Invasie van zeehonden voor Noorse kust Van den Broek lokte zelf enquête uit DOW JONES-ENDEX OP HOOGSTE PEIL NA CRISIS IN OKTOBER Telefonische warboel Diesel 2,4 ct goedkoper PON Chef-staf Witte Huis stapt op Merijntje Iraans complot tegen Egypte a7i 'AKANTIE 101140-13524. [Tel. 01150-17751. WOENSDAG 15 JUNI 1988 EEN MILJOEN STUKS ZORGEN VOOR REGELRECHTE NATUURRAMP Britse voetbal supporters maken naam volledig waar - foto anp bfker fotoanp Washington - De chef van KAMER GAAT AKKOORD MET ENQUÊTE PASPOORTENKWESTIE De strijd van Bette Midler NEW YORK (ANP/UCN) - De aandelenkoersen op de effectenbeurs van New York zijn dinsdag ruim gestegen. Droogte in VS kan nationale ramp worden Meer hervormers opgenomen in partijtop Polen Denemarken uitgeschakeld HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zonnig Cubaanse vliegbasis Zuid-Angola K A D 0 V traat 59 il. 01153-1238 2J-SZ Particuliere verhuizingen Alle soorten in- en externe verhuizingen i Bedrijfs- en orojectverhuizingen Vow binnen- en HOFSTEENG.E B. V. 1 buitenland hulst - oti4o-io63? ERKENDE l ERHUIZERS DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 OSLO (RTR) - Na de algen- plaag worden de Noorse kustwateren nu geteisterd door een invasie van zee honden. Volgens milieudes kundigen zijn honderddui zenden zeehonden op jacht naar voedsel uit de overbe- viste Barentszee en de Witte Zee naar de zee voor de Noorse kust getrokken, pe invasie heeft zulke vormen aangenomen dat milieudes kundigen van een 'natuur- ramp' spreken. 'Arl Inne Uqland van de uni versiteit van Oslo schatte het aantal zeehonden voor de kust op ongeveer één miljoen. „Zij veroorzaken daar meer schade en verstoren het natuurlijk evenwicht in veel grotere mate dan de recente algenplaag", zei hij. „Helaas kunnen we er wei nig aan doen". De Scandinavi sche kustwateren waren on langs bedekt door een 'deken' van groene algen die een groot deel van het leven in de zee vernietigde. De afgelopen elf jaar heeft Noorwegen in voorjaar en win ter zeehondeninvasies gekend maar nog niet eerder van een dergelijke omvang en zo laat in het jaar. De zeehonden, die twee meter lang kunnen wor den, eten de vissvooraad op en kunnen het ecologische even wicht verstoren. Een woord voerder van het Noorse minis terie van visserij sprak van een catastrofe voor de vissers, maar „we kunnen ze alleen compensatie aanbieden". In Noorwegen werden in de jaren '70 jaarlijks circa 400.000 zeehonden gedood, waardoor de zeehondebevolking onder Wall Street bloeit op DÜSSELDORF (ANP) - De beruchte Engelse voet balfans hebben gister avond bij aankomst in Düsseldorf hun naam al waargemaakt. De aankomst van drie- a vierhonderd hooligans le verde in het station en di recte omgeving grote glasschade op. Vervolgens zijn de supporters de bin nenstad ingetrokken. In de stad kwam het tot gevechten tussen Engelse en Westduitse supporters. Ongeveer 200 Westduitse fans werden door de En gelse fans bij het station opgewacht Volgens een woordvoer der van het gemeentever voerbedrijf duurden de gevechten ongeveer twin tig minuten en werd er aanzienlijke schade toe gebracht. Er zijn arresta ties verricht; het aantal werd niet bekend ge maakt. Voor vandaag wordt rekening gehouden met ernstige ordeversto ringen. ZIE SPORT 2 Z-Day Grote delen van Zuid-Hol land waren gistermorgen verstoken van telefoon. Vooral internationaal en bijzonder telefoonverkeer waren de dupe van het onge rief. Oorzaak was kortslui ting in een ondergrondse stroomkabel van het Rotter damse tramnet. Door de hitte raakte ook andere kabels in het ongerede. De PTT ver hielp het euvel met man en macht. Omstreeks vier uur waren alle interlokale tele foonkabels gerepareerd. Vol gens een woordvoerder van de PTT is die ene kabel niet belangrijk, aangezien het verkeer op die lijn via an dere lijnen is omgeleid. ROTTERDAM (ANP) - Dieselolie wordt met ingang van donderdag 2,4 cent per liter goedkoper. De meest voorko mende prijs aan de zelftankpomp wordt dan 82,4 cent per liter. De prijsverlaging is het gevolg van lagere noteringen van de gas- olie-soorten op de internationale produktenmarkt. De olieprijzen op de internationale vrije markt zijn dinsdag omhoog gegaan door het besluit van de OPEC om het produktie- niveau voor de tweede helft van dit jaar niet te veranderen. Hoe wel de uitkomst van het OPEC-beraad, dat dinsdag laat in de middag nog niet officieel was bevestigd, over het algemeen was verwacht, gingen de olieprijzen toch omhoog. Olie uit het Noord- zeeveld Brent voor directe levering steeg in prijs van 15,55 tot 15,85 dollar per vat (159 liter). De Amerikaanse West Texas Interme diate voor levering in juli ging omhoog van 16,45 tot 16,80 dollar per vat en Dubai-olie voor leering in juli steeg van 13,85 tot 14,15 dollar per vat. Oorzaak van de stijging was het meevallende handelstekort van de VS over april, dat ge corrigeerd voor seizoensbewe gingen met 9,9 miljard dollar kleiner was dan menigeen had verwacht en het kleinste was sinds december 1984. De koersstijging van de aan delen haalde de Dow Jones-in- dex op tot het hoogste peil sinds de beurscrisis van oktober vo rig jaar. Niet alleen het mee vallende handelstekort, maar ook de stijging van de dollar koers die daarvan het gevolg was zorgde voor de goede stem ming op de Newyorkse beurs. De omzet bereikte de 230 mil joen aandelen tegen omstreeks 126 miljoen op maandag. Van de verhandelde fondsen no teerden er 1094 hoger en 432 la ger. De Amsterdamse effecten beurs stond gisteren helemaal in het teken van de Ameri kaanse handelsbalanscijfers over april. Het Damrak nam net als in de andere financiële centra van de wereld een af wachtende houding aan, waar bij kleine verliezen de over hand hielden. De sterk meeval lende cijfers die vroeg in de middag bekend werden ge maakt, zorgden voor een ste vige stimulans en veel koersen stoven in de laatste uren flink omhoog. Door deze eindsprint, die een voorschot was op wat later in Wall Street zou gebeuren, kwa men de grote fondsen aan het eind van de dag op vaak gul dens hogere niveau's terecht. De koers van de Ameri kaanse dollar is gisteren op de Europese valutamarkten flink gestegen nadat in de loop van de middag onverwacht gun stige cijfers bekend werden over de Amerikaanse handels balans. Op de wisselmarkt in Amsterdam ging de koers met bijna 2,5 cent omhoog naar 1,96 gulden, het hoogste niveau sinds het begin van het jaar. Ook de effectenbeurzen rea geerden positief op de handels cijfers. In Amsterdam werd voor de de staf van het Witte Huis, Ho ward Baker, treedt om per soonlijke redenen af en wordt opgevolgd door zijn plaatsver vanger Kenneth Duberstein. Volgens Witte Huis-woord- v®?rder Marlin Fitzwater is de roden van Bakers vertrek de »ekte van zijn vrouw. Maar i m5 welingelichte kringen «i Washington zou Baker kan- ®oaat zijn voor het vice-presi- oentschap naast George Bush. „jWd Baker verving Do nald Regan als chef-staf op 27 r,.,„rtUar' !987, op het hoogte- daal Van ^et 'Irangate'-schan- Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) is er zelf de oorzaak van dat de Tweede Kamer in de paspoortkwestie het zware wa pen van de parlementaire enquête gaat hanteren. Zonder dat met zoveel woorden uit te spreken, heeft de Kamer gisteren besloten de bijzondere commissie die het onder zoek naar de gang van zaken rond het fraudebestendige paspoort doet, om te zetten in een parlementaire enquêtecom missie. Anders dan bij een bijzondere commissie zijn getuigen verplicht voor een enquêtecommissie te verschijnen. Bo vendien moeten zij hun verklaringen on der ede afleggen. Hoewel commissievoorzitter Hermans (WD) op geen enkele wijze wilde aan duiden bij wie de commissie totnutoe op weerstand is gestoten, bleek uit een uitge lekte brief van Van den Broek aan Her mans, dat het kabinet weinig zin heeft om van harte mee te werken aan het onder zoek. Voordat de commissie besloot enquête bevoegdheden te vragen, liet Van den Broek weten dat hij het gewenst acht het horen van ambtenaren tot een minimum te beperken. Bovendien wil hij niet dat ambtenaren in het openbaar worden ge hoord en deelde hij mee dat de verant woordelijke bewindslieden de gesprekken van de commissie met ambtenaren zullen bijwonen. Bij een onderzoek door een bijzondere commissie kan dat laatste. Ook minister Braks (Landbouw en Visserij) woonde in dertijd de gesprekken van de onderzoeks commissie visfraude met zijn ambtena ren zelf bij. De enquêtewet biedt getuigen de mogelijkheid zich van bijstand te voorzien. Hoewel dat in de toelichting op de wet niet met zoveel woorden wordt omschreven, wordt er in de praktijk toch vanuit gegaan dat dergelijke bijstand ge geven zal worden door professionele ad vocaten. Maar als Van den Broek erop staat zijn ambtenaren te vergezellen kan de enquêtecommissie hem dit niet verbie den. De GPV'er Schutte vroeg gistermiddag om openbaarmaking van de brief van Van den Broek. De minister, die tegen openbaarmaking geen bezwaar had, had uit voorzorg een exemplaar van de brief in een gesloten enveloppe bij de griffie van de Kamer laten bezorgen. Met de in structie dat de enveloppe pas geopend mocht worden als de Kamer om open baarmaking had verzocht CDA en WD verzetten zich echter te gen het verzoek van Schutte met de rede nering dat de brief onderdeel uitmaakt van het ondrzoek en dus ter sprake zal komen in het eindrapport van de commis sie. Alleen SGP en GPV spraken zich uit tegen het geven van enquêtebevoegdhe den aan de commissie. Al eerder hadden beide fracties bezwaar gemaakt tegen het houden van een onderzoek nu. Zij achten het wijzer het onderzoek pas te doen plaats hebben als duidelijk is geworden of KEP erin slaagt op 1 september het veel besproken paspoort af te leveren. Schutte herhaalde gisteren zijn vrees dat het on derzoek schade ondervindt door het feit dat het paspoort-beleid nog niet is afge rond. Omdat er grote financiële belangen voor de Staat op het spel kunnen staan als KEP niet aan de opdracht kan voldoen, zou van de enquêtecommissie wel eens te veel prudentie gevraagd kunnen worden en zou de openbaarheid ernstig onder druk kunnen komen te staan, zo vreest Schutte. Commissievoorzitter Hermans deelde die vrees niet.: „Wij zullen onze parlementaire plicht doen". ZIE OOK STEM-COMMENTAAR. I VANDAAG 2 KATERNEN controle werd gehouden. Toen de EG in 1982 de invoer van huiden van zeehondebaby's verbood stokte de vraag naar huiden, ten nadele van de ver werkende industrie. Noorwe gen mag nu jaarlijks in de Witte Zee 16.000 zeehonden do den en zou dit quotum graag verhogen om de overlast voor de Noorse vissers te beperken. De Sovjetunie geeft daar geen toestemming voor omdat vol gens Sovjetonderzoekers het aantal zeehonden terugloopt. Bette Midler speelt in de film 'The Rose', die de BRT zondag uitzendt, een zangeres die wordt opgejaagd door haar manager en uiteindelijk op het podium bezwijkt. Ook de carrière van Bette Midler zelf kent naast glo rieuze momenten opvallende diepte punten. De uitbundige zangeres-ac trice vocht een verbeten strijd met haar manager. ZIE GIDS 1 De Dow Jones-index van de dertig grote industriële fondsen steeg uiteindelijk met 25,07 punten tot 2124,47 punten, na in het eerste halfuur van de handel zelfs bijna veertig punten boven het slotpeil van maandag te hebben gezeten. dollar aan het begin van de middag een officiële midden koers vastgesteld van 1,9370 gulden, nauwelijks meer dan de 1,9360 gulden van maandag. Toen bekend werd dat het Amerikaanse handelstekort in april voor de tweede achter eenvolgende maand onder de tien miljard dollar is gebleven ging de dollarkoers onmiddel lijk scherp omhoog. De koers stijging werd kortstondig afge remd door dollarverkopen van de Bundesbank, maar bij het slot van de handel was de koers desondanks gestegen tot 1,9600 gulden. Dat was bijna 2,5 cent meer dan de slotkoers van 1,9360 gulden op maandag. In Londen, Parijs en Am sterdam trokken de aandelen koersen flink aan nadat de stemming eerder op de dag nauwelijks prijshoudend was geweest. WASHINGTON (AP) - Als er in de staten in het mid den van de Verenigde Sta ten niet snel regen valt, kan de aanhoudende droogte in dit gebied leiden tot een na tionale ramp. Dit heeft de Amerikaanse mi nister van landbouw Richard Lyng dinsdag voor de senaats commissie voor landbouw ver klaard. Volgens Lyng is het nog te vroeg om de volledige omvang van de schade die door de droogte wordt geleden te me ten, maar de kans dat de droogte tot een nationale ramp zal leiden is volgens hem zeker aanwezig. In een aantal gebieden kun nen de gewassen de droogte nog overleven door het water dat dieper in de bodem zit, en hier zouden een paar flinke buien voldoende zijn om de ge wassen te herstellen. IN de noordelijke staten is de droogte echter te hevig geweest, en de oogstverwachtingen zijn hier zeer pessimistisch. Vorige week heeft het minis ter van landbouw de ramingen voor de oogst van wintertarwe naar beneden bijgesteld tot 1,57 miljard bushel, drie procent minder dan de prognose van een maand daarvoor. WARSCHAU (RTR/DPA) - Het centrale comité van de Poolse communistische par tij heeft dinsdag meer her- vormingsgezinden benoemd in de top van de partij. De president van de Poolse centrale bank, Wladyslaw Ba- ka, economisch hervormer bij uitstek, werd lid van het polit- buro en tevens benoemd als een van de secretarissen van het centraal comité. Baka, tot 1985 minister van economische hervorming, ver vangt in beide organen Marian Wozniak, die sinds 1981 verant woordelijk was voor de econo mische koers van de partij. Italië en West- Duitsland gaan na twee rondes in groep 1 aan de leiding met drie punten. Ita lië versloeg Spanje met 1-0 door een treffer van Vialli, West- Duitsland had weinig moeite met het uitge bluste Denemar ken: 2-0 door treffers van Klinsmann en Thon. Door de tweede achtereenvol- neder- kan Dene marken een plaats bij de laatste vier wel vergeten. \4W i'/IL&m-tr m- Vreugde bij de Westduitsers Voller en Klinsmann na het eerste doelpunt in het duel tegen Dene marken. - fotoanp Spanje moet in de laatste wedstrijd winnen van West-Duits- land wil het zich plaatsen, Italië en het gastland hebben aan een gelijkspel genoeg. Het Nederlands elftal speelt vanmiddag om 17.15 uur de tweede wedstrijd in groep 2 tegen Engeland. De bondscoa- ches Rinus Michels en Bobby Robson hebben nog geen op stelling bekend gemaakt. Om 20.15 uur ontmoeten Ierland en de Sovjetunie elkaar. ZIE SPORT 1 en 2 Zonnig met enkele wolkenvelden. In de vroege ochtend kans op mistbanken. Wind matig uit richtingen tussen noord en oost. Maximum temperatuur 23-25, minimum 10-12 gra den. WASHINGTON (AP) - Cuba heeft in het zuiden van Angola een militaire vliegbasis aangelegd, zo blijkt uit Cubaanse berichten. Volgens functionarissen in Washington is de kans op een gewa pend treffen tussen Cubaanse en Zuidafrikaanse troepen hiermee vergroot. In het verleden hadden de Zuidafrikanen een groot overwicht in de lucht, dankzij vliegbases bij de Namibische plaatsen Oshakati en Rundu. De aanwezigheid van Cubaanse troepen nabij de grens met Na mibië heeft Zuidafrika vorige week genoopt reservisten op te roe pen. Volgens Zuidafrika zijn de Cubanen samen met Namibische guerrillastrijders verspreid over een front van 450 kilometer; de Angolese autoriteiten zeggen dat zij de Cubanen hebben gevraagd hun aanwezigheid te versterken, met het oog op verwachte aan vallen van Zuidafrika en de rechtse guerrillabeweging Unita. CAIRO (RTR) - De Egyptische staatsveiligheidsdienst heeft een door Iran gesteunde groep opgerold die van plan was de regering omver te werpen. Dit heeft het Egyptische persagentschap MENA dinsdag bericht. Eind mei zijn 19 leden van de groep gearresteerd en de justitie heeft aanhoudingsbevelen tegen nog tien personen uitgevaardigd, aldus MENA. De groep was een van een reeks cellen die door de Iraanse in lichtingendienst in verschillende Arabische landen zijn onderge bracht om moord- en bomaanslagen te plegen ter ontwrichting van de staat en uiteindelijke omverwerping van de regering. Enkele leden ervan hebben een bezoek aan Iran gebracht, om te worden vertrouwd gemaakt met wapens en explosieven. (ADVERTENTIE) I li i deze bon kunt u een nieuwe abonnee i Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer:f....» Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordl het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres; Postc.:Plaats:., handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr, 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1