrecord parachutespringen-vrije val onaf de kleinste hoogte te hebben gevestigd. Gisteren sprong hij op deze wijze van de 54 eter hoge scheve toren van Pisa. - foto-s ap Van onze verslaggever TNO heeft een methode ontwikkeld om snippers vlees - en ook vis - te hechten. ZEIST (ANP) - Johan Cruijff beschikt sinds vrijdag over het rijks diploma coach betaald voetbal. In het bijzijn van een ver tegenwoordiger van het ministerie van WVC reikte KNVB-voorzitter Van Marle Cruijff het waardevolle papier uit In Spanje was door de bond van trainers, met 80 procent werklozen onder de 5000 gediplomeerden, verzocht om toepassing van de vreemdelingenwet op Cruijff. Hij voldeed niet aan de anderhalf jaar geleden scherper gestelde voorwaarden voor toela ting tot Spanje. Cruijff had tot vrijdag geen officieel diploma, noch beschikte hij over de benodigde drie jaar erva ring bij een grote buiten landse club. (ADVERTENTIE) Zie elders in dit blad I 50 cent per mlnutf Directeut IJMUIDEN (ANP) - Het vrijdagmiddag gelichte voorschip van de Anna Broere ligt sinds gisteravond in de juiste posi tie boven het afgezonken zware ladingschip Giant 2, zo heeft het Kustwachtcentrum in IJmuiden meegedeeld. Onmiddellijk daarna zijn de bergers begonnen de balast tanks van de Giant 2 leeg te blazen, waardoor dit ponton langzaam zal opdrijven en al dus het voorschip van de Anna Broere uit het water zal tillen. Inmiddels zijn voorbereidin gen getroffen om de resterende 466 kubieke meter acrylonitril en de 1026 kubieke meter dode- HAARLEM - De rechtbank, in Haarlem heeft vrijdag de 61-jarige M. van H. uit Zaamslag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewe zen dat de man een belang rijke rol heeft gespeeld bij een omvangrijke handel in valse dollarbiljetten. De officier van justitie mr. T. Bot had vier jaar geëist. Twee Belgische medeverdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 maanden en twee jaar. Een vierde betrokkene, een 19-ja- rige Nederlander, is eerder dit jaar tot vier jaar cel veroor deeld. De verdachten werden op 28 januari van dit jaar in het Hil ton hotel op Schiphol gearres teerd. Zij waren toen in het be zit van bijna 10.000 valse bank biljetten van 100 dollar. De po litie kon hen aanhouden na het inzetten van een zogenoemde pseudo-koper. cylbenzeen uit zes ladingtanks van de Anna Broere over te pompen in het langszij afge meerde zusterschip Angelina Broere. Daarbij wordt ook de lek kende tank vier aan stuur boordzijde onderzocht op acrylzuur, dat zou kunnen zijn achtergebleven na het leeg pompen van deze tank. Tijdens het lichten en het boven het ponton in positie brengen van de Anna Broere is geen lekkage van acrylonitril meer gemeten, aldus het Kustwachtcentrum. Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de bergingslokatie. HAMBURG (AFP) - Mathias Rust, de West- duitse sportvlieger die deze week vervroegd uit gevangenschap in de Sovjetunie naar de Bondsrepubliek terug keerde, mag voorlopig niet achter de stuur - knuppel plaatsnemen. Hij heeft de nationale en internationale vliegregels overtreden Dit heeft een functionaris voor de bur gerluchtvaart in Ham burg vrijdag meegedeeld. Men wil met hem pra ten over de verwijten die Rust gemaakt worden in verband met zijn vlucht van Helsinki naar' Mos kou in mei 1987. Pas erna beslist men of hij zijn vliegbrevet terugkrijgt. Dit kan door gebruik te maken van eiwitten en een enzym uit het bloedplasma van dieren. Voor runderen gebruikt TNO componenten van runderbloed, voor varkens van varkens- bloed, enzovoort. Het Produktschap voor Vee en Vlees is bijzonder geïnteres seerd in deze nieuwe techniek. Het succes ervan zal afhangen van de commerciële creativiteit van de vleesindustrie. Dit voor spelt beleidsmedewerker ing. J. van Beurden. De vinding van TNO trekt gPQte belangstelling van di verse bedrijven. Met een aantal opdrachtgevers is TNO de vin ding momenteel op laborato riumschaal aan het uitprobe ren. Rond de jaarwisseling zul len de eerste marktproeven verricht gaan worden. Dat verwacht ir. E. Paarde- kooper, hoofd van het Neder lands Centrum voor Vleestech nologie van TNO. Hij heeft het WASHINGTON (RTR) - De Amerikaanse minister van financiën, James Baker III, treedt af. Zijn functie wordt overgenomen door Nicholas Brady. Dit heeft de Amerikaanse pre sident, Ronald Reagan, vrij dagavond bekendgemaakt. Baker zal de leiding van de verkiezingscampagne van vice-president George Bush op zich nemen. De benoeming van Brady moet nu nog worden be krachtigd door de Senaat. Brady is president-directeur van de Newyorkse investe ringsbank Dillon Read and Company en was voorzitter van de presidentiële werk groep, die een onderzoek moest doen naar de oorzaken van de beurscrisis in oktober vorig jaar. Ook was Bracy Republi keins senator voor New Jersey. Brady is verder een goede vriend van George Bush. Van onze verslaggever NIJMEGEN/DORDRECHT - Een wolkje koffiemelk- armagnac moet vanaf ja nuari volgend jaar een sub tiel 'extraatje' bieden in de kopjes koffie die genuttigd worden in vooralsnog alleen de vele directiekamers in ons land. Het bedrijf ICS in Dordrecht, dochter van de Univentgroep, wil tijdens de Horecava in de eerste week van januari vol gend jaar de cupjes koffiemelk met een scheutje armagnac (een soort cognac) op de markt brengen. Volgens directeur L. Jans- sens van ICS komen vertegen woordigers en vrachtwagen chauffeurs voorlopig niet in aanmerking voor de nieuwe koffiemelk-compleet-met-tik. „Dit produkt zal niet ge schikt zijn voor rechtstreekse verkoop in de horeca. Wel zien we een markt bij de wat betere koffiegebruiker. En omdat onze groep vooral actief is in de voorziening van koffie in be drijven, willen we een start maken met cupjes koffiemelk- armagnac in de directiekamers en zo", legt Janssens uit. Hij heeft de cupjes-met-tik meegebracht uit Frankrijk. „Van oorsprong komt het uit Ierland. In Frankrijk is het ook nog niet op de markt, ook daar worden de afzetmogelijkheden nog bekeken." De 'koffie-vere delaar' wordt in Frankrijk ge maakt door een melkfabrikant, die er echte armagnac voor ge bruikt. Wie de Franse fabri kant is, houdt Janssens, bang voor concurrentie op de Neder landse markt, geheim. „In eerste instantie hebben we onderzocht of dit produkt in Nederland wel zou mogen. Ge toetst dus aan de warenwet en de drankenwet. Daar vonden we geen problemen. Daarna hebben we onderzocht wat de houdbaarheid is van de koffie- melk-armagnac. Ook dat is geen probleem. Blijft over de vraag of er een markt voor is", legt Janssens uit. De smaaktests zijn inmiddels ook al achter de rug. Bij ICS in Ti VANDAAG 4 KATERNEN PAGINA 1 Newton achterhaald De stilte van Chaam PAGINA 2 Sexmuseum: kunstig of vunzig? PAGINA 3 Leer Euroglot spreken Herinneringen aan Bikini EN VERDER: Puzzels, recepten, tips, trips en strips De fraude met girobetaalkaarten is in binnen- en buiten land 'fors' aan het afnemen. De Postbank komt binnenkort met precieze cijfers. ZIE BINNENLAND Op de westelijke Jordaanoever wordt gediscussieerd over een Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring: een van de mogelijke oplossingen voor het machtsvacuüm dat is ont staan nadat Jordanië zijn aanspraken op het gebied heeft opgegeven. ZIE BUITENLAND procédé samen met dr. G. Wijngaards, sectiehoofd Vlees- biochemie en -physica van TNO ontwikkeld. TNO heeft op hun methode octrooi aange vraagd. De uitvinders maken gebruik van fibrinogeen en het enzym trombine, die beide in het bloed van dieren voorkomen. Zij mengen deze natuurlijke bloedcomponenten van het dier met zijn bloedplasma en met de snippers vlees die bij het uitbe nen verloren gaan. Daardoor plakken de snippers aan elk aar. De 'vleeslij m' is zo sterk dat het vlees ook bij het bakken niet weer versnippert Met de methode wordt een economisch belang gediend. De snippers worden nu gebruikt als barbecuevlees of voor ver werking tot gehakt, worst en gehaktachtige produkten. Hoe wel het om precies hetzelfde vlees gaat als dat van de bief stuk en de karbonade, brengt het door zijn andere vorm veel minder op. De prijs van het te- ruggevormd vlees zal, naar verwachting, tussen die van het stukje vlees en gehakt in komen te liggen. Op dit moment zijn de compo nenten nog van pharmaceuti- sche kwaliteit. De prijs ervan zal sterk omlaag kunnen als zij op industriële schaal geprodu ceerd gaan wordea De heer Paardekooper zegt dat er voor een k twee gulden aan compo nenten per kilo snippers toege voegd zal moeten worden om er weer een volwaardig stuk vlees van te maken. Hoe duurder het soort vlees, hoe interessanter voor de industrie. De uitvinders - en ook het produktschap - willen een scherpe controle op de toepas sing van het 'vleeslij m'. Ing. Van Beurden: „Het mag onder geen beding gebruikt worden om afval te verwerken. Dat zal de consument zeker niet pik ken. Er zijn al eerder proeven gedaan om snippers te hechtea Enkele keren zijn produkten op de markt uitgeprobeerd, maar zonder succes." Eindelijk wordt het echt zomers. Eerst lost vandaag de nog aanwezige bewolking op. De temperatuur stijgt tot 25 27 graden. Morgen wordt het zeer warm: 28 tot 30 graden. De wind overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. De mi nimumtemperatuur: 14 16 graden. BRUSSEL (DPA) - Het Bel gische parlement heeft vrij dag definitief zijn goedkeu ring gehecht aan het rege ringsplan tot decentralise ring van het staatsbestel. De hervorming geeft de regio nale regeringen van Vlaande ren en Wallonië, alsmede de hoofdstad Brussel, een grotere mate van autonomie. De Senaat nam met een tweederde meerderheid een voorstel van de centrum-linkse regering van premier Wilfried Mariens aan, waardoor een reeks centrale bevoegdheden naar de 'gewesten' wordt gede legeerd. Het regeringsplan maakt on derdeel uit van een meer om vattende staatshervorming, waardoor de eenheidsstaat België wordt veranderd in een federaal stelsel met betrekke lijk autonome regio's. Voortaan zijn de gewesten primair ver antwoordelijk voor het onder- Martens - foto de stem/ben st6ffen wijs, de milieuzorg, het gezond heidswezen, de mediapoliek en het jeugdbeleid. Het plan wordt van kracht als de regionale regeringen van Vlaanderen en Wallonië in een volgende fase nieuwe bevoegd heden gekregen hebben op fi nancieel en belastinggebied en ze ook over eigen middelen be schikken om hun nieuwe taken te financieren. AMSTERDAM (ANP) - Op de geldmarkt blijft de rente stijgen. Vrijdag heeft de Nederlandsche Bank de markt voor de periode 5 tot 10 augustus verruimd met speciale be leningen tegen een rente van 5 procent. Op de vorige serie bedroeg het tarief 4,8 procent. Sedert half mei is er nu 1,1 procent bijgekomen. Er werd vrijdag 4856,2 miljoen toegewezen. Op inschrijvingen tot 15 miljoen bedroeg de toewijzing 100 procent, tussen 15 mil joen en 1750 miljoen 45 procent en op hogere bedragen nihil. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- het smaaklaboratorium zijn de proefpersonen geconfronteerd met de inmiddels bekende drank Baileys (likeur op basis van room) in vergelijking met de cupjes koffiemelk-armag- nac. Janssens: „Onze koffie melk werd beter gewaar deerd." Samen met, zusterbedrijf Automatic Holland (verkoop maatschappij van automaten en de produkten voor warme en koude dranken) wil ICS het nieuwe produkt lanceren tij dens de Horecava. Janssens: „Zij de zwarte koffie, wij de cupjes koffiemelk-armagnac. Dat móet lopen. Maar voorlo pig nog alleen voor de directie kamers." i i I I I I I I I I I I a a a a a a DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:.. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad ƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adf71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1