pDM r-' IRA maakt excuses voor zoveelste vergissing v.0 BELASTINGADVISEURS: CONCURRENTIEPOSITIE IN HET GEDING 4 Nederlanders grossieren in Tour-successen Iran en Iraq vechten zich naar een bestand Stafchefs overleggen in geheim over Angola ATERDAGI JUL119881 NISSAN Leendert v/d Born Met v/d Bom valt te praten! MAANDAG 25 JULI 1988 W E O B Jk DDK föhME DEN HAAG - De regering is met een botte bijl door de fiscale aftrekposten gegaan. Dat vindt voorzitter Van Elk van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Duidelijkheid Beroepskosten Gemeente krijgt (geld voor aanpak van criminaliteit Voordeelkaartje NS te succesvol: kermis Tilburg mist inkomsten BOM DIE GEZIN DOODDE, WAS BEDOELD VOOR BRITSE VEILIGHEIDSTROEPEN Merijntje Afghanistan ter discussie I Milaan haalt Hollanders in HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Redelijk weer K latwerk met Herman Em 1 NOS: 12.56 Meded. voor I in tuinbouw. TROS: 13 oe Vktua. 13.30 Country. 14.30 I prQct_ roef. nos: 15.05 Ra^l 12oSte jaargang France. TROS: 18.06 Cou. 9.02 Coulissen extra. 20.02 een zomerse TROS zatèr- Spinveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 ld. NOS: 23.07 Met het gen. KRO: 0.02 Oogluflf Niemandsland. ïeel uur nws. VARA: 7.03 op oude hits. 8.03 De ope- Ï.03 Bureau noodzaak. 13,( rugje parfum in de dagt- pruitjeslucht van het polj.l opbeuren. 13.25 Typisch Hol- ■CRO: 16.03 Echo. 16.10 Zin i 17.03 Glas in lood. 18.( ïeel uur nws. NCRV: 7.031 x>r negen. 9.03 Gospel-rock. I opsjop. 12.03 Paperclip-Ra. 1 03 Popstation. 16.03 Musici ;.NOS: 18.03 Driespoor. 19.02 Koploper. 20.02 Elpee 1 ■cial. 21.02 Elpee- en CD pon I Duntry style. 23.02-00.00 Latei 7.00 Nws. 7.02 Wakker wor st.(8.00 Nws). 9.00 Topperj >en klassiek. 10.00 Caroline. Lurhausconcert. Hoogtepun-1 n het afgelopen seizoen: Mi-I Lanka, violoncello en Eliza-f an Malde, piano. VOO: 12.0. s Co. 13.00 Nws. 13.02 Ve- klassiek. Symfonieork- ayerische Rundfunk m.m.v!| en sol. 14.43 Kamermuziek-}] 15.06 Nwe grammofoon- en[ ctplaten. 16.05 Lang leve del Hansel und Gretel, opera!] lumperdinck. Wiener Phil-f niker o.l.v. Sir Georg Soltif solisten. 18.00 Nws. 18.02 lstemming met de componist e maand: Fauré. 20.00 NwsJ 20.02 KRO Klassiek op zater-| ond. Werken van BozzaJ eux, Debussy, Saint Saëns enf ovici; 20.45 Werken van Vonl nsky en Schnittke; 22.00 Or-|_ >riek; 22.20 Laudate. 23.00-f LRO-literair: Spektakel. 0)10 5 heel uur nws. KRO: 7.02 Ont- ow. 7.53 Ter overweging. EO: root nieuws. VOO: 9.02 Sport 5: 10.02 Wegwezen. VARA. j Zondageditie. 12.02 Ophef en ïr zomereditie. NCRV: 13.051 en nu. NOS: 14.02 Radio Tour ance. VPRO: 18.05 Het spoor, •ug (2). AVRO: 19.02 Leuter en zandgebak. 19.10 Sssssst. De hersengymnastiek. 20.02 ►ers van toen. 21.02 Play it! i. 22.02 Now is the time. NOS: Met het oog op morgen S: 00.02 De Nachtwacht. 4.02 ;sing van de nachtwacht. 5.02- irieken met Adje. heel uur nws. VARA: ge vogels. 10.02 Tony van< e ontmoette Lex Meijer (J)- r O: 10.30 Muziekmozaïek. 12.02 ?rlands op 2. 13.02 AVRO-ma-[ ne. 14.02 AVRO-phone. 1602 ar special. 16.30 Kom 'ns langs r n de Batouwe. 18.02 Swing] 19.00-7.00 Zie Radio 1. heel uur nws. KRO: 8.02 Hur- jp. 9.02 Zin in pop. 10.02 De kere wereld. 12.02 KRO-niini- ide. 13.02 Het weeshuis van de 15.02 Tijd voor toen. 16.®, D's zalige liefdeslij n. 1JW O's hitweek. 19.02 Pop-eye. 20.w; io Thuisland. 21.02 KRO's koele idor. 22.02-00.00 Op slag van ndag. 3: 8.00 Nws. AVRO: 8.02 Wak- worden met... KRO: 10.JJ haristieviering. AVRO: 1L®| r het stil wordt en wat latefj 0 La Bohème, opera van PujS] 14.00 In de kaart gespeeld. l&J co's keus. 18.00 Nws. 18.02 tafel. TROS: 19.00 Continu ssiek. Werken van Schubert nmel, Glazoenov, Beethoven ydn en Rachmaninov. 20." s. 20.02 Specialiteiten A la cart* •0 Kamerconcert. Opnamen vaj; Orlando-festival. 23.00-24-^ ale. Fiscus hanteert botte bijl' ~T*" f 6.30-6.49 Scheepvaart- tber. 9.00 Nws. 9.02 NO ief. 9.25 Waterstanden. Fedu-1 10 Hollandse Nieuwe (12). 9.45 ïen (7). 10.00 Taal, tekens en! (16). EO: 10.15 Het meest ge-j ;d. 11.15 Als mensen verande-lJ 1.45 De besten van orkeste Nws. 12.05 Meer dan een liec i...! 12.45 Vragen naar del 13.00 Nws. 13.10 Hallo Neder-j] 13.30 Opo doro. 14.00 Nw D: 14.00 Jazzspectrum. 15.31 >n. NOS: 16.30 Homonos. E0:[] Licht en uitzicht. 17.45 Over-[ voorlichting: De Antilier 17.55 Mededelingen, schip- erichten en nws. EO: 18.10 Iyi rler. 18.25 Kayen Rasja. IOS:| Arabisch progr. NOS: 19.0(1 voor buitenl. werknemers.r 0.30 Laat ons de rustdag wij-: 21.15 Reflector. 21.30 Goudei danken. 21.45-22.00 Beter bla-' fournal télévisé. 22.30- Magazine information. Cv,?j )V8Wi De grote drie van de Tour van links naar rechts: Steven Rooks, Pedro Delgado en Fabio Parra. Van onze speciale verslaggever PARIJS - De 75ste Tour de France mag dan door de dopingaffaire rond winnaar Pedro Delgado en Gert-Jan Theunisse een nare smaak achterla ten, voor Nederland Waren de afge lopen drie weken de wielersuccessen in de Ronde enorm. Dat bleek gisteren op de Champs Elysées niet alleen door de vierde ritzege van Jean-Paul van Poppel, maar ook op het erepodium. Vier van de zes ere-truien werden door Nederlandse coureurs afge haald. Steven Rooks - ook nog eens tweede in het eindklassement - nam de bolletje strui (bergklassement) en het lapjestri cot (combinatie) mee naar huis. Erik Breukink de witte trui (jongeren klasse ment) en Frans Maassen de rode (tussen- sprints). Verder won PDM het ploe- genklassement in tijd en in punten. Voeg daar aan toe dat de Nederlan- - foto anp ders niet minder dan acht etappezeges binnenhaalden en het enthousiasme - ondanks alles - gisteren in Parijs is ver klaard. Jean-Paul van Poppel zegevierde dus vier maal, Jelle Nijdam, Adrie van der Poel, Steven Rooks en de ploeg van Peter Post een keer. Teun van Vliet, Jelle Nij dam em Henk Lubberding waren drager van het geel. Duizenden Nederlandse wielerenthousiasten waren naar Parijs gekomen om de Tour-helden in te halen. ZIE VERDER SPORTPAGINA'S Van onze Haagse redactie Hij is van mening, dat de vereenvoudiging van de belas ting in 1990 de concurrentiepositie van Nederland ver slechterd. Met het schrappen van de af trekposten zijn de bewindslie den van Financiën te 'oneven wichtig' te werk gegaan. Vooral het laten vallen van de aftrekposten in de zakelijk sfeer kan negatieve gevolgen hebben. Daarnaast spelen in ternationale concurrentiever houdingen een belangrijke rol. Het is een onderbelicht aspect. Met het schrappen van de af trekposten is volgens van Elk wel de duidelijkheid gediend. Groot nadeel is echter een verslechterde concurrentiepos- tie van ons land, omdat de ope ratie tot vereenvoudiging van de belastingen volgens de plan nen van de commissie Oort is gericht op het Europa van na 1992. En in dat opzicht slaat volgens de orde van belastin- adviseurs het ministerie van Financiën de plank mis. Als men spreekt over een on evenwichtig schrappen van af trekposten dan zuilen daarbij ook betrokken moeten worden de internationale mogelijkhe den, omdat Nederland moet kunnen concurreren met Bel gië, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk en Engeland. De nieuwe tarieven met het kos tenpatroon leiden volgens hem opnieuw tot te hoge belastingen in vergelijking met het buiten land^ In de beroepskostensfeer heeft het ministerie de botte bijl ge hanteerd. Als voorbeeld noemt hij de aftrekbare kosten vakli teratuur. Maar wat is vakliteratuur?. Er wordt veel literatuur gele zen die niet zonder meer als vakliteratuur is aan te merken, maar die voor de kennisver werving wel noodzakelijk kan zijn. Als die kosten volledig worden geschrapt leidt het fis cale klimaat tot verarming van de kennis van de mens. Een ander punt zijn de kan- tineposten, die maar voor 75 procent aftrekbaar zijn en de representatie voor congreskos- ten. De orde vreest hierover in de toekomst ingewikkelde dis cussies met de belastingdienst. Door onze Haagse redactie S DEN HAAG - Veertig ge meenten krijgen van minis ter Van Dijk (Binnenlandse Zaken) bijna 4 miljoen gul den voor criminaliteitsbe strijding. I Het betreft voornamelijk de fi- [nanciering van experimenten I tegen veelvoorkomende crimi- Inaliteit, zoals het aanpakken van de gokverslaving, alcohol gebruik, heling en agressief ge- Projecten die in het oog lo- I Pen zijn die van Nijmegen, De venter en Beverwijk, aldus het ministerie. De gemeente De venter experimenteert bijvoor beeld met een speciale ambte naar, die de uitwassen van de 1 gokverslaving beziet. Deventer Ikrijgt voor het aanpakken van tee verslaving een bedrag van ["00.000 gulden. Nijmegen krijgt 800.000 gul den voor een twee jaar durend experiment dat gokverslaving, alcoholproblematiek en agres sief en vandalistisch gedrag onder jongeren wil aanpakken. Beverwijk ontvangt 400.000 gulden voor de financiering van de helingbestrij ding. Inmiddels hebben 58 ge- I meenten voor in totaal 88 Proefprojecten subsidie aange jaagd. Daarvan zijn 34 aan jagen gehonoreerd. Voor 3 aanvragen ligt er een principe- I akkoord. NICOSIA (REUTER/ DPA/AFP) - In de Golfoor log is de strijd dit week einde onverminderd door gegaan. Iran meldde dat zijn strijdkrachten zondag een Iraakse invasiemacht hebben teruggedreven over de zuidelijke grens. Iraq verklaarde echter dat zijn troepen zich uit eigener be weging hadden terugge trokken na het bereiken van hun doel. Intussen werden de voorberei dingen voor een staakt-het-vu- ren in de al acht jaar durende oorlog voortgezet. De Iraanse minister van buitenlandse za ken Ali Akbar Velayati vertrok zondag naar New York voor besprekingen met zijn Iraakse ambtgenoot Tareq Aziz. Terwijl Velayati Teheran verliet, arriveerde daar een team van VN-deskundigen voor besprekingen over de ten uitvoerlegging van het bestand, waartoe Iran zich vorige week bereid verklaarde. Radio-Teheran meldde zon dag dat de Iraakse troepen macht, die 40 km was doorge drongen in de provincie Khu- zestan, uit Iran werd verdre ven door Iraanse Revolutio naire Gardisten en vrijwilli gers. Aan Iraakse kant zouden 4000 doden en gewonden geval len zijn. In Baghdad verklaarde een militaire woordvoerder echter, dat het Derde Legerkorps zich zondagochtend vroeg had te ruggetrokken uit het zuiden van Iran. Iraq had eerder al la ten weten dat zijn troepen 'tij delijk' tot in Iran waren door gedrongen om het Iraans be wind te dwingen serieus te on derhandelen over beëindiging van de oorlog. Waarnemers zijn van me ning dat beide partijen probe ren op het slagveld voldongen feiten te creëren die hun onder handelingspositie in de ko mende vredesbesprekingen moeten versterken. Bij dat overleg gaat het om de tenuit voerlegging van VN-resolutie 598, die vorig jaar al door Iraq werd aanvaard, vorige week maandag gevolgd door Iran. De resolutie voorziet in een onmiddellijk staakt-het-vuren tussen de twee oorlogvoerende partijen, de terugtrekking van de troepen achter de interna tionaal erkende grenzen, een uitwisseling van krijgsgevan genen en de instelling van een commissie die moet vaststellen wie verantwoordelijk is ge weest voor het uitbreken van de Golfoorlog. De besprekingen zullen in New York plaatsvinden onder auspiciën van de VN. VN-se- cretaris-generaal Javier Perez de Cuellar zei zondag te hopen dat hij Velayati en Tareq Aziz ervan kan overtuigen recht streeks met elkaar te overleg gen. Iraq staat op dergelijke di recte onderhandelingen, maar Iran heeft dat tot dusverre ge weigerd. Volgens Perez de Cuellar zullen de VN-deskundigen enige dagen in de Iraanse hoofdstad blijven, voordat zij naar Iraq vertrekken. UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwe gen hebben zondag op verzoek van de ge meente Tilburg 'zeer tegen onze zin' de trein-toegangsregeling voor de Tilburgse ker mis moeten staken. Reeds na één dag bleken veel meer mensen van deze regeling gebruik te maken dan gemeente en kermisexploitanten had den voorzien. Zaterdag kochten vol gens een NS-woordvoer- der duizenden mensen een trein-toegangsbiljet, dat korting biedt op de reis en op de kermisat tracties. Voor 7,50 gulden konden treinreizigers bij de VW een coupon boekje voor de attracties kopen dat een waarde van 'veertig gulden verte genwoordigde. De toeloop was zo groot dat de ex ploitanten vanwege in komstenderving weiger den nog verder aan de re geling mee te werken. NS is zeer ongelukkig met het verzoek van de gemeente omdat vooraf veel ruchtbaarheid aan de regeling is gegeven. Veel bezoekers krijgen nu nul op het rekest. De spoorwegen verwij ten Tilburg ondeugde lijke afspraken en onder schatting van de belang stelling. S: 6.30-6.49 Scheepvaart- Jj. rktberichten. 9.00 Nws. NCaJ Woord op zondag. 9.30 1 üm Laudamus. NOS: 9.55 w ptanden. IKON: 10.00 Verhal» araf. 10.10 Kerkdienst. 1de Ganzen. 11.00 De andere ld van zondagmorgen. 12.00 N®, IO: 12.05 Het zwarte gat. (JA, re). 14.00 Radio Romantica. NU» 55 Mededelingen en schipP1'1), ■ichten. IKON: 17.00 Kerkdief»! 58 Wilde Ganzen. 18.00 10 Liturgie kerkmuz. ijf 40 De onbekende islam. 00 Progr. voor buitenl. werKJ »rs. 19.20 Suara Maluku. J mbu. 20.30 Zorg en hoop- Ituur Special. 22.00 Dichter 1 dichter. 22.10-23.00 Jazz uit itorisch archief. Boffertjes- kraam BELFAST (RTR/AFP) - Het Ierse Republikeinse Le ger (IRA) heeft zaterdag avond erkend de bom ge legd te hebben die eerder op de dag de dood veroor zaakte van een Iers gezin, toen de jeep waarin het ge zin onderweg was naar huis, door een bom aan stukken werd gereten. De aanslag vond plaats bij Newry, in het zuidoosten van Ulster. De bom was volgens de IRA bedoeld voor veiligheidstroe pen en zou te vroeg zijn afge gaan. De dood van het 44-jarige echtpaar en hun zesjarig zoontje is de zoveelste actie van de IRA die 'niet goed is verlo pen' sinds de aanslag in Ennis- killen, vorig jaar november, waarbij 11 doden vielen. Daarna zijn er nog eens 14 on bedoelde doden gevallen bij bomaanslagen en de dood van het gezin Hanna, van wie nu alleen de dochter Pauline over is, brengt dat aantal op 17. De IRA gaat de mogelijkheid onderzoeken of de bommen vroegtijdig afgaan door contact met bomopsporingsappara- De ravage op de autoweg Belfast-Dublin in de buurt van de grens met de Ierse republiek. - foto anp mensen zelf de bom tot ontplof- gereren dat de jeep waarin het fing gebracht op het moment gezin reisde, door IRA-mensen dat de jeep voorbijreed. werd aangezien voor een mili- Welingelichte kringen sug- tair voertuig. Vijf minuten tuur, zoals de IRA al eerder op perde na de aanslag in Ennis- killen. Volgens de politie is dat onmogelijk en hebben de IRA- I VANDAAG 2 KATERNEN De Pakistaanse president Zia Ul-Haq beschuldigt de Sov jetunie van zending van nieuwe troepen naar Afghanisten. De SU ontkent dit. Een Russische officier twijfelt echter sterk aan de kracht van het Afghaanse leger en de organi satie van de regering in het land. De toekomst van Afghani stan hangt aan een zijden draadje. ZIE BINNEN/BUITENLAND Tl Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard zijn zater dag met hun ploeggenoten van AC Milan gepresenteerd aan achtduizend dol-enthousiaste Italianen. Het plaatstelijk sportpaleis barstte bijna uit zijn voegen door een orkaan van geluid. ZIE SPORT 5 Eerst perioden met zon, in de middag toenemende bewol king en kans op een lokale bui. Wind matig uit het zuidwes ten. Maximum 22 tot 24, minimum 12 tot 14 graden. LISSABON (REUTER) - Hoge militairen uit Zuidafrika, Angola en Cuba hebben vrijdag en zaterdag in het diepste geheim in Kaapverdië besprekingen gehouden over een vredesregeling voor het conflict in Angola. Dit hebben Kaapverdische re geringsfunctionarissen zondag bekendgemaakt. De besprekin gen werden ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Volgens Kaapverdische functionarissen hebben de vier partijen van gedachte gewis seld over de militaire situatie in zuidelijk Afrika en gespro ken over een tijdschema voor de terugtrekking van de Zuid- afrikaanse en de Cubaanse troepen uit Angola. Aan de besprekingen, die in de op het Kaapverdische eiland Sal werden gehouden, namen de stafchefs van de drie landen deel. Over het resultaat van de besprekingen is niets bekend gemaakt. Een Kaapverdische woordvoerder zei slechts dat de vier partijen het overleg op 2 augustus zullen voortzetten in Genève. De vier landen werden begin deze maand in New York eens over een beginselakkoord van 14 punten, dat een einde moet maken aan de al 13 jaar du rende burgeroorlog in Angola en tot de onafhankelijkheid moet leiden van het nu door Zuidafrika bestuurde Namibia. Het grootste struikelblok blijft echter het tijdschema voor de terugtrekking van de Zuidafrikaanse en Cubaanse troepen uit Angola. Cuba en Angola willen de naar schat ting 50.000 Cubaanse militairen in drie tot vier jaar naar huis laten terugkeren, terwijl de Verenigde Staten en Zuid afrika op een veel kortere ter mijn aandringen. Pretoria stelt het vertrek van de Cubaanse troepen als voorwaarde voor de onafhan kelijkheid van Namibia. (ADVERTENTIE) voordat de bom ontplofte, was op dezelfde plek een militaire patrouille gepasseerd. De bom- explosié was tot op 30 km ver te horen. De steun van de Noord- ierse katholieken voor de IRA heeft behoorlijk te lijden van deze mislukte aanslagen. Seamus Mallon, eén van de leiders van de belangrijkste roomskatholieke partij van Noord-Ierland, de SDLP, ver oordeelde de aanslag, maar hij plaatste ook een vraagteken bij de surveillance in het gebied, dat als bijzonder gevaarlijk be kend staat en 'bandit country' wordt genoemd. „Hoe kan die bom daar ge legd zijn, als er 24 van de 24 uur in het gebied wordt gesurveil leerd?", vroeg hij zich af. De explosie vond op enkele meters plaats van de plek waar in april vorig jaar een rechter en zijn vrouw op een landmijn van de IRA reden. Sindsdien mag er in het gebied zelfs niet meer worden geparkeerd. Drie andere mensen raakten bij de aanslag gewond, toen hun auto in het enorme gat in de weg reed dat door de bom explosie was ontstaan, aldus de politie. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee a 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt hei abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad.. 23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad...ƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang tk uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon ïn een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1