R DEK DE 1CHILLEN VERNIETIGEND OORDEEL OVER VERWERKEN KERNAFVAL IN MOL Mexicanen kiezen president en parlement Joegoslavische stakers dringen parlement binnen Veel vakantieverkeer naar zuiden verwacht 1 r I Brouwersblad: Pilsje op strandterras kommer en kwel Eigen Huis: makelaars overtreden eigen regels autogassystems EVEN NAAR JAC. HERMANS 500 gram h i e t i n g e n toneelschrijver W E O B BRUSSEL - De verwerking van kernafval in België is een 'complete chaos' geweest. Bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol [zijn vrachten kernafval aanvaard, die in dit in- jstituut absoluut niet konden worden verwerkt. IjT f Ww' I J //if#- L0SSIN uappiui US laoA 6 'loodrooA 8 'smuji uaijtnfl' iu 9 'puoq uba )jeb)s g 'sjqaaJ li' 1 g 'ubui uba paoq z 'aCia§§®lA Zwarte kas Opzet Tegengewerkt DONDERDAG 7 JULI 1988 rnsten Arturo ESTEM-LEZERS HELPEN Steven Rooks: net mis HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Kans op buien SPERZIEBONEN" TAART Mini-prus&Maxi-keus K D over me. L30 u. Biloxi blues, a.l. 20 en 22.30 u. No ■and, a.l. 20 en 22.30 u. Bright |g city, a.l. en 22.30 u. Prince, sign hes, a.l. freedom, a.l. en 20 u. Like father, a.l. 0, 20 en 22.30 u. Fatal at-| bungblood, a.l. to en 22.30 u. The milagro| Id war, a.l. B0, 20 en 22.30 u. Police ty deel 5, a.l. pe laste emperor, a.l. npire of the sun, a.l. 17.30 u. The aristocats, a.l. J 30 en 22.30 u. Big blue. |2.30 u. L'Oeuvre au noir, 30 en 22.30 u. China girl, ji. 9V4 Weeks, ploscoop j.Tampopo. j. Rumble fish, fetoria d' amore. 122.30 u. Bird. 3abette's feest. jtke/heist una Beach - 11-19 u.27e| Ertoonfestival. slno - 20 u. Star festival ke/Heist: Wall Street Crash jj inge Herleving - 15 u. schie- at posities kmuseum - Werken var Ie Klinckhamers. Geop. woe za. 13.30-17 u. (tot 23 juli). 1st alerie van Geyt, enstr. - H. Slijper, olieverf- ilderijen. Reinder Homan, 'iek en Anne ten Broek, kera- |k. Geop. dag. 9-12 en 14-18 tot 17 u. zo. 14-18 u. di. |l. (tot 31 juli). Hub cd - Schilderijen en ly de Houck. Geop. dag. 10- u., di. gesl. (tot 1 aug.). ëuwvliet test. 'De Travalje' - Aquarel l i van Maria Burgs. Geop. dag. 11 sept.). .anna ter muiden neentehuls - ZomerexpoJ ie van acht kunstenaars. Ge- vrij. 19-21 u. za. en zo. 14-18| (tot 31 aug.). .issingen/breskens Veerboot - Expositie getiteldI 'oging tot interieurverbetering' in Wim de Haak. imsterdams Fonds voor I |ma, Wanda Reisel en Wij het schrijven van eent ten is een bedrag gemoeid v het fonds gisteren bekendj acht gekregen voor het sd an Belle van Zuylen'. Frouj op haar naam staan, zoals f urage'. 1986 teksten voor voorname! [•acht zijn plan tot het schrijvj verder uit te werken tot e ht tot het schrijven van hetsj een opzet heeft. Als schrijf: El met 'Ansichten'. BEL VOOR INBOUW 076-182300 DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 ZOETERWOUDE (ANP) - Het is slecht ge steld met de kwaliteit van een tappilsje op de terrassen langs de Nederlandse stran den. 'Als je er een biertje bestelt is het kommer en kwel.' Een keihard oordeel, dat ditmaal niet afkomstig is van een of andere consumentenorganisatie maar nota bene van Neerlands grootste brou wer. De redactie van 'Het Bierblad', een vakblad dat wordt uitgegeven door Heineken Brouwerij en, heeft op zo'n dertig terrassen in Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen de kwaliteit van het tappilsje van verschillende biermerken ge test. Conclusie: Een triest en helaas bedroevend resultaat. Tijdens de test bleken slechts in enkele pavil joens de glazen schoon, een voorwaarde om een mooie schuimkraag te krijgen en te houden. De temperatuur van het bier, ideaal is zes a zeven graden, was vaak veel te hoog met een uitschie ter van 17,3 procent. Ook voor een tappilsje in een plastic bekertje draaide een aantal uitbaters zijn hand niet om. De gemiddelde prijs van 2,25 gulden voor een Nucleaire chaos in België Door onze correspondent Frans Boogaard [Niet alleen de bedrijfsleiding, maar ook de controlerende [en toezichthoudende organen hebben volkomen gefaald. wfi'' 1 S(P 'sËk WliW'1 t/m Wm fI a\ r l//ltt /'/A.. J Met dat vernietigende oordeel I haalt een speciale onderzoeks commissie uit de Kamer van I Volksvertegenwoordigers in België vandaag fors uit naar het SCK in Mol. Het rapport van de Belgische I parlementariërs, die de afgelo pen drie maanden 25 getuigen hoorden, is al het tweede dat over het SCK in Mol verschijnt. Eerder deze week besprak het Europees Parlement in Straatsburg het verslag van leen Europese onderzoekscom- l missie, waarin de illegale aan- 1 voer en opslag in Mol van grote [hoeveelheden Westduits kern- I afval werden veroordeeld. De twee belangrijkste onder- I zoeken, van de Belgische Justi- tie en van het Hoog Komité van [Toezicht, zijn nog niet afgeslo- |ten. Alleen hun bevindingen kunnen tot sancties leiden. De omvang van het Mol-schan- I daal, dat door een stom toeval aan het licht kwam, werd begin [dit jaar in de internationale Ipers al breed uitgemeten. Een [ongeluk met een met kernafval geladen vrachtwagen van de |Westduitse transportfirma [Transnuklear waarvan de pa lieren niet in orde waren, [bracht Justitie op het spoor van |een illegale aanvoerlijn van [Westduits kernafval, dat in |grote hoeveelheden in Mol werd opgeslagen. Het Westduitse bedrijf Nu- kem, dat de hele nucleaire in- jdustrie in de Bondsrepubliek van brandstof voorziet, kwam jop die manier goedkoop van [zijn afval af. Transnuklear en de Vlaamse onderaannemer Smet Jet verdienden er goud aan, maar zij niet alleen; ook de voormalige directeur van de "valafdeling van het SCK, Van de Voorde, hield er een varte kas' op na. Hijzelf ver- daarde voor de onderzoeks- :ommissie dat die bedoeld was jom tegenvallers elders binnen pet bedrijf op te vangen, maar [tijdens de verdere verhoren jbleek dat buiten hem vrijwel niemand van het bestaan van kt reservepotje op de hoogte was. Volgens de Belgische parle mentariërs heeft niet alleen de rijfsleiding van het SCK onvoldoende aandacht gehad voor onregelmatigheden op de ""valafdeling (die zo'n tien pro ent van de activiteiten van het SCK beslaan), maar is ook de overheid ernstig tekort gescho- 'en in controle en toezicht, lit de verhoren van de Kamer commissie is gebleken dat di rectieleden van het SCK met opzet informatie onthielden aan de Raad van Bestuur, dat Transnuklear werkte met ver valste SCK-facturen en de di rectie van het SCK ook na het uitlekken van het schandaal nog pogingen heeft gedaan de hele affaire in de doofpot te stoppen. Op grond van die vaststelling concludeert de Ka mercommissie dat het SCK- schandaal niet alleen schade heeft toegebracht aan het stu diecentrum in Mol, maar aan de hele nucleaire industrie. Positief is volgens de Ka mercommissie slechts dat de veiligheid van de bevolking niet in gevaar is geweest en tij dens het onderzoek geen ele menten zijn gevonden die wij zen op een schending van het non-proliferatieverdrag. Ge ruchten eerder dit jaar dat ook nog verrijkt uranium, geschikt voor het aanmaken van atoom bommen, aan Pakistan zou zijn geleverd, worden daarmee ont kracht. Desondanks vindt de Kamercommissie dat de con trole op het doen en laten van buitenlandse stagiairs moet worden uitgebreid. Bij het SCK doen met name Pakistaanse in genieurs regelmatig aanvul lende praktijkervaring op. De Belgische onderzoekscom missie, die vandaag haar be vindingen bekend maakt, wil het parlement vragen haar werk nog een paar maanden te mogen voortzetten. Zij wil bij haar onderzoek dan ook de nu nog niet beschik bare rapporten betrekken van de Belgische Justitie en van het Hoog Komité van Toezicht, die over meer onderzoeksgegevens beschikken en meer mogelijk heden hadden om getuigenver horen af te dwingen. De Belgi sche onderzoekscommissie heeft tot een aantal documen ten geen toegang gehad en is, net als de commissie uit het Europees Parlement, door de Belgische regering tegenge werkt bij het horen van be langrijke ambtelijke getuigen, van wie een aantal een spreek verbod kreeg. Voor het Euro pees Parlement was diezelfde obstructie eerder deze week aanleiding om te pleiten voor meer bevoegdheden voor toe komstige onderzoekscommis sies. In Mexico zijn woensdagochtend om acht uur (16.00 uur Nederlandse tijd) de stemlokalen opengegaan voor de alge mene verkiezingen. De 38 miljoen stemgerechtigde Mexica nen moeten een nieuwe president, 500 leden van de Kamer van Afgevaardigden, en 64 nieuwe senatoren kiezen. De belangstelling gaat vooral uit naar de verrichtingen van de kandidaat van de regerende Institutionele Revolutionaire Partij (PRI), de 40-jarige Carlos Salinas de Gortari. De PR1 heeft sinds haar oprichting in 1929 alle verkiezingen gewon nen, maar de partij heeft in jaren niet zoveel concurrentie te duchten gehad. Concurrenten van Salinas de Gortari zijn onder meer Cuauhtemoc Cardenas van het Nationaal Democratisch Front, en Manuel Clouthier van de conservatieve Nationale Actiepartij, die op de foto zijn stem uitbrengt. - FOTO MIP Op de Nederlandse wegen wor den geen grote problemen ver wacht, aldus een prognose van de politieverkeerscentrale in Driebergen en de ANWB. Op de wegen in Frankrijk zullen zich zo'n drie miljoen vakantiegangers bevinden. Het gaat vooral om niet-Fransen die op weg zijn naar hun va kantiebestemming. Vrijdag middag en -avond en zaterdag is er kans op filevorming en vertraging op de wegen rond Parijs en op de doorgaande we gen in vooral zuidelijke rich ting. In België wordt een grote uittocht van de eigen inwoners verwacht. Dit kan vooral vrij dagmiddag en -avond en zater dag leiden tot langdurige ver tragingen op de wegen richting kust en Ardennen. Ook in de Bondsrepubliek moet wegens de beginnende Merijntlê BELGRADO (AP) - Enkele duizenden werkne mers van de grootste schoenen- en rubberfa briek in Joegoslavië zijn woensdag het parle mentsgebouw in de hoofdstad Belgrado binnen gedrongen na eerdere protestdemonstraties in het centrum. Ongeveer 4.000 demonstranten raakten slaags met de oproerpolitie voor het parlementsgebouw, maar de politie slaagde er niet in de betogers tegen te houden. Zij drongen het gebouw binnen, eisten onderhandelin gen met regeringsvertegenwoordigers en riepen leu zen tegen de huidige regering. Ook eisten de stakers het aftreden van minister van 4» Kommer en kwijl financiën Nenad Krekic, die twee jaar gelden direc teur van de schoenenfabriek in Borovo was. Krekic wordt verantwoordelijk gehouden voor de huidige malaise in de fabriek. Ongeveer 5.000 van de 10.000 stakers waren vanuit Borovo naar Belgrado gereisd om hun eisen kracht bij te zetten. De staking in de fabriek ging woensdag de vijfde dag in. De arbeiders eisen een loonsverhoging van 100 procent, verbetering van de arbeidsomstan digheden en wijzigingen in het bezuinigingsbeleid van de regering. Honderden agenten hielden de demonstranten apart van voorbijgangers. De staking in Borovo, een stad in het midden van Joegoslavië, is een van de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. De fabriek heeft 23.000 werknemers in dienst. De staking in Borovo is de laatste in een serie van protesten in alle delen van Joegoslavië tegen de bezui nigingsplannen die de regering in mei aankondigde. De maatregelen houden onder meer prijsverhogingen in en salarisverlagingen. De Joegoslavische autoriteiten zeggen dat er geen alternatieven zijn om de 175 procent inflatie van het land in te dammen. ZIE OOK ACHTERGROND tappilsje is 'ongehoord hoog' als het gaat om 'een kermisglas met slecht getapt bier' of 'een plastic bekertje met lauw pils'. De Nederlandse Vereniging Strandexploitan- ten Noordzeekust vindt dat Heineken zwaar overdrijft. „De brouwerij hangt het imago van een hele bedrijfstak op aan een aantal incidenten. Met de publikatie van de biertest in het bierblad van Heineken van juli bewijst Heineken strandex- ploitanten en strandbezoekers een slechte dienst. Van klachten op grote schaal is niets be kend", aldus een woordvoerder. I VANDAAG 2 KATERNEN Vandaag de bis schoppen Ernst en Arturo samen op de foto. Zuidwest Ne derland drukt Zuid west Mexico de hand. De thermome ter is met een dagop brengst van dertig duizend gulden fors gestegen tot 165.000 gulden. De veiling mrvi van de sportshirts ||\J MtAl door de Bredanaar J. -i -i -t -i oo Oomen heeft een be- Ga I rlLJ 1 I tLc. kende bieder opgete- i verd, winkelier Aerts, die ook al het shirt van Van Breukelen ZIE REGIO-GEDEELTE T N V MENSEN IN NOOD OEN BOSCH OVV MEXIC Steven Rooks, kop man uit de ploeg van Jan Gisbers, greep gisteren op millimeters mis in de strijd om de etappezege in de Tour de France in Evreux. Rooks moest de Portugees Acacio da Silva nipt voor laten gaan. De Noordhollander was er zelf van overtuigd dat hij ge wonnen had, maar bestudering van de finishfoto leerde hem dat hij 'slechts' tweede was gewer den. ZIE SPORT-1 xT/ Naast opklaringen ook veel bewolking met grote kans op buien. De zuidwesten wind is overwegend matig. Max. 19- 21, min. 11-13. AMERSFOORT (ANP) - Makelaars verspreid over het ge hele land houden zich niet aan de regels van de Neder landse Vereniging van Makelaars (NVM). Dit staat in het woensdag verschenen maandblad van de vereni ging Eigen Huis. In acht van zeventien woninggidsen die in verschillende delen van het land verschijnen, staat niet vermeld bij welke makelaar een woning in de verkoop is. Vier hebben geen adreslijst van de makelaars in de regio, terwijl zeven gidsen onvermeld laten dat informatie over de bemiddelende makelaar kostenloos is. De woordvoerder van de NVM verklaart dat als de informatie van Eigen Huis juist is zullen de betrokken makelaars fors op de vingers worden getikt. DEN HAAG (ANP) - Vakantiegangers die het komend weekeinde met de auto naar het zuiden trekken moeten in België, Frankrijk en de Bondsrepubliek rekening hóuden met filevorming en vertraging. (ADVERTENTIES) NIEUWE OOGST BAKKER JACQUES vakanties in Nordrhein-West- falen en bij de Volkswagen-fa brieken in Wolfsburg vrijdag middag en de hele zaterdag op de wegen in voornamelijk zui delijke richting rekening wor den gehouden met aanzienlijke filevorming en vertraging. In Nederland voorzien de ANWB en verkeerscentrale minder verkeersproblemen. Vrijdag sluiten wel de scholen in de regio midden (Zuid-Hol land, met uitzondering van Rijnmond, Utrecht en Gelder land) hun deuren, zodat vanuit dat gebied het verkeersaanbod toeneemt. Vrijdagmiddag en -avond en zaterdag moet het verkeer re kening houden met een ver hoogd verkeersaanbod op de A12 Westduitse grens-Utrecht, de A58 Tilburg-Vlissingen en de N50 Arnhem-Apeldoorn en Kampen-Emmeloord. Aanbiedingen geldig van do. 7 t/m za. 9 juli 1988 "Alleen in filialen met een groente-afdeling. li li i deze bon kunt u een nieuwe abonnee aa DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden Postc.:Plaats:. Telefoon: I Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 D kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112. 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1