BISSCHOPSWIJDINGEN: DAG VAN ROUW IN VATIC A AN 4 I □n □UC? ooo Renteverhoging laat dollar koud N.Ginjaar overleeft motie van afkeuring Baby slachtoffer van rituele moord Stevige ruzie over Moerdijks circuit Breda wenst Kamer goede vakantie Tanker lekt gif in zee I lechtzaak leizeldrama i warboel' Merijntje O Morgen is-ie er: de Zomereditie Navratilova in finale tegen Graf Laatste kans op keeperstrui van Van Breukelen IN MEXICO Onweerachtig VRIJDAG 1 JULI 1988 ECHTPAAR VERBRANDT HUN 'BEZETEN' ZOON IN TOILET SftOME - Met een dag van rouw heeft het Vati- uaan gereageerd op de wijding van vier bisschop pen door de traditionalistische Franse bisschop Vlarcel Lefebvre. Overheid legt zes ton bij pasjesregeling voetbalclubs RUDING MET STAATSLENING IN DE PROBLEMEN in het zonnetje GIRO 1111222 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND IHM-VOORZITTER: PLAN VAN DE BAAN K D waardevol Laat dat dan even weten via een ..Kleintje" inOe Stem. U hebt dan een goede kans dat de eeriijki vinder ó6n van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjjes"- rubriek ..Gevonden-Verloren" nasoeurt. DE STEM Lefebvre, met mijter, en zijn nieuwe bisschoppen: uit de Zerk van Rome gestoten. - fotoanp Van onze verslaggever VELP - Een tweeëneen- halve maand oude baby is in Velp het slachtoffer ge worden van wat de politie 'een rituele moord' noemt. Het kind is na een aantal mishandelingen overgoten met brandbare vloeistoffen en verbrand in het toilet. Volgens de ouders was hun zoon bezeten van demonen. De politie heeft de vader (30) en moeder (27) uit Velp plus een 31-jarige vriendin uit het Zuid hollandse Maassluis aangehou den. Zij hebben inmiddels een bekentenis afgelegd. Daaruit blijkt dat het drietal vanaf af gelopen maandag onophoude lijk bezig is geweest met duive luitdrijving. Die uitdrijvingssessie be reikte woensdagmiddag haar trieste hoogtepunt. Alle aan dacht ging uit naar de baby die 'een boze, gemene lach in zich had', aldus de verklaring van de ouders. De twee vrouwen gingen de zoon eerst met kussens en keu kenmessen te lijf. De vader probeerde aanvankelijk zijn zoontje te beschermen, maar liet zich door de twee vriendin nen overtuigen. Hij zorgde voor spiritus, vloerlak en zoutzuur waarna het drietal het kind in het toilet overgoten en in brand staken. Het echtpaar wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie. De inwoonster van Maassluis is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De politie kwam het misdrijf op het spoor na een telefoontje van één van de vrouwen. Zij meldde een slagaderlijke bloe ding. Bij aankomst bij de wo ning bleek de vrouw niet meer te hebben dan een sneetje in een pink. Gealarmeerd door een doordringende brandlucht gingen de agenten op onder zoek uit en troffen het baby lijkje aan in de toiletpot. ZIE OOK ACHTERGROND Rome breekt met Lefebvre /an onze correspondent Qe 82-jarige bisschop en zijn vier volgelingen zijn geëx- 'J ommuniceerd en het schisma tussen Lefebvre's groep en :le officiële rooms katholieke kerk is nu een feit. Het Vaticaan heeft met diepe vl mart kennis genomen van de vi ijdingen. Een klassiek concert Si ït de Italiaanse staatstelevisie vfi AI gisteravond ter ere van oi 'hannes Paulus de Tweede ij: 'organiseerd had werd door - paus afgezegd. Monseigneur Bernard Tis- s t de Mallerais, een van de M' ;r priesters die door Lefebvre ■v t bisschop zijn geconsacreerd, jeft gezegd dat hij de excom- r i rnicatiesententie die Rome rer hem heeft uitgesproken, et erkent. De Amerikaanse volgelingen •n monseigneur Marcel Le- ivre schijnen eenstemmig i wijding van vier bissehop- i tegen de wil van Rome in, ;d te keuren, ondanks de ex- nmunicatie die erover is uit- iproken. De beweging van de anse aartsbisschop telt in de vrenigde Staten 29 priesters, 95 parochies met ongeveer 100 gelovigen bedienen. 'riet Vaticaan heeft er de af- vt i V- L ,open dagen alles aan gedaan <Mn de geschorste bisschop, die ïd Tweede Vaticaanse Conci- verwerpt, op zijn schreden doen terugkeren. De perszaal ;,n de Heilige Stoel maakte teren het telegram bekend t de prefect van de Congre- 'f de voor de Geloofsleer, de itse kardinaal Joseph Rat- ger, woensdag in naam van paus naar Lefebvre stuurde, i in het telegram wordt Lefeb- i opgeroepen onmiddellijk ar Rome te komen en af te )NDEN (AP) - De advo- I. ten van 26 verdachten in t t Heizeldrama hebben ge- j »d dat hun cliënten mis- i ïien niet zullen verschij- N n in de rechtszaal. Vol- ts hen is de hele zaak een i ite warboel geworden. fans uit Liverpool, die uit- everd waren aan België, zijn liddels op borgtocht terug in geland. Zij werden beschul- d van deelname aan een >rme rel in het Heizelstadion de Europacupfinale in 1985. irbij werden 39 mensen ge- 4 en 400 mensen liepen ver- ■ndingen op. •ten van de advocaten, Sir rry Livermore, zei dat de lgische rechters van plan n om de rechtzaak ander- ve dag per week te behan- ,en en dat ze de verblijfskos- van de verdachten al die 3 niet willen betalen. "1 V] Tt }.1 si Vaticaan heeft er een kruis bij nieuwe showroom met exklusieve tegels, marmer, sanitair en I vloerverwarming. (eigen all-round tegelzetters) I I west havendijk-kuisel 10 roosendaal (tegen rijksweg A17) telefoon 01650 - 56727 zien van de wijdingen. De bis schop wordt herinnerd aan 'de eed die U hebt afgelegd om trouw te blijven aan de paus'. De directeur van de perszaal van het Vaticaan, Navarro Valls, heeft gistermiddag mee gedeeld dat de bejaarde Brazi liaanse bisschop De Castro Meyer, een volgeling van Le febvre, niet door de excommu nicatie is getroffen. De Castro Meyer bevindt zich momenteel in het Zwitsere Ecóne om de wijdingen bij te wonen en steun aan Lefebvre te betuigen. Volgens Navarro Valls is De Castro Meyer niet als concele brant opgetreden tijdens de wijdingsplechtigheid. De breuk met Lefebvre kan ertoe leiden dat de Rooms-Ka- tholieke Kerk meer bewegings vrijheid op oecumenisch gebied krijgt. De terughoudende op stelling ten opzichte van de oecumene was vaak het gevolg van het feit dat het Vaticaan rekening met de uiterst conser vatieve vleugel rondom Lefeb vre hield. In vergelijking met de geëx communiceerde aartsbisschop komt paus Johannes Paulus II naar vofen als een man van het midden, die voor dialoog met andere kerken en niet-christe- lijke godsdiensten is. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De ministe ries van WVC en Justitie zullen met ingang van het komende voetbalseizoen geld op tafel leggen om de pasjesregeling voor de voet balstadions van de grond te krijgen. Staatssecretaris Dees (Sportza ken) heeft dat gisteren beves tigd. Hij en minister Van Dijk (Binnenlandse Zaken) hebben zich eerder uitgesproken vóór een experimentele pasjesrege ling. De beide bewindslieden wilden aan een dergelijke rege ling een financiële bijdrage le veren, mits de KNVB de ove rige kosten en organisatorische problemen op zich zou nemen. De regeling geldt voorlopig al leen voor de vijf voetbalclubs die de meeste problemen heb ben met hun supporters (Ajax, Feijenoord, Den Haag, PSV en Utrecht). (ADVERTENTIE) Breda heeft gisteren de leden van de Tweede Kamer tijdens hun jaarlijkse barbecue aan de vooravond van de vakantie verrast. Niet alleen met een stok Breda-kaarten, maar ook met een boodschap via een reclame-vliegtuigje. De tekst op de sleep, die boven het Binnenhof werd rondgevlogen, luidde: „Breda, Stedelijk Knooppunt. Breda wenst u prettige vakantie". De Tweede Kamer moet over een paar maanden besluiten of Breda, dat daarvoor een opval lende campagne heeft gevoerd, alsnog aangewezen wordt als stedelijk knooppunt. Daar zijn in de toekomst voordelen aan verbonden. Breda heeft in de postbakjes van de Tweede Ka merleden twee stokken 'knooppunt-kaarten' laten deponeren, 'om in de vakantie een ander spel te kunnen spelen'. - fotoanp Van onze verslaggever AMSTERDAM BONN - De renteverhogingen in Ne derland, Westduitsland, België, Oostenrijk en Zwit serland hebben nauwelijks effect op de koers van de Amerikaanse dollar. Op de geldmarkten in Westeu ropa bleef de koers van de dol lar gisteren stabiel. Ook nieuwe dollarverkopen door de centrale banken van een aantal Westeuropese landen kregen de Amerikaanse munt niet in beweging. De Westduitse centrale bank was gisteren de eerste die de rentetarieven met gemiddeld een half procent verhoogde in een poging de opmars van de dollar te stuiten. Kort daarop volgden Oostenrijk en Zwitser land. Daarna was de beurt aan De Nederlandsche Bank, die de ta rieven over de hele linie ver hoogde met een kwart procent, de helft minder dan de West duitsers. Met ingang van 1 juli gaat het wisseldisconto naar 3,5 pro cent, de voorschotrente naar 4 procent en het promessedis conto naar 4,5 procent. Het pro messedisconto is het tarief waarop de banken him tarie ven baseren die zij in rekening brengen aan hun klanten. Het ligt voor de hand dat als gevolg van deze verhoging de komende tijd de hypotheek rente ook iets zal worden ver hoogd. Sinds november 1987 heeft De Nederlandsche Bank de rente vijfmaal verlaagd met in totaal 1,25 procent. Twee keer verlaagde de centrale bank de rente op eigen houtje en volgde niet de politiek van de West duitse centrale Bank. De verhoging is overigens niet als een verrassing geko men: zij hing al enkele dagen in de lucht. Voor minister Ru- ding (Financiën) is het wel een tegenvaller, want die had juist woensdag een nieuwe staatsle ning aangekondigd tegen een rente van 6,5 procent. De rente verhoging van gisteren is be paald niet bevorderlijk voor het slagen van die staatslening. Zoals gezegd, de renteverho ging heeft vooralsnog geen in vloed op de koers van de Ame rikaanse dollar. Geldhandela ren blijken hun vertrouwen in de Amerikaanse economie niet te verliezen, ondanks enkele te genvallende economische be richten. Op de geldmarkt in Amster dam is voor de dollar een offi ciële middenkoers vastgesteld van 2,0550 gulden tegenover 2,0585 gulden van woensdag. De banken handhaven hun ad- vieskoersen op 2,12 gulden bij verkoop van dollars en 2,00 gul den bij aankoop. IJMUIDEN (ANP) - Er is gisteravond plotseling een forse lekkage opgetreden van de uiterst giftige, le vensgevaarlijke lading acrylonitril uit de gister middag rechtop getrokken tanker Anna broere, zo wordt vanaf de bergingslo- katie gemeld. De metingen tonen lekkages aan van dertig parts per mil lion in het water en 5 parts per million op dek-niveau. De maximaal aanvaardbare con centratie is 4 parts per million, zodat van een forse lekkage sprake is. De bergers van Smit Tak hebben besloten onmiddellijk de bergingslokatie te verlaten en kilometers verder op drie schepen een veilig heenkomen te zoeken. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Omdat de CDA-fractie op het laatste moment omzwaaide, over leefde staatsecretaris Gin jaar Maas (Onderwijs) gis teravond een motie van af keuring, ingediend door PvdA en D66. Aanneming van de motie zou hebben betekend dat niet al leen de staatssecretaris, maar ook minister Deetman zou zijn afgetreden. De minister ver bond voor de stemming onver biddelijk zijn politieke voort bestaan aan dat van de staats secretaris. De CDA-fractie legde in plaats van haar stem aan de motie te geven een scherpe ver klaring tegen de staatssecreta ris af. „U krijgt volstrekt on voldoende, maar bent nog niet gezakt." Afgelopen dinsdag keerde vrijwel de gehele Kamer zich bij motie tegen het voornemen van Ginjaar Maas om per 1 augustus een formatiestop voor het speciaal onderwijs af te kondigen. Er mogen voorlopig geen nieuwe leerkrachten wor den aangesteld. Gisterochtend deelde de staatssecretaris mee dat zij de motie niet zou uitvoe ren. Tegen haar weigering om de motie uit te voeren kwam de Kamer onmiddellijk in het ge weer. De Cloe hekelde het feit dat de Kamer nauwelijks gele genheid is geboden om over de voorgenomen maatregel te de batteren. De staatssecretaris ontkende dat ze de Kamer niet alle gele genheid had geboden tot dis cussie. Bovendien wees ze erop, dat de formatiebevriezing tij delijk is om het financiële gat dat voor 1988 en 1989 dreigt te dekken. De Kamer krijgt, aldus haar verweer, na de vakantie alle kans om uitvoerig over de inrichting en financiering van het speciaal onderwijs te spre ken, omdat immers is overeen gekomen dat we dat onderwijs bij wet gaan regelen." i Vanaf mor gen treft u in deze krant iedere week onze zonnige, zomerse zaterdag-bijlage Zomereditie aan. Het generatie-conflict in de Wimbledon-finale van mor gen wordt opnieuw uitge vochten tussen de meest rechthebbenden: Martina Navratilova en Steffi Graf. De Amerikaanse won met 6-1 4-6 7-5 van Chris Evert, de Westduitse met 6-1 6-2 van Pam Shriver. Beider naam staat voor een tijdperk. Navratilova dat van gisteren, Graf dat van morgen. ZIE SPORT 1 DE STEM-LEZERS HELPEN Vanmorgen krijgen mensen die in het bezit willen ko men van de keeperstrui van Hans van Breukelen (met het zweet van de EK-finale tegen Rusland er nog in) hun laatste kans. Om 12.00 uur namelijk sluit de telefo nisch veiling. Er moet meer worden geboden dan 8000 gul den, want dat was gisteren het hoogste bod. ZIE OOK REGIOGEDEELTE T N V MENSEN IN NOOD DEN BOSCH O V V MEXICO Wisselend bewolkt en plaatselijk een onweersbui. Wind matig en tijdens buien hard uit zuidelijke richtingen. Maxi mum 23-25, minimum 14-16 graden. MOERDIJK - Er is een stevige ruzie ontstaan over het race-circuit Moerdijk. Voorzitter ir. F. de Jong deelde gis teren in de Raad van Bestuur van het Industrie- en Haven schap mee dat het circuit 'officieus van de baan is'. Maar de voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Nationaal Cir cuit, Ed Wassenberg, ontkent dat in alle toonaarden. „We hebben juist vorige week een brief de deur uitgedaan om de optie op het terrein te verlengen!" Volgens De Jong zou de stich ting van het race-circuit op Moerdijk hebben afgezien na dat Den Haag heeft laten we ten dat er geen geld voor Moer dijk beschikbaar wordt gesteld. Ook zou het rijk hebben beslo ten om Zandvoort als race-cir cuit te laten voortbestaan. Een woordvoordvoerder van WVC zegt echter dat er nog he lemaal geen besluit is genomen over de plaats van een natio naal racecircuit. „Dees moet nog een beslissing nemen. We zijn er nog niet uit". De Jong zei 'opgelucht' te zijn dat het plan niet doorgaat, 'hoewel ik er in eerste instantie wel wat in gezien heb'. Maar het circuit, dat honderdduizen den toeschouwers kan trekken (ADVERTENTIE) Ir. F. de Jong fotodestem/dickdeboer bij wedstrijden, zou de indu strie zwaardere hinderwetei- sen en dus beperkingen kunnen bezorgen. f I li I deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- a a a i f i i a a i i i i i a a a a a a a i a i i DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 kwartaal per autom. afschrijving adj 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda met Na rt uit ruari )88. imen naar mis- 111,3 be- rge- ilde- itoe- sche t dat enen card nion artij k op ltde i een door poli- >lger artij Huis naar sbe- n de n de rden srlof raad jan- itifi- n de ïtin bur- per- n of deze I ge- laar nen. nge- iren, it de met n de ices- slijk het hem leeft ipo- ihap hor nier i een ■k in lisch ara- lgen zijn i de g de pese utie zo'n ,ele- :leid ister eind rko- ïno- iica- :on- rui-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1