Geen super-league in Engeland 'Toernooizege Axel deed mij goed' SPORT Van den Hout uitgeschakeld „tuit Slrand-v nuttig oi de slechl VOOR OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN GOLF Palingvissen Gelijk spel hockey-heren Toernooi Animo te sterk voor Zeeuwen DOORSTR BELFORT TOERNOOI SLUIS DE STEM SPORT 3 VRIJDAG 15 JUL11988 HILVERSUM - De golf van enthousiasme, die sinds een paar jaar inherent lijkt te zijn aan het spelen van golf, heeft ook de open Nederlandse titelstrijd bereikt. TEGEN AHSTmi.lt- EK jeugd JEUGTENNISSER BERND VAN QUEKELBERGHE: Zwaar verlies Vanderlijde Loterij met EK-shirts Strafvermindering Michel en Sanchez Iets te i 06-NUMMER VOO) Elk uur anders Jongen gewond ia aanrijding T14 LONDEN (RTR) - De tien sterkste voetbalclubs van Engeland zullen zich niet afscheiden in een super league. Dat werd meegedeeld door voorzitter Philip Charter van de Engelse league. De rebellerende top-tien, die van het commerciële televisie station ITV een aanbieding van 32 miljoen pond sterling (113 miljoen gulden) had voor een exclusief media-contract, zaten achteneenhalf uur aan tafel met vertegenwoordigers van de TV-maatschappij Aan het eind van de verga dering deelde Charter mee dat de clubs en ITV een totaal overeenkomst waren aange gaan voor alle 92 clubs uit de league. Charter wees er op, dat de onderhandelingen geen mo ment in de richting van een af scheidingsbeweging hadden geleid. De tien betrokken En gelse clubs waren Arsenal, Everton, Liverpool, Tottenham, Manchester United, West Ham, Nottingham Forest, Aston Vil la, Sheffield Wednesday en Newcastle, Charter, ook voorzitter van Everton, stelde dat zijn organi satie altijd het beste voor ogen had gehad voor de professio nele voetbalsport in Engeland. Hij zei alle commotie rond de TV-onderhandelingen te be treuren. „Wij hebben het laatste jaar onze wedstrijden erg goedkoop aan het BBC-ITV kartel ver kocht. Nu dat monopolie is ge broken, wordt er volop geboden voor onze diensten en het is ge weldig om te zien welke waarde voetbal voor de televi sie heeft", aldus een verklaring van Charter, die vervolgde: „Geen club in de league zal er slecht afkomen en het is onze opinie dat dit aanbod van ITV het beste is en de league de meeste winst zal opleveren. Nu moeten we terug naar de sub commissies en de clubs om de details uit te werken". Golf van enthousiasme Van onze sportredactie Met een verhoging van het prijzengeld van 25 procent naar 250.000 pond, een slordige 900.000 gulden, heeft de Open Dutch zich genesteld tussen de grote golf-evene- menten in Europa. Die actie ontlokte de gewenste reactie. Het toernooi, dat van donderdag 21 tot en met zondag 24 juli op de baan van de Hil- versumsche golfclub wordt ge houden, kan zich in de komst van een groot aantal topspelers verheugen. Meest aansprekende speler op het moment is de Zimbab- waan Mark McNulty. Hij voert de ranglijst van de Volvo-tour aan voor erkende wereldtop pers als de Brit Nick Faldo en de Spanjaard Severiano Bal- lesteros. Maar ook met de aan wezigheid van de Engelsman Mark James, na het winnen van de Scottish Open geklom men naar de zevende plaats op de ranglijst, is de organisatie content. Opmerkelijk is de aan wezigheid van twee spelers uit Taiwan, Lu en Hsieh. Ook verscheidene winnaars van vorige edities van de Open Dutch hebben voor het evene ment ingeschreven. Titelverde diger Gordon Brand jr, Gra ham Marsh, twee keer winnaar van het kampioenschap, en de Brit Paul Way komen in Hil versum in aktie. Afwezig zijn dit jaar Zuid afrikanen, althans, op de deel nemerslijst prijkt niemand met Zuidafrika als thuisland. De organisatie toonde zich wat on gelukkig met het feit dat spe lers uit dat land nog steeds door de Nederlandse regering een visum wordt geweigerd. „U weet ons standpunt in deze, wij wijzen discriminatie op elke wijze af, dus ook deze. Wij had den hen er gewoon bij willen hebben, zoals wij iedere speler welkom zullen heten. In Enge land en Frankrijk maken de regeringen er ook geen pro bleem meer van", stelde voor zitter Jan Willem Verloop van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) gisteren. De verhoging van het prij zengeld lijkt nog niet ten einde. Rob van Erven Dorens, het fi nanciële brein achter de Open Dutch, denkt in de toekomst nog meer sponsors voor het evenement te kunnen vinden. „Wij slagen er sinds enige ja ren ook in grote bedrijven te interesseren. Dat is wel eens anders geweest. Door de toe name van het aantal golfspe- lers in Nederland wordt het voor geldschieters aantrekke lijker". Voorzitter Verloop pro beerde het zo te stellen: „Vroe ger moesten wij sponsors gaan aanzoeken, tegenwoordig kun nen wij selecteren. En als het aantal spelers in Nederland in derdaad doorschiet naar de honderdduizend, zal ons werk er eenvoudiger op worden". De interesse voor het golf hoopt de organisatie ook te zien weerspiegeld in de toeschou wersaantallen. Gerekend wordt op zo'n 40.000 kijkers, voor een deel voorzien van een vrijkaart. Tienduizend beta- lenden heeft de Open Dutch nodig om de begroting sluitend te krijgen. Aan het toernooi doet ook Ruud Bos mee. Hij is 's lands enige speler, die van het toeren langs de evenementen probeert te leven. De lijst van belangrijkste spelers luidt (plus eventuele plaatsing op de Volvo-ranglijst): Bean (VSt), Brand jr (Eng-21), Canizares (Spa- 26), Dumian (Eng-12), Fernandez (Arg), Llewellyn (Wal-25), Lane (Eng-4), McNulty (Zim-1), James (Eng-7), Chapman (Eng-15), Har- wood (Aus-16), O'Connor jr (Ier- 17), Martin (Spa-20). Door Rien van Nunen PALING is altijd al een gewilde vis geweest. Was het niet Douwes Dekker, die de Peueraars van Leiden al beschreef? Toch zijn bijna uitslui tend onze ooster- en zui derburen het met ons eens waar het om de smaak van aal gaat. Neem de Ieren en de En gelsen bijvoorbeeld, die gruwen bij de gedachte zoiets monsterlijks als een paling te moeten eten... Palingvissen is trouwens ook een vak apart. Niet iedereen kan dat. Goeie pa lingvissers vertoeven veel op en aan het water. Je moet er zijn als de tijd rijp is. Niet voor niets wordt wel eens beweerd, dat 95% van de vis door slechts 5% van de (sport)vissers wordt gevan gen. Ik beperk me tot zeevis sen. Niet omdat zoetwate raal niet interessant zou zijn om te vangen, maar over de consumeerbaarheid van onze zoetwateraal heb ik mijn twijfels. Met paling uit zee heb ik om een of an dere reden minder proble men. De laatste jaren verbetert het vissen op paling zich in de Delta niet. Sterker nog, het palingvissen is er min der op geworden. Op de eer ste plaats door veranderin gen in het leefmilieu en dus het leefpatroon van de pa ling. Minder instroom van zoet water in de Delta bete kent minder paling. Het be roep doet ook een duit in het zakje. Er staan veel meer fuiken dan voorheen op plaatsen waar paling wordt vermoed. Dat helpt sport vissers ook al niet. Sportvis sers zelf hebben er ook iets mee te maken. Er wordt wellicht wat minder gevist in het donker. Er zijn mensen die alles volgens de zogenaamde so- lunaire theorie doen. Wijst die een gunstige visperiode aan, dan vist men, is dat niet het geval, dan blijft men thuis. Voor het palingvissen geldt de theorie aardig. Im mers een periode van af gaand water, samenvallend met het invallen van de duisternis, is altijd een goede vistijd voor paling ge weest. Maanloze nachten, wind uit het zuid-westen of zuiden, dreigend onweer, al lemaal zaken die de paling aan het fourageren zet. Soms 'loopt' de paling even goed overdag als 's nachts. Ga bij voorkeur vissen op plaatsen met veel stenen, diep water in de buurt en, het kinkt misschien gek, met veel krabben. Vis dan niet met zeepier of zager, maar met zachte krab. Suc ces verzekerd. Maar vis ook eens doodgewoon vanaf het strand. Daar zit vaak paling in overvloed en men vist er gemakkelijker dan vanaf een dijk. Bovendien is de kans op tong ook wat groter. Mooie botten en schollen zullen daar zeker tussen zit ten, evenals een enkele zee baars... Jacques Brinkman van Nederland (rechts) in duel met de Australiër Reid. DARWIN (ANP) - Het Ne derlandse heren-hockey team heeft de eerste wed strijd in zijn toer door Australië gelijk gespeeld. De wedstrijd in Darwin te gen het gastland eindigde in 2-2. Bij rust had de ploeg van trainer Hans Jorritsma nog een minimale achter stand, 0-1. Oranje blijft door dit resultaat ook in zijn vierde wedstrijd tij dens de trip door Zuidkorea en Australië, die geldt als voorbe reiding op de Olympische Spe len, ongeslagen. Eerder won Nederland in Seoul twee keer van Zuidkorea en eenmaal van Australië. De oefensessie wordt zondag voortgezet met het derde treffen tegen de wereld kampioen. Voor 5.000 toeschouwers speelde Nederland donderdag in Darwin goed. Coach Hans Jorritsma, vaak vrij kritisch over zijn spelers, was zelfs zeer enthousiast. „Dit duel bood al les wat hockey boeiend kan maken", aldus de voormalig in ternational, die Nederland vo rig jaar in eigen land naar de Europese titel leidde. „Het tempo was zeer hoog, er werd op het scherpst van de snede gespeeld en er werden vier zeer fraaie velddoelpunten ge maakt." Hoewel er nauwelijks sprake was van krachtsverschil, keek Nederland bij rust tegen een achterstand aan. De openings treffer van de ploeg van trai ner Aggis kwam op naam van Dean. Oranje kreeg in deze fase één strafcorner, de thuisploeg geen. Specialist Bovelander wist daaruit echter geen voor deel te halen. „Er had in die fase meer voor ons ingezeten", vond Jorritsma. „Over de ge hele wedstrijd genomen, speel den we wellicht iets beter. Voor de overwinning kwamen we echter net iets te kort." Na de hervatting kwam Ne derland na zeven minuten op gelijke hoogte door een doel punt van Hidde Kruize. Char- lesworth, één van de beste spe lers van de wereld, zette de for matie van Jorritsma, met de teruggehaalde Tim Steens in de ploeg, opnieuw op achterstand. Daarna werd Oranje sterker. Kruize, een voortdurende plaag voor de Australische defensie, sloeg kort na de tweede treffer van de thuisclub met de bal het - FOTO ANP masker van het gezicht van de Australische doelman. Even la ter tekende hij voor een echte voltreffer door de bal fraai in de bovenhoek te plaatsen, 2-2. AUSTRALIË - NEDERLAND 2-2 (1-0) - 7. Dean 1-0, 42. Kruize 1-1, 50. Charlesworth 2-1, 55. Kruize 2- 2. Opstelling Nederland: Jansen; Klaassen; Kooijman, Steens, Bove lander; Mare Delissen, Brinkman, Diepeveen; Parlevliet, Kruize, Van den Honert (Schlatmann). Jong Oranje heeft donderdag zijn wedstrijd in het toernooi om het Europese jeugdkam pioenschap tegen Engeland met 1-2 (0-1) verloren. De Neder landse hockeyers eindigden daardoor in Santander (Spanje) als tweede in hun groep en spe len in de halve finales tegen West-Duitsland, de winnaar van de andere poule. Engeland komt in zijn halve eindstrijd uit tegen de Sovjetunie. Door Kees Hamelink SAS VAN GENT - Deze week is hij vijftien jaar ge worden. Bernd van Quekel- berghe uit Sas van Gent gold enkele jaren geleden als een talentvolle jeugd- tennisser en die verwach ting heeft hij wel waarge maakt, hoewel de absolute top, op nationaal niveau, voor hem niet haalbaar bleek. Toch kan hij terug kijken op een indrukwek kende lijst van prestaties. „Wat ik mij het eerst herinner is mijn vierde plaats bij de Ne derlandse kampioenschappen tot en met twaalf jaar," zegt Bernd van Quekelberghe, „maar ook de prestatie van een indoortoernooi in Groningen enkele jaren geleden. Ik won toen van de latere Nederlands kampioen Geoffrey Marke- stein." Binnen de grenzen van Zeeland reikte de Sassenaar nooit verder dan een tweede plaats en dat was vorig jaar in Yerseke in de leeftijdsgroep tot en met veerten jaar. Bernd van Quekelberghe maakte twee jaar geleden de overstap naar het Terneuzense Animo. „Ik kon bij Drive niet voldoende op competitieniveau spelen. Bij Animo had ik de mogelijkheid hoger te spelen. Dat was toen het belangrijk ste." Het bevalt hem overigens in Terneuzen bijzonder goed, dat steekt hij niet onder stoelen of banken. „Ja, alle leeftijdsge noten spelen daar en dit sei zoen speelde ik bovendien in een leuk team, waarmee we bijna kampioen werden in de derde klasse. Dat scheelde maar een haar," zegt hij. De strijd om het districts kampioenschap is de eerste in dividuele krachtmeting na de competitie. In de Cl-categorie werd hij als derde ingeloot op het schema, maar kwam niet verder dan de tweede ronde. „Ik speelde mijn eerste partij tegen Evert van Kampen en verloor van hem. Dat was niet zo'n succes. Ik wijt het voorna melijk aan het feit dat ik op school nog volop met repetities zat," legt hij uit. De Zeeuwse titelstrijd heeft voor hem overigens niet meer betekenis dan elk ander toer nooi. Zijn voorbereiding daar voor is ook niet anders. „Nee, ik bereid me daar niet anders op voor. Misschien dat de plaat sing onbewust toch wel een rol meespeelde, hetgeen een extra druk kan geven," verklaart hij. In het Reinaerttoernooi in Hulst verliep het evenmin naar wens. Van Quekelberghe daar over: „Ik verloor van Jean- Loup Deltour en dat was echt wel een klap voor mij. Gezien de voorsprong die ik had heb ik verzuimd te winnen." Een nuchtere vaststelling, dat wel, maar de toernooizege in Axel zal bij hem zeker het nodige zelfvertrouwen hebben gege ven. Na voornoemde tegensla gen waren de verwachtingen bij hem zeker niet hoog te noe men, hoewel deze keer Guido Tolhoek en Ronald van Remor- tel boven hem waren geplaatst. „Ik had in de kwartfinale ge wonnen van Jeroen Everling en dat gaf mij wel enig zelfver trouwen voor de partij tegen Ronald van Remortel. 's Mor gens had ik nog flink getraind en had het geluk dat ik in Axel direct de baan op kon. Ik had tegen Ronald niets te verliezen. Ik merkte dat zijn backhand niet liep zoals het moest, waarna ik voornamelijk gesli- cede ballen heb geslagen," al dus zijn uitleg. In de finale zette hij de kroon op het werk met een overwin ning op Frank Wille. Het Ani- mo-jeugdtoernooi in Terneu zen is zijn volgende toernooi, waarna hij met de groep van trainer Mike Simon verder trekt naar toernooien in Prin senbeek en Maastricht. „Met mijn toernooizege in Axel be gin ik in ieder geval zelfverze kerd aan de komende toernooi en," besluit hij. NIEUWSOVERZICHT OOST-BERLIJN (ANP) - De hernieuwde kennismaking - Arnold Vanderlijde met de Cubaanse wereldkampioen brfc Felix Savon is voor de Nederlandse zwaargewicht op zware teleurstelling uitgelopen. Bij een internatonaal toernooi in Oost-Berlijn stopte scheidsrechter het gevecht, in de halve finales, in de ronde. Nadat Vanderlijde twee keer was neergegaan achtte de; biter de Limburgse zwaargewicht nog in staat nog redelii verweer te bieden aan de Cubaan. Toen Savon echter de B» pees kampioen zwaargewicht voor de derde keer in grote p>. blemen bracht, werd het duel gestopt. Vanderlijde blijft des® danks de grote favoriet voor Olympisch goud. De Cuba® blij ven weg bij de Spelen in Seoul. AUGSBURG (SID) - Wie geluk heeft, kanvoor vijf marking bezit komen van een door een speler van het Nederlands elj gedragen shirt bij de eindronde van de strijd om het EuropfJ kampioenschap voetbal. Het in Augsburg verschijnende tijdschrift 'Weltbild' houdt, september een grote loterij, waarbij de opbrengst gaatn® een verpleeghuis voor verkeersslachtoffers met schade i centrale zenuwstelsel. Naast de shirts van Nederlandse spelers worden ook teni* van spelers van West-Duitsland, Denemarken, Ierland ent Sovjetunie verloot. GENEVE (AFP) - De beroepscommissie van de UEFA, Europese voetbalunie, heeft de schorsing van Michel van ft Madrid terug gebracht tot drie wedstrijden. De middenveld tevens international, was aanvankelijk voor negen duels k tenspel gezet. Hij had na de uitwedstrijd tegen PSV, in de hal; finales van het toernooi om de Europese beker voor pioenen, de Zwitserse scheidsrechter Galler onheus bejegend De beroepscommissie toonde zich eveneens clement ten zichte van Michels ploeggenoot Hugo Sanchez. De Mexicaas aanvaller, die na de uitschakeling van Real in Eindhovi eveneens zijn woede afreageerde op de arbiter, hoeft slechts één wedstrijd op de strafbank plaats te nemen. Dat® ren er drie. De beroepscommissie onderschreef weliswaar dat Michel Sanchez zich incorrect hadden gedragen ten opzichte vam scheidsrechter, maar zei de incidenten niet als extreem te beschouwen. i ernst Van onze tennismedewerker TERNEUZEN - In de halve finales van het jeugdtoer- nooi van Animo hebben zich geen Zeeuwen meer kunnen kwalificeren. Tim van Veldhoven uit Philip pine had op grond van zijn plaatsing nog recht op een plaats in de halve eindstrijd bij de 16-jarige jongens, maar ver speelde die kans. Voor de kwartfinales had hij zich geplaatst na een 6-1, 7-5 overwinning op Erik Reuyl van het district Den Haag, maar had daarna weinig greep op het spel van Rotterdammer Friso Glansdorp. Met ruime 6-1, 6-1 cijfers ging van Veldhoven ten onder. De eerstgeplaatste Dirk-Jan Schouten ging moeiteloos door naar de laatste vier via een 6-4, 6-2 zege op Pascal Savelkoul, maar de verrassing in deze leeftijdsgroep zat hem onderin het schema. De tweede ge plaatste Martij n Bok plaatste zich weliswaar voor de kwart finales via een 6-1, 6-3 over winning op Jeroen Rinkel, maar de Ier Eoin Beirne was te sterk voor hem: 7-6, 6-3. Ook boven het schema bij de 16-ja- rige jongens was de Ier Connor Smith te sterk voor de Hol landse favorieten. Hij plaats zich voor de halve finales een 7-5, 6-2 overwinning Tij men Leisink (Gelderland), UITSLAGEN Jongens enkel tot en met 12 kwartfinales: Rogier Wassen-Bi van Veen 6-0 6-1, Martin Schükkman-Sebastiaan Jansen 6 5-7 6-2, Sander Bons-Nico 0a tenrijk 6-2 6-2, Sjeng Schalke Reamon Sluiter 6-16-3. Meisjes enkel tot en met 12 ji kwartfinales: Mireille Bink-Debl Haak 6-1 6-4, Nadine van Walle-Freekje Maas 2-6 6-3 6 Leonie de Lorijn-Joyce van Son* ren-Brand 7-5 6-3, Barbara Ji pers-Ciska Cramer 6-3 6-4. Jongens enkel tot en met 14 ju kwartfinales: Ramon Lacroii Stuart Doijle 6-2 6-2, Jeroen S ders-Boris Bartos 6-4 6-2, R Bax-Marcel Schouw 6-3 3-6 7 Robert-Jan van Aalderen-Jera Rinkel 6-1 6-4. Meisjes enkel tot en met 14 kwartfinales: Doky Willek* Daphne van Rietpaap 6-3 Aafje Evers-Nathalie van de Va walk-over voor Evers. Ren Kloosterman-Suzanne Esser 6-1 0, Hanneke Ketelaars-Willemi Schuttrops 6-4 6-1. Jongens enkel tot en met 16 kwartfinales: Dirk-Jan Schoute Pascal Savelkoul 6-4 6-2, Cc Smith-Tijmen Leisink 7-5 Friso Glansdorp-Tim van Velé ven 6-1 6-1, Eoin Beime-Mart Bok 7-6 6-3. Meisjes enkel tot en met 16 kwartfinales: Saskia Slagboa Isabelle Leenhouwers 6-1 6-0, C roline Stok-Ellen Rijpstra 6-15 Doky Willekes-Anique Snijden 2 6-2, Matthea Kwint-Aafje Ew 6-2 6-2. Bernd van Quekelberghe: „De toernooiwinst in Axel was een fraaie stimulans voor me." FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER Van onze tennismedewerker SLUIS - Menno van den Hout is uitgeschakeld in het Belfort toernooi te Sluis. Als eerst geplaatste in de Cl- categorie moest hij in zijn eer ste partij het loodje leggen te gen Ruud Oosting in drie sets: 6-2,4-6,7-6. De tweede geplaatste An- toine van Bockel deed het be ter. Hij versloeg Ron van der Meer met 6-1, 6-3, en is in de volgende ronde de tegenstan der van Stefan Steijaert. Ook Ronald van Remortel en Paul Hendrikse plaatsten zich bij de laatste acht. Van Remortel won met duidelijke 6-2, 6-1 cijfers van Jean-Loup Deltour en Hendrikse had drie sets nodig tegen Michel Verberkmoes: 6-7, 6-3,6-0. De 17-jarige Verberkmoes uit Terneuzen krijgt overigens de kans zich te revancheren te gen Hendriksen. Beide spelers zijn eikaars tegenstanders bij de C2-heren, waarbij Verberk moes de verrassing in deze ca tegorie compleet maakte door de eerst geplaatste Guido Her- sche met 6-1,6-0 te declasseren. Met deze uitschakeling zijn alle geplaatsten in deze categorie van het strijdtoneel verdwe nen, want ook Reggie Lambert plaatste zich voor de kwartfi nale door met 7-6, 3-6, 6-3 de tweede geplaatste Philippe Haldermans te verslaan. Ook in de B-categorie bij de heren zijn de kwartfinalisten bekend. Antoine van Bockel is nog de enige Zeeuw die zich in ditf zeischap staande kon houi Hij verraste met zijn Patrick Marteijn van 6-3,6-1 Overigens waren op vierde wedstrijddag de verc singen niet van de lucht Duitse Pia Wissing, favoriet de Cl-dames, verloor in 4 sets van Nicole Brentjens:! 6-2, 6-4, terwijl de tweedes plaatste Jeanet Meijers zich de halve finale speelde haar overwinning op Jolac de Kam (6-3 6-4). UITSLAGEN Heren enkel B eerste ronde: van Essen-Norwin van Riel 4, Kerry Mc Carthy-Tim vanD 6-7 7-5 6-3, Garbhain O'nuall* Xander Koesen 6-0 7-6, Anti van Bockel-Patrick Marteijn 6- 1, Harry Pullens-John Sherdan; 1-6 6-3, Raymond Lange veld-' nald van de Broek 6-4 6-3, Maar de Bruine-Rob van de Bogaert 6-4, Liam Croke- Jeroen Bok 6" 3. Dames enkel B eerste ronde: Mj que van Hasselt-Cornelia Erdel 6-0. Heren enkel Cl eerste ronde: F> Oosting-Menno van den Hout 4-6 7-6, Paul Hendrikse-^ Verberkmoes 6-7 6-3 6-0, W Verbrugge-Mario Leenhouwer 0 6-7 7-6, Ronald van Renw Jean-Loup Deltour 6-2 6-1. toine van Bockel-Ron van Meer 6-1 6-3. Heren enkel C2 tweede ronde: chel Verberkmoes-Guido 6-1 6-0, Ivo Kovac-Edward enberg 6-0 6-4, Reggie Larot* Philippe Haldermans 7-6 3-6 6*3 Dames enkel Cl kwartfinales- cole Brentjens-Pia Wissing 4-® 6-4, Wilma Boshouwers-Ui^ Lahaije 6-3 6-1, Pharailda K<" Jeanet Engelse 3-6 7-6 6-3, J' Meijers-Jolanda de Kam 6-3 Heren enkel D: Jo Raedts-J° Pielaet 6-3 6-3, Sjaak Koole*1 van Maldegem 7-5 6-2. «aai SpecialiteitenrestauS culinair niveau Oosterhoutseweg - Teteringi Geei De Oostburgse wethouder A. de Feyter kan het Nieuw jaarsconcert van '89 nog niet op televisie zien FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER Van onze verslaggever VLISSINGEN - 'Het strandu lieve vrouwelijke stem. „T voort, Scheveningen, Hoek zwaar bewolkt. Vlissingen 20.00 uur: geen zon, veel rege Kortom, aan de kust was het gisteren ook zwaar knudde met het weer. Normaal gesproken is de kans reëel aanwezig dat het weer aan de kust beter is dan in het binnenland. Om die re den verstrekt het KNMI via een speciaal 06-nummer sinds 1 mei een apart weerbericht voor de kuststreken. Liefhebbers van zon, zee en strand weten nu na één telefoontje of het de moeite is naar de Nederlandse kust te vertrekken. Het KNMI had al jaren een apart blokje strandweerbe- richten, dat was te horen via telefoonnummer 003. „Sinds de jaren zestig vermeldden wij al de weersomstandigheden langs de kust", zegt F. Emmink, woordvoerder van het KNMI, „Dat was echter maar zeer be perkt". Volgens hem wenst 'de con sument' tegenwoordig veel meer informatie over het weer. „Men gaat niet alleen meer naar het strand om te zwem men. Ook zonaanbidders en en de laatste jaren heel veel sur fers trekken trekken richting kust. Ze moeten dus weten of er zon staat en hoeveel wind. Het gaat niet alleen meer om de temperatuur". Omdat het KNMI overal meet stations heeft staan was het technisch al lange tijd mogelijk een apart strandweerbericht te £even. Dat is samen met het Nederlands Bureau voor Toe risme uitgewerkt. Sinds 1 mei bestaat er een 06-telefoonnum- mer waarop te horen is hoe het weer langs de kust is. Het weerbericht wordt acht keer per dag geactualiseerd. In Van onze correspondent BRESKENS - Een tienja- tge jongen uit Breskens is g'stermiddag bij een ver- eersongeval gewond ge bakt en naar het zieken huis in Oostburg gebracht. Rij werd aangereden door mo- errijder J. van de V. uit Bres- ens. De laatste liep een ge neusde knie op. j R0 ionge wielrijder stak op v ^uiring Langeweg-Boule- on h °Ver' en lette daarbij niet „V ,e motorrijder die onder het VlE>duct doorkwam. to;

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 8