:ques Geen bajesboot, maar containercellen FELLE AANVAL GORBATSJOY OP TEGENSTANDERS Dodental in Parijs loopt op tot 59 Weigeren remmen oorzaak treinramp r PANORAMA 75 JAAR DUBBELNUMMER /vJLUtJM Finale de best bekeken uitzending aller tijden Dode en acht gewonden bij treinongeluk in Duitsland Merijntje Grieken blokkeren EG-landbouwakkoord om eis kracht bij te zetten EXTRA 24 PAGINA'S ORANJE HÉÉÉÉRLIJK! Stormloop op keeperstrui IN MEXICO Tosca Hoogduin, stem van Avro Connors verlaat Wimbledon Meer zon Kabinet gunt specialisten nog even tijd I ;rhoudskosten en ver- tneens. voor duurzaamheid ie 6 jaar garantie tegen lenuit ve Fiorino is, kortom, |dem en efficiënt U kum gen bestellen in 1300 cc cc dieseluitvoering En keiwagen Wijzigingen voorbehoude Vlarkt 25, Terneuzen ERKENDE ERHUIZERS WOENSDAG 29 JUNI 1988 BREDASE GEVANGENIS UITGEBREID MET 66 EENHEDEN MOSKOU (AFP/DPA/UPI/RTR) -Het logge bestuur van de Sov jetunie moet verdwijnen. Daar voor in de plaats hoort een slag vaardig beleid te komen. Congres Stemming President Leiding Om te bewaren 1 De 234 mooiste, opwindendste, schok kendste, grappigste en meest historische COVERS Om te bewaren 2 de beste foto's, de spannendste verhalen en hoe die Duitsers huilden HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Rocard benoemt nieuwe regering Bernhard jarig Minister ontkent toezegging aan Zeeland over WOV K D Ae; >72 - 40 35 TEL. 01140 1 97 08 7, TEL. 01620-3 26 50 REIJTERSLMN 130, TEL. 01650- iCHTEN 1, TEL. 01696-23 03 Allö Particuliere verhuizingen Alle soorten in-en externe verhuizingen Bedrijfs- en projectverhuizingen 1 Voor binnen-en HOFSTEENOE B.V. buitenland hulst - 01140-10637 DE STEM |28ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 fan onze Haagse redactie OEN HAAG - In drie ge- iangenissen in Nederland jorden zo snel mogelijk 226 (ontainercellen geplaatst en nieuwe cellen gebouwd, je Bredase gevangenis De joschpoort krijgt op zo kort igelij ke termijn 66 contai- jercellen. Veenhuizen en Amersfoort krijgen er ieder Op die manier hopen minister Korthals Altes (Justitie) en zijn staatssecretaris Korte-Van He- het nijpende tekort aan cellen enigszins te verhelpen. Ze hebben gisteren daarover een brief aan de Tweede Ka mer geschreven. Met de 250 nieuwe cellen die de bewinds lieden nu in het vooruitzicht stellen komt het totaal aan nieuwe cellen dit jaar op 415 stuks. Korthals Altes en Korte-Van Hemel hebben besloten tot zo geheten containercellen omdat een andere oplossing te duur was of te lang op zich zou laten wachten. Ze schrijven dat ze liever niet te veel noodvoorzieningen willen hebben, maar ze zien nu geen uitkomst. Gebruik van het troepentransportschip van de Bibby-line zou pas na 1 ok tober kunnen gebeuren, omdat tot die datum het schip nog is verhuurd. Het gebruik van leegstaande gebouwen, zoals een voormalig klooster in Zundert, is niet haalbaar. „Geen bestaande ge bouwen bleken geschikt als noodcapaciteit", zo schrijven de bewindslieden. De container cellen bleken gemakkelijker inzetbaar. De keuze voor de plaatsing is op de drie gevan geniscomplexen gevallen, om dat daar de meeste ruimte was. 'Sovjetunie slagvaardiger' Sovjet-partijleider Michail Gorbatsjov heeft opgeroepen tot een vergaande hervorming van de Opperste Sovjet, waarbij het nationale parlement een belangrijke rol zal gaan spelen bij het hepalen van het beleid. De hervorming van de Opper ste Sovjet, die op papier mach- sg is maar in de praktij k alleen deidsbesluiten goedkeurt, zou gepaard gaan met de geheime terkiezing door de afgevaar- digden van een staatshoofd, dat e bevoegdheden moet krij- Gorbatsjov deed deze voor stellen gisteren in een toe spraak bij de opening van de Conferentie van de Com munistische Partij (CPSU), die de komende dagen in Moskou wordt gehouden, voor een ge- van ongeveer 5.000 com munistische afgevaardigden uit het hele land. Hij is fel uitgevallen tegen de conservatieven in de Sovjet unie. Deze zijn erop uit het her vormingsbeleid in alle sectoren van het openbare leven in het tad te saboteren. De voorstellen, die in tegenstel ling tot de stellingen die tijdens de voorbereiding van de partij- conferentie voor het eerst ipenbaar zijn gemaakt, gaan uit van de oprichting van een Congres van volksafgevaar digden, dat om de vijf jaar moet worden gekozen en dat zal bestaan uit 2.250 mensen'. Dit Congres zou een keer per jaar bijeenkomen om wetten te maken. Het zou voorts een per manent orgaan kiezen dat ffier macht heeft, de Opperste Sovjet van de Sovjetunie. Deze zou 400 450 leden tellen. De voorzitter van deze Opper ste Sovjet zou bij geheime stemming worden gekozen door het Congres van afge vaardigden, aldus verklaarde Gorbatsjov uit naam van het Centrale Comité. Deze voorzit ter moet dan tevens staats hoofd (president) zijn en veel meer bevoegdheden krijgen Gorbatsjov .president. - FOTO ANP dan de huidige voorzitter van het Presidium van de Opperste Sovjet. Thans bekleedt Andrej Gromyko de zuiver protoco- laire functie van president van de Sovjetunie. Gorbatsjov zei voorts dat de re gionale parlementen in het land moeten worden voorgeze ten door de plaatselijke partij leiders, die op deze post door de afgevaardigden bij geheime stemming zouden worden ge kozen. Hij liet evenwel enige onduidelijkheid bestaan over de gewenste gang van zaken in het Nationale Parlement - Op perste Sovjet. Volgens eerste commentaren bedoelde hij dat ook op natio naal niveau de eerste-secreta- ris van de partij het president schap moet kunnen bekleden. Dit zou betekenen dat hijzelf tot president kan worden geko- Het nieuwe staatshoofd zou on der meer tot taak hebben de minister-president voor te stel len aan het parlement. Voorts moet hij de leiding hebben van de defensie-raad en het laatste woord hebben over sleutelvra gen in binnenlandse en buiten landse politiek. De huidige Opperste Sovjet bestaat uit twee Kamers: de Sovjet van de Unie en de Sovjet van de Nationaliteiten die sa men 3.000 gedeputeerden tellen. De Opperste Sovjet komt twee keer per jaar bijeen, waarbij de zittingen slechts enkele dagen duren. Volgens de voorstellen van Gorbatsjov zou er tevens een grondwettelijk comité moeten komen, dat erop moet toezien dat de aan te nemen wetten conform de grondwet zijn. ZIE OOK BUITENLAND Als de treinen uit elkaar zijn getrokken blijken er nog vele slachtoffers te zijn. HILVERSUM (ANP) - De finalewedstrijd tussen Nederland en de Sovjet unie is de best bekeken televisie-uitzending in de Nederlandse televisiege schiedenis. Ongeveer 8,6 miljoen Neder landers van zes jaar en ouder zagen Oranje Euro- Pees voetbalkampioen wor den. De beslissende tweede helft werd met een 8,8 ge waardeerd. Dit blijkt uit een aanvullend onderzoek dat door het bureau Intomart in opdracht van de NOS is uit gevoerd. Het hoogtepunt van de huldiging op het Museum plein in Amsterdam trok ruim vier miljoen kijkers. Het aantal kijkers naar de finale overtrof dat van de eindstrijd van het Wereld kampioenschap voetbal in 1978. Destijds werden onge veer 8,1 miljoen kijkers ge teld. PARIJS (AP) - Met speciale diesellocomotieven zijn de wrakstukken uit elkaar ge trokken van de twee treinen die maandagavond in het Par ij se ondergrondse trein station Gare de Lyon op elkaar botsten. In de wrakstukken werd nog een aantal lijken gevonden; voorts bezweken twee mensen aan hun verwondingen, zodat het uiteindelijke dodental tot 59 is gestegen, aldus een bekend making van de Franse spoor wegen SNCF. Volgens de woordvoerder zijn er 38 gewon den, van wie minstens de helft ernstig. Het ongeluk ontstond door dat een acht wagons tellende forensentrein, afkomstig uit de zuidoostelijke voorstad Melun, met een snelheid van 75 kilo meter per uur frontaal inreed op een uit vier stellen be staande trein die op het punt stond het station te verlaten. SNCF-functionaris Roger Gerin zei tijdens een perscon ferentie dat de bestuurder van de binnenkomende trein, de 42- jarige Daniel Saulin, op onge veer twee kilometer van het station merkte dat de remmen niet goed functioneerden. Hij alarmeerde de stationschef van Gare de Lyon en de passagiers in zijn trein, die hij via de in tercom op het hart drukte naar de achterste coupé's te gaan, waarna hij zelf de trein uit sprong. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers is dan ook in de stilstaande trein ge vallen. Ook de bestuurder van deze trein vond de dood. Bij de 15 stations waar de trein op de bewuste rit was ge stopt hadden de remmen steeds normaal gefunctioneerd. Gerin SAARBRUCKEN (AP) - Een Westduitse sneltrein is op een ontspoorde vracht- trein gebotst. Bij het onge luk vielen een dode en acht gewonden. De vrachttrein was ontspoord als gevolg van zware regenval. Door de zware regen was een grote hoeveelheid modder en puin op de rails terecht gekomen. In de passagiers- trein zaten meer dan 100 mensen. Het ongeluk ge beurde tussen Kaiserslau- tern en Hochspeyer. zei dat de treinstellen van de SNCF vier keer per jaar een grote onderhoudsbeurt krijgen, naast de normale routinecon troles. De ongelukstrein was drie dagen geleden nog nage keken. Eerder tijdens de rit had een van de passagiers aan de nood rem getrokken, waardoor de trein een oponthoud van 26 mi nuten had op een station waar normaal niet gestopt wordt. Tijdens deze stop had bestuur der Saulin wel gemerkt dat hij moeite had om de remmen weer in de normale stand te la ten functioneren, maar had toch zijn reis vervolgd, aldus Gerin. Gevangenis geceiiiger BRUSSEL (ANP) - Het ak koord over de Europese landbouwprijzen in het ko mende seizoen wordt op nieuw geblokkeerd door Griekenland. Volgens diplomaten in de Bel gische hoofdstad is het daar door uiterst onzeker geworden of de nieuwe prijzen per 1 juli van kracht kunnen worden. Griekenland verlangt een ex tra prijsverhoging voor zijn boeren. De Grieken kregen vorige week al de toezegging dat zij de prijzen in nationale munt met ongeveer 14 procent mogen verhogen, aldus een woord voerder van de Europese Com missie. Volgens de Grieken is hun echter een prijsverhoging van 24 a 28 procent in het voor uitzicht gesteld. Als zij geen gelijk krijgen zullen zij zich desnoods door middel van een veto verzetten tegen de formele goedkeuring van het prijspakket, zo hebben Griekse diplomaten hun Euro pese collega's in Brussel duide lijk gemaakt. I VANDAAG 2 KATERNEN De noodvoorziening van de bewindslieden gaat 58 miljoen gulden kosten. Waar de geld vandaag moet komen weten ze nog niet; dat moet het kabinet begin volgende maand beslis sen als de begroting van 1989 in grote lijnen wordt opgesteld. Korthals Altes en Korte-Van Hemel schrijven de Kamer ook dat zij blijven zoeken naar ge bouwen die wél geschikt te ma ken zijn als tijdelijke gevange nissen. De Rijksgebouwen dienst blijft voor de bewinds lieden naar bruikbare comple xen zoeken. Stern-redacteur Cees Maas is gisteren suf gebeld door mensen die een bod uit wil den brengen op de keeper strui van Hans van Breuke- I en. Het hoogste bod gisteren: ƒ3.000,-. We rekenen er op dat dit bod de komende da gen royaal wordt overtrof fen. Het verloop van de vei ling en ander nieuws over de actie voor de Mexi- caanse indianen leest u elders in deze krant. ZIE DE STEM REGIO DE STEM-LEZERS HELPEN GIRO 1111222 T N V MENSEN IN NOOD DEN BOSCH OVV MEXICO Radiopresentatrice Tosca Hoogduin heeft een hoogst aan genaam, maar niettemin beschaafd stemgeluid. Haar stem verklankt als het ware het Avro-image. ZIE GIDS 1 Wimbledon heeft op een door een uitgestrekt regenfront beheerste dag afscheid genomen van twee van zijn opwin dendste artiesten. De onbekende Westduitser Patrick Küh- nen voltrok het vonnis over Jimmy Connors, Henri Lecon- te, de finalist van Parijs, verloor van Tim Mayotte. ZIE SPORT 1 In de ochtend plaatselijk mist, daarna wisselend bewolkt, meer zon en in de avond kans op een lokale onweersbui. Wind zwak tot matig uit veranderlijke richtingen. Maximum 22-24, minimum 13-15 graden. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het kabinet heeft de medische specialis ten opnieuw tijd gegeven. Het Generaal Akkoord tussen kabinet en Landelijke Specia listen Vereniging (LSV) wordt voorlopig niet opgezegd. In ruil daarvoor schorten de specialis ten hun acties voor onbepaalde tijd op. Het uitstel van acties en niet opzeggen van het akkoord zijn het gevolg van overleg gister avond tussen een delegatie van de LSV en minister De Koning (Sociale Zaken) en de staatsse cretarissen Dees (Volksgezond heid) en Evenhuis (Economi sche Zaken). De LSV deed tijdens dat overleg volgens zegslieden een voorstel om de problemen aan te pakken. Dat voorstel werd door het kabinet zo interessant gevonden dat er maandag over verder wordt onderhandeld. Wat het voorstel omvat wilde niemand zeggen. PARIJS (AP) - De Franse premier Michel Rocard heeft een nieuw kabinet be noemd. Alle sleutelposten in de nieuwe regering worden bekleed door prominente socialisten, zodat de samen stelling niet veel verschilt van die van het vorige kabi- net-Rocard. Prins Bernhard is vandaag jarig. De prins wordt 77 jaar. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) ontkent dat ze de provincie Zeeland begin dit jaar 30 miljoen gulden waardevast voor de aanleg van de WOV (oeververbin ding) heeft geboden. Dat schrijft ze in antwoorden op vragen van het PvdA-ka- merlid Lilipaly. Ze wil maxi maal 30 miljoen gulden per jaar geïndexeerd bijdragen. Het CDA in de Tweede Ka mer gaat niet akkoord met het antwoord van de minister en zal vandaag in een debatje in de Kamer de minister dwingen meer geld beschikbaar te stel len voor de WOV. (ADVERTENTIES) ill I llllll ll Mill II I I II lilliI I III 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Postc.:Plaats:.. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 O kwartaal per au torn. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzeael) naar

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1