Politie zet 2500 man in bij Oranje-West-Duitsland >renaar didaat Top geeft steun aan Gorbatsjov ANDIJVIE EN RUNDERGEHAKT ïr wint Animo e keer Specialist kan met 46.000 gulden minder toe EG-commissie wil binnenvaart saneren SMIT-KROES EN WEGVERVOERDERS BLU MET EXTRA RTTVERGUNNINGEN India twee keer beste Merijntje OP ZWARTE MARKT WORDT VIJF KEER DE PRUS VOOR KAARTJE BETAALD Veel werk voor De Schelde Jeen cassatie na PNEM-order |in ABP-proces Andijvie, Rundergehakt, DOOR ACTIE WERKEN SPECIALISTEN VANDAAG ALS OP ZONDAG PZEM lonkt weer PNEM en PLEM Vader Abraham: 'Actie is me uit het hart gegrepen' Ennio Morricone over voetbal Vrij mooi INSTITUUT B.O.S. DESTEM^ eede achtereenvol le winnares gewor- al gehouden ladies- 10 in Terneuzen. Zij juwerse met duide- 2 Geus. Zij won van Waite met 8-6. In ;p C werd Marian helst de winnares k zij een 5-3 zege op oliën den Doelder. 1 het toernooi, dat een ele week duurde, na- in totaal 100 dames 1. Die waren goed irzo'n 140 partijen. dere uitslagen: finale «bel B: Els Konig/Lenie ibroek-Joke Bac/Olga >tweg 11-3. Finale dubbel Verhelst/Willems-Jan- 3e Jong 8-5. Veriieaets- de enkelspelen groep A: Tie Bos-Sari Hamelink Groep B: Trees Smol- s-Liesbeth van Seters 10- Kunt u met een genist hart via De Stem doen meteen ..Kleintje" onder de rubriek ..Vakantie". Immers vele tienduizenden Stom-lezers en lezeressen (vier van elke tien) zeggen bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke Kleintjes"'-rubriek DE STEM DINSDAG 21 JUNI 1988 fïjjstëjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur Goesj^Hulstj-^C)osterhouK^j^oosendaal^-^T£rneuzenj-^Vlissingen^^-oss(^iuiniïier^^^25 De Oranje-ploeg aan het oefenen voor het duel vanavond. - FOTO AP HAMBURG (SID/DPA) - De politie van Hamburg zal vanavond 2500 man inzetten voor de wedstrijd tussen West-Duitsland en Neder land. Ongeveer twintig procent van de ordewakers is gerecruteerd uit de commando-eenheid Bundesgrenzschutz. De politie zal, net als bij de andere wedstrijden, de nor male vertegenwoordigers van de ordedienst in het Volks parkstadion, assisteren, bij voorbeeld door de fouillering te verzorgen. Ook in Hamburg zal aan kennelijk beschonkenen de toegang tot het stadion gewei gerd worden. Hans Pahl, de plaatselijke politiechef, verwacht geen moeilijkheden, omdat de ver schillende groepen gescheiden zullen worden ondergebracht. Voor en na de strijd zullen sup- portersgroepen, die daarop 'aanspraak' maken, door de po litie tot ver buiten het stadion worden begeleid. Het probleem van Hamburg is desondanks groter dan in de andere zes steden waar wed strijden hebben plaatsgevon den. Het Volksparkstadion wordt over het algemeen niet echt veilig geacht, ondanks de verbeteringen, die bijna negen miljoen gulden hebben gekost. De tweede moeilijkheid is dat er geen zekerheid bestaat over het aantal Nederlandse bezoekers onder de 60.000 kij kers. In eerste instantie zijn tussen de vier- en zesduizend kaarten aan Nederlandse voet balliefhebbers verkocht. Dat aantal is ruim verdubbeld doordat de KNVB een aantal plaatsen tot zijn beschikking heeft gekregen dat eerst aan andere landen was toegedacht. De Hamburgse politie schat dat er tussen de tien- en vijftien duizend Nederlanders bij de wedstrijd zullen zijn. Onberekenbaar blijft het aantal Nederlanders dat zich kaarten op de zwarte markt verschaft. Maandag werden voor kaartjes van iedere soort het vijfvoudige van de aange geven waarde gevraagd en ook grif betaald. Staatssecretaris Dees (WVC) zal de halve finalewedstrijd tussen Oranje en het West- duitse elftal volgen. Dees heeft naast Volksge zondheid ook sportzaken in zijn portefeuille. De bewindsman gaat samen met een aantal ka merleden naar Hamburg. delburger Joost Thoor- :lius wist te doorbreken 1 impioenschappen. on Mewiss-Ingrid de Vries 6- 4, Annemarie Verrijzer-Chan- §an Schelven 6-2,6-1. -n enkel B kwartfinale: Joost >renaar-Dick Waasdorp 6-1,7-1 >mco Maandag-Marcel Wolfert 2-6, 7-6, Frans Verhulst-Pa- Marteijn 5-7, 6-4, 6-4, Walter tenarie-Guido Tolhoek 6-1,6- I tes enkel C 1 kwartfinale: 'essa de Haan-Anita BRand 6-j 6, Nathaly Tijssen-Heleen An- ie la Porte 6-3,6-2, Marion Me- j -Ineke van Leersum 6-3,6-1. enkel C 1 tweede ronde: j lo Tolhoek-Dethlef Pieters 6-3, Ronald van Remortel-Frank e 6-4, 6-0, Michel Gorsse-René itenarie 6-2, 6-4, Evert van ïpen-Bernd van Quekelberghe 6-2, Harold Schipper-Sander ;e 6-4,6-2, Antoine van Boeket je Greeve 6-7,6-4,6-4. aes enkel C 2 kwartfinale: José >lle-Annemarie Bruijnzeel 6-2, j 6-1, Elly Cijvat-Ellen de Jong 7-5. en enkel C 2 tweede ronde: hief Pieters-Lennard van der m 6-1, 6-2, Marcel Schouw- •cel van de Berge 7-5, 6-4, Ro- Springer-Gerard Polderman 3-6,6-4. aes enkel D 1 kwartfinale: An- Engelse-Tazelaar 6-2, 6-4, »eliek Coenen-Karina Visser 6- 6-2, Jolanda Franke-Lydia se 6-4,6-7,7-5. •en enkel D1 tweede ronde: Mi- •1 Verberkmoes-Cees Tilro 6-1, Richard Leijdekker-Christianj nsch 7-5, 6-2, Peter Moerland- io d'Hont 6-1, 6-2, Bert Sandee-j n Leenhouwers 6-4,3-6,6-4 •en enkel D 2 tweede ronde: jn Tol-Erik de Vries 4-6,7-5,64] te van Pamelen-Aart-Jan Snij* s 7-5,6-2. Wegvervoer in EG wordt vrij LUXEMBURG (ANP) - Op 1 januari 1993 is de Europese markt voor het wegtransport geheel I vrij. Op die datum verdwijnt het stelsel van communautaire en bilaterale vergunningen dat nu nog bestaat. De minis ters van Verkeer van de twaalf EG-lidstaten hebben hierover maandag in Luxemburg een politiek akkoord bereikt. Transportondernemingen zul len dan geheel vrij zijn overal [inEuropa hun diensten aan te bieden, mits de ondernemers aan de gestelde beroepseisen [voldoen. De Nederlandse mi- nister van Verkeer, Smit- en de Nederlandse I transportwereld toonden zich [gisteren uiterst verheugd over I het akkoord. Om de overgang naar de j vrije markt soepel te laten ver- lopen is het aantal communau- |taire vervoersvergunningen [voor dit en volgend jaar fors ;d. Met die communau- [taire vergunningen kunnen de [ondernemers overal in Europa [goederen vervoeren. Dit jaar t het totale aantal vergun- Jningen in Europa naar 17.153. [Dat betekent een verhoging, vergeleken met het afgelopen [jaar, met 25 procent. Neder landse vervoerders krijgen dit [jaar de beschikking over 2.104 van die vergunningen. Volgend jaar wordt het aan- [tal vergunningen met 40 pro- [cent verhoogd. Dan komt het [totaal voor de gehele Gemeen- ap op 24.021. Daarvan krij- [gen Nederlandse ondernemers |er dan 2.946. Voor de Nederlandse weg vervoerders is het maandag bereikte akkoord van zeer ïroot belang. Ons land is in de Europese Gemeenschap de voornaamste vervoersnatie. Volgens cijfers van de EG- commissie komt 18,9 procent van het Europese wegvervoer voor Nederlandse rekening. Samen met die uit de Bondsre publiek Duitsland verzorgen de Nederlandse transportonder nemers meer dan een derde van het Europese wegvervoer. In de transportraad van maandag is afgesproken dat de ministers uiterlijk op 31 maart 1990 een besluit nemen over het aantal communautaire ver gunningen dat voor de jaren 1990 tot en met 1992 zal gelden. De EG-commissie moet daar voor het eind van volgend jaar met voorstellen voor komen. Ze moet dan ook aangeven wat er gebeuren moet als er onver hoopt een crisissituatie in de wegtransportsector zou ont staan. Verder is besloten dat de EG-ministers uiterlijk op 31 maart 1990 een besluit nemen over een regeling van het ver voer tussen EG-lidstaten dat loopt over het grondgebied van landen die geen lid van de Ge meenschap zijn. De Top-zeven aan de wandel met van links naar rechts De Mita (Italië), Thatcher (Groot-Brittanië), Reagan (VS), Mul- rony (Canada), Mitterrand (Frankrijk), Takeshita (Japan) en Kohl (Bondsrepubliek). - fotoap (ADVERTENTIE) NAIROBI (RTR) - Het hockeyteam van India bleek tijdens het toer nooi in Nairobi (Kenya) tweemaal te sterk voor Pakistan. De ploeg, die in 1986 laatste werd in de wereldtitelstrijd in Londen en op het nip pertje werd toegelaten voor de Olympische Spelen in Seoul, ver sloeg de Olympische kampioen eerst in de reguliere toernooiwed- strijd met 3-0. In de eindstrijd tussen de nummers een en twee van het evenement kreeg Pa kistan niet de begeerde revanche. Na zeventig iw* nuten was de stand gelijk (1-1). De verlenging bracht geen uitsluitsel (2- 2) en bij het nemen van strafballen toonden de In diërs zich vervolgens slagvaardiger. Doelman Mark Patter son was de held van de wedstrijd. Hij stopte alk vijf pushes van de Pakis tani. Drie spelers van In dia schoten raak, hetgeen ruimschoots voldoende was voor de eindzege.!* Sovjetunie, dat een 8' ploeg had afgevaardigd (de A-spelers waren actie' op een toernooi in Mann heim), eindigde als derde, voor Kenya A, Canada en Kenya B. UITSLAGEN Toernooi: India - Pakistan*] 0, Canada - Kenya A 1-1. n nya B - Sovjetunie 1-0. f"1* le: India - Pakistan 2-2 verlenging, India wint h strafballen 8. Thoiba SinP 1-0, 29. Mussadaq Hussain' 1, 71. Shahbaz Ahmed 1-2. Gunadeep Singh 2-2. «STERDAM (ANP) - Het »nbaar Ministerie bij het [gerechtshof in Den Bosch 1 geen cassatie instellen tegen de vrijspraak van de hvee hoofdverdachten in de "EP-af faire, mr.drs. A. jMasson (65), de ontslagen [directeur beleggingen van pt ABP en diens vroegere penvriend, ir. J. van Zon 169). J Dit tweetal werd begin juni foor het hof in Den Bosch vrij gesproken van het aannemen fan ruim een miljoen gulden pan steekpenningen. Nu het arrest van het hof in reri Bosch niet getoetst zal forden door de Hoge Raad, is Pe vrijspraak van Masson en PjgZon definitief. (ADVERTENTIE) Oranje maakt er een Dolle Dinsdag van Van onze verslaggever GEERTRUIDENBERG/ EINDHOVEN - De Schelde in Vlissingen heeft de op dracht gekregen voor de bouw van de ketelinstallatie voor de Amer-9. De ketel heeft een stoomproduktie van ongeveer twee miljoen kilogram per uur. De opdracht is van groot be lang voor de continuïteit van de industriegroep ketelbouw van De Schelde. Naar schatting tachtig procent van de op dracht zal in Nederland wor den vervaardigd, aldus De Schelde. De opdracht vormt daarmee een belangrijke versterking van de werkgelegenheid. Bij De Schelde zijn er ongeveer 1.400 manjaren mee gemoeid. De bouw van de nieuwe cen trale Amer-9 in Geertruiden- berg zal 'ettelijke tienduizen den manuren werk' opleveren in Geertruidenberg en omge ving. De opdrachtgever voor de bouw, de EPZ (NV Electrici- teits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland) heeft dat bij de aannemers en leveranciers bedongen en contractueel laten vastleggen. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe centrale zijn op een oor na gevild. Nog dit jaar zal begonnen worden met de grootste kolengestookte centrale van Nederland. Amer- 9 krijgt een electrisch vermo gen van 600 Megawatt en een thermisch vermogen van 350 Megawatt. Het project kost 1,2 miljard gulden. Daarvan wordt tachtig procent in Nederland geïnvesteerd. De nieuwe cen trale moet in juli 1993 in bedrijf zijn. TORONTO (AP) - De zeven leidende Westerse indus trielanden hebben de tweede dag van hun econo mische top afgesloten met een politieke verklaring waarin de landen hun steun toezeggen aan de hervor mingspolitiek van Michail Gorbatsjov in de Sovjet unie. Alle deelnemers waren het er over eens dat de Groep van 7 zich open en realistisch op zul len stellen tegenover de ont wikkelingen in de Sovjetunie en aan de andere kant de een heid en de eensgezindheid van de westerse landen tegenover het oosten zullen verstevigen. De leiders van 'de zeven' ver klaarden verder dat 'alle be schikbare juridische mogelijk heden' in Zuidafrika benut moeten worden om gratie te verlenen aan de Zes van Shar- peville. De politieke verklaring be vatte geen nieuwe beleidsvoor stellen. Functionarissen zeiden dat zich op economisch gebied overeenstemming tussen de ze ven leiders aftekende over een regeling van de schulden van de armste Afrikaanse landen. De topontmoeting loopt van daag af. Elke dinsdag en woensdag hebben we groente en vlees in de aanbieding. kilo 500 gêr9§5.49 Q QQ kilo 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Van onze Haagse redactie UTRECHT - De vergoeding voor de kosten van de prak tijk van de medische specia listen kan met gemiddeld 40.000 gulden per jaar om laag. Die vergoeding kan worden gebracht op een kleine 80.000 gulden. De verlaging levert een bespa ring op van 165 miljoen gulden. Het Centraal Orgaan Tarie ven Gezondheidszorg (COTG) heeft dat gisteren voorgesteld aan staatssecretaris Dees (Volksgezondheid). De specia listen zijn het met deze verla ging niet eens en voeren van daag actie. De specialisten werken vandaag als op zondag. De overheid wordt bovendien vandaag in een kort geding voor de Haagse rechtbank ge haald. De specialisten hopen de verlaging via de rechter tegen te kunnen houden. Staatssecre taris Dees moet het voorstel van het COTG overigens nog goedkeuren. Als hij dat doet, dan kan de vergoeding voor de specialisten met ingang van het nieuwe jaar omlaag. De verlaging van de prak tij kkosten vergoeding is naast de aangekondigde verlaging van het norminkomen door mi nister De Koning (Sociale Za ken) de tweede maatregel die de medische specialisten recht streeks in de portemonnee gaat treffen. Over de vergoeding van de kosten voor de praktijk hebben de specialisten al geruime tijd een conflict met de ziekenfond sen. Die oordeelden ruim een jaar geleden dat die vergoeding veel te hoog was. Volgens de ziekenfondsen houden de meeste specialisten geld over aan die vergoeding, omdat ook kosten worden vergoed die de specialist niet maakt, maar het ziekenhuis waar de specialist werkt. Toen de ziekenfondsen een zijdig een verlaging van die vergoeding eisten, arrangeerde Dees een bemiddelingspoging. Die liep op niets uit, waarna de ziekenfondsen zich tot het COTG wendden. Dat adviesor gaan stelt de tarieven vast. Gisteren besloot het COTG de vergoeding te verlagen tot 65.000 gulden. Daarnaast moe ten specialisten nog eens een bedrag van 12.000 gulden krij gen voor hun pensioenvoorzie ning; samen bijna 80.000 gul den. Dat is 30.000 meer dan de zie kenfondsen wilden, maar 40.000 minder dan waarop de specia- I VANDAAG 2 KATERNEN DRIE jaar nadat de Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maat schappij wegstapte van de onderhandelingstafel wil de PZEM nu toch weer praten over samenwerking met de electriciteitsprodu- centen van Noord-Brabant en Limburg. Die laatste twee werken inmiddels al anderhalfjaar innig samen. ZIE FINANCIËN/ECONOMIE „Ik voel me met hart en ziel met Mexico verbonden. Van daar dat ik erg blij ben met de actie van Mensen in Nood voor de Indianen van Tehuantepec. Ik vind het ook heel sympatiek dat jullie als krant deze actie ondersteunen", al dus Bredanaar Pierre Kartner, nog bekender onder zijn ar tiestennaam Vader Abraham. ZIE OOK REGIO 'TÜ ENNIO Morricone is zeer serieus. Italiaans is de enige taal die hij beheerst. Op complimenten reageert hij verlegen. Lachen doet hij niet. Maar hij wordt een andere man als het ge sprek komt op het EK voetbal. De beroemde componist en dirigent wordt dan enthousiast en druk. Hij gunt Oranje zelfs de eindoverwinning. ZIE GIDS-1 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND VRIJ mooi weer met wolkenvelden maar droog. Min. 8-11, max. 18-23. Zwakke of matige noorden wind. Vooruitzich ten van woensdag tot en met zaterdag: vrij mooi en droog weer met wolkenvelden. Weinig verandering in de tempe raturen en maximum ongeveer 20 graden. LUXEMBURG (ANP) - Mi nister Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat) is er uiterst slecht over te spreken dat de EG-commissie in Brussel geen cent ter beschikking wil stellen voor het saneren van de Europese vloot van binnenschepen. Voor de sanering van de Euro pese visserij vloot is meer dan 1,8 miljard gulden op tafel ge komen. Met ongeveer een derde van dat bedrag zouden wij al gered zijn, zei zij maandag in Luxemburg in de Europese transportraad waar de sane ring van de binnenvaart op de agenda stond. De EG-commissie heeft be loofd dat zij voor het eind van het jaar met definitieve voor stellen komt voor de sanerings regeling voor de binnenvaart. Zij denkt aan een regeling waarbij de voornaamste Euro pese binnenvaartlanden, Ne derland, België, Frankrijk en de Bondsrepubliek elk een sloopfonds vormen. Die fond sen zouden gevoed moeten worden met bijdragen van de ondernemers. Omdat de fond sen zonder geld beginnen, zou den de regeringen voorschotten op tafel moeten leggen. Uit het fonds zou de sloop van overtol lige scheepsruimte bekostigd moeten worden. Volgens de EG-commissie moeten de fond sen wel 'onderling solidair' zijn. De Rijnvloot heeft een over capaciteit van ongeveer ander half miljoen ton. Dat is onge veer twintig procent van het totaal. Sinds 1980 verkeert de Europese binnenvaart in een crisissituatie. Sinds dat jaar zijn er al 2.230 schepen gesloopt met een gezamenlijke capaci teit van circa een miljoen ton. ZIE OOK BINNENLAND (ADVERTENTIES) Particuliere éénjarige opleiding MAVO-HAVO- VWO met consequente studiecontrole. Groepsgrootte: 8 leerlingen. Percentage geslaagde B.O.S.-leerlingen bij de staatsexamens 1987:85%. Brochure Smidspad 57 - Tilburg - Tel. 013-369044 en 013-354190 Informatie dagelijks van 14.00-20.00 uur I, deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- listen meenden recht te hebbea Een woordvoerder van de Ver eniging van Nederlandse Zie kenfondsen (VNZ) noemde de uitspraak gisteren 'gerechtig heid'. De directies van de zieken huizen in West-Brabant gaan schadeclaims, die wellicht het gevolg zullen zijn van de actie dag van de medisch specialis ten op de specialisten verhalen. Woordvoerder H. Ensing van de directies van ziekenhuizen in Oosterhout, Raamsdonks- veer, Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom verklaarde gisteren de indruk te hebben dat vrijwel alle specialisten in de regio vandaag zondagdienst zullen doen. Ook in de vier Zeeuws- vlaamse ziekenhuizen in Hulst, Terneuzen, Sluiskil en Oost burg wordt vandaag een zon dagdienst gedraaid. K 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Adres: Plaats:. Postc.: Telefoon:- Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.., handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) nas Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda JE HAD7 KUNNEN LEZEN PN.. WIWIMW

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1