slijk e aan igen Voorstel gelijke behandeling mag nooit wet worden' [tegenvaller in betaling subsidies kan oplopen tot miuard de Stem commentaar Gratis condoom tijdens Vierdaagse Grotere veiligheid op booreilanden mogelijk door centrale controle Justitie: '20 jaar voor E. redelijk alternatief I )e?eWd BINNENLAND BEDRIJF lagorno Karabach T& ffiifiTEM BINNENLAND VRIJDAG 15 JUL11988 3EVEN KATHOLIEKE ONDERWIJS VAKORGANISATIE IN BRIEF AAN COMMISSIE: OETEN IrIJSWIJK (ANP) - Het I huidige regeringsvoorstel I Algemene Wet Gelijke Be- I handeling mag volgens de I'Katholieke Onderwijs Vak organisatie (KOV) nooit wet I worden. Let reguleert discriminatie in iaats van die te voorkomen, zo [schrijft de CNV-bond donder [DEN HAAG - Een overschrijding van enkele honderden miljoenen aan WIR-subsidies in 1986 en 1987 bemoeilijkt de onderhandelingen - giste ren vierden de ministers niettemin het tweejarig jbestaan van het kabinet met een feestelijke taart -over het huishoudboekje van volgend jaar. Besluit over overheveling rijksscholen Kabinet positief over stormkering Nieuwe Waterweg 'Neef Brunswijk' NIEUWSOVERZICHT Proef werkt in voordeel reisverzekeraars Belastingtelefoon rinkelt steeds vaker Jackpot valt in Casino Scheveningen Vredesestafette naar Rusland van start Subtropisch zwemparadijs geopend Bond wil 'besmet' vlees niet lossen Onderdelen helikopters naar Iran T28 hebben de 15 deel- Dublieken van de„| waaronder de republieken, het af te scheiden. (De ne republieken en jtonome provincies recht niet), oewel de unierepu- papier volledige teit genieten heeft van afscheiding in nooit veel om het Dat komt vooral de Sovjetunie niet maar de partij het zeggen heeft en de ingen van de unie- in volgens het prin- het 'democratisch ie' gehoorzaamheid gd zijn aan de par- n Moskou. Lowenhardt is er ut gevaar' dat de uiteenvalt. „Maar ratisering van de >pij heeft heel snel ot het opkomen van ilijke bewegingen :ven van nationalis- iraties. Allerlei vol uien nu de meest eisen te stellen heel snel". Volgens dt is het niet uitge- de Baltische repu- e nu nog vrij gema- n stellen, uiteinde- üge onafhankelijk- vragen als Moskou ïen luistert, st erop dat het 'de- centralisme', dat belangrijke rol eeld bij het bedwin- (ationalistische aspi- Armenië en Nagor- ach 'niets meer be- De partijdiscipline is lemaal verdwenen, zich volstrekt niets le hoogste partij-in- Het interessante is oskou in deze gebie- n schip wil maken, aatregelen zal moe- in die rechtstreeks gen de beleden poli- democratiseringen", wringt de schoen bij rbeiders. Het Rode il meer steekjes laten ibardement op de fa- 'aren wij alles kwijt oenlij ke kleren meer was het Rode Kruis larom de ex-dwang- c geld krijgen is dat iste niet opgespoord instantie is er nu het op te sporen dan het dat het in Nederland ersonen. Die moeten aantal is inmiddels zo leer Kool twee-derde middels overleden is. veel dwangarbeiders moeten werken. In Daarvan waren er ederland, België en i de Israëlische bezet- 967. „Deze golf is een golf als gevolg van de •ende onderdrukking ling door de Israëli zetting. Het is een ïassaal, alles cravat s' van iedereen tegen ting. )1 niet ophouden, ten- in politieke oplossing it Palestij ns-Israëli- ableem komt. Dit is •t, die door de PLO op lëlische en Ameri- ipeelplaats wordt ge- Zij moeten dus posi- ;eren als zij een rege len treffen, en als zij en veiligheid voor willen. Ik denk niet, sraëli's het bloedver- de bezette gebieden jortzetten. e moeten er via een oplossing een eind iken. Anders zie ik d van de Intifadah en itifadah misschien ja- op verschillende ma- rorden voortgezet. De ïen zouden niet in het idreven moeten wor- tot zwijgen moeten gebracht, want we le- in barbaarse tijden of ddeleeuwen. We staan 21-ste eeuw, waarin iloofd, dat ieder men- 'ezen recht heeft op en onafhankelijk' t is wat wij Palestij gen." dag in een brief aan de bijzon dere commissie Wet gelijke be handeling. De KOV vraagt zich af waarom in deze wet uitzonde ringsbepalingen nodig zijn om de gelijkwaardigheid van grondrechten te waarborgen. „Door het opnemen van uitzon deringsbepalingen wordt deze gelijkwaardigheid geweld aan gedaan, terwijl juist de vrij heid van onderwijs geen vrij brief mag zijn voor discrimina tie", aldus de katholieke vakor ganisatie. De KOV erkent het recht van het bestuur van een confessio nele school eisen aan het perso neel te stellen ten aanzien van godsdienst of levensovertui ging. De vakorganisatie vindt echter dat particuliere organi saties op levensbeschouwelijke grondslag niet de vrijheid toe komt in hun benoemings- en ontslagbeleid te discrimineren op grond van homoseksuele ge aardheid en de daarbij beho rende leefwijze, noch op grond van het feit of men gescheiden is, of ongehuwd samenwoont. Het KOV-standpunt wijkt juist op dit punt sterk af van het eerder deze week gepubli ceerde standpunt van het CIO, het interkerkelijk contact in overheidszaken waarin de rooms-katholieke, bijna alle protestantse en de drie joodse kerkgenootschappen samen werken. De KOV stelt verder de in stelling van een commissie ge lijke behandeling voor, aan te stellen door de Tweede Kamer. De huidige rechtsgang is een ernstige hindernis. Het voorstel van wet van de Tweede-Ka merleden Van Nieuwenhoven en Haas-Berger (PvdA) voor ziet wel in een commissie ge lijke behandeling en wordt door de KOV als 'aanmerkelijk beter' omschreven dan het re geringsvoorstel. Milj oenenstrop bij WIR |van onze Haagse redactie ||De tegenvaller is nu gebleken uit gegevens van de belas tingdienst over betaling van verschuldigde WIR-subsi- ■dies in de afgelopen jaren. Het tekort zou wel eens kun- Inen oplopen tot een miljard gulden, vermoedt een zegs- [man van Financiën. De Wet Investeringsrekening, een [subsidie-systeem voor bedrijven, is begin dit jaar afge- Ischaft. (Omdat veel bedrijven vlak jvoor de beëindiging van het [systeem nog snel investeerden, |moet de overheid ook voor dit jaar nog eens rekening houden [met extra WIR-uitgaven van enkele honderden miljoenen. Hoeveel het Rijk in totaal te kort komt over de afgelopen j a- ren, zal pas in de loop van dit Ijaar blijken. Toch overweegt minister Ruding (Financiën) om alvast extra bezuinigingen voor te stellen om de klap van |de WIR op te vangen. De woordvoerder van minis- sr De Korte (Economische Za ten) - verantwoordelijk voor ie WIR - liet gisteren weten iets te weten van een grote overschrijding in 1986 en 1987. belastingdienst komt nu pas iet exacte cijfers over 1986 en /ermoedelijke cijfers over 1987 jmdat de WIR-bedragen on langs verrekend werden met de rijven. Daarom belasten die l'oude' uitgaven ook de begro ting van dit en volgend jaar. Het kabinet streeft ernaar randaag de beraadslagingen af ronden; gisteren spraken de sters nauwelijks over de ïgroting. Mogelijk dat pre- ier Lubbers vanavond een indvoorstel doet. Als er nog teveel problemen lijn zal de ministerraad mor gen verder-vergaderen - de laatste mogelijke dag, want vertrekken premier iLubbers en minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) Inaar Israël. Medio augustus gaat het kabinet voort met de afsluitende besprekingen over de begroting van volgend jaar, die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De minister raad heeft gisteren besloten de al langer aangekondigde overdracht van in totaal 54 rijksscholen naar gemeen ten op gang te brengen. De overdracht moet op 1 augustus 1995 een feit zijn. De overheveling van scholen voor voortgezet onderwijs van Rijk naar gemeenten houdt verband met het streven van het kabinet om taken zoveel mogelijk over te brengen naar de lagere overheden. Toch behoudt de minister van onderwijs het recht om in te grijpen als een gemeente weigert het openbaar karakter van een school te handhaven of in te stellen. Over de financie ring van de scholen - en bij voorbeeld het onderhoud van de gebouwen door de gemeen ten - hebben het ministerie van onderwijs en de rijksgebou wendienst een regeling getrof fen. ÖE SOVJETUNIE is een smeltkroes van volkeren. Door inlijving pan andere staten en het verleggen van grenzen is de moloch pntstaan die de Unie van Sovjet-republieken heet. Het is een illusie om te veronderstellen dat al die verschillende polkeren - met hun eigen taal en culturele achtergronden - een fdite eenheid vormen. Slechts dankzij het 'democratisch centra lisme' - het strakke systeem waarbij de partijleiding in Moskou r00r alle republieken de dienst uitmaakt - is de schijn van een- Jieid lang opgehouden. i Vanaf het moment dat de begrippen perestojka en glasnost pun intrede deden, waardoor de Sovjet-bevolking aan meer vrij- Peid is gaan ruiken, staken ook de nationalistische elementen de popop. Vooral in de republiek Armenië en in de Baltische staten pstland. Letland en Litouwen werd de roep om meer autonomie pteeds luider. I In de Armeense enclave Nagorno Karabach is het nationalitei- pn-conflict wel op een bijzondere wijze op de spits gedreven. Na baanden van onrust en stakingen - waarbij doden vielen en het ager moest worden ingezet - heeft Nagorno-Karabach zich af gescheiden van de republiek Azerbaidzjan, waartoe het officieel Penoort. Wat in Nagorno Karabach is gebeurd, is uniek in de geschiede- P's van de Unie van Sovjet-republieken. De Opperste Sovjet van p republiek Azerbaidzjan heeft het besluit van Nagorno-Kara bach uiteraard fel veroordeeld en het ook onwettig verklaard. Dat is formeel gesproken juist, maar het brengt de oplossing fan net probleem niet dichterbij. In Nagorno-Karabach - massaal gesteund door hun landgenoten in Armenië - trekt men zich na- Faiijk niets aan van de uitspraken van de politici in Bakoe, de poofdstad van Azerbaidzjan. l/nr 'S duic'eliik dat be overwegend uit Armeniërs bestaande be- pking van Nagorno Karabach het opperste gezag in Moskou wil Pingen om een definitieve uitspraak te doen. De afgevaardigden pn de republiek Armenië hadden verwacht dat zulks tijdens de Wondere partijconferentie in Moskou zou gebeuren. Tot hun C 6'teleurstelling is de nationaliteitenkwestie daar nauwelijks H~? de orde geweest. De daarover ontstane woede ontlaadde on "lnieuwe massale stakingen en demonstraties, met als voor- Egbach^P001 de onaf,iankelijkheidsverklaring van Nagorno De autoriteiten in Moskou zitten vreselijk met de kwestie in hun Toegeven aan de wensen van Nagorno Karabach moet Pjoraen uitgesloten. Dit unieke precedent zou waarschijnlijk de puizen van nationalistische gevoelens in de hele Sovjetunie wa- lenvvijd open zetten. iet hVreesd moet daarom worden dat Moskou zal besluiten om Kar h e tland de opstandige beweging in Armenië en Nagorno be q de koP 'n te dekken. Het democratiseringsproces in vere h6'unie kent ziïn 9renzen- ,n Nagorno Karabach zijn die schreden. Het presidium van de Opperste Sovjet zal daar- leel|9een misversfand laten bestaan. Vanaf dat moment begint Blaren en afzien op de derde wandeldag van de deze week gehouden Vierdaagse van Apel doorn. - FOTO ANP NIJMEGEN (ANP) - Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, van 19 tot en met 22 juli, zal in Nijmegen een aids-preventieteam de straat op gaan voor het uitdelen van stickers, fol ders (in vier talen) en zogenaamde vrij- kaartjes: een omslag met daarin een gratis condoom. Volgens N. van de Brake, hoofd van de afdeling gezondheidsvoorlichting en -opvoeding van de GGD in Nijmegen, richt de actie zich niet zozeer op de wandelaars, maar op de feestvierders. De campagne is een initiatief van het Aids- overleg Nijmegen. Dat is een samenwerkings verband tussen het Breed Homo Overleg, de Nij meegse GGD, de ziekenhuizen en een groot aan tal andere maatschappelijke instellingen. STA VANGER/DEN HAAG (ANP) - Het is mogelijk een compleet boorplatform vanuit één centrale controlekamer te bedienen. Hiermee kan de veiligheid van installaties op zee voor de winning van olie en gas aanmerkelijk worden verhoogd. Bovendien kan het aantal be manningsleden van dergelijke kunstmatige eilanden door de vergaande automatisering en strakkere organisatie aanzien lijk teruggebracht worden. Een ramp van een omvang zoals die zich twee weken geleden op de Noordzee met de Piper Alpha voordeed, waarbij meer dan 160 mensen omkwamen, zal zich dan niet kunnen voordoen. Dit meldt het Noorse onder zoekscentrum Rogalandsfors- kning in Stavanger, dat thans bezig is met de ontwikkeling van een boorplatform waarop alles automatisch is geregeld vanuit een centrale controleka mer. Het onderzoekcentrum denkt dat de bemanning van een booreiland op die manier met bijna een kwart kan wor den verminderd. De controle kamer zelf kan door slechts drie man bediend worden. Een ander groot voordeel van het nieuwe systeem, dat de naam draagt van Advance Drilling Control Room (ADCR), is dat de exploitatiekosten aan merkelijk omlaag kunnen wor den gebracht. De olie- en gas- maatschapijen besparen dan niet alleen op de personeels kosten, maar tevens op de dure vervoerskosten van en naar het boorplatform en op de voorzie ning van eten, drinken en al lerlei andere goederen ten be hoeve van het personeel. Ook de verzekeringspremies zullen minder zijn. DEN HAAG (ANP) - In de ministerraad is donderdag positief gereageerd op het plan van minister Smit- Kroes om in de Nieuwe Wa terweg een stormvloedke ring aan te leggen. Deze zou in de plaats komen van de noodzakelijke dijkver hoging, die in een periode van dertig jaar voltooid zou moeten worden. De stormvloedkering, die met een kostprijs van bijna anderhalf miljard gulden altijd nog 400 miljoen goedkoper is dan de dijkverhoging, kan al in 1996 voltooid worden. Volgens de woordvoerder van de minister-president leeft in de ministerraad vrij alge meen de gedachte dat 'een stormvloedkering het aanzien zeer waard is.' VERVOLG VOORPAGINA Kiné ontkende dat hij en voor zitter Dap van de stichting wis ten dat A. op deze manier aan het geld is gekomen. Dap heeft eerder tegenover De Stem ver klaard dat A. nooit iets voor het jungle-commando heeft ge daan en met zijn verhalen een doodgewone misdaad probeert te vergoeilijken. Twee psychiaters hebben gisteren in nadere verklarin gen een totaal ander beeld van Frank A. geschetst dan tijdens de zitting in april. Toen heette het dat de man geestelijk erg in de war was en dringend psy chiatrisch behandeld moest worden. Een kruidentherapie volgens de Winti-cultus zou het beste resultaat hebben. In de rapporten die gisteren bekend werden staat dat de man vol komen normaal is. Hij onder gaat overigens wel de Winti therapie. De officier oordeelde dat he roïnehandel geen enkel doel heiligt. „De keuze van A. is vol strekt verwerpelijk, als hij ten minste de vrijheidsstrijd niet achteraf als verzachtende om standigheid verzonnen heeft. Deze man zit al tien jaar tot aan zijn nek'in de heroïnehan del. Hij heeft hiervoor al twee forse veroordelingen gekregen. Frank A. is zelf niet verslaafd. Ik zie hem als een keiharde groothandelaar", zei mr. Bij voet. Raadsman mr. P. Doedens bepleitte een veel lagere straf, omdat de man alles gedaan heeft voor het jungle-comman do. Zijn straf voorstel: drie jaar, waarvan zeven maanden on voorwaardelijk. De verdachte uit Venlo kwam als tussenhandelaar in beeld in het onderzoek naar de 48-jarige Bredase 'heroïne- oma' Sabitri B.-M. en haar 43- jarige koerier Jos P. uit Breda. Die haalde eerst in Amsterdam Pakistaanse heroïne op en fun geerde later als postadres. Sa bitri is tot acht jaar veroor deeld. Vandaag staat zij in Den Bosch in hoger beroep terecht. De vrouw trad gisteren op verzoek van raadsman mr. P. Doedens uit Utrecht als getuige op. Zij verraste iedereen door te verklaren dat zij bij de poli tie en de rechter-commissaris tot nu toe gelogen heeft over de rol van Frank A. Zij zou dat hebben gedaan om te voorko men dat de politie haar twee dochters aan zou houden. De nieuwe en voor A. veel minder belastende verklaring zorgde ervoor dat nu tegen haar ook nog een onderzoek wegens meineed loopt. Op 28 juli a.s. zal de rechtbank in de zaak tegen A. vonnis wijzen. voor de Armeniërs in Nagorno Karabach pas goed. Van onze verslaggever HAARLEM - Voor de ont voering van en de moord op de Ahold-topman en we gens afpersing van het Ahold-concern is volgens de Haarlemse rechters een ge vangenisstraf van 20 jaar voor Ferdi E. op zijn plaats. In de motivatie zegt de recht bank dat met recht van een uit zonderlijk ernstig misdrijf mag worden gesproken, waarbij het niet verwonderlijk is dat de feiten een ongekende afschuw in de samenleving hebben op gewekt Bij de toekenning van de straf houden de rechters reke ning met het feit dat E. het plan lang van tevoren heeft uitge dacht en voorbereid. Zonder mededogen heeft hij vervol gens de hem van tevoren niet bekende Gerrit-Jan Heijn, die hem nimmer iets had misdaan, om het leven gebracht. Ook de na de ontvoering en moord volgende afpersing is naar de mening van de recht bank met een verregaande, kennelijk weldoordachte wreedheid tot uitvoering ge bracht. Daarbij heeft E. steeds de indruk gewekt dat Heijn nog leefde en grof misbruik ge maakt van de diepgewortelde wens van de familie Heijn met de echtegenoot en vader te worden herenigd, terwijl hij wist dat dit onmogelijk was. E. heeft zich volgens de rechtbank niet ontzien in kille berekening het leven en le vensgeluk van anderen op te offeren aan op eigen genoeg doening gerichte voornemens. De rechters zijn het op zich eens met de officier van justitie dat de bewezen verklaarde fei ten een levenslange gevange nisstraf rechtvaardigen. Toch is gekozen voor een gevange nisstraf van 20 jaar omdat de rechtbank rekening wil houden met de conclusies van het Pie- ter Baancentrum dat E. tijdens het plegen van zijn daden ver minderd toerekingsvatbaar was. Omdat E. zich bereid heeft verklaard aan een TBR-be- handeling mee te werken, vindt de rechtbank dat hem daarom geen levenslange maar een tij delijke gevangenisstraf moet worden opgelegd. Zo'n behan deling heeft volgens specialis ten de grootste kans wanneer er direct mee wordt begonnen. Maar de rechtbank is van oor deel dat gelet op de buitenge wone ernst van de zaak de noodzaak bestaat om eerst E. langdurig uit de maatschappij te verwijderen. Daarvoor komt de maximale gevangenisstraf van twintig jaar in aanmer king. Officier van justitie mr. O. van der Veen is niet ontvreden met het vonnis. Hij had het liefst levenslang gezien, maar noemt twintig jaar een redelijk alternatief. Zoals het er nu naar uitziet zal het Openbaar Ministerie geen hoger beroep aantekenen. Advocaat Weermeijer weet nog niet wat E. zal beslissen. Weermeijer: „Hoger beroep zou uiteindelijk alsnog tot levens lang kunnen leiden. We moeten er nog eens goed over naden ken. Pas over twee weken is een beslissing van mijn cliënt te verwachten." Direct na de uitspraak gis termorgen bij de rechtbank Haarlem werd de publieke tri bune ontruimd waarna de Raadkamer in besloten zitting de klachten van E. aanhoorde over zijn isoleercel en de video camera's. Weermeijer: „Het was pret tig dat E. ondanks het zware vonnis toch goed kon uitleggen hoe hij drie maanden isolatie en observatie heeft doorstaan. Binnenkort zal de raadkamer uitspraak doen. De uitspraak is echter niet bindend voor de di recteur van de gevangenis. Nu de voorlopige hechtenis over gaat in een gevangenisstraf is hij en niet meer de officier van justitie verantwoordelijk." JX V5 Bent u een beetje vertrouwd met de lichaamsbouw van de pur perslak? Nee? Dan zal het u wel niet opgevallen zijn dat de purperslak in de Oosterschelde aan het veranderen is. Onder invloed van milieuvervuiling worden de purperslak ken seksueel anders. De vrouwtjes krijgen een penisje en bij de mannetjes komt er een kronkel in hun geslachtsdeel. Die mannetjes zitten danig met zichzelf in de knoop en zijn door alle ellende impotent geworden. Nee, u moet niet lachen, want het is natuurlijk in en in triest dat zo'n beestje zijn slakkegangetje niet meer kan gaan. Roep dus niet dat elk slakkehuisje wel zijn kruisje heeft, want niet alleen klopt daar letterlijk nog maar weinig van, het gaat ook voorbij aan de ernst van de zaak. De arme beestjes kunnen zich niet meer voortplanten en daarmee wordt de voedselketen van de Oosterschelde be dreigd. We moeten daar snel wat aan doen. We moeten net zo lang op alle slakken zout leggen tot het probleem uit de wereld is. De vervuiling is veroorzaakt door het giftige goedje tributyltin. Dat spul zit in een middel dat luie bootbezitters gebruiken om de lak van hun bootje aanslagvrij te houden. Als die lammelin gen daar niet mee ophouden, moeten we maar eens aan echte aanslagen denken. Ik heb mijn voelsprieten eens uitgestoken en in mijn omge ving zijn er best mensen bereid om het voor de purperslak op te nemen. Een actieleus is al bedacht: 'Beter aangetaste lak, dan een aangepaste slak'. MERIJN REUVER - Sinds de rijkspolitie in Reuver in geval van ver missing (zonder diefstal of inbraak) geen aangiftebewijzen meer afgeeft voor de verzekeringsmaatschappijen, is het aan tal aangiftes met vijftig procent teruggelopen. Postcomman- dant P. van de Heuvel heeft dan ook de indruk dat nogal wat 'benadeelden' die van plan waren hun reisverzekering te tillen, zonder aangiftebewijs van de politie hun schadeclaim niet dur ven door te zetten. Verzekeringsmaatschappijen trekken scha declaims zonder aangiftebewijs namelijk helemaal na. Overi gens kunnen de aangiftes van mensen die te goeder trouw han delen, door de verzekeringsmaatschappijen telefonisch worden geverifieerd bij de politie in Reuver. DEN HAAG (ANP) - Sinds 1 januari hebben ambtenaren van het ministerie van financiën 300.000 keer de belastingtelefoon opgenomen. De verwachting is dat dit jaar de grens van 400.000 telefoontjes zal worden overschreden. Vorig jaar werd 325.000 keer gebeld om informatie. Het departement heeft dit donder dag meegedeeld. Volgens het ministerie kan de toenemende be langstelling voor het gratis 06-nummer worden toegeschreven aan een grotere bekendheid onder het publiek. In 1985 -het eer ste jaar van de belastingtelefoon- kregen de medewerkers van de belastingtelefoon 145.000 belletjes. In 1986 steeg dat naar 225.000 telefonische raadplegingen. SCHEVENINGEN (ANP) - Een onbekend gebleven bezoeker van het Casino in Scheveningen heeft donderdag een fikse slag geslagen. Tegen vier uur 's middags viel bij een van de éénar- mige bandieten de jackpot. Uit het apparaat kwam een bedrag rollen van ruim twee ton, om precies te zijn 219.042,25 gulden. Het (record)bedrag werd de gelukkige speler overhandigd door casico-directeur R.A.A. Otjes, die een en ander met champagne besprenkelde. AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in de hoofdstad is donder dagmiddag de vredesestafette tussen Amsterdam en Moskou van start gegaan. Om deze gebeurtenis een feestelijk puntje te geven liep de atleet Rob Druppers het eerste deel van de tocht mee. Het initiatief voor de estafette is afkomstig van de atle tiekvereniging 'Ron Clarke' uit Vleuten en heeft als doelstel ling op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de vrede tussen de volkeren. Bovendien is de estafette bedoeld als uitdaging aan de lopers om een afstand van 2020 kilometer (160 kilometer per dag) lopend te overbruggen. HET subtropisch zwemparadijs Tropicana aan de Rot terdamse Maasboulevard is gisteren officieel geopend door oud-wereldkampioen judo Anton Geesink. - fotoanp ROTTERDAM (ANP) - De Vervoersbond FNV heeft donder dag zijn leden in de haven van Rotterdam opgeroepen de deels radio-actief besmette lading vlees van de Panamese vracht boot Reefer Rio niet te lossen. Het gaat hier om een bijzondere lading met een risico waaraan havenwerkers niet mogen wor den blootgesteld, aldus bestuurder Marges van de Vervoers bond FNV in een toelichting op de oproep. Als de lading van de Reefer Rio gelost wordt, zal dat waarschijnlijk gebeuren bij het Rotterdamse stuwadoorsbedrijf Quick Dispatch. Nu geble ken is dat de lading vlees voor een deel een te hoog stralingsge halte heeft, meent de FNV-bond dat de lading vernietigd moet worden. De Vervoersbond sluit zich in dat opzicht aan bij de milieu-organisatie Green Peace. DEN HAAG (ANP) - De 61 kisten met onderdelen voor Alouet- te-3-helikopters die sinds april op Schiphol staan, mogen naar Iran worden doorgevoerd. De Economische Controledienst (ECD) heeft samen met vliegtuigdeskundigen vastgesteld dat het gaat om civiele reserve-onderdelen die niet voorkomen op de lijst van strategische goederen, waarvoor een uitvoerver gunning nodig is. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken heeft dit donderdag bevestigd. Het onder zoek spitste zich toe op de vraag of de op Schiphol opgeslagen onderdelen militaire goederen zijn. In dat geval is voor de ex port een vergunning nodig. Nederland levert overigens geen militaire goederen aan landen die in oorlog zijn. De eigenaar van de helikopter-onderdelen, Schreiner Luchtvaartgroep in Leiden, verklaarde al eerder dat het geen militaire onderdelen betrof.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 3