Hontenisse: Bezwaren tegen windmolens ongegrond TEHUIS WIL WETEN WAT SPEELT BU FAMILIE BEWONERS Ouders zijn gast bij feestweek van De Sterre in Clinge Politierechter deelt forse boetes uit aan dronken chauffeurs De Sterre: servicepunt voor thuiswonenden DE STEM Reijnaert Jazz-festival in Hulst WEEKENDDIENSTEN EXAMENS PLAATSELIJK NIEUWS pflRTEM VAN ZEELAND 2 VRIJDAG 15 JUL11988 I Van onze verslaggever CLINGE - Er komt een onderzoek naar de tevre denheid van ouders van geestelijk gehandicapten over het werk van het tehuis De Sterre in Clinge. Onwaarschijnlijk Meer werk ifosl/Sêt VAKANTIE SERVICE voor 60.- Sponsors Zigeunerjazz Experiment ZORGEN VOOR OPVANG VAN ANDERE GEESTELUK GEHANDICAPTEN St.-Jansteen Kloosterzande Avondcruises op Grevelingenmeer T22 beter slapen Van onze verslaggever OSSENISSE - B en W van Hontenisse hebben de be zwaren van omwonenden tegen de bouw van dertien windmolens aan de Osse- nisser Westdijk ongegrond I verklaard. Een hinderwet vergunning is inmiddels verleend. De indieners van de drie be zwaarschriften kunnen tegen het besluit van het college in beroep bij de provincie. Wet houder P. Mangnus verwacht ook dat ze dat zullen doen. „Maar wij zagen geen reden om de bezwaarschriften te vol gen", zegt hij. „Alle argumen ten die werden genoemd, we gen niet zwaar genoeg". De omwonenden wezen het college erop dat de molens geluids overlast kunnen veroorzaken, gevaarlijk zijn en 'horizonver vuiling' opleveren. Een land bouwer was bang dat de mo lens het besproeien van het land met een vliegtuig onmoge lijk zouden maken. Volgens B en W worden de molens op een zodanige afstand van de bebouwing geplaatst dat van geluidsoverlast geen sprake is. Mangnus zegt dat het gevaar van de molens schro melijk overschat is. „Kijk, een auto moet tegenwoordig ook gekeurd zijn voordat hij de weg op mag. Dat gebeurt ook voor dat windmolens in produktie mogen. Bovendien is er niets bekend over ongevallen met molens. In de bezwaarschriften sprak men de vrees uit voor storm. De molens moeten daar tegen kunnen". Een ander gevaar dat in de bezwaarschriften werd ge noemd is ijsafzetting. „Als ijs afzetting zich voordoet worden de molens uitgeschakeld", licht Mangnus toe. „Gevaar van rondvliegend ijs is er dus niet. Als het dooit, zo voerde iemand aan, kunnen de wieken wel stukken ijs losrukken. Dat is best mogelijk, denk ik. Maar dan nog: Als ik met mijn auto over de weg rijd, is er ook een kans dat ik een kiezeltje raak. Als dat toevallig losschiet en iemand raakt is dat ook ge vaarlijk. Zulke dingen zijn nooit helemaal uit te sluiten". Sterre vraagt mening ouders Het bestuur van de oudervereniging en de maatschappe lijk werkers denken dat er onderhuids meer leeft dan nu [aan de oppervlakte komt. Het onderzoek moet uitwijzen I wat er bij de ouders werkelijk leeft aan gevoelens, onze- I kerheden en angsten. Een werkgroep met de maat schappelijk werkers en een ouder, familielid of gastouder per paviljoen moet suggesties gaan doen over de opzet van I het onderzoek. In het komende jaar moeten die worden uitge werkt. Het onderzoek wordt aange- kondigd in het jaarverslag over 11987 van De Sterre. „Het bestuur van de ouderver eniging is van mening dat het onwaarschijnlijk is dat, in een organisatie waar 300 mensen werken voor 260 andere men- i sen, zo weinig fouten zouden worden gemaakt dat er slechts éénmaal per jaar aanleiding is om de klachtencommissie in te schakelen", meldt het verslag. De initiatiefnemers denken lat voor veel ouders nog steeds een drempel bestaat om hun I ongenoegen rechtstreeks ken- Van onze correspondente CLINGE - Deze week wordt voor de derde keer in De Sterre in Clinge een feestweek voor de bewoners gehouden. I Nieuw dit jaar is dat ook de ouders van de bewoners deze week mee mogen maken. Ze logeren in een van de huis- I jes van de Sterredreef of kam- 1 peren op het Sterreterrein. Dat doen bijvoorbeeld de heer en mevrouw Van de Waart uit Goes. Zij hebben hun caravan op het terrein gezet en genieten met hun zoon Alberto en met zijn medebewoners van j het attractieve programma van I de feestweek. „Wij vinden het een prima initiatief", aldus het echtpaar Van de Waart, dat nu een week van nabij kunnen meemaken 1 hoe het er in De Sterre aan toe j gaat. Ze spreken hun waarde ring uit over het feit dat de baar te maken aan de betrok kenen, ondanks de inspannin gen die er op dit vlak in het verleden al zijn gedaan. Een hoog ziekteverzuim, meer werk door gedragsproblemen bij bewoners en hogere salaris kosten bij beginnende en tijde lijke krachten hebben het per soneelsbudget en de perso- neelsnorm behoorlijk uit hun jasje doen groeien. Het ziekteverzuim kwam vo rig jaar bijvoorbeeld uit op ze ven in plaats van de geraamde vijf procent. De vier formatie plaatsen die oorspronkelijk waren bedoeld voor de ge plande maar nog niet ge bouwde socio-woning, moesten voor het al bestaande werk worden benut. Er zijn dus maatregelen nodig om een ex tra leefgroep in de socio-wo ning onder te kunnen brengen. (ADVERTENTIE) yyyy&yyyyyyyyyyyyyy. soos 1910vertrouwdvaki 50«s 1910 vertrouwd vakmanschap net evi uw auto nagezien 1 terneuzen pe,n 17 kloosterzanoe tel 0114e ouders van de Sterrebewoners bij alle mogelijke zaken be trokken worden. Deze keer gaat het om de feestweek, maar ook op vele andere terreinen wordt met de ouders overlegd. „Een goede zaak", vinden de Van de Waart's. Het valt ze overigens wat te gen dat er maar weinig ouders van de logeermogelijkheid ge bruik maken. Zij hopen dat er bij volgende evenementen wel meer ouders bij zijn. De Sterre-bewoners worden deze week getracteerd op uit eenlopende activiteiten. Voor iedereen is er wel iets bij Sprookjesachtige wandeltoch ten, poppentheater, een orgel concert, vossenjacht, barbecue, disco, sport, film en radio-en tv-uitzendingen van de eigen Sterre-omroep. In en om De Sterre heerst een ware vacan- tiesfeer. Van onze verslaggever HULST - Hulst beleeft op vrijdag 26 augustus de pre mière van het eerste Reij naert Jazz Festival. Het be gin, hopen de organisatoren, van een nieuwe traditie in de Reijnaertstad. Van 21.00 tot 2.00 uur kunnen de muziekliefhebbers die avond in zes horecabedrijven optredens bijwonen van zeven gerenommeerde jazz-orkesten. Daarbij zijn zowat alle stijlen vertegenwoordigd, variërend van dixielandmuziek tot zigeu nerjazz. Initiatiefnemer voor dit eve nement is Hulstenaar Toine Mens. Hij is een trouw bezoe ker van zowat alle jazz-festi- vals in de regio en kwam tot de conclusie dat zoiets ook in Hulst moest kunnen. Een brief aan de horeca-ondernemers le verde meteen al vijf positieve reacties op. „Enkelen namen een af wachtende houding aan", zegt Toine Mens, „maar op een ge geven moment hebben we toch de koppen bij elkaar gestoken om knopen door te hakken". Er werd een stichting opgericht, taken verdeeld, de organisatie rondgebreid. „Achteraf hebben verschillende bedrijven nog ge zegd mee te willen doen", zegt voorzitter Bert Brood. „Maar toen waren de affiches al ge drukt en was de organisatie al in kannen en kruiken. Vandaar dat we het festival toch hebben beperkt tot de belangstellenden van het eerste uur. Wordt het een succes en komt er volgend jaar een tweede uitgave, dan zullen we die zaken daar uiter aard in een vroeg stadium bij betrekken". De stichting hoopt op in totaal zo'n vijfhonderd bezoekers om uit de kosten te komen. Er zijn enkele sponsors gevonden en er wordt ook een advertentie- boekje gedrukt. Bovendien hebben de deelnemende ho- reca-zaken zelf een behoorlijk financieel risico genomen om de toegangsprijs zo laag moge lijk te houden: muziekliefheb bers kunnen voor een tientje alle optredens bezoeken. „Het is niet de bedoeling dat men heel de avond op één loca tie blijft", stelt Toine Mens. „Er moet een voortdurende bezoe kersstroom ontstaan tussen de verschillende horeca-bedrij- ven". Nu al komen er volgens Bert Brood enthousiaste reac- De organisatoren Bert Brood (l) en Toine Mens zijn optimistisch over het welslagen van het Hulster jazz-festival. ties binnen, zodat de organisa toren rekenen op een geslaagd evenement. Bovendien start op 26 augustus ook de Hulster Braderie, die toch al heel wat volk op de been brengt. „Dat is gunstig voor ons, maar aan de andere kant is het jazz-festival ook goed voor de Braderie. Im mers, het is meestal zo dat er dan 's avonds weinig te beleven valt. Wat dat betreft is het jazz-festival een welkome aan vulling". Om de aandacht op het evenement te vestigen trekt 's middags vanaf 15.30 uur al een onvervalste 'street-band' door de binnenstad, de Sea-Ca- nal New Orleans Jazz Band. 's Avonds treedt in Oud Ant werpen het Freddy Sunder Jazz Combo op. Freddy Sunder wordt gerekend tot een van de beste Belgische jazz-muzikan- ten. In zaal Tiffany spelen twee orkesten, de Beet City Jazz Band en de Splanky Jazz Band. In de Bruine Pater komen de festivalgangers The Feetwar- mers tegen, ook al het neusje van de zalm. Champs Disques ontvangt de band Maxell Street en De Sjalet The Lazy City Jazz Band. In het Ros Beijaart tenslotte treden de Cuerdas op. Deze groep brengt zigeuner jazz. Daarmee is het overigens nog niet gedaan, want ook op zater dag 27 juli valt er nog volop jazz-muziek te beluisteren. In De Sjalet treedt dan het Rose Room Swing Combo op en in Tiffany de Ambiance Blues Company. „Het hele jazz-festi- - FOTO ERIC OSSEWAARDE val is natuurlijk een experi ment", stelt Toine Mens. „Je weet niet hoe het afloopt. Maar die twee zaken laten het evene ment ook op zaterdag doorlo pen. Om te kijken hoe dat gaat. Lukt het, dan willen we vol gend jaar niet alleen proberen het festival met meer horeca zaken uit te breiden, maar ook er een tweedaags evenement van te maken". MIDDELBURG - Hontenissenaar J. van T. had op 15 augustus de 'opening van de straat' duchtig gevierd. Menig glas bier was in zijn keelgat verdwenen en daarna achtte hij zich nog goed in staat een auto te besturen. Dat bleek dus duidelijk niet het kratten bier drinken, geval te zijn. De politie consta teerde een slingerende gang en toen Van T. rond 01.30 uur zijn auto achteruit een oprit wilde insturen, zag hij een drietal jongens met fietsen over het hoofd. Een aanrijding volgde. „U kunt voor mijn part drie DAGBLAD VQQR ZUIDWEST NEDERLAND Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes. ■Adressen en telefoon- I numrr,ers op pagina 2. Opening,tilden; 8 30-12.30/13.30-17.00 uur. "Wactie i Terneuzen: Rein van der «einn (editie-chef), Romain »en Damme, Frank Deij, rionnyvanGremberghe, Ronald Verstraten, Cor de Poer (foto), Ton Koomen fsport). Roes: Jan Jansen. I lnu'st: Eugène Verstraeten, SJoeP Trommelen. Advertentie-exploitatie Inspecteur Zeeland: 858391"'PfiVé tel' 01150" 87-10 Van onze correspondent CLINGE - De directeur van het instituut voor gehandi capten De Sterre in Clinge, J. Pelgrims, streeft ernaar de deskundigheid die De Sterre in huis heeft ook aan andere geestelijk gehandi capten dan de Sterrebewo ners beschikbaar te stellen. Het tehuis moet in zijn ogen een servicepunt zijn voor met name thuiswonenden. In dit licht staan er diverse projecten op stapel. De laatste jaren ontving De Sterre iedere vakantieperiode wel enkele vakantiegasten. Dit jaar is samen met de Vereni ging Ouders Geestelijk Gehan dicapten en de Sociaal Pedago gische Zorg gezocht naar een manier om thuiswonenden een vakantieverblijf in Clinge aan te bieden. Mede door een subsidie van het verbindingskantoor van het Algemeen Ziekenfonds kunnen van 18 juli tot 5 augus tus 21 kinderen in de leeftijd van vier tot negentien jaar op De Sterre vakantie komen hou den. Voor hen zijn speciale voor zieningen getroffen. Er zijn twee woningen beschikbaar gesteld, twee personeelsteams gevormd en negentien vrijwil ligers zullen de activiteiten uit voeren. Met het oog hierop is intensief met de ouders over legd en er zal een speciale be geleiding zijn. De Stere wil in de toekomst een permanente voorziening voor weekendop- vang en vakantieverblijf zijn. Andere Zeeuws-Vlaamse te huizen, zoals Ter Schorre en De Blauwe Hoeve, bekijken of er onder hun bewoners eveneens belangstelling bestaat voor va kanties in De Sterre. De Sterre wil dit najaar be ginnen met dagopvang. Het is niet de bedoeling het werk van de dagverblijven over te ne men; het moet een aanvulling zijn op de bestaande voorzie ningen. Het tehuis wil dagop vang geven aan mensen die zo hulpbehoevend zijn, dat ze ner gens anders terecht kunnen. Op dit moment werkt men al samen met het dag verblijf voor ouderen Eeckenstein in St. Jansteen. Enkele bewoners van De Sterre kunnen overdag aan de activiteiten in Eeckenstein deelnemen. Een ander punt is de zogenaamde crisisopvang. Samen met twee andere Zeeuwse inrichtingen doet De Sterre bij toerbeurt aan deze vorm van opvang. In de toe komst moet ook dit werk meer aandacht gaan krijgen, waar bij de nazorg zeker niet verge ten mag worden. Voor bewoners die zich niet gelukkig voelen in het indu striële klimaat van de Dethon of in het puur ontspannende werk van de arbeidsafdeling van De Sterre, staat een tuin- project op stapel. De Sociaal Pedagogische /Zorg (SPZ) Zeeland houdt in september een enquête onder ouders van thuiswonende ge handicapten met het oog op de problemen en behoeften die er bij hen leven. Aan de hand van de resultaten van het onder zoek bekijkt de SPZ of er hulp mogelijk is. Een rol die De Sterre dan zou kunnen spelen is volgens Pelgrims bijvoor beeld werk vanuit de naaika mer van het instituut. Daar zit ten naaisters die veel ervaring hebben met het maken van kleding voor gehandicapten. Open-deur-dagen moeten ouders en familieleden nog be ter op de hoogte brengen van het werk dat de medewerkers van De Sterre doen. In overleg met verschillende oudervereni gingen wil De Sterre de deuren van haar ontspanningsactivi teiten eveneens open zetten voor mensen van buiten het te huis. Eten stuurgroep zal dit voornemen in goede banen lei den. Er is in het tehuis al jaren een speel-o-theek voor de be woners. De SPZ maakt er af en toe al gebruik van, maar De Sterre wil dat het speelgoed straks voor iedereen die er ge bruik van wenst te maken be schikbaar komt. Het zwembad en de gymzaal zijn in de avonduren en het weekend al door buitenstaanders te ge bruiken. De kinderboerderij De Cantecleerhoeve is bij veel kin deren uit de omgeving al een geliefde plaats om met dieren kennis te maken en te spelen. maar blijf uit een auto. Dat is levens gevaarlijk", zei gistermorgen politierechter mr. G. Nomes, die de wenkbrauwen hoog op trok toen het promillage van 2,53 ter sprake kwam. Officier van justitie mr. Nij- meijer wees erop dat Van T. na het voorval bepaald niet fraai was opgetreden. Hij eiste twee weken cel voorwaardelijk, 1500 gulden boete en negen maan den ontzegging van de rijbe voegdheid. Dit laatste kwam hard aan bij Van T. „Ik moet met de auto mijn kost verdienen". De poli tierechter liet zich hierdoor slechts gedeeltelijk vermur wen. Hij nam de eis van de of ficier nagenoeg geheel over, zij het dat hij de rij-ontzegging voor negen maanden oplegde waarvan vier maanden voor waardelijk. „U ziet maar hoe u dat oplost, dat is mijn probleem niet", zei hij. Beter kwam Oostburger J.S. er van af. Hij was aangehouden met een promillage van 1,45, opgedaan tijdens een verjaar dagspartijtje. Uit de vraagstel ling van de politierechter kwam een hardwerkende kleine zelfstandige tevoor schijn die nu voor de eerste keer met de justitie in aanra king kwam. Ook bij hem was de auto onmisbaar om het da gelijks brood te verdienen. Mr. Nijmeijer eiste tweedui zend gulden boete en een voor waardelijke rij-ontzegging van zes maanden, hiermee het gras voor de voeten wegmaaiend van raadsman mr. J. Brugge, die de politierechter verzocht conform de eis te veroordelen. Dat deed deze. SCHIETINGEN - Schutters vereniging St.-Jan houdt op haar terrein enkele schietin gen. De eerste is donderdag 28 juli, aanvang 15.00 uur. Deze schieting heeft een feestelijk tintje omdat het schutter- sechtpaar Gabriel en Andrea Savooy bij gelegenheid van het veertigjarig huwelijk 100,- beschikbaar stelt. De tweede vakantieschieting is zaterdag 30 juli, aanvang 14.30 uur. KAARTING - In zaal Den Ouden Arend werd een kaar ting gehouden waaraan 48 personen deelnamen. Uitslag: 1. Th. Herrewegh, Heikant; 2. F. Segers, St.-Jansteen; 3. me vrouw Haulez, Hulst; 4. N. Joossen, Kloosterzande; 5. M. Verhelst, St.-Jansteen. OUD PAIER - Leden van de voetbalvereniging Hontenisse halen zaterdag 16 juli vanaf 09.00 uur weer oud papier op. HUISARTSEN Aardenburg en Oostburg - Van vrijd. 19 u. tot maand. 8 u. dokter Bruggeman, Nieuwstr. 53, Oost burg, tel. 01170-2121. Axel - Van vrijd. 17.00 u. tot maand. 8 u. dokter Harskamp, Noordstr. 8, tel. 01155-1666. Spreekuur zat. 10.00-10.30 en 16.00-16.30 u. Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter Van der Pas, Hoogstr.l, IJzendijke, tel. 01176- 1366. Clinge, Koewacht en St Jansteen - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter Adriaanssens, Hoofdstr. 34, St. Jansteen, tel. 01140-12928. Breskens en Groede - Dokter Bo- narius, Walenstr. 1, Groede, tel. 01171-1825. Spreekuur zat. en zond. om 11 en 17 uur. Cadzand, Sluis, Retranchement en Zuidzande - Dokter G. de Meijer, Sluis, tel. 01178-1366. Driewegen e.o. - Tot maand. 8 u. dokter Wöstmann, Nieuwstr. 18a, Ovezande, tel. 01195-450. Goes en lUoetinge - Van vrijd. 19 u. tot zat. 19 u. dokter Duran, Kon. Julianastr. 21, Kloetinge, tel. 31805. Van zat. 19 u. tot zond. 23 u. dokter Posthumus, M. Smal- legangesbuurt 38, Goes, tel. 30318. Spreekuur zat. en zond. 10-10.30 en 17-17.30 u. Hansweert en Yerseke - Van vrijd. 19 u. tot zond. 22 u. dokter De Beij, tel. 01130-1344. Bood schappen zo mogelijk voor 10 uur. Spreekuur spoedgevallen 11-11.15 uur en 17-17.15 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland- Bath en Kruiningen - Van vrijd. 19 u. tot zond. 22 u. dokter Con- standse, tel. 01134-1444. Bood schappen zo mogelijk voor 10 uur. Spreekuur spoedgevallen 11-11.15 uur en 17-17.15 uur. Hontenisse en Kloosterzande - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter Buwalda, Cloosterstr. 72, Kloosterzande, tel. 01148-1277. Spreekuur voor spoedgevallen op zaterdag van 11.30-12 u. in de praktijk, Cloosterstr. 72. Heinkenszand e.o. - De praktijk van dokter J. Fortrie en C. Mier- mans wordt waargenomen door dokter J.A. Fortrie, Clara'spad 31, Heinkenszand, tel. 01106-3074, (van vrijd. 17.30 u. tot maand. 8.30 u.). Heinkenszand, 's Heer Arends- kerke, Nieuwdorp en Wol- phaartsdijk - De praktijk van de artsen Harten, van Driel, Aar- noutse en v.d. Vlugt wordt waar genomen door dokter Van Driel, Vermetstr. 23, 's Heer Arends- kerke, tel. 01106-1202. (bood schappen tussen 9 en 10 u.) Hulst - Van vrijd. 18 u. tot zond. 24 u. dokter V.d. Mee, Wilhelmi- nalaan 13, Hulst, tel. 01140-14215. Spreekuur spoedgevallen zonder afspraak za. en zo. 11 en 17 u. Kapelle en Wemeldinge - Van zat. 8 u. tot zond. 24 u. dokter Van Rooyen, tel. 01102-3738. Spreek uur spoedgevallen 11-11.15 en 17- 17.15 op het adres: Parklaan 1, Kapelle. Middelburg - Zaterdag dokter De la Hayze, Seisdam 22, tel. 28574. Zondag dokter Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 26483. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. 12.30-13 uur en 17.30-18 uur (zonder afspraak). Sas van Gent en Westdorpe - Van vrijd. 18 u. tot maand. 8 u. dokter Dierick, Graaf Jansdijk A.185, Westdorpe, tel. 01158-1366. Spreekuur uitsluitend voor spoedgevallen: zat. om 10.30 uur op Bolwerk Oranje 2. Sluiskil, Philippine en Hoek - Dokter Neeteson, J. Hobeinstr. 8, Philippine, tel. 01159-1769. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. om 11.30 uur. Terneuzen - Van zat. 8 uur tot zond. 8 uur dokter Nijsten, Anna Bijnsstr. 25, tel. 01150-12324. Van zond. 8 uur tot maand. 8 uur dok ter Maenhout, Van Kinsbergen- laan 2, tel. 01150-13256. Spreekuur spoedgevallen zat. en zond. 11.30 en 17 uur. Vlissingen - Tot zat. 24 u. dokter Snijder, tel. 13933. Van zat. 24 tot zond. 24 u. dokter Van de Griek, tel. 12950. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur zat. en zond. 12.30-13 uur en 17.30-18 uur. Zaamslag - Dokter Verboom, Axelsestr. 2, Zaamslag, tel. 01153- 1377. WIJKVERPLEGING Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp - Tel. 01100- 12456. Oost-Zuid-Beveland - Tel. 01130- 1545. Zak van Zuid-Beveland - Tel. 01106-1615. Hulst en Hontenisse - Tel. 01140- 12191. West Zeeuwsch Vlaanderen - Tel. 01170-3139. Dag en nacht be reikbaar. (dringende boodschap pen inspreken op antwoordappa raat). Oost Zeeuwsch Vlaanderen - Voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar onder tel. nr. 01140- 12191 (boodschap inspreken op antwoordapparaat). Kruisver. Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen - Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverlening onder tel. 01150- 19049. U kunt naam en telefoon nummer inspreken, zodat de dienstdoende wijkverpleegkun dige u kan bereiken. VERLOSKUNDIGEN Zeeuwch Vlaanderen - Mevrouw H. Haak, St. Maartenlaan 48, Axel, tel. 01155-3982. DIERENARTSEN Goes, Heinkenszand en Noord- Beveland - Dierenarts H.v. Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 01106-1290. Ovezande, Goes, Kapelle en Rei- merswaal - Dierenarts J. Gakeer, Bloemenstr. 4, Ovezande, tel. 01195-283. Hulst en Hengstdijk - Dierenarts E. de Nijs, Wilhelminalaan 11, Hulst, tel. 01140-13004. Spreekuur za. en zo. om 13 u. Breskens - Dierenarts G.A.M. de Bruijckere, Dorpsstraat 133, tel. 01172-2769. Spreekuur za. en zo. 11.30 u. en volgens afspraak. Terneuzen, Axel, Zaamslag en Hulst - Dierenarts J. Kop., Zater dag spreekuur; 11-12 u. Bas- tionstr. 3, Axel, tel. 01155-1488 en 13.30-14 u. W. de Zwijgerlaan 2b, Terneuzen, tel. 01150-95017. En volgens afspraak. Zondag na af spraak. Sas van Gent - F. de Dobbelaere, dierenarts grote en kleine huis dieren, Westdam 54, Sas van Gent, tel. 01158-3800. Spreekuur za. 10-11.30 u. zo. 12-13 u. en vol gens afspraak. Terneuzen e.o. - Peter de Vos, Polikliniek voor kleine huisdie ren 'De Steenberghe', v. Steen bergenlaan 7, Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreekuur: zat. 12-13 u. Verder na telefonische af spraak. J.P. de Vos, Kliniek van kleine huisdieren en bijzondere dieren, v. Diemenstr. 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. 12.30- 14 u. en na telefonisch overleg. Sluis, Aardenburg en Oostburg - Dierenarts Van de Vijver, Sirius I, Oostburg, tel. 01170-2103. Spreekuur zat. en zond. om 13 uur. Praktijk IJzendijke - Dierenarts K. v.d. Vijver, IJzendijke, tel. 01176-1388 (01174-424). Spreekuur zat. om 13 uur en zond. om 12 urn- in de dierenkliniek Minne- poortstr. 14, IJzendijke, en vol gens afspraak. TANDARTSEN West-Zeeuwsch-Vlaanderen - Tandarts Schautteet, Grote Maagdenstr. 24, Sluis, tel. 01178- 1921. Spreekuur zat. en zond. 12- 12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen - Tandarts Mulder, Oranjestr. 10, Axel, tel. 01155-4389. Spreekuur zat. 10-10.30 en 18-18.30 u. zond. 12-12.30 u. Walcheren - Tandarts Oort, To- bagolaan 6, Vlissingen, tel. 01184- 78290. Spreekuur zat. en zond. 11- 12 uur. APOTHEKEN Axel - Apotheek Axel, Oranjestr. 6, tel. 01155-2888. Geop. zat. 10-11 en 16-17 uur. Verder uitsluitend voor spoedgevallen en recepten. Goes - Goesche apotheek, Klokstr. 19, tel. 01100-27104. Geop. zat. 8.30-17.30 u., zond. 10-11.30 en 16-18 u. Hulst - Apotheek Hulst. Geop. zat. 11-12 uur en 15.30-17.30 uur, zond. 11-11.30 u. en 16.30-17.30 u. Voor spoedgevallen buiten ope ningstijden is de dienstdoende apothekersassistente thuis be reikbaar tel. 01140-14255. Middelburg - Apotheek Stro menwij k-'t Zand, Maasstr. 56, tel. 35565. (vanaf vrijd. 17.30 uur). Terneuzen - Apotheek Klaassen, tel. 01150-12090. Geop. zat. van 8.30-17.30 u., zond. 11.30-12.30 u. en 17-18 u. Vlissingen - Apotheek Paauwen- burg, Troelstraweg 3a, tel. 70717. ZIEKENHUIZEN ZEEUWSCH- VLAANDEREN Voor eerste hulp bij ongelukken: eerst dienstdoende huisarts raadplegen Hulst - St. Liduinaziekenhuis tel. 01140-12651. Oostburg - St. Antoniuszieken- huis, tel. 01170-9000. Terneuzen - Julianaziekenhuis 01150-12851 Sluiskil - St Elisabethziekenhuis 01157-1451 AMBULANCE EN BRAND WEER Zeeuwsch-Vlaanderen - 01150-12200. Tel. VENLO - Hogeschool: ingenieur logistiek management: Tim van Hurck, Sas van Gent. Van onze verslaggeefster BERGEN OP ZOOM - De VW Bergen op Zoom heeft van 2 tot en met 28 augustus avondcruises op de salon boot Merijntje Gijzen op het programma staan. Het vertrek is dagelijks, be halve op de maandagen, om 18.30 uur vanuit de jachthaven van Scharendijke. Het motor schip Wilford ligt daar klaar voor de overvaart naar de Me rijntje Gij zen. Vervolgens begint de avond cruise over het Grevelingen meer. Na de tocht gaat de boot op het Grevelingenmeer voor anker. Liefhebbers kunnen dan op muziek van Andre Ross een dansje wagen. Om 24.00 uur is de cruise afgelopen en komt de Wilford weer langs om de gas ten terug te brengen naar Scharendijke. Reserveren is alleen moge lijk aan de balie van de VW in Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 11