AMERIKAANSE SENAAT WAARSCHUWT NICARAGUA Gorbatsjov ontmoet Poolse Franse Revolutie 199 jaar intellectuelen in Warchau Hongaarse CP geeft groen licht voor hervormingen 4Wij verdienen het niet de les te worden gelezen' ÓNDANKS STJ BUITENLAND i tie stem financiën/ Hogere omzet Atag in 1988 AMSTERDAMSE de stem buitenland vrijdag 15 jul11988 WASHINGTON/MA NAGUA (RTR/UPI) - President Reagan heeft er woensdag bij het Congres met klem op aangedrongen een nieuw hulppakket voor de Nicaraguaanse con- tras te steunen. ISRAËLISCHE PREMIER SHAMIR AAN VOORAVOND NEDERLANDS BEZOEK: NIEUWSOVERZICHT Protest tegen bouw kerncentrale op Krim Bomaanslag in Rome Brusselse pyromaan na 25 branden gepakt Nieuw overleg zuidelijk Afrika in augustus Lichtend pad vermoordt gouverneur Arabier uit Libische ambassade gehaald ETTEN-LEUR - Als gevolg currentie en niet in de verkooj seerde stijging van de gror winst van Empee Golfkartol veerd. Partijleider Jerevan weggepromoveerd Italianen krijgen pap-spaghetti Nieuwe betoging in Armenië Elektronicafondsen in de schijnwerpers T21 Reagan wil hulp aan Contra's Tegelijkertijd gaf de Ameri kaanse president de sandinisti- sche regering van Nicaragua de schuld van het mislukken van het vredesplan voor Mid- den-Amerika. Reagan deed zijn uitspraken tegen de achtergrond van de deze week losgebarsten diplo matieke oorlog tussen Nicara gua en de Verenigde Staten. De Republikeinse leider in de Senaat, Robert Dole, wil een nieuw hulppakket voor de con- tras aan het Congres voorleg gen. Het voorstel, dat Dole nog moet indienen, voorziet in een bedrag van 47 miljoen dollar voor de antisandinistische op standelingen. Hiervan moet 20 miljoen worden uitgetrokken voor militaire hulp. President Reagan heeft zich positief over het nieuwe pakket uitgelaten. De Amerikaanse militaire hulp aan de contras werd in fe bruari door het Congres, waar de Democraten in de meerder heid zijn, stopgezet om het vre desplan voor Midden-Amerika een kans te geven. De uitzetting door Nicaragua van de Amerikaanse ambassa deur Richard Melton, de ge welddadige beëindiging van een demonstratie van de oppo sitie in Nicaragua en de slui ting van de oppositiekrant La Prensa en de radiozender van de roomskatholieke kerk in het land zijn slecht gevallen in het Congres, aldus waarnemers. Toch is het volgens hen nog maar zeer de vraag of een nieuwe aanvraag voor mili taire hulp door het Congres wordt goedgekeurd. De Organisatie van Ameri kaanse Staten (OAS) heeft woensdag verklaard dat zij op verzoek van Nicaragua een spoedberaad zal houden over de uitzetting door de VS van de Nicaraguaanse ambassadeur Carlos Tunnermann. Washing ton gelastte hem en zeven Ni caraguaanse diplomaten dins dag het land binnen 72 uur te verlaten als vergelding van de Nicaraguaanse maatregelen tegen Melton en diens staf. Managua wil echter dat Tunnermann in Washington blijft omdat hij tevens 's lands ambassadeur bij de OAS is. De OAS heeft haar zetel in Wash ington. De Amerikaanse rege ring wil daar geen rekening mee houden. Zij vindt dat de Nicaraguaanse ambassadeur hoe dan ook het land uitmoet. Reagan zei dat Tunnermann 'een grote verrassing' wacht als hij niet op tijd weg is. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken verklaarde hiervoor dat het over 'zeer ge heime' informatie beschikt waaruit zou blijken dat de Ni caraguaanse ambassadeur en zijn staf hun diplomatieke sta tus hebben misbruikt. Melton zei na een ontmoeting met Reagan dat de president nog meer strafmaatregelen te gen Nicaragua overweegt. Hij ging hier niet nader op in. De uitgewezen Amerikaanse am bassadeur wees verder de be schuldiging van Nicaragua van de hand als zou hij of de andere Amerikaanse diplomaten de binnenlandse oppositie finan cieel of anderszins hebben ge steund. WARSCHAU (DPA) - De leider van de communisti sche partij van de Sovjet unie, Michail Gorbatsjov, is donderdag, op de laatste dag van zijn vriendschap pelijk bezoek aan Polen, niet rechtstreeks ingegaan op vragen over volledige soevereiniteit in Oost- Europa en de zogeheten Brezj nj ev-doctr ine. In een voorwoord bij zijn ge sprekken van bijna drie uur met Poolse intellectuelen in het kasteel van Warschau, had Gorbatsjov gezegd dat het voorbijgaan aan het eigene van individuele landen 'een grote fout' was geweest. „Gelukkig eindigt de strijd over het socia listische model nu," zei hij. Volgens Gorbatsjov moet men bij het in de praktijk ten uitvoer leggen van het weten schappelijke socialisme, reke ning houden met concrete om standigheden, tradities en de politieke cultuur. De partijlei der, die aandachtig luisterde, beloofde later in een boek uit voerig te zullen ingaan op alle vragen. De rector van de katholieke universiteit in Lublin, Miec- zyslaw Krapiec, had gezegd dat de soevereiniteit van de mens, van de volkeren en van de na ties tot de grondrechten be hoort. Het is immoreel, zelfs uit naam van de nobelste denk beelden, de soevereiniteit van de mens en de volkeren te be perken. Dit is ook de opvatting van de paus. De uitlatingen van Gorbatsjov wekken de in druk dat hij er ook zo over denkt. De Polen reageren erg gevoelig op elke inkrimping van hrrn zelfstandigheid. De rector vroeg om een on dubbelzinnig woord over de zo genaamde Brezjnjev-leer. De publicist Marcin Krol ging nog verder en vroeg de hoge gast uit Moskou, hoe hij nu denkt over de toepassing van die leer twintig jaar geleden in Tsje- choslowakije. Op de ontmoeting is het vooral gegaan over de weerslag van Perestrojka op het cultu rele leven. Daarbij gingen Gor batsjov en zijn Poolse ge sprekspartners meer dan eens op geladen feiten uit de ge schiedenis in. Het begrip 'Ka- tyn' - de moord op 15.000 Poolse officieren in het bos van de zelfde naam die de Sovjets op hun geweten zouden hebben - viel evenwel niet. Gorbatsjov zei dat de intelli gentsia 'drijvende kracht' bij de verwezenlijking van Pere strojka is. Men moet het huis waarin men woont, vervolgde hij, eerst grondig inspecteren alvorens het te verbouwen. Daarbij moet men het verleden genadeloos blootleggen. Cen traal in de plannen staat de mens en de verantwoordelijk heid voor hem. Er vallen welis waar geen schoten, maar er wordt een serieuze strijd ge voerd in het kader van het so cialistische pluralisme van op vattingen. Michail Gorbatsjov heeft met zijn optreden in Polen veel sympathie verworven. Dat viel des te meer op naast de stijve houding en het houterige op treden van zijn gastheer, de Poolse partijleider Wojciech Jaruzelski. Ook Jaruzelski's vrouw viel bij de elegante en vlotte Raisa Gorbatsjov in het grijze niet. Men waardeerde het als gebaar zeer, dat Gor batsjov een bezoek bracht aan de Citadel van de tsaren, waar vele Poolse patriotten zijn te rechtgesteld of verzameld voor transport naar Siberië. Gor batsjov eerde ook de Opstand van Warschau in 1944. Vrijdag en zaterdag leidt hij in de Poolse hoofdstad een topconfe rentie van het Pact van War schau. FRANKRIJK heeft donderdag voor de 199ste keer gevierd dat op 14 juli 1789 de bestorming van de Bastille plaatsvond, het begin van de Franse Revolutie. President Francois Mitterrand (hier tijdens de militaire parade) kondigde aan dat hij leiders uit zowel rijke als arme lan den zal uitnodigen om volgend jaar de 200ste viering van 14 juli bij te wonen. - fotoap Gorbatsjov en Jaruzelski tijdens een wandelingetje in Warschau. -fotoap. BUDAPEST (RTR/AFP/ DPA) - Het centraal comité van de Hongaarse commu nistische partij is het don derdag eens geworden over nieuwe wetgeving voor het verenigingsrecht dat de ju ridische basis moet gaan leggen voor 'socialistisch pluralisme'. Aanhangers van de talloze nieuwe clubs, verenigingen en organisaties die de laatste tijd zijn ontstaan, konden zich tot voor kort alleen beroepen op de grondwet die de bevolking het recht op vereniging en verga dering garandeert. Eén van de secretarissen van het centraal comité, György Fejti, verklaarde dat de men sen er recht op hebben precies te weten wat hun rechten en plichten zijn en op welke waar borgen en sancties zij kunnen rekenen. Hij verwachtte dat de wetgeving, die nog moet wor den goedgekeurd door het par lement, het openbare debat in Hongarije zal doen opbloeien. Fejti zei dat de CP ideeën van andersdenken 'niet meteen als oppositie beschouwt, maar als alternatief in klassieke zin.' Volgens het wetsontwerp moe ten nieuwe organisaties er wel duidelijk blijk van geven niet 'anti-socialistisch' te zijn. Te gen het verbieden van een or ganisatie zal men in beroep kunnen gaan. De vergadering van het cen traal comité was voor het eerst op televisie te zien, al waren de journalisten nog niet helemaal tevreden: ze mochten alleen toespraken, geen debatten fil men. De partijleiding heeft voor de radicaalste versie van de economische hervormingen ge kozen, maar de echte beslissing hierover wordt pas in de herfst genomen. De teneur was dat voor de vestiging van een 'so cialistische markteconomie' de broekriem wel verder aange haald moet worden, maar niet meteen, alsof de leiding van zijn eigen besluitvaardigheid was geschrokken. De angst voor sociale onrust zit diep, meende een commentator. De regering wil eerst voorzienin gen scheppen om de komende klappen te verzachten. Van onze correspondent JERUZALEM - „Het is niet gemakkelijk voor een bui tenlander, die niet in het ge bied woont, om alle aspec ten van het ingewikkelde en diepgaande conflict tussen Israël en de Arabische we reld te begrijpen." Die voor een open dialoog wei nig ruimte latende boodschap stuurde premier Jitschak Sha mir gisteren in Jeruzalem over de hoofden van Nederlandse journalisten heen naar premier Lubbers en minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken), die zondag aan een officieel be zoek aan Israël beginnen. Met andere woorden: als je de situatie in Israël wil begrij pen moet je er volgens Shamir wonen. Met buitentemperaturen van 34 graden in de schaduw kost het Shamir op zijn zwaarbe waakt ministerie in Jeruzalem in aanwezigheid van twee woordvoerders en omringd door veiligheidsagenten weinig moeite over de verhouding met Nederland mooi weer te spelen. Zelfs het symbolische bezoek van Van den Broek aan een Palestijns vluchtelingenkamp werd door Shamir slechts als een 'tactische verandering' van de Nederlandse opstelling af gedaan. Nederlandse kritiek op het Israëlisch beleid tegenover de Palestij nen in de bezette gebie den en op het door Shamir ge blokkeerde vredesbeleid, werd door de premier gebagatelli seerd en al bij voorbaat krampachtig van de hand ge wezen. „De betrekking met de regering van Nederland zijn vriendschappelijk en normaal. Er is wat kritiek in de media en in enkele politieke partijen, maar we klagen niet." Na afloop van het vragen uurtje werd enkele in Israël werkende Nederlandse journa listen door de premier verwe ten dat zij onder invloed van Nederland staan. Shamir erkent dat er me ningsverschillen bestaan over beleidskwesties maar dat is al jaren het geval en heeft geen storende of negatieve invloed op de betrekkingen met de 'onze Nederlandse vrienden.' Ook onder invloed van de Inti fada, de zeven maanden du rende Palestijnse opstand in de bezette gebieden, is er volgens Shamir geen werkelijke veran dering gekomen in de funda mentele houding van de Neder landse regering en het Neder landse volk die 'een grote mate van begrip en sympathie' voor Israël blijven koesteren. De door Lubbers gehekelde vergelijking van Palestij nen met sprinkhanen wordt door Shamir aan een misverstand toegeschreven. „Ik heb die sprinkhanen genoemd daar ze in de bijbel worden vermeld. Het was niet mijn bedoeling iemand te beledigen". Tegenover zijn Nederlandse gasten zal Shamir met een flinke dosis demagogie zijn na tionalistisch stokpaardje berij den door als kampioen van het bijbelse 'land van Israël' de le gitieme Palestijnse rechten volkomen te negeren om het Arabisch-Israëlisch conflict uitsluitend en alleen voor te stellen als een strijd om het be staan van Israël. Europeanen geven volgens hem 'de voor- Premier Jitschak Shamir FOTOAP keur aan een erg simplistische visie op dit conflict tusen het Joodse volk en de Arabische wereld over het recht van het Joodse volk om dit land in eigendom te hebben.' Enigszins ineengedoken maar strijdvaar dig als altijd, verkondigde Sha mir 'de onwrikbaarheid en vastberadenheid van het Joodse volk' om dit recht te verdedigen. Vanwege zijn exclusieve aanspraken op het hele 'land van Israël' is er in zijn maat schappijbeeld geen plaats voor Palestij nen ingeruimd, zodat er van een vreedzame territoriale regeling van het conflict zelfs onder de best denkbare strate gische voorwaarden geen sprake kan zijn. „Het is groot spraak. De Palestijnse Arabie ren willen geen eigen Pales tijnse staat naast de staat Is raël, maar in plaats van Israël. Wij zijn daar tegen en wij wil len leven en bestaan. Het con flict is over al het grondgebied van dit hele land. Het is geen territoriaal probleem." Op een kritische vraag over de schending van de mensen rechten door Israël reageerde de premier met een afwerend gebaar van ontzetting en ver volgens door er alleen maar op te wijzen dat de mensenrech tensituatie in Israël niet met die in de Arabische landen ver geleken kan worden. Gecon fronteerd met ordeverstorin gen en rellen kan het Israëli sche leger en de politie de orde volgens Shamir niet herstellen door preken te houden, maar moet het geweld van de onrust stokers met geweld worden be antwoord. Mogelijke uitingen van Ne derlandse bezorgdheid over de toekomst van Israël als een de mocratische rechtstaat lijken aan Shamir niet besteed. Dat het Israrelische beleid van ko lonisatie, deportatie en collec tieve strafmaatregelen in de bezette gebieden in strijd is met de Geneefse conventies en met internationaal aanvaarde re gels van recht en rechtvaardig heid, wordt door de veronge lijkte premier categorisch ont kend. „Wij respecteren alle inter nationale wetten en we verdie nen het niet de les te worden gelezen over morele en ge dragskwesties. Wij zijn de fun damentele beginselen van het Joodse volk en de Joodse cul tuur toegedaan die wij eerbie digen. Wij zijn altijd een voor beeld voor de beschaafde we reld geweest en dat zijn we nog steeds." Als Lubbers en Van den Broek van plan zijn in Jeruza lem een 'open en kritische dia loog' met de Israëlische pre mier te voeren, zullen zij vol gende week in hun gesprekken met Shamir een illusie armer worden. I MOSKOU (DPA) - De bevolking van de Krim in de Sovjet» keert zich de laatste tijd steeds meer tegen de bouw van es kerncentrale op het schiereiland in de Zwarte Zee. Dit h» het blad 'Sotsialistitsjeskaja Indoestrija' gemeld. Volgens blad hebben al 20.000 mensen zich tegen de bouw van de trale uitgesproken. Volgens het blad richt het protest voornamelijk tegen het gebrek aan informatie over de böj van de 'Krimcentrale'. Er is nog een aantal geschilpunt, waarover geen opheldering is gegeven, aldus het blad. Zo k een geofysicus de partijleiding in Moskou er vorig jaar al» gewezen dat er geen seismologisch onderzoek is gedaan int gebied waar de centrale wordt gebouwd. In antwoord hier, stelde een onderzoekscommissie een rapport op, maar dat ist op heden nog niet openbaar gemaakt. ROME (RTR/AFP) - Een vuilnisman is in Rome lichtgew® geraakt toen een bom ontplofte in het vuilnisvat dat hij aank legen was. Dit heeft de politie meegedeeld. Zij sluit niet uitt er verband bestaat tussen de ontploffing en een proces tee neo-fascisten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag ism door niemand opgeëist. Maar omdat deze plaats had op fc Piazza Indipendenza waar de Italiaanse Hoge Raad zet houdt de politie er rekening mee dat de aanslag verband hou met het 'proces van Bologna'. In deze rechtszaak zijn eert deze week vier neo-fascisten tot levenslang veroordeeld 'Van onze eco edactie gens een bomaanslag op het station van Bologna in 1980 waai bij 85 mensen omkwamen. BRUSSEL - Omdat hij niet uitgenodigd was voor een feest het tehuis waar hij werkte, heeft een 38-jarige keukenhulp, Brussel tot tweemaal toe brand gesticht. De branden in i rusthuis Latour de Freins, afgelopen weekend, vormden lis sluitstuk van een reeks van in totaal 25 branden, die de polis en brandweer van Ukkel (Brussel-Zuid) de afgelopen maande handenvol werk kostten, en die in het tehuis zelf grote onns veroorzaakten. Bij de eerste reeks branden, eind mei, kwat een 85-jarige vrouw in de vlammen om; een tweede dodelijl slachtoffer, twee jaar jonger, viel afgelopen weekend. NEW YORK (UPI) - De volgende ronde van de vredesonde handelingen over zuidelijk Afrika zal waarschijnlijk 2 augif tus in Rio de Janeiro (Brazilië) beginnen. Dit is in diplomatiek kringen in Washington vernomen. Angola, Zuidafrika, Cuk en de Verenigde Staten zijn het deze week tijdens drie praten in New York eens geworden over een document waait de beginselen zijn vastgelegd voor het terugtrekken van de Cu baanse troepen uit Angola en de onafhankelijkheid van Nam bia. De deelnemers aan het overleg in New York waarschuw den echter voor te optimistische verwachtingen over het bast document. „Er is nu vooruitgang geboekt, maar de vrede is »j niet gesloten", zei een ambtenaar van het Amerikaanse minis terie van Buitenlandse Zaken. LIMA (RTR) - Volgens de politie van Lima heeft de guerrilla beweging Lichtend Pad donderdag de provincie-gouvernei Mario Casas Sanchez vermoord, in het dagelijks leva onderwijzer in Chincha. Donderdag verlengde de regerir, wederom de noodtoestand in Lima en 34 andere provincie waardoor de uitzonderingstoestand nu in bijna een kwart va Peru van kracht is, waar 60 procent van de 21 miljoe Peruanen woont. De politie mag alle bijeenkomsten verbiedt' en zonder schriftelijke toestemming van de rechte huiszoekingen verrichten en verdachten arresteren. Hl hooggerechtshof in Lima heeft donderdag de gepensioneeri Peruaanse generaal Clemente Noël aangeklaagd omdat hij et onderzoek naar de moord op acht journalisten in januari lï heeft gedwarsboomd. Hij zou bepaalde feiten verborgt; hebben en de schuldigen hebben beschermd. WASHINGTON (RTR) - De olie-i de Verenigde Staten in de eerste Y dit jaar is ten opzichte van dezelfde vorig jaar toegenomen van 37 tot 41 van de totale binnenlandse vraag. pe groei van de import wordt veroorz: een toegenomen binnenlands verbrui lagere binnenlandse produktie. Dit Amerikaanse Olie Instituut (API) l pjnaakt. Het totale verbruik in de VS is gest 2,5 procent, iets meer dan de toeneming rige zes maanden, maar meer dan hel van hetgeen werd verwacht. De binn Lager De winst voor belastingen ƒ4.855.000) waarvan na belastil 3.248.000) overbleef. Empee Golfkarton is handen van Bührmann Tetterode (30 "procent), het Zweedse semi- overheidsbedrijf Assi (30 pro cent), Philips (20 procent) en de Nederlandse Participatie Maatschappij (20 procent). Van de winst wordt ruim drie ton uitgekeerd aan de aandeelhou ders. De rest wordt toegevoegd aan de reserves. De omzet van Empee Golf karton, met vestigingen in Et- !ten-Leur en in Eindhoven daalde van 122 miljoen gulden naar 117 miljoen. Die daling is geheel toe te schrijven aan de lagere verkoopprijzen, zegt hoofd financiën K. Weerstra in een toelichting. De verkoop in volume gemeten bleef ongeveer gelijk. Weerstra: „De verkoopprij zen ijlen altijd na ten opzichte van de grondstofprijzen. Het resultaat over 1986 was eigen lijk wat geflatteerd. Toen wa ren de papierprijzen aan het dalen, terwijl de verkoopprij zen nog even op het hogere ni- ULFT (ANP) - De omzet van Atag Holding (keukenappara- tuur, technische toelevering en "ietsen) is in de eerste helft van it jaar ten opzichte van de- elfde periode van 1987 geste gen met 9,3 procent van f 118 [miljoen tot f 129 miljoen. De .winst voor belastingen ging imhoog met 5,4 procent van f 7,4 miljoen naar f 7,8 miljoen, ldus het bedrijf. Atag blijft optimistisch voor eel 1988. De directie blijft er- iij, dat de nettowinst dit jaar net 8 tot 10 procent zal kunnen 'tijgen. veau zaak gen" De loop zaamj prijze Weer: midda zal bl van v dit jaJ verwg licht Maar stellir 2.5 tol nogi Em; had v| concu van tonincj het impor veau 1 aan groeid ineen Dej het no te flex in-tin (het pi aflevtel zij een aan nere, i leidt. 1 het lo(: nen op Emp verslag Bh ken 5! op in Eindhj werk dienst met gen, diepte-I zeven met hq men. FOTO* BONN (DPA) - Een gespecialiseerd commando van de duitse politie heeft donderdagavond een ongeveer 25-jarige? wapende Arabier gehaald uit de ambassade van Libië in Bot Hij hield er zich al een uur of elf in schuil. De man, die volgef de politie uit een Westduitse gevangenis was uitgebroken, ongedeerd gebleven. Hij was de Libische ambassade donds dagmorgen binnengedrongen en had geëist dat men hem nai Libië zou laten gaan. Gewapende agenten (zie foto) hielden I ambassade urenlang onder schot. MOSKOU (RTR) - Volgens de regeringskrant Izvestija donderdag de leider van de communistische partij-afdeling de Armeense hoofdstad Jerevan, Levon Saakjan, benoemd!' vice-premier van Armenië. De benoeming door het central comité van de partij in Jerevan wordt beschouwd als middel om Saakjan om een zijspoor te zetten. Hij persoonlijk bekritiseerd zijn in verband met de al tien di aanhoudende staking in Armenië. ROME (AP) - De EG schotelt de Italianen voortaan deegwas voor die uit andere landen mogen komen. Italië verlo donderdag namelijk een bij het Europese Hof in Luxembd aangespannen geding waarin werd geëist dat de Italiaan grenzen gesloten mogen blijven voor de 'papperoni' van eli waarop de gemiddelde Italiaan met afgrijzen neerkijkt. Hof bepaalde echter dat de Italiaanse wet uit 1967 waarin sta dat alle deegwaren moeten zijn vervaardigd uit zogenoeffl harde tarwe in strijd is met een Europa zonder gri Deegwaar van harde tarwe is - elke kenner bevestigt steviger en smakelijker, maar ook een stuk duurder dan van andere tarwesoorten. MOSKOU (AP) - In Jerevan, de hoofdstad van Sovjetrepubliek Armenië, hebben naar schatting 150.0 mensen donderdagavond opnieuw een demonstratie gehoud* Daarbij werd er bij de tien Armeense afgevaardigden naar' Opperste Sovjet in Moskou op aangedrongen dat zij eisend de Armeense enclave Nagorno-Karabach in de naburi republiek Azerbaidzjan bij Armenië wordt gevoegd. Zowel Armenië zelf als in Nagorno-Karabach werd donde: opnieuw in de meeste bedrijven gestaakt om de eis annexatie van de enclave kracht bij te zetten. Het openba vervoer in Jerevan functioneert wel. Volgens een inwoonsl van Stepanakert, de grootstse stad van Nagorno-Karaba' begint de voedselsituatie nijpend te worden, omdat niema' werkt, en omdat men noch uit Armenië noch uit Azerbaidz." voedsel ontvangt. De inwoners zijn grotendeels aangewezen' plaatselijk verbouwd voedsel. AMSTERDAM (ANP) - Op een rustige Am sterdamse effectenbeurs stonden elektro nicafondsen donderdag in de schijnwer pers. HCS bleef op 11 onveranderd maar er werd weer een grote omzet geboekt. Ditmaal gingen 728.000 aandelen 8 mil- i°en) in andere handen over tegen ruim 2 miljoen stuks woensdag. Volgens beurs handelaren werden de stukken van een bepaalde zijde uit de markt genomen. Multihouse werd druk verhandeld, maar haalde de top-30 niet. De koers «eeg aanvankelijk fors tot 13,80, maar in de middaguren kalfde de prijs af tot 113 wat nog altijd 1 meer was dan woensdag. Voor het nog jonge fonds LCI f17 w'ns' van I °'80 we99elegd op Inl Voor 06 Drie Electronics werd 70,40 megr gegeven op ƒ2390 en Tulip h!P«i 1op naar f 61'9D- Datex, waarvan °e Alpha Computer-groep wordt verzelf standigd, steeg ƒ0,20 naar ƒ20,20 bij aen hoge omzet van 118.000 stuks 2,36 mNjoen). Textlite begon lager maar ein- oi9de de dag 0,30 hoger op 10,80. Vorl/lüa"end WaS de ,0rSe WinSt V00r erKade die niet minder dan 15 vooruit 8 °P f 255. Van Melle werd 4 duur- r °p t272- Verder bestond interesse f ox nn'berts die bijna ƒ2 aantrok tot f iïo „evenals voor Krasnapolsky op van a ost en Brandt werd in de loop vnrh, jmidda9 ui' de notering gehaald in oand met een bericht dat pas maandag Ml verschijnen. stJÏLde "js'lQe actieve markt was de ,v,S9 nie> sens zo erg onvriendelijk, vann m a1]bleven echter beperkt van om- f n Pdüoyd zette het herstel met nog ten !°orV01 f235 en Océ-Van der Grin- Ahnir! t.4,beter op 252. Vast lag ook «t 1,50 verbetering op 86,50. ogovens steeg eerst tot boven ƒ50 Kon dit niveau later net niet behou- oij een slot van 49,90. iiinaï" Pdjshoudende optiebeurs was 6inn,ploPsr met een omzet van ruim liike n,?ntractsn. Daarna kwamen Konink- 'Ke Olie, Akzo, ABN en KLM. (oo| maar f den t| Dhr Philips I 96 95 94 93 ANP-I algemeen alg.-lokaa internatia industrie scheep/iuL banken verzekerirl handel cbs obl.inr rend, staa waarvan? waarvan 5 waarv.5 la rend, bng- rend. b Hoofdfi AEGON Ahold Akzo AB.N. Alrenta Amev Amro-I Ass. R' Borsumij V BUhrm.Tet C.S.M.cert Dordtsche Elsevier Fokker eer Gist-Broc. Heineken Hoogovens Hunter Dou Int.Müller KLM Kon.Ned.Péfl Kon. Olie Nat. Nederl N.M.B. MloydGr

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 4