Schippers BONDEN TELEURGESTELD UIT VOORJAARSOVERLEG ME grijpt in bij studentendemonstratie !%JU krijgen bedenktijd Rijbewijs kwijt bij meer dan 1,3 promille alcohol Vraag en antwoord examen Merijntje VRIJDAG 17 JUNI 1988 LONDEN (RTR/siD/DPA) VOETBALBOND TREKT AANVRAAG WEDER-TOELATING BIJ UEFA IN j DEN HAAG - De drie vakcentrales (FNV, CNV enMHP) hebben gisteravond uitermate teleurge steld gereageerd op het gesprek dat ze met het kabinet hebben gevoerd over de sociaal economi sche problematiek in ons land. l«j STEENGRILLEN Kleurkaart Tour de France Meer veiligheid in speeltuinen Van Basten blijft nuchter HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Later zonnig STUDENTENLEIDER VOORSPELT 'HETE HERFST' TEGEN STUDIEFINANCIERING Machinist negeerde stopsein in Zeeland K A D n oDic -ssrjsasirsss op immers met minstens de lien Stemlozere v« lezeressen die speciaal JJlangstellieg hebben voor Unties--rubriek Parünee' gevraafld" ligt het de hand. dat er snot en ^readies komen. DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en. - Vlissingen Losse nummers 1.25 De Britse eerste mimster Margaret Thatcher heeft na gen bijeenkomst van vijf ning op Downing Street met Britse regering komt met anti-hooligan pakket een aantal adviseurs een O O O X 'anti-hooligan pakket' ge presenteerd. Kort nadat de Football Asso ciation (FA) het besluit had ge nomen de aanvraag bij de UEFA om de Engelse clubs weer toe te laten tot de Euro pese bekertoernooien in te trekken, besprak Thatcher i nieuwe maatregelen om de rel schoppers, die volgens haar de naam van Groot-Brittannië in Europa te grabbel gooien, aan te pakken. De FA nam zijn beslissing na de ongeregeldheden die deze week door Engelse voetbalsup porters zijn veroorzaakt tijdens het toernooi om het Europees kampioenschap voetbal in West-Duitsland. Ruim drie jaar geleden wer den de Engelse clubs door de UEFA uitgesloten na het Hei- zeldrama in Brussel, waar bij de finale van de strijd om de Europese beker voor lands kampioenen tussen Liverpool en Juventus 39 Italiaanse toe schouwers om het leven kwa men. Volgende week zou de UEFA de Engelse aanvraag tot we- der-toelating in behandeling In het pakket maatregelen van de Britse regering wordt de vraag gesteld of het nog wel zin heeft, dat Britse vertegen woordigende teams deel blij ven nemen aan internationale evenementen. Andere in het concept genoemde aanbevelin gen zijn: reisrestricties voor suppor ters op lange termijn, verdere beperkende maatre gelen betreffende de toegang tot de wedstrijden, een scherper verbod op de verkoop van alcohol in de buurt van voetbalstadions, verhevigde inzet van de poli- tierecherche om vandalisme bij de wortels aan te pakken. „We zijn ontzet door wat er in West-Duitsland is gebeurd", verklaarde Douglas Hurd, mi nister van Binnenlandse Za ken, na het gesprek. „Het is duidelijk dat de huidige maat regelen onvoldoende zijn en dienen te worden verscherpt." Tegelijkertijd zei een woord voerder van de Westduitse po litie in Düsseldorf, dat de En gelsen niet de aanstichters wa ren van de rellen, die de stad twee nachten teisterden. „Niet de Britten, maar de Westduitse jongeren zijn verantwoordelijk voor de schandalige gebeurte nissen van de afgelopen da gen." Een Londense rechter heeft gisteren twee voetbalfans ver boden twee jaar lang voetbal wedstrijden in Groot-Brittan nië en de rest van Europa bij te wonen. De twee supporters van Chelsea werden gearresteerd na de harde gevechten die uit braken na het duel tussen de Londense club en Middlesbo- rough. ZIE VERDER SPORT 1 Door onze Haagse redactie De voorzitters Hofstede (CNV) en Stekelenburg (FNV) verweten het kabinet dat het alleen maar heeft geluis terd naar de ideeën en plannen van de vakbeweging, ter wijl het zelf niets heeft ingebracht. Tot een gesprek over de aan pak van de langdurige werk loosheid, waarvan in ieder ge val de vakcentrales vinden dat die faalt, is het niet gekomen. Wel meent de FNV dat het ka- UTRECHT - De circa vijfduizend examenkan didaten, die gisteren de opgaven voor het examen Nima A (marketing) kre gen uitgereikt in de Bern- hardhal van het Jaar beursgebouw in Utrecht, wisten niet wat ze zagen. Bij de vragen stonden ook de antwoorden. Het duurde volgens een kandidaat uit Etten-Leur ongeveer een kwartier voordat de examenleiding de vergissing in de gaten kreeg. De antwoorden waren uiteraard bestemd voor de examinatoren en con-ectoren en hadden vóór het uitdelen langs de bekende stippellijn afge scheurd moeten worden. In overleg met de aan wezige rijksgecommit teerde werden de vragen lijsten ijlings van de vijf duizend tafeltjes opge haald, waarna de ant woorden alsnog werden afgescheurd en de opga ven opnieuw werden ver spreid. Over de geldigheid van het examen zal nu eerst overleg moeten plaatsvinden met het mi nisterie van Onderwijs. „Maar", aldus de kandi daat uit Etten-Leur, „bin nen drie weken weten we of we het examen nog een keer moeten overdoen". (ADVERTENTIE) U? Nooit van gehoord? Da'e al zo j i de weg naar Rome. Het leuke iE r« maa9 én de avond vult. tnm ,g lekker lang genieten in de hêkMulr- e'eer van de oud- ttJi dragen daar een ï1" aan H Dat is dan ">nder vlam toch een "«Muurtje waar gloeiend «I bent.Voor ïlechts f 33.50 m ,om blijl ie eten "T* Smit-Kroes uit schipperen binet gisteren voor het eerst heeft erkend dat het eigen be leid faalt. „Ze hebben volstrekt niet ge reageerd toen wij dat zeiden, dat zegt genoeg", aldus Steke lenburg. Volgens de FNV heeft het kabinet zich beperkt tot een uitermate afwachtende hou ding. De werkgeversorganisaties, de later op de avond met het kabinet spraken, lieten een heel ander geluid horen. Vol gens voorzitter Van Lede van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen hebben werk gevers en kabinet samen ge constateerd dat het beleid zo slecht nog niet is. Wel moeten de inspanningen om de langdu rige werkloosheid te bestrijden worden 'geïntensiveerd', aldus Van Lede. De werkgevers hebben zelf geen plannen aangedragen om de werkloosheid op andere wijze te bestrijden. Volgens Van Lede is het beter om de be staande regelingen te stroom lijnen. Mede daarom wijzen de werkgevers de plannen die FNV en CNV gisteren hebben ingediend van de hand. Ze vin den ze te duur, onrealistisch en onwerkbaar. Het Deltaplan van de FNV werd door Van Lede afgedaan als 'te groot schalig. Daar bereik je niets meer mee tegenwoordig.' FNV en CNV hebben het ka binet voorgehouden dat voor werkgevers aantrekkelijk moet worden gemaakt om langdurig werklozen in dienst te nemen. Alleen een drastisch optreden van overheid, werkgevers en werknemers kan nog leiden tot een daling van de werkloos heid, zeggen de vakcentrales. De FNV wil werkgevers vrijstellen van premies als ze langdurig werklozen in dienst nemen. Het loon zou tot 2300 gulden bruto per maand pre- mievrij moeten blijven. In ruil moeten werkgevers per be drijfstak afspraken maken over het indienstnemen van werklozen. Het CNV wil premie- en be lastingvrijstelling koppelen aan arbeidstijdverkorting en VUT-maatregelen. De voorstellen van de vakcen trales kwamen een dag nadat het Centraal Planbureau zijn meest recente prognoses over de ontwikkeling van de econo mie bekend maakte. Het CPB verwacht dat de werkloosheid volgend jaar met 50.000 kan da len (dit jaar maximaal 25.000) en dat de koopkracht er voor de meeste mensen op vooruit gaat. Alleen ambtenaren en mensen met een minimumloon of -uit kering zouden er iets op ach teruit gaan. Maar dat is met een kleine ingreep te verhel pen. Het financieringstekort van de overheid zou aanzienlijk verder dalen dan wordt ver wacht en op 5,6 procent uitko men. Het planbureau tekent er wel bij aan dat de voorspellin gen zijn gebaseerd op de hui dige stand van zaken. Als de koers van de dollar rare dingen gaat doen kan het beeld er vol gende week alweer heel anders uitzien. ZIE OOK BINNENLAND Van onze verslaggever GORINCHEM - De blok kade van inmiddels 250 bin nenvaartschepen op de Merwede bij Gorinchem blijft op zijn minst tot za terdagochtend elf uur ge handhaafd. Van minister Smit-Kroes (Ver keer en Waterstaat) mogen de schippers zich tot dat tijdstip beraden over voorstellen die zij gisteren tijdens vele uren ver gaderen bij hen op tafel legde. Tijdens een persconferentie in het stadhuis van Gorinchem maakte zij duidelijk dat het na zaterdag gedaan moet zijn met het omsingelen van de duw bakken van het Rotterdamse veevoederbedrijf Granaria. „Zaterdag moeten we er uit ko men. De blokkade kan niet voor de eeuwigheid getolereerd worden". Volgens het belangrijkste onderdeel van het voorstel van de minister vaart Granaria nog tot 1 september van dit jaar volgens de onlangs verleende vergunning. Daarna komt ook Granaria te vallen onder de nieuwe richtlijn, die inhoudt dat bedrijven alleen nog eigen vervoer mogen plegen met duwboten in eigendom en met eigen personeel. Nu huurt Granaria nog zo wel het motorvermogen als het personeel. Smit-Kroes heeft hierover overleg gehad met de Granaria-directie. Verder Vanaf een aktiebootje bekeek minister Smit-Kroes de blokkade op de Merwede. - toto anp heeft de minister de schippers toegezegd dat de nieuwe Wet Goederenvervoer Binnenvaart versneld, per 1 januari 1990, wordt ingevoerd en dat de evenredige vrachtverdeling zal blijven bestaan. Ook zal ge werkt worden aan het com merciëler maken van de schip- persbeurs. Komende maandag al, tij dens de vergadering van de In ternationale Transportraad in Luxemburg, zal de minister pleiten voor een internationale aanpak van de overcapaciteit in de binnenvaart. In ruil voor dat alles moeten de schippers de blokkade op heffen en de boycot van Gra naria op de beurzen eveneens opheffen. De woordvoerders van de actievoerende schippers reageerden vooralsnog weinig positief op de voorstellen van de minister. Vandaag zullen de voorstel len van Smit-Kroes schriftelijk worden overhandigd aan de schippers. Zaterdagmorgen wordt er verder gepraat in het stadhuis van Gorinchem. Daar zat de mimster ook gis termorgen om half tien met de schippers rond de tafel. Gister middag bracht zij onverwacht een bezoek aan de schepen op de Merwede. Op een bootje voer zij langs de blokkade om vervolgens aan boord van een van de binnenschepen verder te overleggen met de zes man sterke delegatie van actievoer ders. ZIE OOK STEM-COMMENTAAR Door 'Deetman uitgeklede studenten' beklommen de fon tein op het Haagse Binnenhof. - foto anp De politie kwam gistermiddag rond half drie voor het eerst in actie, op het moment dat een aantal demonstranten het ge bouw van de Tweede Kamer dreigde binnen te dringen. De ME moest daarna nog een enkele keer optreden tegen ac tievoerders die met stenen de ruiten van het Kamergebouw ingooiden. Acht studenten wer den aangehouden. Aan de de monstratie namen ongeveer tienduizend studenten deel. De studenten werden op het Malieveld aan het begin van de demonstratie onder meer toe gesproken door Maarten van Poelgeest, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Van Poelgeest voor spelde een golf van bezettings acties op universiteiten en ho gescholen in het najaar; dan moet de Tweede Kamer een be sluit nemen over het wetsvoor stel van Deetman om de aan vullende studiefinanciering bij banken onder te brengen. De I VANDAAG 4 KATERNEN MORGEN een grote kleurkaart van de Tour de France in De Stem, een houvast voor de vakantiegangers die Frankrijk aandoen in de maand juli en voor de wielerenthousiasten, die thuisblijven. SPEELTUINEN en attractieparken worden in versneld tempo veiliger. De ongezouten kritiek van de ANWB en van de stichting Consument en Veiligheid blijkt dus geholpen te hebben. Tot nu toe lopen jaarlijks 45.000 kinderen verwon dingen op bij gebruik van attracties en speeltoestellen, y VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK 'Aanpak werkloosheid faalt' ORANJE-spits Marco van Basten, met drie treffers in de EK-wedstrijd te gen Engeland de absolute uitblinker en morgen tegen Ier land zeker in de basis, blijft nuchter. In het trainingskamp van het Nederlands elftal vertelde de Utrechter in dienst bij AC Milan: „Tijd om te genieten is er haast niet bij dit kampioenschap. Het volgende karwei eist direct alle aandacht weer op". ZIE SPORT 1 EERST wisselende bewolking en later zonnige perioden. Maximum temperatuur 18-22, minimum 8-11 graden. Zwakke tot matige noorden- en later noordoosten wind. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Mobiele eenheid en politie te paard moes ten er gistermiddag in Den Haag aan te pas komen om te voorkomen dat de landelijke protestdemonstratie tegen de studiefinancieringsplannen van minister Deetman uit de hand liep. DEN HAAG (ANP) - De po litie is in de toekomst ver plicht het rijbewijs in te vorderen van een bestuur der wiens bloed meer dan 1,3 promille alcohol bevat. Hetzelfde geldt voor automobi listen die de verplichte adem analyse of bloedproef weige ren. Een wetsvoorstel met deze strekking is door minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat en haar collega Korthals Altes van justitie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit heeft het ministerie van justitie donderdag bekendge maakt. Behalve het recht op invor dering kan voortaan in af wachting van een berechting het rijbewijs worden ingehou den. De politie krijgt tevens de mogelijkheid het rijbewijs in te vorderen wanneer naar haar mening iemand de veiligheid van het verkeer 'ernstig in ge vaar' heeft gebracht. Is een rijbewijs ingevorderd dan dient het Openbaar Minis terie binnen tien dagen te be slissen over verdere inhouding. Dat is bij voorbeeld mogelijk wanneer het alcoholpromillage meer dan 1,8 bedraagt, of wan neer het vermoeden bestaat dat opnieuw een vergelijkbare overtreding wordt begaan, al dus het ministerie. UTRECHT (ANP) - Een onder zoekscommissie heeft donder dag vastgesteld, dat de botsing tussen een reizigerstrein en een goederentrein bij Rilland-Bath op 1 juni te wijten is aan de machinist van de reizigers trein. De machinst was één van de drie mensen die bij dit ongeluk om het leven kwamen. Bij het onderzoek zijn vol gens de Nederlandse Spoorwe gen geen gebreken ontdekt aan de werking van de remmen van de reizigerstrein en evenmin aan het functioneren van het seinstelsel. Dit heeft de commissie tot de conclusie gebracht dat de ma chinist van de reizigerstrein ten onrechte door een stopsein is gereden. (ADVERTENTIE) II i deze bon kunt u een nieuwe abonnee z Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden vrees bestaat dat dat voorne men er vooral toe zal leiden dat kinderen van minder draag krachtige ouders minder snel zullen gaan studeren. „In het najaar gaat het hoger onderwijs voor onbepaalde tijd plat. We zullen net zo lang door gaan met de bezettingen totdat het plan van Deetman hele maal van tafel is", aldus Van Poelgeest. „De grens is inmid dels bereikt. Als het zo door gaat, wordt het oorlog. Het ka binet moet daar niet te licht over denken". Een twingtal actievoerders nam gistermiddag bezit van de fontein op het Binnenhof om zich daar, bij wijze van protest en onder het motto 'Wij worden door Deetman uitgekleed', van hun kleding te ontdoen. Twee studenten uit Utrecht beklom men de gevel van de Ridder zaal om vandaar een enorm la ken met een spotprent van po litiek tekenaar Opland neer te laten. ZIE OOK BINNENLAND DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:.. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad- kwartaal per autom. afschrijving ad.....f69,95 Zodra de nieuwe abonnee hel abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1