N! 1IST0ESLAG VERVALT BU INVOERING OV-KAART EIND '89 Nijdam neemt gele trui over NV acht Nederlandse slatforms ook onveilig JANSEN Schilderij van Potter gestolen ZTQTT Hitte in Zuid-Europa schrikt toerist niet af Merijntje Mexicaanse universiteit ontwikkelt een mini-koe Vandaag in de Zomereditie: Twee ton is bereikt! Terug van de Himalaya Droog weekend gemeenti jfc&STO OF MOTOR Grote vleeskaartingj Bingo KLEINTJE ZATERDAG 9 JULI 1988 DEN HAAG - Studenten zullen de reistoeslag, die een vast bestanddeel vormt van de basisbeurs volledig kwijtraken bij de invoering van de openbaar-vervoerkaart (OV-kaart). Disconto in Frankrijk omlaag JAM: KRITIEK FLAUWEKUL 4 HALEN 3 BETALEN!! BU INBRAAK IN BREDA WAARDE HALF MILJOEN Cuba zonder tandpasta In verwachting Babyhuis „Haagweg" GIRO 1111222 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K Café te koop dacht u van hot resultaat als u dat even laat Krten via een „kleintje" In De Stem ina 5 van da to mannen 5 De Stem lezen op zaterdag 9 juli aanv. 14.00 uur in Calé| Kroon te St. Jansteen. Vrijdag 8 juli om 20.00 uur in 't Ja huis te Hengstdijk. Een plaatsen: resultaten ken. i speciale voor onze elang8l°'"ntï Mninties" rubriek. Au tos ©n motoren" Uw CnbWJIng 'n Oio rubriek i dus niet missen. DE STEM [28stë~iaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 'orse korting basisbeurs Van onze onderwij sredactie Dat is meer dan de 'enkele tientjes korting', waarover minister Deetman het had toen hij zijn plan voor de OV- kaart lanceerde. Jelle Nijdam heeft gisteren de gele trui in de Tour de France overgenomen van Henk Lubberding. Nijdam ein digde als vierde in de individuele tijdrit over 52 kilome ter tussen Liévin en Wasquemal. Met zijn tijd van 1.32.43 bleef de coureur uit Klein-Zun- dert in het algemeen klassement precies een seconde voor op de Canadees Steve Bauer. Vooraf werd verwacht dat Erik Breukink het geel van zijn ploegmakker Lubberding zou overnemen. Maar de mannen in de kop van de rangschikking kregen gister middag met zeer wisselende weersomstandigheden te maken. Ondanks het feit dat Breukinks prestatie tegenviel, deed hij toch goede zaken ten opzichte van de concurrenten wat betreft de eindzege in Parijs op zondag 24 juli. ZIE SPORT 1 EN 2 FOTO COR VOS De kaart, waarmee studenten gratis van trein, bus en tram gebruik zullen kunnen maken, komt uiterlijk per 1 september van het volgend jaar of zoveel eerder als mogelijk is. Voor uitwonende studenten zit nu een bedrag van 750 per jaar aan reiskosten in de basis beurs. Die 'toeslag' verdwijnt. Voor thuiswonende studenten zonder bijzondere reiskosten PARIJS (RTR) - Tegen de algemene ontwikkeling in en tot grote verrassing van iedereen heeft Frankrijk vrijdag het disconto ver laagd. De Banque de France ver laagde het tarief waartegen zij aan de handelsbanken leent, met 0,25 procentpunt tot 6,75 procent. Dit 'interventietarief' vormt de grondslag voor alle rentetarieven in Frankrijk. Vorige week verhoogden Ne derland en Duitsland hun offi ciële tarieven en deze week deed de Bank of England dat ook. De centrale bank zei tot de maatregel te zijn overgegaan omdat de geldontwaarding in Frankrijk matig blijft en de Franse frank op de wissel markt stevig in het zadel zit. van de gemeente Terneuze'l de raad van deze gemeente inl an 30 juni 1988 heeft besloten| 'orden voorbereid: herziening van de 2e par ing van het bestemming® et"; i herziening van het be-l lan „Sluiskil"; i herziening van het be-l lan „Koudepolder Hoek";l s herziening van het be-f lan „Serlippenspolder"; I i herziening van het bej lan „Zaamslag"; herziening van het be ilan „Zuid". 1voorziet in de mogelijkheii| en winkel met bovenwoning c" 3 te Biervliet. 2. voorziet in de mogelijkheid| twee halfvrijstaande woninge' -onder-één-kap op de percele: 111 te Sluiskil. 3. voorziet in de mogelijkhei twee woningen van het onder j| ip de percelen Ds. Raamshof t r 4. voorziet in de mogelijkhei 40 aanleunwoningen (gestap 1 een deel)van het perceel Koninj rneuzen, zulks nabij het bejaa(| chten Dieke". 5. voorziet in de mogelijkheid twee woningen van het onder? de percelen Brouwerijstraat 1 fg- r 6. voorziet in de mogelijkhei an een pension in het pand Ka! Terneuzen. rmelde besluiten, met bijbehej liggen met ingang van de reding, in casu 11 juli 1988, retarie, afdeling algemene zakej] jke ordening c.a.), kamer 50- ir inzage. 11988. De burgemeester voornoerr C. Ockelo' [ILVERSUM (ANP) - „De veiligheidseisen op de Neder landse platforms worden niet zo erg goed nageleefd. In de jlederlandse wetgeving staat aardig wat op papier, maar at is een papieren tijger als het gaat om de naleving." pit zei M. Neesen van de Indus triebond FNV vrijdag voor de pCRV-radio. De bond heeft het idee dat "idert de economische crisis irie jaar geleden, de offshore- Jndustrie heeft gezocht naar zo goedkoop mogelijke krachten Tti dat die werknemers boven- Jien meer taken hebben gekre- |en. Twijfel is er ook over de waliteit van de platforms zelf: |de afgelopen jaren is het »gst noodzakelijke onder houd verricht, maar het echte (ADVERTENTIE) ALLEEN VANDAAG Ook dit weekend staat de koffie klaar. EXCLUSIEVE tuinmeubelen Grootste collectie van W.-Brabant nogtttnurt 29,4891 CA Rijsbergen telefoon (01606)16 36 Mexi-coe goede onderhoud is steeds wat op de lange baan geschoven." Bijkomend effect is volgens Neesen dan ook de mogelijk heid dat zich op Nederlandse platforms het soort calamitei ten kan voordoen, zoals met de Piper Alpha. De NAM toonde zich in een eerste reactie zeer boos en ver ontwaardigd over de opmer kingen van Neesen. Een woordvoerder van de NAM wees de suggestie als zou de hand worden gelicht met de kwaliteit van de veiligheid en de installaties zelf, volstrèkt van de hand. „Afgezien van wat de over heid al wil, zijn de veiligheids eisen voor ons een eerste ver eiste. We doen in dit opzicht al les wat technisch mogelijk is. Er wordt door ons veel nadruk gelegd óp, en geld geïnvesteerd in die veiligheid," aldus de woordvoerder. Dat oliemaatschappijen sinds '85 met goedkopere ar beidskrachten zijn gaan wer ken, noemde de woordvoerder van de NAM 'flauwekul'. De aan te nemen werknemers 'moeten voldoen aan vast staande normen van opleiding en worden daartoe streng gese lecteerd'. Dat maatschappijen onderhoud op de lange baan schuiven is volgens de woord voerder 'onzin en apekool'. Door bondsleden gesignaleerde bijna-ongelukken wil de NAM eerst wel eens zien hardge maakt. De woordvoerder noemde dat 'stemmingmake rij'. Minister De Korte van eco nomische zaken stelde zich in dezelfde uitzending wat af- wachtender op. Hij wil eerst het Britse onderzoek afwach ten, alvorens te besluiten tot eventuele verscherping van veiligheidseisen voor Neder landse platforms. Het schilderij van Paulus Potter. Van ónze verslaggever BREDA - Bij een inbraak in een advocatenkantoor aan de Brabantlaan in Breda zijn donderdagnacht twee zeer kostbare schilderijen gestolen. De waarde van één daarvan is enkele we ken geleden nog getaxeerd op een half miljoen gulden. Het gaat om een doek van Pau lus Potter uit 1650, voorstel lende een boerderij met koeien aan de plas. De afmetingen zijn ongeveer 1.15 bij 1.50 meter. Het andere schilderij, van de Spaanse schilder Ribera, heeft een waarde van 50.000 gulden. Verdere gegevens zijn hierover niet bekend. De dieven hebben een gaatje geboord in een tuin deur waarna het mogelijk was deze te openen. Beide schilderijen hingen aan de muur van het advoca tenkantoor. Volgens mr. W. Kousemaker van dit kantoor zijn ze goed verzekerd. Het doek van Paulus Potter is eigendom van een Amster damse firma, die het net had gekocht. De eigenaar van het andere schilderij is niet be kend. De gemeentepolitie van Breda stelt een uitgebreid on derzoek in. Volgens mr. Kouse maker, die vermoedt dat het doek van Potter niet gemakke lijk te slijten zal zijn, looft de eigenaar een beloning uit voor inlichtingen die kunnen leiden tot het terugvinden ervan. Om welk bedrag het gaat, kon hij nog niet zeggen. Havana (RTR) - Presi dent Fidel Castro dook deze week zelf in het probleem van het tand pastatekort in zijn land door een vergadering van fabrikanten bij te wonen. Sinds vorige maand geldt weer rantsoenering voor tandpasta in Cuba: één tube per drie personen per drie maanden. De directeur van het staatsbedrijf dat verant woordelijk is voor de pro- duktie zei dat het tekort wordt veroorzaakt door problemen in de voorzie ning met grondstoffen, die worden ingevoerd uit het westen zowel als landen van het oostelijk blok. Hij ging niet in op de aard van deze problemen. (ADVERTENTIE) &i Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen •n betaalbare positiekleding. HAAGWEG 22, BREDA, 076-213890 BORDEAUX (AFP) - Door kruising en genetische se lectie heeft de veterinaire faculteit van Mexico een mi ni-koe ontwikkeld met een hoogte van 80 centimeter. Dit heeft een Mexicaanse hoogleraar verklaard tijdens een congres in Bordeaux. Met de mini-koeien, van het Braziliaanse ras Cebu, kan de op brengst van kleine weidegronden worden verhoogd, ver klaarde professor José Manuel Berrecuoas. Op een stuk weide dat een 600 kg wegende Cebu-koe van normale grootte nodig heeft om zich te voeden kunnen 10 mini-koeien worden geweid. De grote koe levert rond 6 liter melk per dag, de kleine koeien, met een gewicht tussen 120 en 150 kg, leveren 3 a 4 liter melk. Dat zou een aanzienlijke ver hoging van de rentabiliteit betekenen. Professor Berrecuos, die verklaarde dat de mini-maat is bereikt na kruisingen met 6 generaties Cebu-koeien, zei dat men zich nu richt op effectieve voortplanting van de mini koe. I VANDAAG 4 KATERNEN bedraagt de reiskostenvergoe ding in de beurs 500 per jaar. Ook die 'toeslag' gaat uit de beurs. Jongeren onder de 18 jaar, die ver weg wonen van de instelling waar ze onderwijs volgen, en nu meer dan ƒ750 per jaar aan reiskosten mogen declareren, krijgen in plaats van die declaratiemogelijkheid een OV-kaart. Het kabinet heeft gisteren besloten akkoord te gaan met het basiscontract dat is over eengekomen tussen overheid, Spoorwegen en andere open baar vervoerbedrijven. Het te sluiten contract zal voor vijf jaar gaan gelden. De invoering van de OV- kaart levert een blijvende be sparing op van 170 tot 180 mil joen gulden per jaar. Dat is 40 tot 50 miljoen gulden minder dan de inzet van minister Deet man (Onderwijs) in de onder handelingen. Momenteel kost de reiskosten-component in het stelsel van studiefinanciering rond 550 miljoen gulden per jaar. De OV-kaart gaat voor elke student gelden en kan op elk uur van de dag en de nacht ge bruikt worden. Het te sluiten contract gaat ervan uit dat 520.000 jongeren van de OV- kaart gebruik zullen maken. Op grond daarvan heeft On derwijs een massakorting be dongen, die echter lager is uit gevallen dan men aanvankelijk .wilde bereiken. Een afwijking van dat geraamde aantal met 10.000 naar boven of beneden zal niet in de door de overheid te betalen prijs voor de OV- kaart tot uitdrukking worden gebracht. De openbaar vervoerbedrij ven verwachten van de invoe ring van de kaart een gunstig effect op langere termijn: een jongere generatie zal gewend raken aan het gebruiken van het openbaar vervoer en zal, ouder geworden, bij het open baar vervoer blijven 'hangen'. PAGINA 1: Het ongenoegen van de specialisten Bestaat Bartlehiem 's zomers eigenlijk? PAGINA 2: Een kijkje in het riool van Brussel PAGINA 3: De carrière van Robert ten Brink De misterieuze schrijver J.D. Salinger PAGINA 4: Zomerse gerechten Puzzels voor jong en oud DESTEM-LEZERSHELI^ De thermometer van de actie Mexico kreeg gisteren in eens de bibbers. Op het eind van de dag noteerden we het glorieuze be drag van 200.000 gulden! Bijeenge bracht door de Stemlezers. Maar meer is nog nodig, de actie gaat ko mende week nog volop door. Vandaag ook een nieuw inititatief van Radio Dallas uit Bre da. ZIE REGIO-KATERN T.M.V. MgW8CM»*NOOOQa Gisteren kwam de 35-jarige Hans van der Meulen uit Ulvenhout op Schiphol aan. Hij keerde terug van de beklimming van een top hoger dan 8.000 meter, een unieke prestatie. Het was een gevaarlijke maar fantastische reis. ZIE PAGINA BUITENLAND Vandaag en morgen niet alleen overwegend droog, maar morgen kan nog een enkele bui vailen, ook meer zon naast overtrekkende wolkenvelden. Een redelijk tot goed weekend bij een matige zuidwesten wind. Temperatuur za terdag 20-22, zondag 23-25, min. temp. 13-15. Van onze verslaggever BREDA - De hittegolf in Zuid-Europa heeft niet geleid tot een massale annulering van zonvakanties. Bij de overkoe pelende reisorganisatie ANVR zijn geen berichten dien aard van binnengekomen. „Misschien dat een enkele za kenreiziger zijn reis naar Athene uitstelt; de grote stroom toeristen zoekt het toch in de kustgebieden en op de eilanden waar het koeler is," aldus G. Otto van de ANVR. In Athene was het gisteren nog niets afgekoeld, meldde de Nederlandse Ambassade in de Griekse hoofstad. „Het is hier al dagen 42, 43 graden," aldus een woordvoerder. Hij deelde mee dat een derde deel van de fabrieken en industriën het werk heeft stilgelegd om meer luchtvervuiling te voorkomen. Eergisteren trok de PAKOE, een particuliere milieubewa kingsdienst in Athene, aan de bel met de boodschap dat de gevarengrens was overschre den. „Het is maar goed dat we hier in het gebouw air-condi tioning hebben, want als je buiten komt krijg je meteen het gevoel dat je in een overge- stookte sauna stapt," zei de am bassadewoordvoerder. Berichten dat in Athene al tientallen mensen aan de hitte zijn bezweken, sprak hij tegen. „De kranten hier gaan niet verder dan vijf, zes mensen van wie aangetoond is dat de warmte de doodsoorzaak is. Maar het is moeilijk te meten, hartpatiënten sterven nu snel ler dan onder koelere omstan digheden." In Joegoslavië beleefde de hoofstad Belgrado gisteren een van de heetste dagen in de ge schiedenis van het land. Hier schommelde het kwik tussen de 40 en 45 graden Celsius. Overal in Zuid-Europa is een verhoogd risico op bosbranden. (ADVERTENTIE) Met deze hon kunl u een nieuwe abonnee aa Met deze bon kunl u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adf71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:.,.Plaats:. handtekening Stuur deze bon jn een envelop (zonder p Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 VB Of

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1