RadeNakers mm MET LEEDWEZEN DELEN WIJ U MEDE DAT ER VOOR DE NABESTAANDEN BITTER WEINIG WAS GEREGELD. ÉAf Hontenis; TEHUIS MStem t SFEERVOL WONEN Ouders zij feestweek De Sterre Familie berichten! PARKEERWACHTER Dl/V MMM VAN DER HOOFT 10,- begint met TAPIJT en GORDIJN van RadcNakcrs tHBMM ■Bï JUWELIERS KLOKKENGALERIJ Ëi og maar al te vaak blijkt er bij een over lijden weinig tot niets te zijn vastgelegd. Het valt ook niet mee om stil te staan bij zaken als een testament, codicil of voogdij schap. Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen, want wat gebeurt er met uw partner, de kinderen, en het huis? Wij hebben een boekje voor u samengesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de meest essentiële maatregelen worden besproken. Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephensoi straat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extra postzegel van f 1,- bij. Dan krijgt u het) boekje 'Voor het te laat is' thuisgestuurd. REGEL JE ZAAKJES VOOI R HET T E LAAT I IS, DE STEM VAN VRIJDAG 15 JUL11988 AUGUSTA MARIA LOUISA APER Aloijsius Albertus David A. Vetter-v. Heeze I Rooseveltweg 2 vrijblijvend deskundig advies geplaatsten gemaakt door de vakman ÊÊmzÊÊÊÊwMk mmmmê ÉËËÊÊm lÊmÊÊkéléém. WÊÊMS& WÉÊm émmmm Enig in Zeeland: Buys - Ouweneel JUWELIERS gemeente aardenburg CLINGE - Er komt een ond denheid van ouders van ge over het werk van het tehi Onwaarschijnlijk 1 /fosVoët BS® VAKANTIE SERVICE Naam Adres m/ Postcode Woonplaats Publicatie aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame. VOOR TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIES AANVAARDEN WIJ GEEN ENKELE VERANTWOORDING Op 13 juli 1988 is nog vrij onverwacht van ons heengegaan op de leeftijd van 88 jaar, onze geliefde moeder schoonmoeder, groot moeder, overgrootmoeder en bedovergroot- moeder weduwe van Antwerpen: Gabie en Rene Coppieters- David Jenny, kinderen en kleinkinderen Clinge: Desire en Augusta David- Veerman Kinderen en kleinkinderen De familie David De familie Aper Corr.-adres: mevr. G.I.P. Coppieters- David, Rijnpoortvest 12,2000 Antwerpen De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin den op maandag 18 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Phillippus en Jacobus te Koewacht waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Samenkomst voor de uitvaartdienst om 9.45 uur in de kerk. Moeder ligt opgebaard in het uitvaartcen trum van Dela, van der Maelstedeweg 102b te Hulst. Gelegenheid tot afscheid nemen, zaterdag en zondag van 16.00 tot 17.00 uur. Gelieve enkel schriftelijke condoléance. Wilt u indien u geen kennisgeving heeft ontvangen deze aankondiging als zodanig beschouwen. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie DANKBETUIGING ledereen persoonlijk bedanken is voor ons I I onmogelijk, daarom willen wij langs deze i weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele cadeaus, bloemen, kaarten en per- I I soonlijke gelukwensen, die wij op ons dia- i manten huwelijk hebben ontvangen. Een woord van dank aan de buurt en bejaarden- I bond. I Hulst. F111111111111111111111111111111 111111M111111111111 11F BEGRAFENISONDERNEMING J- de Kok, Prunusstraat 25, 's Gravenpolder Tel, 01103-1517, b.g.g. 1327 Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden Dag en nacht bereikbaar Hartelijk Dank aan Rijschool van der Spa „Eduward Jansen" voor het behalen van mijn rijbewijs bij het 1e examen Ineke van Belleghem Hartelijk dank aan Rijschool Ivens voor het behalen van mijn rijbewijs bij het 1e exa men Elsa de Rooy Jean-Luc Aerts hukt In verband met de invoering van betaald par keren in het meest centrale gedeelte van de binnenstad roepen burgemeester en wethou ders van Hulst sollicitanten op voor: De voorkeur gaat uit naar het vervullen van deze functie in deeltijd door meerdere perso nen. Kandidaten met opsporingsbevoegheid genie ten de voorkeur. Betrokkenen zullen in ieder geval bereid die nen te zijn de opleiding voor het diploma par keerpolitie te volgen. Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst met een proeftijd van één jaar. Bezoldiging volgens schaal 4 van de bijlage van de bezoldigingsverordening, minimaal 2.131.- en maximaal 2.730.- per maand en afhankelijk van het aantal uren bijv. min. 20/38 x 2.131.- max. 20/38 x 2.730.- De gemeentelijke rechtspositierègelingen zijn van toepassing. Inlichtingen omtrent deze sollicitatie kunt u verkrijgen ter gemeentesecretarie, Bureau Personeelszaken (W. Everaard) tel. 01140- 89185. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan de burgemeester van Hulst. ALS U EEN MUZIEKINSTRUMENT BESPEELT MOET U EVEN LUISTEREN... NAAR HET U kunt op twee prima manieren kennis maken met MusicMaker. UtWSIIISitSBWnaar kiosk of boekhandel lopen en voor ƒ7,50 het nieuwste nummer kopen. IflCTHIIISflSfiMNn bellen met 06-0224222 U kunt u dan opgeven voor een proefabonnement en ontvangt 3 NUMMERS VOOR MAAR Interieurspecialist - Adviseur voor beter slapen Steenstraat 23 - Hulst - telefoon 01140-14120. Grootste sortering - ruim 200 klokken, modem en klassiek Fonkelende collectie sieraden en horloges van wereldklasse o.a. Seiko - Pulsar - Lorus Noordstraat 24 AXEL Tel. 01155-2201 De burgemeester van Aardenburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 18 juli 1988 ge durende 14 dagen ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, de navolgende bouwplannen ter inzage liggen: a. van de heer C. Ceelaert voor het oprich ten van een berging aan het adres Stiers kreek 3 te Aardenburg; b. van de heer L.A.J. van Rie voor het uit breiden van een woning aan het adres Sint Pietersdijk II te Sint Kruis. Het bouwplan genoemd onder a. kan niet voldoen aan uitbreidingsplan Kom Aarden burg „West". Het onder b. genoemde bouw plan kan niet voldoen aan bestemmingsplan „Buitengebied". Burgemeester en wethouders zijn voorne mens om met toepassing van artikel 18a, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van genoemd uitbreidingsplan en bestemmingsplan te verlenen. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder eventuele bezwaren tegen ge noemde bouwplannen schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Aar denburg. Aardenburg, 15 juli 1988, De burgemeester voornoemd, Mr. E.F. Jongmans nffSTEM VAN ZEEL D T h b» hi (X gf te g' Van onze verslaggever OSSENISSE - B en W van Hontenisse hebben de be zwaren van omwonenden tegen de bouw van dertien windmolens aan de Osse- nisser Westdijk ongegrond verklaard. Een hinderwet vergunning is inmiddels verleend. Ster: Van onze verslaggever Het bestuur van de ouderveren L ]jjk werkers denken dat er ond' aan de oppervlakte komt. Het wat er bij de ouders werkelijk kerheden en angsten. Een werkgroep met de maat schappelijk werkers en een ouder, familielid of gastouder per paviljoen moet suggesties gaan doen over de opzet van het onderzoek. In het komende jaar moeten die worden uitge werkt. Het onderzoek wordt aange kondigd in het jaarverslag over 1987 van De Sterre. „Het bestuur van de ouderver eniging is van mening dat het onwaarschijnlijk is dat, in een organisatie waar 300 mensen werken voor 260 andere men sen, zo weinig fouten zouden worden gemaakt dat er slechts éénmaal per jaar aanleiding is om de klachtencommissie in te schakelen", meldt het verslag. De initiatiefnemers denken dat voor veel ouders nog steeds een drempel bestaat om hun ongenoegen rechtstreeks ken- Van onze correspondente CLINGE - Deze week wordt Sterre in Clinge een feestweek v Nieuw dit jaar is dat ook de ou| week mee mogen maken. Ze logeren in een van de huis jes van de Sterredreef of kam peren op het Sterreterrein. Dat doen bijvoorbeeld de heer en mevrouw Van de Waart uit Goes. Zij hebben hun caravan op het terrein gezet en genieten met hun zoon Alberto en met zijn medebewoners van het attractieve programma van de feestweek. »Wij vinden het een prima I initiatief", aldus het echtpaar Van de Waart, dat nu een week van nabij kunnen meemaken hoe het er in De Sterre aan toe gaat. Ze spreken hun waarde- [ring uit over het feit dat de (ADVERTENTIE) SINOS1910 VEHTHOUWO VAKMANSCHAP NET EVEN ANDERS voor 60.- uw auto nagezien "«SC»?" KLOOSTÊRZANOP mi^'3456 i KLUOSTERZANDE tel 01148- 1412 A DAGBLAD VOOR 71 iiniAiECT NEDERLAND Kantoren Terneuzen, Hulst en Goes, pressen en telefoon nummers op pagina 2. Openingstijden: 0-12.30/13.30-17.00 uur. Redactie Terneuzen: Rein van der Canri(editie-chef), Romain Damme, Frank Dell, Lonny van Gremberghe, £°nald Verstraten, Cor de (sport)°t0)' T°" Koomen u°,es: Jan Jansen. J°ep TTOmntelen.rS,raeten' Advertentie-exploitatie iciEecteur Zeeland: 95839°"' privétel °H50- p-io

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 10