'Een rijke visoogst staat al vast' Kamp in teken van vliegende voorwerpen NEDERLAND Rondvaarten nu ook in Breskens Grenswandelaar Dijs stuit op moeilijkheden neleman/ OPKOMST VOOR VAKANTIEKAMP IS NIET OVERWELDIGEND bouw/toffen zundert MIDDELBURG - De rijks politie Zeeland krijgt met ingang van volgend zomer seizoen de beschikking over een rijdend politiebureau. DINSDAG 2 AUGUSTUS 1988 AANVULLING TOERISTISCH PAKKET Na rijden door rood licht ziekenhuis in Emblemenjagers weer in actie UITZONDERLIJKE EXPEDITIE SPORTVISSERS NAAR KANAALEILAND Luxe hutten Platvisjes Wrakken Wereldprimeur Vechtstoel Veiligheid ikt computers betaalbaar te maal haar ke Karavaan- r de Nationale dat natuurlijk ren iedereen 6 km voor de |ustus is alleen voor f4,50 te Ptaten laten zien nensen evenveel lun vork nemen, ht langer blijven In mensen zonder De tijd tussen tn in bleek het- Jijzingendatperso- |d op gewicht zijn |n verzadigings- nemen. \NK0F lossing ook per asturen. Schru» puzzel en/oi de zoekplaatjes op en maak voor -sing minimaal I naar Postgiro ,ame van Way of r "n Haarlem. I .ingen per bank: gel van de puizei Aiste antwoord op h de week van net iel op een bank- maak voor iedere minimaal f. 2,50 Postgiro 31381». van Way of Life iaarlem. bels «orden i» Itait notarts aonoiansW.iVM.Ven' notariv AJAt- l MedewetkeK. dlrejl i tij dere akne kemk- n#g«t«en f^sntnnaarv jWg™ it w-kW over 0°^ 5* AirOfrgetkMnH""»- tort-wnsutw*»"' KEUKENS - BADKAMERS - KACHELS TEGELS - BOUWMATERIALEN prinsenstraat 12, tel. 01696-6000 eop. 9.00-18.00 u., zat. 9.00-16.00 u. Vrijd. koopav. DE STEM VAN ZEELAND Rijdend bureau voor politie Van onze verslaggever Op deze manier wordt de service aan het publiek in de kleinere plaatsen van Zeeland vergroot. Wel worden dan de onrendabele politiebureaus - die thans een paar uur per week maar bemand zijn - afgestoten. Deze plannen hebben bij de betrok ken Haagse instanties een gunstig onthaal gekregen. Binnen afzienbare tijd wordt het groene licht verwacht en kan tot aanschaf van het rijdend bureau worden overgegaan. „Zoals het er nu naar uitziet krij gen wij toestemming om één jaar met dit experiment te werken. Lukt dat, dan is de kans zeer groot dat ook el ders in Nederland bij rijkspolitiedis tricten een dergelijke voorziening komt", aldus politiewoordvoerder T. Muller. De plannen voor zo'n rijdend bu reau, analoog aan het rijdende post kantoor dat de PTT al een aantal ja ren kent, leven al geruime tijd bij het Zeeuwse korps. „Maar nu is het ein delijk eens opgepakt", zegt Muller. Bedoeling is wel dat het rijdend bureau op de diverse plaatsen wordt bemand door mensen van de betrok ken landgroep van de rijkspolitie. Die zijn bekend met de plaats en met de mensen. Het gaat om zo'n vijftien tot twintig dorpen waar thans wel een (bijna onbemand) bureau is. Als voor beeld geeft Muller Philippine. „Momenteel zijn die gebouwen feil- telijk ongebruikt, want zo dikwijls hebben de betrokken bewoners de po litie niet nodig. Niet uitgesloten is dat bepaalde plaatsen, waar thans hele maal geen pohtievoorziening is, ook in de route worden opgenomen. Soms willen mensen best weieens een poli tieman spreken maar zien ze er te genop om daarvoor naar het groeps- bureau te reizen. Straks kunnen ze op een vaste tijd en plaats terecht". Het rijdend bureau wordt uitgerust met mobilofoon en portofoon en kan eventueel ook bij grootscheepse poli- tie-acties worden ingezet of calami teiten waar snel een politiepost nodig is. „Een cel komt er niet in", zegt Mul ler. Van onze correspondente BRESKENS - Breskens is een toeristische attractie rijker. Rederij De Zeeuw heeft het plan opgevat om rondvaarten te gaan houden met twee schepen op de Wester schelde. Vrijdag worden in de Bres- kense haven het rondvaart- schip 'Lady Isabelle' en het motorschip 'Albatros' ge doopt en in gebruik geno- men.De doopshandelingen worden verricht door VW- informatrice Mimi van Grieken. Op de Lady Isabelle kun nen ongeveer 150 passagiers boven- en benedendeks ge borgen worden. De tochten die dagelijks met dit schip gehouden worden gaan vanaf de kade bij de Bres- kense forellenfarm richting Hoofdplaat, waarna via de monding van de zeearm naar de haven van Breskens wordt teruggekeerd. De rondvaart duurt ongeveer een uur. Aan boord is een buffet aanwezig voor de dorstige schepelingen. De Albatros zal worden ingezet voor de sportvisserij. Met dit schip kunnen ongeveer twintig liefhebbers mee. De rondvaarten zijn voor lopig dagelijks gepland om 14.00 en 16.00 uur. Mogelijk wordt het aantal afvaarten uitgebreid. De initiatiefne mers hopen met de rond vaarten een aanvulling te kunnen bieden op het activi teitenpakket dat Breskens de toeristen te bieden heeft. De rederij richt zich ook op dagtoeristen uit België en zomergasten die tijdelijk op Walcheren bivakkeren. Even de ruimtevaarder kietelen. Van onze correspondent TERNEUZEN - Ook dit jaar is het jeugd-vakantiecomi- té er weer in geslaagd om aan het eind van de grote va kantie in alle kernen vakantie-activiteiten voor de jeugd te organiseren. Gisteren ging het alternatieve Java- kamp van start, terwijl in de Alvarezlaan onder de luifel allerlei spelletjes gedaan konden worden. Omdat het Java inmiddels volgebouwd is, wordt het jeugd-vakantiekamp dit jaar gehouden op het weitje aan het Zuidersportpark, het do mein van de plaatselijke scouting. De St. Hubertus- groep, afdeling rowans en lei ding, hadden ook nu weer een attractief programma samen gesteld voor het tweedaagse kamp. Het thema voor dit jaar is ufo's. De 35 deelnemers werden welkom geheten door rowan- leider Danny van Woerkom, die gestoord werd door een explosie. Toen de deelnemers op onderzoek uitgingen, kwa men ze terecht in een plane tarium, alwaar de kinderen oog in oog kwamen te staan Spanning rond het 'zwembad' met twee ruimtewezens, die zeiden zojuist te zijn geland met hun ruimtevaartuig, om dat ze geen benzine meer hadden. De brandstof kon al leen gekocht worden met fro- mel-geld, hetgeen de kinde ren tijdens het kamp met di verse spelletjes, zoals water ballet, raket-lanceren en pla neten knikkeren konden ver dienen. De middag stond verder in het teken van sport en spel, hetgeen zich afspeelde bij de Terneuzense kinderboerderij. Verder werden de kinderen verrast met een ufo-maaltijd, en werd de eerste dag afge- - FOTO'S DE STEM COR J. DE BOER sloten met een kampvuur, waarna de kinderen bleven overnachten. Vandaag staat het kamp ook open voor andere kinde- Van onze verslaggever NIEUW-NAMEN - Wande laar Fred Dijs is op zijn tocht langs de Nederlandse grens op problemen gestuit. Dijs, die van plan was om met een bootje de Schelde over te steken om zijn tocht te hervat ten, kwam gisteren tot de ont dekking dat het charteren van een boot van een particulier geen probleem zou vormen, maar wel de oversteek. „Ik heb maar van het plan afgezien, omdat mensen mij er op attent maakten dat er een gerede kans bestond dat de Belgische douane me aan de andere zijde van de Schelde zou kunnen opwachten. Ik heb echt geen zin om gearresteerd te worden, vandaar dat ik maar van mijn oversteekplan heb af gezien," aldus Dijs gistermid dag. De wandelaar schoot de laat ste twee dagen niet al te snel op. Een van de oorzaken hier van was het feit dat hij ge ruime tijd in Kapellebrug GOES - De 32-jarige AH. uit Wolphaartsdijk werd door eigen toedoen gistermorgen op de kruising Secondaireweg 11- Stadseweg te Goes bij een ver keersongeval gewond. De man reed met zijn perso nenauto door rood licht en kwam daarbij in botsing met een andere personenauto be stuurd door de 33-jarige J. van V. uit Goes. Bij de botsing liep H. een rib- en een onderbeenfractuur op. Hij werd per ambulance over gebracht naar het Ooster- schelde ziekenhuis te Goes. Beide voertuigen werden ge heel vernield. moest zoeken naar een grens paal. Hij schakelde zelfs de douane in voor de speurtocht, maar onverrichterzake moest men naar het grenskantoor te rugkeren. „Paal 279 bleef spoorloos," aldus Dijs. Zondag verdiepte hij zich in de Zeeuwsch-Vlaamse vlascul tuur. Gisteren arriveerde Dijs in Nieuw-Namen waar hij werd opgewacht door de be heerder van de pliocene groeve op de Kauter, R. Bleyenberg. Vanuit Nieuw-Namen vertrok Dijs naar het Belgische Doel, waar hij de pont over de Schelde nam. Komende dagen vervolgt Dijs zijn 1100 kilome ter lange tocht. AXEL TERNEUZEN - Em blemenjagers zijn de laatste week in Axel en Terneuzen weer actief. Bij de rijkspolitie in Axel kwamen in korte tijd 25 aan giften binnen van eigenaars van voornamelijk personenau to's van het merk Alfa Romeo waarvan het embleem was verwijderd. Behalve dat verlies was in vrijwel alle gevallen ook schade aan het lakwerk van het voertuig ontstaan. De gemeentepolitie van Ter- neuzen kreeg de laatste dagen eveneens klachten van gedu peerde autobezitters te horen. In de scheldestad betrof het veelal de zogenaamde Merce- dessterren die van het voertuig werden gehaald. Opvallend hierbij, aldus een politie woordvoerder, is dat dit hoofd zakelijk gebeurde in de Rivie renbuurt in Terneuzen. Eerder dit jaar werden in verband hiermee een drietal daders in de kraag gegrepen en geverbaliseerd. Zondag 7 augustus a.s. 10.00 uur opname van de TROS Way of Life Show. puzzel mee koop extra postzegels en briefkaarten EEN blauwe haai van vier meter aan de haak slaan is beslist geen dagelijkse be zigheid van de Neder landse sportvisser. Even min kan de modale henge laar zeggen dat hij vaak een zeepaling met de om trek van een tractorband aan zijn lijn heeft gehad. i De meeste Nederlandse I hengelaars kunnen er slechts van dromen, want voor de eigen kust zwem men zulke vissen niet. Zelfs een hengelaar in het bezit van een zeewaardig bootje kan op zo'n hoogst verhalen over een kabel jauw van één meter aan zijn lijn. En dat is al echt visserslatijn. Maar als het plan van Etten-Leurenaar Joop Koster slaagt, komt daar verandering in. Dan kan straks menig henge laar echte sterke verhalen vertellen. de lang j DoorEmileCalon HET idee is niet nieuw «Qr"L wel' A1 eeuwen wordt er gevist met kleine oot]es vanaf een moederschip, onder andere door de Portuge- Dle Voeren met een groot schip naar de Newfoundland 6-anada) om daar kabeljauw te I angen. Niet met netten, maar Sf-i13nen vanuit kleine sloep- "?°°p Koster enige tijd rug op de Azoren was hoorde oude vissers vertellen over de kabeljauwvangst van des tijds. Joop Koster, een zeer en thousiast hengelaar die in bijna alle wereldzeeën zijn haak heeft uitgegooid, was daar om zwaardvissen te van gen. Toen hij vissers hoorde vertellen over die oude vorm van kabeljauwvissen, kreeg hij het idee. „Feitelijk zo eenvou dig als wat. Huur een zeewaar dig schip. Zoek tien enthou siaste visbooteigenaars en evenzoveel vismaten. Zet de visbootjes op het schip en kies het ruime sop. Aangekomen bij de visstek zet je de boten uit. Ieder kiest zijn stek en vissen maar. Wanneer het avond wordt, komen alle vissers bootjes weer bij het moeder schip. Ze worden aan boord ge takeld en de volgende dag kan opnieuw de stek opgezocht worden", zegt hij. Door de crisis in de offshore (de olie- en gaswinning op zee) vermoedde Koster dat het hu ren van een supplier, een be voorradingsschip, goedkoop en makkelijk zou zijn. In de laat ste had hij gelijk, in het eerste niet. Want het dieselverbruik van een beetje supplier is dus danig hoog dat een meerdaagse reis onbetaalbaar zou worden. Niet getreurd echter. De oplos sing diende zich zelf aan in de vorm van een telefoontje van schipper Jelle Tuinstra uit Harlingen. Hij was via via at tent gemaakt op het plan van Koster en bood zijn Tugro aan. De Tugro is een omgebouwde coaster die vele jaren in de off shore werkzaam was. Het schip verbruikt per dag een fractie van de dieselolie die een echte supplier nodig heeft. Het schip heeft accommodatie voor meer dan twintig passagiers. Dus niet met zijn allen primitief 'kamperen' op een schip, maar na elke vangst staan de vissers luxe hutten ter beschikking. Er is bovendien een echte mess- room aan boord waar de sterke verhalen over haaien, blauw- vintonijnen, reusachtige rog gen en grote congers verteld kunnen worden. En dat alles voor een prijs die de modale visser kan opbrengen. Want dat is een van de belangrijkste eisen. 'Henk met de hengel' moet meekunnen. De Nederlandse hengelaar vist weinig buiten de Nederlandse wateren. Er is een redelijk grote groep zeebootvissers, zo'n 10.000 man, maar die komen meestal ook niet verder dan de randwateren van de Noordzee. En erg leuk is het daar niet. Er zit inderdaad vis, maar omdat de Noordzee ondiep is en de bo dem uit zand en blubber be staat, kan slechts op een be perkt aantal vissen gevist kan worden, zoals kabeljauw, wij ting, zeebaars en wat platvis jes. Wie erg veel geluk heeft krijgt eens een grondhaai van maximaal een meter aan zijn lijn. Je kan natuurlijk je visboot op een trailer achter je auto hangen en naar Ierland rijden, maar alleen zo'n reisje kost al handen vol geld. En eenmaal daar aangekomen is het vaak nog onmogelijk om bij de goede stekken te komen. Natuurlijk kan ook elke vis sers in het buitenland een bootje huren, maar de eigen boot is toch de beste. En het blijft vaak onmogelijk om de echt interessante plekken vanaf de wal te bereikea Want die liggen of te ver weg of je moet door gevaarlijk gebied varen. De Kanaaleilanden is zo'n ge bied waar je bijna niet kunt komen met je eigen bootje. De oversteek van het vaste land naar Jersey of Guernsey is erg gevaarlijk vanwege de stro ming en de scheepvaart daar. Toch is het een fantastisch ge bied om de hengel uit te gooien. Er zitten allerlei interessante vissen. Niet alleen enkele soor ten haaien maar ook kabel- jauwachtigen zoals koolvis en pollak en de tarbot. Vissen die beslist de moeite van het bin nenhalen zijn. Daar komt nog eens bij dat rondom de Kanaal eilanden het sterft van de wrakken. En wrakken zijn nu juist heel interessant voor vis sers, want in en rondom die ge zonken schepen zitten massa's vis. Zowel grote als kleine. Joop Koster heeft momenteel twintig vissers met tien bootjes rondom zich verzameld die van 17 tot 25 september naar de Ka naaleilanden gaan. Het wordt de eerste expeditie met de Tu gro. „Feitelijk is het een we reldprimeur", zegt Joop Koster die in de visserij wereld beter bekend is als Jan van Gent. Onder die naam publiceert hij verhalen over de visserij in vakbladen als Beet. Sinds hij in Beet zijn plan publiceerde, is er ook interesse uit andere landen voor het plan ontstaaa „Iedereen ziet dat het ongekende mogelijkheden biedt. Niet alleen kunnen we straks bij de Kanaaleilanden vissen. Maar wat dacht je van Groenland, daar zwemmen reusachtige heilbotten, zo groot als een schuurdeur. Maar ook kan je daar zeewolf en ijshaai naar boven halen. Een andere interessante plaats is Porcu pine Bank, 150 mijl ten westen van Ierland, waar de oceaan bodem omhoog komt en over gaat in het continentaal plat. Daar zwemmen blauwvinto- nijn, zwaardvis en grote haai. Als de september-expeditie een succes wordt, wil Joop Koster nijn boven water kunt halen", aldus Koster. En je hebt zeker ervaring nodig voor het geval je een mako-haai aan je haak krijgt. Want dat is een van de gevaarlijkste vissea Hij doet doelgerichte aanvallen en springt zelfs het water uit. Het komt zo af en toe voor dat de haai in de kuip van een boot spingt". De mako-haai is een neefje van de witte (sharks) haai. Joop Koster: 'We schrijven visserij-geschiedenis.' - FOTO DE STEM/ BEN STEFFEN samen met Jelle Tuinstra toch ten plannen voor het volende jaar. En over twee jaar wil hij naar de Azoren. „Het ware vis- paradijs". Allerlei haaien zitten daar, maar ook reusachtige to nijnen, zwaarvis en de blauwe marlijn". Hoewel een zeevisbootje meestal niet langer is dan zo'n vijf meter, is het toch mogelijk vanuit zo'n bootje een blauwe marlijn naar boven te halen. Niet binnen boord, maar als zo'n vis uitgevochten is, is het mogelijk het dier aan de zij kant van het schip vast te ma ken en zo terug te varen naar het moederschip. „Om zulke vissen binnen te halen heb je echter wel een vechtstoel nodig. Maar zo'n stoel, waarin je jezelf kan vast- gespen, is makkelijk te instal leren. Je kunt echter niet de eerste de beste leek in zo'n stoel zetten. Want je moet wel wat ervaring hebben voor je een to- Koster heeft de eerste bespre king met de vismaten die mee gaan met de september-expe ditie reeds achter de rug. Tij dens die bespreking bleek dat het enthousiasme erg groot is. Die dag is vooral gelet op de veiligheid, want het succes van de trip staat of valt met de vei lige terugkeer van de vissers. „Want een rijke visoogst staat feitelijk bij voorbaat al vast. Bij de Kanaaleilanden zit zo veel vis, dat we waarschijnlijk veel te veel zullen vangen". Geen van de visboten mag straks verder dan tien mijl van het moederschip vandaan va ren. Elke boot moet voorzien zijn van voldoende communi- catie-apparatuur en een reser ve-motor en mag nooit alleen er op uit gaan. Verder moet een radar-reflector aanwezig zijn zodat vanaf het moederschip elk bootje te volgen is. En als de kapitein de opdracht geeft om terug te keren, moet iedereen direct reageren. Mocht een van de bootjes motorpech krijgen, dan kan het moederschip te hulp snellen. Koster heeft er alle vertrou wen in dat de eerste expeditie een succes wordt. „En als dat zo is schrij ven we visserij-ge schiedenis", zegt hij.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1