Maffia op Sicilië krijgt vrij spel JREESMANN ZOU VERTREK ARIE VAN DER ZWAN EISEN akantie-uittocht in Frankrijk Y rachtverdeling blijft via beurs Sovjet-inspecteurs tevreden naar huis Husayn bereid Jordaanoever op te geven Merijntje Criterium-circus in voile gang Na 31 jaar Spanjaard Rinus Michels triomfeert Winst Johan van de Velde Strijd Iran en Iraq houdt aan Aangenaam weer Kanaaltunnel vordert niet O NISSAN Leendert v/d Bom Met v/d Born valt te praten! MAANDAG 1 AUGUSTUS 1988 W E O B RECHTER-COMMISSARIS FALCONE STOPT WEGENS TEGENWERKING Kampeerders Zeeuwsch- Vlaanderen uitgestuurd BINNENSCHIPPERS TEVREDEN Inbrekers stelen geraamte 'Niet nodig' ROTTERDAM - Vendex-topman Anton Drees mann eist dat Arie van der Zwan uit de directie van het concern verwijderd wordt. HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K D Spinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM {ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en - Vlissingen Losse nummers 1.25 I onze correspondent ME - De maffia op Sici- krijgt vrij spel. De be nde mafia-jager rech- commissaris Giovanni cone heeft met zijn staf slag genomen. :one, sinds jaar en dag ïmer één op de afschietlijst de maffia, heeft de strijd egeven omdat hij vooral de ste maanden systematisch dt tegengewerkt ie positie van Falcone en de iter-comissarissen van zijn -maffia-pool is consequent ermijnd. Een paar maan- geleden werd Falcone ge geerd bij de benoeming tot •fd van het parket van Pa tio. Het nieuwe hoofd, Anto- nino Meli, is meteen begonnen met de ontbinding van de anti maffia-pool. Volgens Meli moet „iedereen zich in principe met alles bezig kunnen houden". De gespecialiseerde maffia-onder- zoekers moeten dus ook 'ge woon' werk gaan doen. Zo kreeg Falcone onlangs de ver nederende opdracht een een voudige diefstal uit te zoeken. Van de andere kant krijgen le den van het parket die geen en kele ervaring met de maffia hebben, belangrijke maffia-za ken toegewezen. Falcone's anti-maffia-pool is zeer succesvol geweest. Vier, vijf zeer gespecialiseerde on derzoekers die voor het eerst de maffia aanpakten bij zijn achilleshiel: het geldverkeer. Via nauwgezet onderzoek van bankafschriften ontdekte Fal cone bij voorbeeld hoe de mil jarden van de heroïne-handel weer in Palermo belegd wor den in de bouwsector. Het was ook Falcone die de oud-burgemeester van Paler mo, Vito Ciancimino, in de boeien liet slaan en die de maf fia-baas Tommaso Buscetta aan het praten kreeg. De be kentenissen van Buscetta leid den onder andere tot het grote maxi-proces in Palermo. Vlak voor kerstmis 1987 werden meer dan 250 bazen, killers en meelopers tot zware straffen veroordeeld. De zeer gespecia liseerde kennis van Falcone's buro is nu gedoemd om te ver dwijnen. Dat betekent dat het hart uit de maffia-bestrijding is weggesneden. Er zijn meer verontrustende" aanwijzingen dat de maffia op alle fronten wint en sterker is dan ooit. Accordino, hoofd van de moordbrigade van de politie van Palermo, is overgeplaatst. „Wegens familie-redenen wilde hij weg", zei minister van Binnenlandse Zaken Gava. De politie-man, de beste maffia- yiachtsstrijd in Yendex-top ONDOM de Pont d'Aqui- te bij Bordeaux stond af- open zaterdag een file van kilometer. Vakantiegan- s dienen er terdege reke- g mee te houden dat de nsen in augustus massaal vakantie gaan, en dus op vegen. - fotoanp lOSTBURG - Negen jon- ;ens hebben het afgelopen veekend, op advies van de •ijkspolitie, West- ieeuwsch-Vlaanderen 'erlaten nadat ze zich chuldig hadden gemaakt lan baldadig gedrag en 'ernielingen. )e drie uit Rosmalen iadden in Breskens ver- ;eerc' -den vernield. Het :esu- t Weert heeft op ien Nieuwvlietse camping 'oor de nodige onrust ge- orgd. Beide groepen werd dit veekend de toegang tot de ampings ontzegd. Ver- 'olgens kregen ze van de lolitie het zeer dringende 'erzoek de streek te ver aten, omdat ze ook op de ndere capmings niet neer welkom waren. De politie in West- leeuwsch-Vlaanderen ast deze maatregel al ja- en toe. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) heeft de bin nenschippers dit weekend het wetsvoorstel toegezon den dat de verdeling van het vrachtverkeer op water regelt. De minister wil het commen taar van de binnenschippers hebben voordat zij het voorstel naar de Tweede Kamer stuurt. De bewindsvrouw wil de wet op 1 januari 1990 invoeren en daarmee voorkomen dat er zich nogmaals geschillen over de vrachtverdeling kunnen voor doen, zoals eerder dit jaar, toen zij Granaria uit Rotterdam eigen vervoer toestond. De schippers kwamen tegen die eenzijdige afspraak buiten de beurzen om in het geweer en voerden wekenlang actie. De minister komt de binnen schippers een flink eind tege moet. Zij wil het systeem van de evenredige vrachtverdeling via de schippersbeurzen hand haven. Die verdeling geschiedt onder verantwoordelijkheid en in beheer van de overheid, zo dat de schippers een gelijke kans op vracht kunnen houden. Het idee om het bedrijfsleven de beurzen zelf te laten behe ren heeft Smit-Kroes nu verla ten, gezien de bezwaren van de schippers. De woordvoerder van de schippersbond ONS, J. de Vries, noemde het voorstel za terdag gunstig voor de schip pers. „Het ziet er naar uit dat de minister zich aan haar woord houdt. Dat is ook de enige manier om de rust in d" binnenvaart te bewaren". Van onze correspondent ROOSENDAAL - Uit het EHBO-gebouw in Roosendaal is de afge lopen week voor dui zenden guldens aan materiaal gestolen, waaronder een skelet. Vrijdagavond trof de po litie na een tip twee jon gens in het gebouw aan, beiden uit Roosendaal. Zij zeiden gehoord te hebben dat het gebouw al enige dagen open stond en be sloten een kijkje te gaan nemen. De voorafgaande dagen hadden zij al het nodige meegenomen. Behalve het skelet verdwenen een overheadprojector, een diaprojector met dia's, tien lege bierkratten en een aantal nieuwe injec tienaalden. Inzet van de knallende ruzie tussen Dreesmann en Van der Zwan vormt de aangekondigde reorganisatie bij de V D-wa- renhuizen. Van der Zwan is de drijvende kracht achter deze ingreep, die het gedwongen ontslag van 1400 werknemers betekent. Volgens de vic-voorzitter van de Vendex-directie is de inkrimping nodig om de wa renhuizen uit de rode cijfers te halen. Dreesmann, die inmiddels hersteld is van de gevolgen van een hersenbloeding in oktober vorig jaar, heeft afgelopen vrijdag woedend een streep door dit plan gehaald. Hij verwijt Van der Zwan de reorganisatie achter zijn rug om bekokstoofd te hebben. Vol gens de Vendex-topman zijn de warenhuizen helemaal niet verliesgevend. Een ingrijpende reorganisatie, zoals die is voorgesteld door Van der Zwan, is dan ook niet nodig, zo heeft Dreesmann la ten weten aan voorzitter Joh. Nathans van de centrale on dernemingsraad. Dreesmann tijdens dat gesprek: „Ik ver dom het om 1400 mensen de straat op te schoppen. We heb ben tijd en geld genoeg om de zaak anders op te lossen". Volgens diezelfde Nathans is Dreesmann ervan overtuigd dat Van der Zwan tijdens zijn ziekte geprobeerd heeft de macht over te nemen in het Vendex-concern. „Tot mijn grote ellende en schrik is de man bezig de hele zaak uit te verkopen", vertelde Drees mann aan Nathans. De Vendex-topman is ook niet te spreken over de opstel ling van de raad van commis sarissen van Vendex in het conflict. „Ik heb ze al in fe bruari gevraagd om Van der Zwan aan de kant te zetten. Het valt me tegen dat ze hem tijdens mijn afwezigheid zijn gang hebbe,-. laten gaan". De Raad van Commissaris sen heeft zondag laten weten geen mededelingen over de si tuatie binnen de top van het bedrijf te doen. Pas in de tweede helft van augustus zal de raad met „nadere medede lingen" naar buiten komen, zo Bot weg AMMAN (RTR/AFP/ANP) - Koning Husayn heeft zondag verklaard dat hij afstand wil doen van de westelijke Jordaanoever om de vorming moge lijk te maken van een onafhankelijke Palestijnse staat. De koning kondigde de „verbreking aan van de wettelijke en bestuurlijke banden tussen de twee gebieden aan de Jordaan". Dit zijn de door Israël bezette westelijke Jordaanoever, en de rest van Jordanië, aan de oostelijke zijde van de Jordaan. „Met deze verbreking wil ik mij voegen naar de wens van de Palestijnse Bevrij dingsorganisatie PLO, die de enige legi tieme vertegenwoordigster is van het Pa lestijnse volk. Dit mede ingevolge de wens van de staatshoofden van de Arabische landen om de Palestijnse identiteit te be vestigen in al haar aspecten". Transjordanië werd in 1950 met Jorda nië verenigd, maar wordt sinds 1967 bezet gehouden door Israëlische troepen. In het gebied geldt de Jordaanse wet. Er wonen rond één miljoen Palestijnen, van wie ve len uit Israël zijn gevlucht of verdreven. Met zijn stappen wil Husayn Israël en de Verenigde Staten dwingen direct met de PLO te onderhandelen over de oplos sing van het conflict in het Midden-Oos ten, zo werd vernomen in politieke krin gen in Amman. De Arabische top van juni in Algiers be paalde evenals de top van de Arabische Liga al deed in 1974 in Rabat dat de PLO de enige wettige vertegenwoordiger is van het Palestijnse volk. Al voor zijn verkla ring van zondag gaf Husayn door de ont binding van het parlement aan dat alleen de PLO verantwoordelijk is voor de I VANDAAG TWEE KATERNEN rechercheur van Palermo, werd afgeschoven naar de postale recherche. Na de uit spraak van Gava verklaarde Accordino echter prompt dat hij nooit om overplaatsing had gevraagd. Uit onderzoek is ver der gebleken dat de telefoni sche bedreigingen die de re chercheur had ontvangen af komstig zijn geweest uit het politie-bureau zelf. Volgens velen in Palermo zijn het politici die nauwe ban den met de maffia onderhou den die de speurders de voet dwars zetten. Daarbij gaat het er vooral om het onderzoek naar de moord op oud-burge meester Insalaco van Palermo te torpederen. In zijn nalaten schap is een aantal explosieve documenten gevonden. Na de Tour de France beleefde Nederland een week van profcriteriums. Boxmeer, Stiphout, Chaam, Wateringen, Simpelveld, Elsloo en Sas van Gent, om maar een greep te doen, konden zich vergapen aan de Tour-helden, zoals de Spanjaard Pedro Delgado. Coureurs die de koersen rond de kerk doen om een extraatje te verdienen. ZIE SPORT IV Na 31 jaar heeft een Span jaard de Open Nederlandse tenniskampioenschappen op Het Melkhuisje gewonnen. Emilio Sanchez, als tweede geplaatst, versloeg gisteren in de finale de Argentijnse favo riet Perez-Roldan in vier sets (6-3, 6-1, 3-6, 6-3). Sanchez verdiende met zijn zege 30.000 dollar (iets meer dan 60.000 gulden). ZIE SPORT i t'* Rinus Michels viert nieuwe triomfen in West-Duitsland. De eerste thuiswedstrijd in de Bundesliga van zijn club Bayer Leverkusen leverde namelijk een 3-1-zege op Borussia Mönchengladbach op. Niet alleen de winst wekte bewon dering op; ook het vertoonde spel van Leverkusen ver raste de aanhang aangenaam. ZIE SPORT II Johan van de Velde uit Rijsbergen zegevierde gisteren in de profkoers van Sas van Gent. De winnaar van de paarse trui in de Ronde van Italië versloeg in de eindsprint zijn mede-vluchters Ludo Peeters en Jac van der Poel. ZIE SPORT REGIO Van onze verslaggever Dreesmann eist het vertrek van zijn beoogde opvolger, omdat hij het falikant oneens is met het beleid dat Van der Zwan tijdens zijn ziekte gevoerd heeft. blijkt uit een zondag verstuurd persbericht. De vakbonden zijn blij dat Dreesmann de ingrijpende re organisatie bij V D op het laatste nippertje heeft tegen gehouden. Maar zij zijn wel verbijsterd over de hele gang van zaken. Woordvoerder G. Toussaint van de Dienstenbond FNV vroeg zich gisteren af wat er zal gebeuren als Dreesmann bijvoorbeeld weer ziek wordt. „Door dit soort gepingpong wordt eigenlijk op een onaan vaardbare manier met mensen omgesprongen", zei hij. De Dienstenbond CNV wil uiterlijk vanmorgen om negen uur opheldering van Vendex over de reorganisatieplannen. Vice-voorzitter J. Kos van de Dienstenbond zegt „verbijsterd te zijn over de amateuristische en onzorgvuldige manier waarop een dergelijk bedrijf met zijn medewerkers om springt". De hoofdrolspelers in het conflict, Dreesmann en Van der Zwan, waren het afgelopen weekeinde niet voor commen taar bereikbaar. ZIE OOK BINNEN-BUITENLAND NICOSIA (AP) - Iran heeft zondag de Iraanse stad Qasr-e Shinrin aan het westelijke oorlogsfront her overd op Iraakse troepen. Radio Teheran heeft dit ge meld. Twee Iraakse aanvallen in het noorden zouden zijn afgesla gen, waarbij honderden Iraakse millitairen gedood of gewond zouden zijn. Een van die aanvallen was op de Iraanse grensplaats Mehran meer naar het zuiden. Het Iraakse persbureau INA meldde dat de Iraakse lucht macht zondag 115 missies heeft uitgevoerd, waarbij zware schade aan de vijand werd toe gebracht. Augustus begint goed. Het blijft niet alleen droog, maar er zijn naast bewolking ook zonnige perioden. Omdat er bo vendien maar weinig wind is wordt het aangenaam weer. Maximum 20-22, minimum 11-13 graden. Een jaar geleden werd daad werkelijk aan de Kanaaltunnel begonnen, een droom van eeuwen. Maar vooral aan de Franse kant schiet men niet echt op. Misschien lukt het beter met de kolossale boor die gisteren in Calais arri veerde (foto). ZIE EXTRA OP MAANDAG SCHIPHOL (ANP) - De tien 'Sovjet-inspecteurs zijn gis teren van Schiphol naar Moskou teruggekeerd. In het kader van het INF-ver- drag hebben zij de afgelo pen dagen de luchtmacht basis Woensdrecht geïn specteerd. „Wij zijn zeer tevreden met de ontvangst die u ons hebt be reid, met de aard van zowel de zakelijke als de menselijke contacten en met de gehele at mosfeer van vriendelijkheid en van wederzijdse interesse", zo zei de leider van het Sovjet team, Vjatsjeslav Charlamov. „Op basis van de voorwaar den in het INF-verdrag is het niet toegestaan informatie uit het verslag van onze inspectie openbaar te maken", zo bracht Charlamov naar voren. Van Nederlandse zijde wordt erop vertrouwd dat met het ene bezoek aan Woensdrecht zowel de verificatie als de ontmante lingsinspectie nu door de Sov jet-inspecteurs zijn uitgevoerd. De Sovetunie behoudt het recht om uiteindelijk in een pe riode van dertien jaar nog maals ter plaatse na te gaan of er inmiddels geen sprake is nieuwe activiteiten, gericht op plaatsing van kruisvluchtwa- pens of de voorbereidingen daartoe. (ADVERTENTIE) Westelijke Jordaanoever. De PLO beschuldigde Jordanië er eer der van zijn invloed op de Jordaanoever te willen vergroten, onder andere door een omvangrijk ontwikkelingsplan voor de door Israël bezette gebieden, ten koste van de PLO. De verbreking van de wettelijke en be stuurlijke banden tussen beide gebieden die hij nu wil uitvoeren betekent, naar de koning zondag verklaarde, niet dat Jorda nië zijn plicht tegenover de Arabische zaak verzaakt. „Wij blijven de acht maan den oude Palestijnse opstand tegen de Is raëlische overheersing ondersteunen en Jordanië geeft zijn rol in het vredesproces niet op". Hij herhaalde ook zijn oproep tot een internationale conferentie over de kwestie van het Midden-Oosten, onder deelneming van niet alleen de supermo- gendheden, maar ook de PLO. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 O kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee hei abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: otI Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem. Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1