™otvr KVK ROTTERDAM: ZUIDWESTEN ONONTBEERLIJK Hoogzomer. Nog 2 dagen! Kabinet zegt overeenkomst met specialisten op Squadron naar Gilze? Rechter geeft Ferdi E. kans om terug te keren Nicaragua zet leiders van oppositie gevangen slaat toe op Alpe d'Huez Zeven jaar geëist tegen 'Neef van Brunswijk' waardevol! VOOR FAVORIET ERIK BREUKINK IS ALLES VOORBIJ Onderzoek naar dioxine in de Westerschelde STEENGRILLEN Purperslak 'impotent' 'GEEN BASIS VOOR DOELMATIG BELEID ZONDER CONFLICTEN" he|jn in L Merijntje ROTTERDAM/BREDA - De regering moet meer aandacht schenken aan de economische moge lijkheden van West-Brabant en Zeeland. Dat geeft de Randstad en met name Rotterdam meer armslag voor haar eigen ontwikkeling. VRIJDAG 15 JULI 1988 Premier en minister naar Israël Partijdiscipline Armenië weg Kabel-tv zonder Duitsland Richard Gere van ster tot anti-ster HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Veel wind 20 JAAR EN TBR VOOR MOORDENAAR HEUN E Laat dat dan oven weten via een ..Kleintje" in De Stem. I hebt dan een goede kans dat de eerlijke vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- rubriek ..Gevonden-Verloren" nasoeurt. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Étten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze speciale verslaggever RooIiS ALPE D'HUEZ - Hoe gek draait de 75ste Grande Bouclé? Eerst bleven klim mers de tijdrijders voor, vervolgens waren klassie- kerrenners meesters over het hooggebergte. Tour-gek Nederland kon voor de zevende keer feestvieren op Alpe d'Huez: Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse lukte de eerste dubbel. Pedro Dejgado hulde zich in de gele trui met goede uit zichten op de eindoverwin ning. De Spanjaard maakte de koers over de reuzen van de Alpen en trof in Rooks een ideale vluchtgezel. De ploeg genoot van 1987 werd de bondgenoot van '88. De grote Alpen-etappe van de Tour zette inderdaad het klassement op zijn kop. Lau rent Fignon nam niet eens deel aan de slachting op de Madeleine, Glandon en Alpe- d'Huez. Vijf kanshebbers ver loren de Tour definitief. Mot- tet raakte 8.03 in, Breukink 16.55, Zimmermann 20.32, Ber nard 22.04 en Kelly 23.46. Erik Breukink, Nederlands grootste belofte, voelde het al op de Madeleine. „Het ging slecht, ik kon niet volgen", zei hij. Halverwege de Glandon kwam hij nog dicht bij het eerste pelotonnetje met alle favorieten. Dat kon alleen omdat de koers nog niet echt ontbrand was. Toen dat wel het geval was verloor Breu kink vele minuten. „Aan de voet van Alpe d'Huez hoorde ik mijn achterstand van zeven minuten. Daar besefte ik dat alles over was". Breukink reed in rustig tempo naar bo ven, verloor nog eens negen minuten en nam zich voor zijn Tour te redden met een etap pezege. Vandaag wacht de renners weer een zeer zware klus. Op het programma staat name lijk een individuele berg-tijd- rit over 38 kilometer. Steven Rooks keek er gisteravond met ontzag tegenop. „De ene dag kun je in de Tour super zijn; de volgende dag slecht, heel slecht. Dus het is een kwestie van afwachten". ZIE SPORT I EN II Blijdschap op het gezicht van Steven Rooks nadat hij de grote Alpen-etappe van de Tour heeft gewonnen. ;ek. Spannende jaar. van deze advertentie I I 0 fes: Randstad naar net zuiden ijs! (Prijzen en spel- op de achterkant van I O Uit de bedienings- te. afdeling: wd magere achterha 100 gr. ^39-1.791 IVan onze rechtbankverslaggever Huzarensalade, bak 1000 gram Tarwe- biskwie, karbonade, b- 2 kilo 10.001 n in deze advertentie kunt» winkels kopen, behalve de aar kleine cijfertjes bij staan, en kunt u alleen kopen in AH I ar één van die cijfers op de Reclameprijzen gelden van 14 t/m zaterdag 16 juli a.s. e voorraad strekt. BREDA - De Bredase offi cier van justitie mr. J. Bij- Jvoet wil dat de rechtbank de 2.99IP-jarige Frank A. uit Venlo voor heroïnehandel tot ze- ,ven jaar veroordeelt. U. beweert dat hij als neef van [de Surinaamse verzetsleider [Ronnie Brunswijk met de ver van 2,5 kilo heroïne geld Ivoor de vrijheidsstrijd in zijn [land heeft verdient. Bestuurslid Hugo Kiné van [de Stichting Boslandbewoners in Nood bevestigde als getuige [dat A. ca 20.000 aan het verzet Iheeft gegeven. Hij had zijn [naam zien staan in het kasboek [dat in Saint Laurent van bin- [nengekomen bedragen wordt |bijgehouden. Volgens hem was het verzet |in zijn land blij met het geld, naar niet meer toen bekend [werd hoe A. het verdiend heeft, lij heeft dat deze week telefo nisch van de 'Grote Baas' te ho lten gekregen. De top van het |verzet is bereid een en ander schriftelijk te bevestigen, aldus "iné. Frank A. heeft op 21 april Ivoor de Bredase rechtbank verklaard dat meer Surina- ners met de heroïnehandel [geld voor de verzetsstrijd ver- I dienen. (■ZIE VERDER BINNENLAND I Van onze verslaggever [BREDA - Rijkswaterstaat Zeeland heeft gisteren het Neetvaartuig Delta ingezet Ivoor een onderzoek naar I dioxine in de Westerschel- (de. [In het havengebied van Ant- LerPen blijken grote hoeveel heden van het zeer giftige dio- j"ne te liggen. De Vlaamse mi- l'leuPartij Agalev heeft dit eer- j der deze week aangezwengeld. Rijkswaterstaat heeft spe ciaal voor het dioxine-onder zoek milieudeskundige Kneep- jtens van de Dienst Binnenwa- eren meegenomen op het neetvaartuig. Volgens hem is If open dat de dioxine niet via •e grondlagen doorgelekt is aar de Westerschelde of de elde-Rij n-verbinding. 2 rollen [a200gram L49| jQD GEBAK Abrikozen- husmeifc vlaai, ri000gr. >75-5.501 £3^/ Grof volkoren tarwebrood, heel®®© 7J& L90 VLEES Shaslick, i 100 gram >79-1,591 Hamburgers c ongepaneerd, ?L29 kilo J3-90- II.9O I karbonade, T4.49 kilo 7.991 made, T5.49 kilo JiaCT 9-99 Een kampeerder op de camping aan het Amsterdamse IJsbaanpad hoost zijn tentje leeg. Het is midden juli, zomer 1988foto anp Wat zegt U? Nooit van gehoord? Da'» al zo oud als de weg naar Rome. Het leuk* i» dat dit de maag én de avond vult. Gezellig lekker lang genieten in de romantische sleer van de oud heid. Wij dragen daar een steentje aan bij. Dat is dan zonder vlam toch een avontuurtje waar U gloeiend - bij bent. Voor slechts 33.50 kom en bliji j* eten HUIS TEN BOSCH AAN DE MARKT IN ETTEN-LEUR RESERVEREN 01608-12340 KiP yi Van onze verslaggever GILZE EN RIJEN - De mogelijkheid bestaat dat het op de vliegbasis Eindhoven gestationeerde squadron wordt ver plaatst naar Gilze-Rij en. Hiermee zouden de militaire taken van Eindhoven, dat sa men met Gilze-Rij en één vlieg basis vormt, worden opgeheven en alleen nog maar in bijzon dere situaties worden hervat. Achterliggende reden van het voornemen is dat Defensie Dat zegt de voorzitter van de Kamer van Koophandel Rot terdam, mr. R.P.M. de Bok, in een toelichting op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. In die nota geeft de regering aan hoe Nederland er in 2015 uit moet komen te zien. „Mijn stelling is dat West- Brabant en Zeeland aansluiten op de zuidflank van de Rand stad, zeg maar het havengebied van Rotterdam. Door de gren zen van de Randstad naar die gebieden te verleggen, kan de Randstad zich beter ontwikke len", zegt De Bok. „Ik denk dat die visie aansluit bij de reactie van de Bredase Kamer van Koophandel. Ook ik zie dat deze gebieden een grote econo mische potentie hebben, die door de regering in de Vierde Nota onvoldoende wordt on derkend". De consequenties van die Volgens majoor J. Texier, woordvoerder van de basis Eindhoven, zou dit één van de de consequenties kunnen zijn van het plan van Defensie om deze luchtmachtbasis 'slapend' te laten worden. Nog maar2 dagen kunt u profiteren van Nieuw Engelands unieke opheffingsuitverkoop met fantastisch lage prijzen. Uw laatste kans om uw garderobe zó voordelig aan te vullen. Dus haast u! NIEUW Ui ENGELAND Houtmarkt, Breda voorrang wil gaan geven aan de landmacht ten koste van de luchtmacht en de marine. De majoor zegt namens per soneel, basisleiding en lucht machtleiding zeer onaange naam verrast te zijn door het plan. Volgens hem heeft dit de nodige ongerustheid teweeg gebracht. Hij verwacht dat er nog heel wat besprekingen aan een definitieve beslissing om trent de toekomst van Eindho ven vooraf zullen gaan. YERSEKE - De Dienst Getij dewateren onder zoekt de Oosterschelde op tributyltin. Vrouwelijke purperslak ken krijgen hiervan on gevraagd een penis en de mannetjes een kronkel in hun geslacht. Daardoor kunnen de beestjes zich niet meer voortplanten. „De purperslak is ge voelig voor uitermate kleine hoeveelheden van deze stof", aldus een woordvoerder van de Dienst. „We onderzoeken nu of dit ook een bedrei ging vormt voor oesters en mosselen". Tributyltin wordt ge bruikt bij het onderhoud van o.a. pleziervaartui gen. Eindelijk winst PDM UTRECHT (ANP) - De overheid zegt het in 1984 tussen kabinet en Lande lijke Specialisten Vereni ging gesloten 'generaal ak koord' per 1 augustus op. Minister De Koning (sociale zaken en werkgelegenheid) en de staatssecretarissen Dees (volksgezondheid) en Evenhuis (economische za ken) hebben dit de LSV schriftelijk meegedeeld. Het akkoord omvat afspraken over inkomens en kosten, be zuinigingen en de 'instroom' van jonge specialisten die op de meeste punten nog steeds niet zijn uitgewerkt. De drie bewindslieden geven dat in een elf kantjes tellende brief uitvoerig aan. Zo bestrij den ze dat sinds 1984 vcoor een bedrag van 230 miljoen gulden is bezuinigd, zoals de LSV heeft berekend. Volgens hen is er juist sprake van een over schrijding van 40 miljoen. De bewindslieden herinne ren eraan dat het akkoord in 1984 tot stand is gekomen na een periode van langdurig en moeizaam overleg. De ver wachting dat het de basis zou vormen voor een doelmatig be leid zonder conflicten is in na genoeg geen enkel opzicht be waarheid. Er zijn ernstige ver tragingen opgetreden, er waren Y verschillen van inzicht over de uitleg en de wijze van uitvoe ring en verschillende juridi sche conflicten. Als dat in 1984 was voorzien zou het generaal akkoord er volgens de be windslieden nooit zijn geko men. Ook na het overleg met de LSV, vorige week, over de voorgenomen opzegging van het akkoord blijft het kabinet van mening dat een voortdu rende gebondenheid van de overheid aan de overeenkomst onaanvaardbaar is. Het voelt ook niet voor een gesprek over de voortzetting ervan in gewij zigde of afgeslankte vorm of voor het opstellen van een nieuw akkoord, zoals de LSV heeft voorgesteld. De overheid wil op korte ter mijn de tarieven van de specia listen wijzigen. Ais het gene raal akkoord blijft bestaan is dat niet binnen een redelijke termijn mogelijk. Zo'n akkoord past ook niet meer in het stre ven naar vermindering van de regulering door de overheid en een grotere verantwoordelijk heid van de betrokken partijen (specialisten, verzekeraars, zie kenfondsen): Op vrij korte termijn moet staatssecretaris Dees beslissen over de verlaging van de prak tij kkosten vergoeding van de specialisten. Het tarievenor- gaan COTG besloot vorige Van onze economische redactie Rotterdam en Brabant moeten een 'breinbazen-club' op richten, die de uitbreiding van het economische belang rijkste gebied van Nederland gaat bestuderen. De Rot terdamse Kamer van Koophandel voert daar al overleg over met de Bredase Kamer. I VANDAAG 2 KATERNEN ZONDAG vertrekken minister-president Lubbers en minis ter van Buitenlandse Zaken Van den Broek voor een be zoek naar Israël. Met argusogen wordt in Israël naar dat bezoek uitgekeken, vooral ook naar de te ven/vachten kri tiek van de Nederlandse bewindslieden op de Israëlische politiek. ZIE ACHTERGROND EN BUITENLAND De partijdiscipline in Armenië en het 'afgescheiden' Nagor- ny-Karabach is helemaal verdwenen. Men trekt zich vol strekt niets aan van de hoogste partij-instanties, meent Sovjet-deskundige John Löwenhardt. B ZIE ACHTERGROND Nog ongeveer een jaar en er is kabeltelevisie in heel Zeeuwsch-Vlaanderen. Alleen hoeven de abonnees er niet op te rekenen dat ze dan ook Duitse televisiezenders kun nen ontvangen. De PTT vraagt daarvoor veel te veel geld, meent de kabelexploitante. ZIE DE STEM VAN ZEELAND DE naam Richard Gere heeft bij veel vrouwen een magi sche klank. De laatste jaren is het wat stiller geworden rond 'de mooie jongen'. Maar hij spreekt weer, vooral om zijn nieuwe film 'Miles From Home' te promoten, e ZIE GIDS Half tot zwaar bewolkt met van tijd tot tijd buien, mogelijk met onweer. Wind vrij krachtig uit west tot noordwest. Mid- dagtemperatuur 17-19, minimum 10-12 graden. uitbreiding van het begrip 'Randstad' zegt De Bok nog niet te kunnen overzien. „Dat is aan de regering". Maar hij wil zich niet mengen in de discus sie of Breda aangewezen moet worden als stedelijk knooppunt (waardoor de stad meer infra structurele voorzieningen zou krijgen en dus meer bedrijven zou kunnen aantrekken). Het belang van Zeeland en West-Brabant voor Rotterdam is vooral gelegen in de bouw van de Kanaaltunnel en het be lang van de wereldhaven Ant werpen. Rotterdam vindt het absoluut noodzakelijk dat er een snelle verbinding met de Kanaaltunnel komt, omdat de Maasstad anders geïsoleerd komt te liggen. Verwacht wordt dat door de Kanaaltun nel de goederenstromen in West-Europa zuidelijker ko men te liggen dan nu. De snel weg zou Zeeland doorsnijden. Rotterdam heeft daarom al eerder gepleit voor de aanleg van de vaste oeververbinding over de Westerschelde. „Het verleggen van de tradi tionele grenzen van de Rand stad is een revolutionaire stel- lingname", vindt De Bok. De secretaris van de Kamer van Koophandel voor West-Bra bant, mr. F. Luyten, zegt in een reactie 'natuurlijk blij te zijn met de steun van Rotterdam'. Hij wijst er echter op dat in de jaren zestig Rotterdam zelf al nadrukkelijk naar West-Bra bant keek. De aanleg van het industrieterrein Moerdijk, dat moest dienen als overloopge- bied voor de industrie uit de Europoort, is daar een resul taat van geweest. „Later is Rotterdam eenzij dig naar de Randstad gaan kij ken", zegt Luyten. „Wij hebben hen duidelijk gemaakt hoe be langrijk West-Brabant is door de 'verzuidelijking' van het economisch zwaartepunt en de aanleg van de Kanaaltunnel". HAARLEM - De moordenaar van Heijn krijgt van de rechtbank in Haarlem een kans om terug te keren in de maatschappij. Gisteren besliste de rechter dat Ferdi E. niet levenslang krijgt maar een gevangenisstraf van 20 jaar. Daarna volgt een onvoorwaar delijke terbeschikkingstelling van de regering. In de praktijk betekent dat de E. zijn lot voor een belangrijk deel in eigen hand heeft. Gedraagt hij zich voorbeeldig dan hoeft hij 'slechts' tweederde van zijn straf uit te zitten. Aansluitend volgt dan de TBR (terbeschikkingstelling van de regering). Dat betekent wederom gedwongen opslui ting, maar dan in een van de zes TBR-inrichtingen in Ne derland. Daar volgt een behan deling door psychiaters en psy chologen. Directeur van het Pieter Baancentrum professor dr. Beyart die E. heeft onder zocht, acht het goed mogelijk dat de TBR-therapie 'de zie- kenlijke stoornis van de gees- tesvermogens van E.' kan ver helpen. Beyart waagde zich niet aan een preciese tijdsduur van zo'n behandeling maar vertelde tijdens de rechtszit ting dat zoiets minstens zes tot zeven jaar in beslag neemt. Werkt E. niet mee aan de be handeling, of slaat de behande ling niet aan dan is het in theo rie mogelijk dat hij levenslang TBR houdt. B ZIE OOK BINNENLAND MANAGUA (RTR) - Nicaragua heeft donderdag bekend gemaakt dat het vier vooraanstaande opposanten tot zes maanden gevangenisstraf heeft veroordeeld. De vonnissen behoren tot de zwaarste die ooit aan leiders van de burgerlijke oppositie zijn opgelegd sinds de Sandi nisten negen jaar geleden aan de macht kwamen. De vier waren onder de 44 arrestanten op een bijeenkomst die zondag gehouden werd in Nandaime, op 58 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, en die ontaardde in gevechten met de politie. De ongeveer 2.000 beto gers gooiden met stenen naar de politie, die antwoordde met traangas en de wapenstok. De regering van Nicaragua beschuldigde de VS van mede plichtigheid aan de betoging en wees de ambassadeur uit. Washington deed vervolgens hetzelfde. (ADVERTENTIE! Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- maand deze vergoeding met 40 mille te verlagen tot 65.000 gul den. Dees moet dit besluit goed- of afkeuren. De LSV zegt dat de gemiddelde specialist 130.000 gulden aan kosten maakt en dat een verlaging tot 65.000 gulden zal leiden tot een gemidddelde tariefsverlaging met 12 procent, wat -na aftrek van de kosten die de specialis ten maken- neerkomt op een daling van de inkomens met gemiddeld 20 procent. De LSV kon gisteren nog geen reactie geven. De brief van de bewindslieden was pas aan het eind van de middag binnengekomen en wordt nog bestudeerd, zo zei een woord voerder. K 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:......- Adres:A Postc.:Plaais: Telefoon. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda ■t K HADTKUNNEN LEZENL, DESTEM m-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1