even„TOT UITBLAZEN Afscheiding Nagorny-Karabach is ongrondwettelijk Daimler-Benz biedt zijn ex-dwangarbeiders een reisje aan Palestijnen vragen Nederland Arafat uit te nodigen 'Voorstel tegenvalle MOSKOU BANG VOOR VERBREIDING VAN NATIONALISTISCH STREVEN VAN DEN BROEK ZAL IN ISRAËL GROTE PLO-DELEGATIE ONTMOETEN Be ov Geeft niet waarheen' EEN VAN DE 'GELUKKIGEN'; EEN GLUIPERIGE OPLOSSING VAN HET BEDRIJF KATHOLIEKE ONDI de stem comiv Nagorno Karabac DE STEM ACHTERGROND VRIJDAG 15 JUL11988 WIMKOCK urnminium -DE STEM- PE STEM BINNENLAND DEN HAAG - Een oversch honderden miljoenen aan W en 1987 bemoeilijkt de onder ren vierden de ministers niet bestaan van het kabinet met i over het huishoudboekje var appig het VANMORGEN, op weg naar de krant, moest ik aan Ma deira denken. Zo sai en weelderig staat groen erbij. Overal bloe men in boerentuinen. Ik passeer een groep schitte rende stokrozen, hoog bo ven hun omgeving uitstekend en van een onbeschrijflijke kleur rood. Telkens als ik er langs kom vangen ze mijn blik, maar ik kan er maar een oog wenk naar kijken want de tuin waarin ze staan ligt in een scherpe linkerbocht met weinig uitzicht. Even verderop lijken rijpende frambozen op rode vlammetjes in hun bleekgroene lover. Zelfs de maïs ziet er mals uit en glanst alsof je er een heerlijke soep van zou kunnen maken. (Dat gewas staat nu halfhoog en op het landwegen- net ontneemt het de automobi list het uitzicht op de zijwegen. Uitkijken dus!) Een wat bleke zon beschijnt de natgeregende vegetatie zodat er wat damp van opstijgt. Een subtropische weelde is het. Vandaar dat ik aan Madeira moest denken. Als de mensen daar eens elke dag eventjes heel bewust naar keken, in plaats van naar de weerpraatjes op de televisie. De Krollen en de Meilinks ma ken hun weergevoelige gehoor al stuurs en sjagrijnig, lang voor het eventueel last van de aangekondigde bui zou kunnen hebben. De aangekondigde buien voor morgen jagen de ergste rampen uit het journaal de vergetelheid in. Het enige dat blijft hangen en het gemoed beroert is dat het morgen mis schien zal regenen. „De zomer wil maar niet komen", zegt de tabakswinke lier. Hoe komt het, vraag ik me voor de zoveelste keer af, dat sigarenwinkeliers en kappers altijd over het weer beginnen en slijters en drogisten bijvoor beeld nooit? Ik praat maar wat mee terwijl ik mijn cheque uit schrijf. „De zomer heeft nog twee maanden te gaan", ant woord ik, „dus er kan nog van alles mee gebeuren." „Ja maar", zegt hij, „wat er van voren afgaat krijgen we er van achteren niet bij." De pessi mist. „Voor de mensen die va kantie hebben is het erg", roept hij me nog na. Hoe erg dat blijkt de vol gende morgen uit de krant: „Slecht juli-weer zorgt voor waar gekkenhuis" „Reisorganisaties bestormd" „Vakantiegangers", lees ik, „verdringen elkaar aan de ba lies voor een boeking, het geeft niet waarheen, is de ervaring bij de O AD." 'Het geeft niet waarheen'. Een volk in opstand tegen het weer? Of een kudde in de ban van een dwingende massasug gestie die haar op hol en op de vlucht doet slaan. De vakantie teruggebracht tot een x-aantal uren zonneschijn. Ik begrijp dat niet. Als er, op het gebied van vakantie vieren, iets is dat ik niet zou willen is dat wel een 'vliegreis naar de zon'. Smoeze lige stranden. Overvolle termi nals. Afgeladen jumbobakken. Actie voerende verkeersleiders. Dat zijn de beelden die ik voor de geest krijg als ik het woord vliegvakantie hoor of lees. Deze week waren de Griekenland- gangers aan de beurt. De BBC werd niet moe het vakantieleed op de luchthavens van Londen in beeld te brengen. Vertrekhal len vol mensen die hun eerste vakantiedagen sleten; moe, ver veeld, eerder apathisch dan ge duldig, liggend op vloeren en balies. Over enkele dagen schij nen degenen aan de beurt te komen die het Franse lucht ruim moeten doorkruisen. Spanje, Portugal, Noord-Afri- ka. Dat zijn pas echt 'hele volksstammen'. Vakanties in gevaar paniekte een Neder lands ochtendblad in ramp- grote kopletters. En dan loop je nog de kans dat je net 'geeft-niet-waarheen', dus godweet-waar-naartoe, bent vertrokken als het in Ne derland gaat zomeren en de wolkenmassa's op de satelliet foto zich verzamelen boven het Iberisch schiereiland. Wat dat betreft ben ik altijd optimis tisch. Als het mooi weer is pro fiteer ik ervan; als het regent schuil ik en troost me met de wetenschap dat regen goed is voor het gazon. Het voordeel van de optimist is dat hij zich niet druk hoeft te maken over een bui regen omdat hij leeft in de overtuiging dat er na de re gen zonneschijn komt. Als ik me goed herinner is dat zelfs de laatste weken steeds het geval geweest. Goed, ik geef het toe: daarmee heb je nog niet wat je een mooie zomer noemt, maar die kan nog elke dag beginnen. Het is pas half juli. Zeer weergevoelige types die niet in de gelegenheid zijn het-geeft-niet-waarheen te vlie gen (of dat niet doen omdat ze het een beetje idioot van zich zelf zouden vinden) kan ik al leen maar aanraden niet langer dagelijks naar de weersvoor spellingen op de televisie te kij ken. Daar word je maar beroer der van dan nodig is en je krijgt er meer regen door voor je kie zen dan er buiten in werkelijk heid valt. Wie het niet kan la ten en de BBC kan ontvangen, beveel ik de Britse weermannen aan, gezellige provinciale types die bescheiden opzij in het beeld büjven staan en met gulle hand zwarte wolkjes met een blauwe druppel eraan uit strooien over de Britse eilan den. Het weer dat de Ieren en de Schotten meestal hebben biedt de natgeregende Neder lander de schrale troost van: het kan nog erger. En wie, als het over het weer gaat, geen op beurende gedachte kan verdra gen kan altijd nog bedenken dat iets van dat weer boven Schotland en Ierland een et maal later bij ons kan zijn. Uitgave van uitgeversmaatschappij De Stem b.v. Directie: drs. J.H.M. Brader. Hoofdredactie: H. Coumans - hoofdredacteur. A. Theunissen en H. Vermeulen adjunct-hoofdredacteuren. Hoofdkantoor: Spinveld 55, Breda Postadres: Postbus 3229, 4800 MB Breda. 076-236911 Telex 54176 Telefax 076-236405. Centrale redactie Breda: Nieuwsdienst 076-236452. Sportredactie 076-236236. Telefax redactie 076-236309. Rayonkantoren: Bergen op Zoom, Zuivelstraat 26, 01640-36850. Postadres: Postbus 65, 4600 AB Bergen op Zoom. Breda, Nw. Ginnekenstr. 41236326. Postadres: Postbus 3229,4800 MB Breda. Etten-Leur, Markt 28, 01608-21550. Postadres: Postbus 363, 4870 AJ Etten-Leur. Goes, Klokstraat 101100-28030. Postadres: Postbus 13, 4460 AA Goes. Hulst, Steenstraat 14, 01140-13751 Postadres: Postbus 62, 4560 AB Hulst. Oosterhout, Arendstraat 14, 01620-54957. Postadres: Postbus 4023, 4900 CA Oosterhout. Roosendaal, Molenstraat 45, 01650-37150. Postadres: Postbus 35,4700 AA Roosendaal. Terneuzen, Nieuwstraat 9, 01150-17920. Postadres: Postbus 145, 4530 AC Terneuzen Vlissingen, Torenstraat 5, 01184-19910. Postadres: Postbus 50514380 KB Vlissingen. Openingstijden: Breda en Oosterhout 8.30-17.00 uur; overige kantoren 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur Abonnementsprijzen bij vooruitbetaling te voldoen: 24,90 per maand; 71,85 per kwartaal of 279,15 per jaar. Bij automatische betaling geldt een korting van resp. J 1,- per maand, 1,90 per kwartaal, f 7,60 per jaar. Prijzen: inclusief 6% B.T.W. Voor posttoezending geldt een toeslag. Losse nummers: ma. t/m zat. f 1,25. Service-afdeling abonnementen: 076-236472, ma. t/m vrijd. 8.30-17.00 uur. Heeft u de krant niet ontvangen? Onze excuses. Bel voor nabezorging tijdens kantooruren uw rayonkantoor. Lezersservice: Centrale reclame-afdeling 076-236911 Fotoservice 076-236573. Advertenties (tijdens kantooruren 8.30-17.00 uur): Rubrieksadvertenties 't Kleintje 076-236882. Grote advertenties uitsluitend 076-236881 Geboorte- en overlijdensadvertenties 076-236442. (Buiten kantooruren maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zondag van 18.30 tot 21.30 uur 076-236394/236911 Bankrelaties: Postgiro 1114111 - ABN rek. 520538447. NCB rek. 230301584 - Rabo rek. 101053738. DEN HAAG (ANP) - Het opzienbarende besluit van de Armeense enclave Na gorny-Karabach zich af te scheiden van de Sovjetre publiek Azerbajdzjan is een 'politieke stap, die staatsrechtelijk geen gel digheid heeft'. Dit zegt John Löwenhardt, wetenschappelijk medewer ker aan het Documentatiebu- reau voor Oosteuropees recht van de universiteit van Lei den, in een vraaggesprek. Volgens Löwenhardt zal Mos kou zich niet bij het eigenzin nige besluit neerleggen uit vrees dat andere gebieden in de Sovjetunie waar sterke na tionalistische sentimenten le ven, zoals de Baltische repu blieken, het voorbeeld van Nagorny-Karabach zullen volgen. De sovjet (raad) van de autonome provincie, waarvan de bevolking al maanden ac tie voert voor aansluiting bij Armenië, nam dinsdag een re solutie aan waarin provincie zich onafhankelijk ver klaarde van Azerbajdzjan, een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de Sovjet unie. Het nieuwe autonome gebied zou de 'Armeense autonome provincie Artsach', naar de historische naam voor de bergachtige streek, moeten gaan heten. Verder sprak de Sovjet zich nogmaals uit voor snelle hereniging met Arme nië. Volgens Löwenhardt kan een autonome provincie zich echter niet zomaar afschei den. Krachtens artikel 78 van de grondwet van de Sovjet unie kunnen de grenzen van de unierepublieken alleen worden gewijzigd met in stemming van de betreffende unierepublieken en moet de regeling nog eens worden be krachtigd door de Opperste Sovjet (het parlement) van de Sovjetunie. Artikel 86 van de Sovjet grondwet bepaalt nog eens Tijdens een demonstratie in Armenië werd een gewond meisje afgevoerd. Bij demonstraties is er enorm veel politie op de been. - fotoap dat de autonome provincies worden ingesteld door de Op perste Sovjet van de uniere publieken, in dit geval Azer bajdzjan. Naar analogie zal de unierepubliek ook haar goed keuring moeten geven voor de afscheiding van een autonome provincie. De Opperste Sovjet van Azerbajdzjan, die al eerder had uitgesproken dat Bakoe het gebied nooit aan Armenië zal afstaan, verwierp het be sluit van Nagorny-Karabach onmiddellijk. Volgens het Azerbajdzjaanse parlement is de resolutie van de provin ciale raad van Nagorny-Ka rabach 'ongrondwettig' en daarom van 'nul en generlei waarde'. Volgens Löwenhardt wil de leiding van Nagorny-Kara bach Moskou met het besluit 'voor voldongen feiten plaat sen' en zo de impasse in de twist om het gebied doorbre ken. „Het is een teken dat zij het er niet bij zullen laten zit ten", zo zegt Löwenhardt. Tot nog toe heeft de Sovjet leiding alle verzoeken van Nagorny-Karabach, dat in 1923 aan Azerbajdzjan werd toegewezen, om hereniging met Armenië afgewezen. Het Politburo wees de Armeense eisen in februari al af en op de bijzondere partijconferentie van eind juni verklaarde Sov jetleider Michail Gorbatsjov nog eens met klem dat er geen sprake kon zijn van wijziging van de binnenlandse grenzen. Het Kremlin gaf evenmin ge hoor aan een compromisvoor stel van de sovjet van Nagor ny-Karabach het gebied voorlopig onder rechtstreeks bestuur van Moskou te plaat sen. Löwenhardt durft zich niet te wagen aan een voorspelling wat Moskou nu gaat doen. „Wij hebben tegenwoordig te maken met situaties zonder precedent", zegt hij. Maar het staat volgens hem wel vast dat Moskou zich niet bij de eenzijdige stap van Nagorny- Karabach zal neerleggen. „Men loopt enorme risico's door toe te geven. De implica ties voor de Baltische landen zouden enorm zijn. Daar is steeds gezegd: Als het die Ar meniërs in Nagorny-Kara bach lukt, dan zijn wij de vol gende die aan de bel trekken", aldus Löwenhardt. Hij wijst er daarbij op dat Litouwen, Letland en Estland op de par tijconferentie in Moskou al 'volledige economische en cul turele autonomie en meer po litieke onafhankelijkheid' hebben gevraagd. Een afscheidingsverzoek van de Baltische landen, die in 1940 met geweld door de Sovjetunie werden ingelijfd, zou Moskou voor veel grotere staatrechtelij ke problemen plaatsen. Volgens de grond wet is de Sovjetunie een 'vrij willige unie' van sovjetrepu blieken en hebben de 15 deel. of unierepublieken van de, Sovjetunie, waaronder d? Baltische republieken, recht zich af te scheiden. (De 20 autonome republieken de acht autonome provincies hebben dit recht niet). Maar hoewel de unierepu- blieken op papier volledige soevereiniteit genieten heeft hun recht van afscheiding ij de praktijk nooit veel om lijf gehad. Dat komt vooral doordat in de Sovjetunie niet de staat, maar de partij het voor het zeggen heeft en de partij afdelingen van de unie- republieken volgens het prin cipe van het 'democratisch centralisme' gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de par tijleiding in Moskou. Volgens Löwenhardt is er geen 'acuut gevaar' dat de Sovjetunie uiteenvalt. „Maar de democratisering van de maatschappij heeft heel snel al geleid tot het opkomen van onafhankelijke bewegingen en het opleven van nationalis tische aspiraties. Allerlei vol ken beginnen nu de meest vergaande eisen te stellen Dat gaat heel snel". Volgens Löwenhardt is het niet uitge sloten dat de Baltische repu blieken, die nu nog vrij gema tigde eisen stellen, uiteinde lijk volledige onafhankelijk heid zullen vragen als Moskou niet naar hen luistert. Hij wijst erop dat het 'de mocratisch centralisme', dat altijd een belangrijke rol heeft gespeeld bij het bedwin gen van nationalistische aspi raties, in Armenië en Nagor- ny-karabach 'niets meer be tekent'. „De partij discipline is daar helemaal verdwenen, Men trekt zich volstrekt niets aan van de hoogste partij-in stanties. Het interessante is dat als Moskou in deze gebie den schoon schip wil maken, het dan maatregelen zal moe ten nemen die rechtstreeks ingaan tegen de beleden poli tiek van democratiseringen", zo zegt hij. Door Cengiz Solak Voormalige dwangarbeiders van het Duitse autoconcern Daimler-Benz mogen met hun partner de fabriek bezoeken waar zij in de Tweede Wereldoorlog moesten werken. Het wordt een 'uitje' van drie dagen op kosten van het bedrijf. Maar voor velen is dat slechts een pleister op de wonde. Want een persoonlijke schadeloos stelling krijgen ze niet. Bovendien geldt de 'geste' alleen voor diegenen die meegewerkt hebben aan een onderzoek van Daimler-Benz, dat duidelijkheid moest verschaffen over het optreden van het bedrijf tijdens de oorlog. „Een gluiperige oplossing van het concern", aldus P. M. Kool uit Den Haag. Hij werkte van 10 juni '43 tot 7 oktober in de vestiging in Sin- delf ingen. Daar werden destijds vliegtuig-on derdelen gefabriceerd, zoals vleugels en neu zen. Volgens de heer Kool werden er ook lu xueuze personenwagens gebouwd voor partij bonzen. „Twee jaar geleden kwam Daimler-Benz met berichten over een eventuele schadeloos stelling aan de voormalige dwangarbeiders. Maar nu is het al zover dat we niks krijgen. Ja, een reisje naar de fabriek waaraan we niets als ellendige herinneringen hebben", aldus ex- Mercedesdwangarbeider Kool. „Het is een klap in mijn gezicht". In eerste instantie was hij niet van plan te gaan. Momenteel twijfelt hij echter. „Als ik ga kan ik misschien met iemand van de leiding spreken. Hem laten horen wat wij van de hele gang van zaken vinden". De ex-dwangarbei- ders zijn volgens hem zeer teleurgesteld. Het reisje is alleen bestemd voor diegenen die hebben meegewerkt aan een onderzoek van de Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) in Keulen. Opdracht van Daimler-Benz was duidelijkheid te scheppen in de werk zaamheden van het concern gedurende de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder het ge bruik van dwangarbeiders. Piet Kool zegt dat het gaat om zo'n 40 tot 45 ex-dwangarbeiders. „Het was ook nog toeval. Op een vergadering van onze vereniging van voormalige dwangarbeiders kwamen plotse ling de mensen van de GUG binnen. Zij vertel den wat zij aan het doen waren en of wij mee wilden werken. Ze hebben echter niet iedereen benaderd". Daimler-Benz heeft een bedrag van ruim 20 miljoen beschikbaar gesteld. Dat geld gaat naar het Rode Kruis en de Conference on Je wish Material Claims against Germany. De eerste instantie moet het geld ondermeer in Nederland verdelen. Daarvoor heeft de organi satie contact opgenomen met het Voormalige Verzet. Tot groot ongenoegen van de voorma lige dwangarbeiders. Volgens Kool gaat het om de dwangarbei ders. Met hen moet er gepraat worden. „Maar wij hebben niks mogen zeggen. Er is in Neder land een organisatie voor ex-dwangarbeiders: de Vereniging Dwangarbeiders Nederland Wereldoorlog Twee. Met hen hoort bepaald te worden wat er met de centen moet gebeuren. De gelden komen ons toe. Ze zijn bestemd voor diegenen die onder erbarmelijke omstandighe den hebben moeten werken voor de Duitsers", aldus een boze P. Kool. Maar niet alleen daar wringt de schoen bij de voormalige dwangarbeiders. Het Rode Kruis heeft volgens Kool al meer steekjes laten vallen. „Na het grote bombardement op de fa briek van Sindelfingen waren wij alles kwijt We hadden niet eens fatsoenlijke kleren meer aan het lichaam. Waar was het Rode Kruis toen?" Een van de redenen waarom de ex-dwang arbeiders niet persoonlijk geld krijgen is dat volgens Daimler de meeste niet opgespoord kunnen worden. „Welke instantie is er nu het beter geschikt om mensen op te sporen dan het Rode Kruis. Wij schatten dat het in Nederland gaat om zo'n duizend personen. Die moeten toch te vinden zijn?" Dat aantal is inmiddels zo klein omdat volgens de heer Kool twee-derde van de dwangarbeiders inmiddels overleden is, Er hebben in de oorlog veel dwangarbeiders in de Mercedesfabrieken moeten werken. In 1944 waren het er 18.000. Daarvan waren ei 10.369 afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. Door Rob Simons JERUZALEM - De delega tie van 14 vooraanstaande Palestijnen uit de bezette gebieden, die minister Hans van den Broek (Bui tenlandse Zaken) volgende week in het Arabische deel van Jeruzalem zal ont moeten, zullen er bij hem op aandringen PLO-leider Jasser Arafat voor een be zoek aan Nederland uit te nodigen. De Nederlandse regering zou tevens de PLO als de enige wettige vertegenwoordiger van het Palestijnse volk moe ten erkennen en deelname van de PLO aan interationale vredesconferentie kunnen be vorderen. „Wij zouden graag zien, dat Van den Broek een stap voor uit zet in de richting van ons Palestijnse recht op zelfbe schikking en van ons leider schap. Wij hopen, dat Neder land een progressiever stand punt over het Palestijns-Is raëlisch conflict zal innemen en naar grotere objektiviteit zal streven door evenwichtige betrekkingen met Palestijnen en Israëli's te onderhouden. In EG-verband verwachten wij van Nederland een actie ver beleid voor rechtvaardig heid en vrede in het Midden oosten", zegt Radwan Abou Ayyash, die als coördinator en woordvoerder van de Pales tijnse delegatie optreedt. De ontmoeting van Van den, Broek en de Palestijnen in Oost-Jeruzalem is dit keer voor het eerst op hun initia tief tot stand gekomen. Via de Nederlandse ambassade in Tel Aviv hebben zij een brief aan Lubbers en Van den Broek gestuurd, om hen tij dens hun zondag beginnend bezoek aan Israël voor een ge sprek uit te nodigen. Door zelf het initiatief voor de ontmoe ting te nemen, konden de Pa lestijnen ook hun eigen dele gatie samenstellen. Het resultaat is, dat Van den Broek een puur nationa listische Palestijnse delegatie zal aantreffen, waarin alle stromingen binnen de PLO zijn vertegenwoordigd, van de Fatah-organisatie van Arafat tot en met de marxisten van het 'Volksfront voor de be vrijding van Palestina' van George Habash. Conserva tieve Palestijnse elementen zoals burgemeester Freij van Bethlehem en de afgezette burgemeester Shawa van Ghaza, die als pro-Jordaans worden beschouwd, zullen in het American Colony-hotel in Oost-Jeruzalem niet van de partij zijn. Abou Ayyash verzekert echter dat de opvattingen van de meerderheid van de Pales tijnse bevolking in de bezette gebieden zullen zijn vertegen- Minister Van den Broek. - foto de stem /j0han van gurp woordigd. „We hebben hem uitgenodigd de Palestijnen te ontmoeten, om te tonen, dat we onze vriendschapshand naar Nederland uitstrekken. Nederland is deel van de EG en speelt een erg belang rijke rol bij het uitwerken van politieke verklaringen en van de economische betrek kingen met onze bezette ge bieden. Als een minister van Buitenlandse Zaken onze si tuatie zou begrijpen, zullen zij helpen de moeilijkheden op te lossen, die de Palestijnse be volking het hoofd moet bieden evenals bij het zoeken naar een politieke oplossing van het Palestijns-Israëlisch con flict." Met begrip voor de histori sche banden tussen Neder land en Israël willen de Pales tijnen ook de vriendschap van Nederland verwerven. Vanuit de hechte vriendschap met Is raël zou Nederland, volgens Abou Ayyash wellicht een sleutelrol binnen de EG kun nen vervullen, om ook Israël ertoe te bewegen, de PLO als vertegenwoordiger van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden te erkennen. „Als u de vriend bent van het Palestijnse volk en van zijn vertegenwoordiger bete kent dat niet, dat u de vijand van Israël bent. Wij vragen dus niet vriendschap ten koste van de Israëli's, maar wij vra gen nu vriendschap, want wij kennen uw rol in de EG, maar ook Europa als geheel kan iets doen. Vooral Holland staat heel dicht bij Israël en kan de Is raëlische politieke positie om buigen. Ik doel op onderhan delingen met de PLO en op een soort dialoog tussen de Nederlandse regering en de PLO om te helpen een inter nationale conferentie bijeen te roepen, waarbij elke partij met de zegen van de EG zou zijn vertegenwoordigd. Dat zou ook zijn uitwerking heb ben op het Amerikaans beleid voor ons gebied. Dat is ook de reden, dat wij menen, dat Ne derland daarbij een belang rijke rol kan spelen." Bewogen door de voortzet ting van de Nederlands-Pa lestijnse dialoog maakt Van den Broek met zijn bezoek aan het Palestijnse vluchte lingenkamp Kalandia bij Je ruzalem een bijzonder goede beurt bij de Palestijnen. „Zijn bezoek aan Kalandia is een goed gebaar. Het is een sym bolische daad, die de sympa thie van de Nederlandse mi nister van Buitenlandse Za ken voor de Palestijnse vluch telingen toont en zijn bereid heid om begrip voor onze si tuatie op te brengen. Hij wil de Palestijnen helpen en dat dienen wij aan te moedigen. De rechtstreekse Palestijnse export naar de Europese markt, waar Nederland zich voor heeft ingezet, is bijvoor beeld heel belangsrijk. We zouden het erg waarderen als Van den Broek daar in Jeru zalem openlijk zijn steun voor zou betuigen." De dialoog tussen de Ne derlandse bewindsman en de Palestijnse voormannen zal in het teken staan van de Intifa- dah, de Palestijnse opstand in de bezette gebieden. Zijn Pa lestijnse gesprekspartners zullen Van den Broek een 'volledig' beeld van het leven onder Israëlische bezetting geven. Radwab Abou Ayyash, die voorzitter is van de in Oost-Jeruzalem zetelende Arabische journalistenvere niging heeft zelf de afgelopen 6 maanden zonder vorm van proces in administratieve hechtenis gezeten. De Intifadah is overigens volgens hem niet zeven maanden geleden begonnen, maar al meteen na de Juni- RIJSWIJK (ANP) - Het huidige regeringsvoorstel Algemene Wet Gelijke Be handeling mag volgens de Katholieke Onderwijs Vak organisatie (KOV) nooit wet worden. Het reguleert discriminatie in nlaats van die te voorkomen, zo schrijft de CNV-bond donder dag i dere hand D« waai rings de gron „Doe derir gelijl Miljc Van onze Haagse redactie De tegenvaller is nu gebleken uit j tingdienst over betaling van vers dies in de afgelopen jaren. Het tel nen oplopen tot een miljard guide man van Financiën. De Wet Inv subsidie-systeem voor bedrijven, schaft. Omdat veel bedrijven vlak voor de beëindiging van het systeem nog snel investeerden, moet de overheid ook voor dit jaar nog eens rekening houden met extra WIR-uitgaven van enkele honderden miljoenen. Hoeveel het Rijk in totaal te kort komt over de afgelopen ja ren, zal pas in de loop van dit iaar blijken. Toch overweegt minister Ruding (Financiën) om alvast extra bezuinigingen voor te stellen om de klap van de WIR op te vangen. De woordvoerder van minis ter De Korte (Economische Za- ten) - verantwoordelijk voor ie WIR - liet gisteren weten tiets te weten van een grote iverschrijding in 1986 en 1987. De belastingdienst komt nu pas met exacte cijfers over 1986 en vermoedelijke cijfers over 1987 omdat de WIR-bedragen on langs verrekend werden met de bedrijven. Daarom belasten die oude' uitgaven ook de begro ting van dit en volgend jaar. Het kabinet streeft ernaar vandaag de beraadslagingen af te ronden; gisteren spraken de ministers nauwelijks over de begroting. Mogelijk dat pre mier Lubbers vanavond een eindvoorstel doet. Als er nog teveel problemen zijn zal de ministerraad mor den verder-vergaderen - de aatste mogelijke dag, want zondag vertrekken premier Lubbers en minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) naar Israël. Medio augustus gaat afslui de be die oi gepre Van o DEN raad de al overc rijkst ten overc augu De voor Rijk verba het mogei de lag Tot van o te gr weige van et in te ring voorb de gel ten-I onder wendi fen. oorlog en de Israëlische bezet ting in 1967. „Deze golf is een massale golf als gevolg van de voortdurende onderdrukking en kwelling door de Israëli sche bezetting. Het is een groot, massaal, alles omvat tend 'nee' van iedereen tegen fen de bezetting. Het zal niet ophouden, ten zij er een politieke oplossing voor het Palestijns-Israëli sche probleem komt. Dit is een kaart, die door de PLO op de Israëlische en Ameri kaanse speelplaats wordt ge worpen. Zij moeten dus p tief reageren als zij een rege; ling willen treffen, en als zij vrede en veiligheid voor iedereen willen. Ik denk niet, dat de Israëli's het bloedver gieten in de bezette gebieden willen voortzetten. Dus ze moeten er via een politieke oplossing een eind aan maken. Anders zie it geen eind van de Intifadah en zal de Intifadah misschien ja ren lang op verschillende ma nieren worden voortgezet. De Palestijnen zouden niet in het nauw gedreven moeten wor den of tot zwijgen moeten worden gebracht, want we le ven niet in barbaarse tijden of in de middeleeuwen. We staan voor de 21-ste eeuw, waarin wordt geloofd, dat ieder men selijk wezen recht heeft o[ vrijheid en onafhankelijk heid. Dat is wat wij Palestij nen vragen." DE SOVJETUNIE is een smeltkroes van kan andere staten en het verleggen vai pntstaan die de Unie van Sovjet-republiel Het is een illusie om te verondersteller kolkeren - met hun eigen taal en culture echte eenheid vormen. Slechts dankzij ht isme' - het strakke systeem waarbij de koor alle republieken de dienst uitmaakt peid lang opgehouden. Vanaf het moment dat de begrippen pun intrede deden, waardoor de Sovjet- neid is gaan ruiken, staken ook de natioi kop op. Vooral in de republiek Armenië pstland, Letland en Litouwen werd de rc pteeds luider. In de Armeense enclave Nagorno Kart n-conflict wel op een bijzondere wijze c [taanden van onrust en stakingen - wa£ Fger moest worden ingezet - heeft Na( Bescheiden van de republiek Azerbaidzj pehoort. I Wat in Nagorno Karabach is gebeurd, i pis van de Unie van Sovjet-republieken. Pe republiek Azerbaidzjan heeft het bes pach uiteraard fel veroordeeld en het ook La k 's ,ormeel gesproken juist, maar I kan het probleem niet dichterbij. In Nagoi gesteund door hun landgenoten in Arme [neiijk niets aan van de uitspraken van poofdstad van Azerbaidzjan. Lrvv 'S duideliik dat de overwegend uit A hul van Na9orno Karabach het opper r'ngen om een definitieve uitspraak te c Kan de republiek Armenië hadden verws kJ5?ndere partijconferentie in Moskou g °te teleurstelling is de nationaliteiten! rich orde Seweest. De daarover ont Ion 'n. n'euwe massale stakingen en dem i Pig hoogtepunt de onafhankelijkheids! parabach. LjHf aat°nteiten in Moskou zitten vreseli L Toegeven aan de wensen van N L i°en uitgesloten. Dit unieke preceder Lr. van nationalistische gevoelens in penwijd open zetten. met ?vreesd m°et daarom worden dat IV Kar J?arde hand de opstandige beweging L q a°h de kop in te drukken. Het der L fovle'unie kent zijn grenzen. In Nag bver eden' presidium van de Op L e||®e2n misverstand laten bestaan. V; lende voor de Armeniërs in Nagorno

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 2