Volgauto stort tijdens de Tour de France in ravijn 4Wie kiest voor eigen land calculeert regen in' Israël slaat munt uit Nederlands bezoek Bredase gewond ua val van balkon KABINETSBESLUIT VOLGENS VNO 'BESCHAMENDE VERTONING' Rooks erkent meesterschap Pedro Delgado Nederlaag hockey-team Mellaard naar Seoul Dogger klopt Schapers Het Londense graf van Cornelius Van Dun Af en toe zon NISSAN Leendert v/d Born Met v/d Born valt te praten! MAANDAG 18 JULI 1988 W E O B DEN HAAG - Het Nederlandse bedrijfsleven zal de tegenvaller van rond 1 miljard gulden met de WIR-subsidies zelf moeten betalen. Sportvisser verdrinkt in Wester schelde IhontenISSE - De 41-ja- [rige sportvisser W. d'Haen luit het Belgische Sint Gilles ■Waas is zaterdagavond in jde Westerschelde verdron ken. Merijntje HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND LUBBERS UIT KRITIEK OP BELEID VAN REGERING ISRAËL K TERDAGI JLI1988 l zomerse TROS zat», I NOS: 23.07 Met hete™' KRO. 0.02 Ooglunf I smandsland. 1 uur nws. VARA: 7m >ude hits. 8.03 De ope- (Bureau noodzaak. 13m e parfum in de dage. mjeslucht van het nol: Eren. 13.25 Typisch Hol! 16.03 Echo. 16.10 Zinin .03 Glas in lood: ïjrm 1 Levenslief en levens f.00 Zie Radio 1. uur nws. NCRV: 7.03 F negen. 9.03 Gospel-rock. :jop. 12.03 Paperclip-ra. Popstation. 16.03 Music DS: 18.03 Driespoor .02 Koploper. 20.02 Elp» 1.21.02 Elpee- en CD poo ïtry style. 23.02-00.00 Late J Nws. 7.02 Wakker wor- I.(8.00 Nws). 9.00 Toppi klassiek. 10.00 Carolii... hausconcert. Hoogtepun- ;et afgelopen seizoen: Ar- emble. VOO: 12.02 Strauss ~i Nws. 13.02 Radio Fil- 1 Orkest m.m.v. Dmitri |an, cello. 14.07 Kamermu- The Swingle Singers. F gramm.- en compactpla- f Lang leve de opera! Der I z, van Von Weber. 0r-| e la Suisse Romande. 18.00 8 Avondstemming met de it van de maand: Fauré. KRO: 20.02 KRO-klas- aterdagavond. Met om: ïdriaan Kwartet: Werken aud; 21.05 Hedendaagse 12.00 Orgelrubriek; 22.201 23.00-00.00 KRO-literair; 0-6.49 Scheepvaart- richten. 9.00 Nws. irtief. 9.25 Waterstanden 1 9.30 Hollandse Nieuwe ekenen (6). 10.00 Taal, te- Iregels (15). EO: 10.15 Het vraagd. 11.15 Als mensen len. 11.45 De besten van j 12.00 Nws. 12.05 Meer dan alleen...! 12.45 Vragen veg. 13.00 Nws. 13.10 Hallo }d. 13.30 Opo doro. 14.00 ~RO: 14.00 Eenmaal, 15.30 Minjon. NOS: nonos. EO: 17.00 Licht: I 17.45 Overheidsvoorlich- Antillen. NOS: 17.55 Me- n, schippersberichten en 18.10 Iyi Haberler. 18.25 sja. IOS: 18.40 Arabisch |OS: 19.00 Progr. voor bui- |rknemers. EO: 20.30 Laat stdag wijden. 21.15 Re- ',1.30 Gouden orgelklanken 0 Beter blazen. al télévisé. 22.30- hgazine information. -el uur nws. KRO: 7.02 Ont- v. 7.53 Ter overweging. EX): lot nieuws. VOO: 9.02 Sport 10.02 Wegwezen. VARA: mdageditie. 12.02 Ophef en zomereditie. NCRV: 13.05 nu. NOS: 14.02 Radio Tour ree. VPRO: 18.05 Het spoor, lig' (1), Joegoslavië tijden! Erbellum. AVRO: 19.02 Le'-; en zandgebak. 19" 19.30 De hersengymnas- 1.02 Toppers van toen. 21.(0 again. 22.02 Now is the tin» 3.07 Met het oog op morgen 0.02 De Nachtwacht. 4.02 -ng van de nachtwacht 5.02- fieken met Adje. nreluur nws. VARA: vogels. 10.02 Tony va» ontmoette Jan BlaaserW 10.30 Muziekmozaiek. 12® ands op 2. 13.02 AVRO-ma- I. 14.02 AVRO-phone. 10® I special. 16.30 Kom 'ns lang iatuuwe. 18.02 Swing low. too Zie Radio 1. cel uur nws. KRO: 8.02iHuj* 9.02 Zin in pop. 10.02 1* ere wereld. 12.(12 KRO-m:in 2. 13.02 Het weeshuis van 15.02 Tijd voor toen. JJ® zalige liefdeslij n. hitweek. 19.02 Pop-eye. Thuisland. 21.02 KRO f Korridor. 22.02-00.00 Op «4 aandag. I 8.00 Nws. 8.02 Een en met.(9.00 Nws). KB"; Eucharistieviering. TRO» Concertzaal. Chamber Orej» f Europe o.l.v. Claudio ABW' i.OO Nws. 13.02 BelcantorW®; Rosenkavalier, opera van ss. 16.00 Portret van viol»1 Olof. 19.00 Continu klas en van Frank en Fauré. 20.02 Specialiteiten la ca" Kamerconcert: Orlanwl tet m.m.v. Raphael HUW' 10I. 23.00-24.00 Finale. 6.30-6.49 Scheepvaart-S tberichten. 9.00 Nws. Ntn Woord op zondag. 9.3U Laudamus. NOS: 9.55 mden. IKON: 10.00 Ver» af. 10.10 Kerkdienst. e Ganzen. 11.00 De andere /an zondagmorgen. 12.00 w 12.05 Het zwarte gat. ('X 14.00 Radio Romantica, Nj* Mededelingen, schippcy.. en. IKON: 17.00 Kerkdia» 1). 17.58 Wilde Ganzen. 18.10 Liturgie kerk®1» 18.40 De onbekende •aw 19.00 Progr. voor bui» rnemers. 19.20 Suara Mal", Tambu. 20.30 Zorg en m Cultuur Special. 22.00 Did e dichter. 22.10-23.00 Ja» listorisch archief. Splnveld 37 Breda. Tel. 076-223166 DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 i piet van der Kruys bij de auto na de onfortuinlijke duikeling in het ravijn. FOTO COR VOS Van onze verslaggever GUZET-NEIGE - Assis tent-ploegleider Piet van der Kruys en mecanicien Johnny Krijnen, nog maar enkele weken weer aan het werk na een periode van vier maanden overspannen heid, zijn gisteren goed weggekomen, toen zij tij dens de afdaling van de Col d'Agnes met hun auto de af grond in vlogen. Het PDM-duo hield aan het hachelijke avontuur wonder boven wonder niets ernstigs over. Krijnen, die eenmaal weer boven Van der Kruys huilend in de armen viel, klaagde slechts over een pijnlijke schouder en had een wondje op de neus. Van der Kruys liep al leen een schrammetje op de arm op. Drie kilometer na de top van de col van de eerste categorie raakte de auto van de twee vol gers, die na het ongeluk alweer snel zonder hulp naar boven Bedrijven betalen WIR-gat Van onze Haagse redactie De vennootsschapsbelasting zal niet op 1 oktober worden verlaagd, maar enkele maanden later. Bovendien zal de overheid niet al op 1 januari de volledige premie kinder bijslag - nu nog deels door de werkgevers betaald - voor haar rekening nemen. Dat is een van de belangrijkste besluiten van het kabinet; het bedrijfsleven heeft al ziedend [gereageerd, de WD-fractie is evenmin tevreden. Het staat weliswaar nog niet 1 voor honderd procent vast dat er een overschrijding van rond ƒ1 miljard bij de WIR-subsi dies zal zijn, maar premier Lubbers ging daar zaterdag wel al vanuit. Als het bedrag aanzienlijk minder is zal de vennootsschapsbelasting wel i op de aangekondigde datum of veel minder later dalen, terwijl de AKW-premie dan ook 'op tijd' voor de werkgevers ver dwijnt. Over dit besluit van het ka- I binet bestaat grote onenigheid tussen CDA en WD. Behalve de WD-fractie die vraagte kens plaatst bij deze overheve ling van de overschrijding naar het bedrijfsleven, heeft ook vi ce-premier De Korte (Econo mische Zaken) namens de WD-bewindslieden in het ka binet zijn twijfels. Volgens De Korte loopt het niet zo'n vaart met de overschrijdingen van de bedrijfssubsidies, waarvoor hij als bewindsman verantwoor delijk is. Het kabinet kwam zaterdag- j avond na achteneneenhalf uur vergaderen tot een akkoord over de begroting voor volgend Ast gebeurde voor het oog van hjn vrouw en drie kinderen. Hij liep 0p een strekdam en gleed daarbij op een gegeven jogenblik uit en raakte te water. Het dragen van een zoge naamd waadpak is volgens de tpolitie de man daarbij noodlot- geworden, omdat dit vol rater loopt en men zinkt. De 25-jarige A. van Zitteren Ht Raamsdonksveer is zater dagmiddag in Graafstroom, in Ue Alblasserwaard, om het le- en gekomen nadat zij met ra"r auto tegen een boom was gebotst en vervolgens in een p oot terecht kwam. Zij was op pag dood. De oorzaak van het fugeval is niet bekend. jaar, hoewel belangrijke beslis singen zijn uitgesteld tot de vergaderingen die vanaf medio augustus gaan beginnen. De ministerraad kwam tot de con clusie dat de aanvullende gra tis beurs voor studenten uit ge zinnen met lage inkomens ge handhaafd moet blijven. Deze beurs zal hoogstens vier jaar achter elkaar worden uitbe taald. Minister Nijpels (Milieu) krijgt enkele tientallen miljoe nen guldens meer armslag door een extra belasting (van 1,3 cent per liter) op gelode benzi ne. Omdat het gebruik van ge lode benzine in de loop der ja ren drastisch zal dalen, loopt het bedrag dat Nijpels daaraan overhoudt langzaam af. Het kabinet besloot de ministers Van Dijk (Binnenlandse Za ken) en De Koning (Sociale Za ken) bovendien enkele tiental len miljoenen guldens te geven voor verbetering van de ar beidsvoorwaarden voor ambte naren en trendvolgers. De Kortes departement van Economische Zaken zal een grote bijdrage leveren aan deze extra uitkering ten behoeve van Van Dijk en De Koning, terwijl alle andere ministeries hun compensatie voor gestegen prijzen moeten inleveren. In totaal gaat het om een ombui ging van rond 200 miljoen gul den; aanvankelijk had minister Ruding (Financiën) 450 miljoen gulden gevraagd. Het ziet er verder naar uit dat de kinderbijslag volgend jaar weer zal stijgen. Dat houdt voornamelijk verband met de invoering van een deel van het zogenaamde plan Dekker voor de volksgezondheid, waar ge zinnen met kinderen voorna melijk financieel onder lijden. Het financieringstekort zal volgens de becijferingen van het kabinet uitkomen op 6 pro cent. Volgens premier Lubbers is de kans op lastenverlichting zowel voor burgers als voor be drijven 'er niet op vooruit ge gaan'. Lubbers meent dat er nog wel een kans op verlaging van de belastingen in 1989 is. Zoals bekend zal in 1990 de grote wijziging van het belas tingsysteem - met voordelen voor de laagste en middeninko mens - worden doorgevoerd. zie verder binnenland Premier Lubbers begroet zijn Israëlische ambtgenoot Shamir. Van onze correspondent JERUZALEM - Israël laat geen gelegenheid voorbij gaan om politieke munt te slaan uit het officiële be zoek van premier Lubbers en minister Van den Broek aan de Joodse staat, dat gis teren met een staatsceremo- nie in de Rozentuin in Jeru zalem is begonnen. Premier Shamir legde er in zijn welkomstwoord meteen de na druk op dat hij Lubbers in Je ruzalem kon begroeten. Met die officiële plechtigheid wil Israël de nadruk leggen op de internationaal niet erkende status van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Shamir bracht tevens in herinnering dat Lubbers en Van den Broek naar Israël zijn gekomen om deel te nemen aan de viering van 40 jaar onafhankelijkheid van de Joodse staat. In de Israëlische media wordt benadrukt dat Lubbers de eerste premier is die een be zoek aan Israël brengt sinds het begin van de zeven maan den durende 'intifadah', de Pa lestijnse opstand in de bezette gebieden. In pamflet nummer 21 heeft het 'Verenigd natio naal Comité van de intifadah' voor vandaag een algemene so- lidariteitsstaking met de 14.000 Palestijnse gevangenen afge kondigd. „Ik ben er zeker van dat we zullen proberen eikaars stand punten te begrijpen en ernaar zullen streven om de bestaande vriendschappelijke betrekkin gen tussen onze beide landen te versterken", aldus Shamir. In de feestelijke sfeer liet Lubbers zich op zijn beurt bij de kleurrijke begroetings plechtigheid in de zonovergo ten Rozentuin tegenover de Knesset ook niet onbetuigd. „Het doet me persoonlijk veel plezier de eerste Nederlandse premier te zijn die in die hoe danigheid voet op Israëlische bodem zet. Vooral in een jaar waarin de staat Israël zijn veertigste verjaardag viert." Zijn eerste stappen zette Lubbers in Jeruzalem trou wens iets te voortvarend. Na met toegeknepen ogen tegen het felle zonlicht het 'Wilhel mus' en het 'Hatikwah' (De Hoop) te hebben aangehoord, met op de achtergrond de doffe dreunen van negentien kanon schoten, sloeg Lubbers bij zijn inspectie van de militaire ere wacht geen acht op de Israëli sche vlag. Met zwierige passen struinde hij, nogal onwennig, aan het blauwwitte dundoek met de Davidster voorbij. De roodaangelopen officier van de wacht moest de premier op zijn protocollaire omissie attent maken, waarna hij na een sa luut voor de vlag een tweede Rare Touren Van onze verslaggevers BREDA/TERNEUZEN - 'Lekker weg in eigen land'. Met dit hondeweer sta je veel beter op een camping in West-Brabant dan aan de Zeeuwse kust. Het hemel water zakt in de zandgrond veel sneller weg dan in de Zeeuwse zeeklei. Hartje zomer in Nederland. De regen klettert onop houdelijk neer. Bij camping Valkenisse aan de kust van Zoutelande wijst de thermometer 14 graden boven nul aan. De gasten die zich al buiten wagen lopen er rond in dikke truien en laarzen. De uitbater van een strandpaviljoen heeft het bordje 'gesloten' voor zijn deur gehangen. Die ziet het voor vandaag niet meer zitten. Het extreem slechte weer jaagt de vakantiegangers massaal op de vlucht. Lange files bij aan de grenzen, verstopte luchthavens. Hotels en campings in eigen land die in deze tijd normaal gesproken uitpuilen van de toeristen zitten nu slechts - of is het 'zelfs nog' - voor tweederde vol. Volgens de VW in Zeeland is de hotelbezetting in Cadzand slechts zestig procent, de campingbezetting ligt er op 75 procent, terwijl de vakantiehuisjes wel al lemaal vol zitten. In het 'achterland' is het een stuk slechter gesteld. „Het begint nu toch wel erg te worden. Voor de ho- tellerie is de maand juli niet meer goed te maken. Het is nog geen slecht seizoen, maar het zal zeker geen topper worden", aldus een woordvoerder van de Zeeuwse VW. Toch lieten duizenden vakantiegangers zich ook het afgelopen weekeinde niet ontmoedigen. Ondanks sombere voorspellingen trokken zij welgemoed naar hun binnenlandse bestemmingen, naar de Zeeuwse en Westbrabantse campings. „Wie bewust voor een vakantie in eigen land kiest calculeert een portie slecht weer in", legt directeur A. Polder van camping Katjeskelder in Oosterhout uit. Op de Nederlandse snelwegen was het dit week einde drukker dan normaal, maar van een massale vakantie-uittocht was echter geen sprake. „Er is niet en bloc gereisd. Zoals we hadden verwacht zijn de mensen gespreid met vakantie gegaan", aldus een woordvoerder van de verkeerspolitie. zie verder regio i vandaag 2 katernen kropen, van de weg. Peter Stevenhaagen was er een geschrokken getuige van. „Ik zag het voor me gebeuren, doordat ik twee haarspeld bochten achter Van der Kruys reed. Ik schrok me rot. Het was net als in een film. De auto vloog wel honderd meter door de lucht. Het geluk van Van der Kruys en Krijnen was dat de auto landde op de toppen van een stel dennebomen. Die bo men braken de val''. zie verder sport1 STEVEN Rooks heeft zich bij het meesterschap van Pedro Delgado in de Ronde van Frankrijk neer gelegd. Vooral de aanval van de Spaanse gele trui drager in de laatste twee kilometer berg-op tijdens de eerste Pyreneeën- etappe van gisteren maakte bijzonder veel in druk op de Noordhollan der. „Een Delgado in deze vorm verdient de Tour te winnen", aldus Rooks. zie sport i en iii OP weg naar Olympische Zomerspelen van Seoul heeft het Nederlands heren-hockeyteam een nederlaag gele den. Ondanks het feit dat Nederland op het veld beter was, verloor het van Australië met 3-2. zie sport ii VERSPRINGER Emiel Mellaard heeft een plaats in de Olympische atletiek-ploeg voor Seoul veroverd. Tijdens de nationale kampioenschappen in Groningen overbrugde Mellaard een afstand van acht meter en negentien centi meter. En dat betekende een ticket voor Zuidkorea. zie sport iv DE zeventienjarige Paul Dogger uit Amsterdam speelde zich in de kijker in het Portugese Oporto. In de finale van het plaatselijke tennistoernooi versloeg het Nedertandse talent Michel Schapers met 6-2, 3-6 en 6-3. Het leverde Dogger een bedrag van 20.000 gulden op. zie sport v IN de beroemde St. Margarets- kerk in Londen ligt sinds 1577 Cornells van Dun begraven. Onze verslaggever Willem Reijn dook in het verleden van deze roemruchte Bredanaar. zie extra op maandag NA een verregende zondag vandaag iets beter. Af en toe kan de zon door het wolkendek heen breken, maar de kans op buien blijft. Er waait een matige zuidwestelijke wind welke meer westelijk gaat worden. Maximum 19-21, minimum 12-14. - FOTO ANP inspectieronde moest maken. Lubbers wond vervolgens in een korte toespraak in de Ro zentuin geen doekjes om de kritiek die in Nederland op het beleid van de Israëlische rege ring bestaat. „We hebben het er soms moeilijk mee, zozeer aan uw kant te staan als u zelf graag zou zien. Maar het on eens zijn is een privelege van vrienden. Hier in Israël zien wij openhartige gesprekken te gemoet. We geloven dat het goed zal zijn de vooruitgang van het vredesprotest te be spreken, de manier om een werkelijk veilige en vreedzame situatie voor dit land tot stand te brengen." Aan het begin van zijn staatsbezoek wilde Lubbers er intussen geen twijfel over laten bestaan dat de Nederlandse be volking gevoelens van de meest oprechte vriendschap en soli dariteit voor het Israëlische volk blijft koesteren. Van onze verslaggever BREDA - Een 63-jarige vrouw uit Breda is zaterdag na een val van vijf meter van haar balkon ernstig gewond ge raakt. Een aannemingsbedrijf had in verband met de renovatie van de flat aan de Mgr. Zwijsenstraat het hekwerk rond het balkon, evenals van nog vijftien andere flats, vorige week gedemonteerd. Omdat de werkzaamheden vrijdag nog niet waren afgerond, wer den de hekken provisorisch teruggeplaatst. De vrouw verloor zaterdagmiddag haar evenwicht bij het op hangen van de was. Zij vond geen steun aan het hekwerk en tui melde naar beneden. Met rug- en beenletsel is de vrouw overge bracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie waren de bewoners wel gewaarschuwd dat de balkonhekken slechts provisorisch wa ren bevestigd. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. (ADVERTENTIE) iviet deze bon kunt u een nieuwe abonnee a 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Posic.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112. 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1