Bedreigde Vlaamse Opera heeft dode in dienst VERZEKERAARS MOETEN LASTEN BETER VERDELEN Sparen mag weer van de fiscus. Reagan wandelt over het Rode Plein Twee verdachten van Liesbos-moord vrij J. S5VS?™**"" ™*»HïBS| K D Zeeuws-Vlaams ziekenhuisprotest VOOR ZO'IN PRUS WORDT TEEN SUPER ZOMER 9.98 Moord 'wegens de kick' vm Merijntje Burgerlijk Wetboek 150 jaar Koel OOK 27 GEPENSIONEERDEN IN BESTAND, DESONDANKS 140 ONTSLAGEN bE Dtecf"-: 1 KLEEDT V%e Qm -7IICTrR TILBURG (ANP) - Er dreigt een chaos bij ziekte kostenverzekeringen te ontstaan. Verzekeraar VZS in Tilburg waarschuwt collega-verzeke raars: ongelijke verdeling van de lasten wegwer ken of ten ondergaan in een chaotische toestand. De kostenverdeling beperkt zich nu nog tot de groep be jaarde verzekerden, die in 1986 een gedwongen overstap maakten van het ziekenfonds naar de particuliere markt. Aan een veel grotere groep 'overstappers', is nog geen aandacht geschonken. )e Verenigde Spaarbank doet meer. OVATIES VAN SCHRIJVERS EN STUDENTEN VOOR PRESIDENT VS Generatie vissen weg door algen WOENSDAG 1 JUNI 1988 HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Klaas de Vries (PvdA) nieuwe topman van VNG DE STEM Particuliere Alie soorten mnenn tftfERKENOE S VoMSS-r™'" HOFSTEENOE B V.I buitenland HULST 01140-1Q637 I X\ 4 DE STEM 28ste Jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 BRUSSEL - De internatio naal befaamde Opera van Vlaanderen, die volgens de Vlaamse gemeenschaps minister voor Cultuur Pa trick Dewael minstens één derde van haar personeel aan de deur moet zetten, heeft al jaren 27 gepensio neerden en een dode in dienst. Dat blijkt uit de opgave van het personeelsbestand die de Raad van Beheer van de opera heeft overgemaakt aan de vakbonden. Evenals Dewael wil ook het operabestuur, dat kampt met een tekort van nu al ruim 25 miljoen gulden, het perso neelsbestand tot grofweg 240 man terugbrengen. Volgens het bestuur komt dat neer op 140 man ontslagen, maar in dat bestand zitten 27 gepen sioneerden, onder wie de voormalig directeur van de opera in Antwerpen, en een overleden personeelslid De vakbonden, die vandaag voor het eerst in het nu al maanden slepende conflict met het operabestuur om de tafel gaan zitten, zijn woe dend. „Naar de oorzaak van de problemen bij de opera hoeven we niet langer te zoe ken. De laksheid van het be stuur kon niet duidelijker be wezen worden", aldus Roland de Clopper van de socialisti sche vakbond ACOD. Ook mi nister Dewael noemt de mis rekening „pijnlijk, maar ty perend voor het gebrek aan ernst waarmee de opera in het verleden bestuurd werd". Uit protest tegen de afslan king hoüdt het operaperso- neel de schouwburgen in Gent en Antwerpen al sinds begin mei bezet. Morgen wordt in Brussel een nationale protestmars voor de bedreigde opera ge houden. De Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen. - foto archief de stem Chaos ziektekosten dreigt In Terneuzen is gisteren luidruchtig actie gevoerd tegen het voorgenomen massa-ontslag van ziekenhuispersoneel na de isie van vier regionale ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Na overleg met de gezondheidsbonden gistermiddag is de irectie van de ziekenhuisgroep ten dele teruggekomen op het massa-ontslag. - foto de stem/cor j. de boer ZIE ZEELAND Veel verzekeringsmaatschap pijen zijn door de opheffing van het vrijwillige ziekenfonds in financiële problemen geko men, omdat ze 800.000 'over stappers' moesten verzekeren tegen een premie die hun wer kelijke kasten niet dekt. Het Zilveren Kruis bijvoorbeeld, de grootste ziektekostenverzeke raar in ons land, noteerde hier door vorig jaar een eenmalig exploitatietekort van 30 mil joen gulden. Ook het Zilveren Kruis heeft al gepleit voor een betere onderlinge lastenverde ling voor de particuliere ziek tekostenverzekeraars. De VZS heeft het, naar eigen zeggen door 'stringente kosten bewaking', vorig jaar nog wel goed gedaan: de maatschappij sloot het jaar af met een posi tief resultaat van 18,5 miljoen gulden, op een premie-omzet van 153 miljoen. Met 130.000 verzekerden hoort de VZS, een van de verzekeraars die zonder winstoogmerk werken, tot de middelgrote ziektekostenver zekeraars in ons land. Ondanks het eigen goede re sultaat over vorig jaar noemt de VZS het opheffen van de 'vrijwillige en bejaarden-zie kenfondsverzekering 'onzalig', 'funest'. De stelselwijziging waar deze opheffing uit voort kwam, heet in het jaarverslag 'een van de onverstandigste be slissingen, die ooit op het ter rein van de gezondheidszorg is genomen'. De VZS pleit voor meer soli dariteit in de particuliere ziek tekostenverzekeringen door uitbreiding van de bestaande onderlinge verevening. Volgens de verzekeraar kan de markt alleen zo de scheefgegroeide verhoudingen door de stelsel wijziging te boven komen. De financiële risico's van de zoge naamde standaard-pakketpolis bijvoorbeeld, moeten volgens de VZS meer uitgesmeerd wor den over de verschillende maatschappijen. De standaard-pakketpolis is bij de stelselwijziging in 1986 ingevoerd. Het is een polis die de verzekeraar iedere nieuwe particulier verzekerde moet aanbieden en waarvoor hij geen verzekerden mag weige ren. De premie voor dit pakket is volgens de VZS echter zo hoog, dat alleen mensen die niet voor een voordeliger polis in aanmerking komen bij een standaard-pakketpolis uitko men. loor de nieuwe fiscale regeling kunt u nu aanzienlijk méér lastingvrij sparen dan voorheen. De rentevrijstelling gaat voor alleenstaanden omhoog laar f. 1.000,- per jaar, voor een echtpaar naar f. 2.000,-, voor n echtpaar met één kind naar f. 2.500,- en voor een echtpaar net twee kinderen naarf. 3.000,-. Bovendien wordt de betaalde hypotheekrente niet meer eggestreept' tegen ontvangen spaarrente. Dit heeft plezierige evolgen. Bijvoorbeeld: Een gezin met twee kinderen en een eigen huis met hypo- heek, kan bij een rentestand van 5% voortaan tot f. 60.000,- elastingvrij sparen. En een uitgekiende spaarvorm maakt spa- en daarom extra aantrekkelijk. Als u door- ladert, kijk dan uit naar een vuurtoren: die wijst u ie weg naar maximaal profijt van de nieuwe fis- ale regeling. verenigde spaarbank Door Jo Wijnen MOSKOU - President Rea gan maakte gisteren geheel onverwacht een wandeling langs de Kremlin-muur en over het Rode Plein. Hij was vergezeld van partijleider Gorbatsjov, die zijn gast over de geschiedenis van het Kremlin vertelde. De wandeling was ingelast op verzoek van Reagan zelf en vond plaats onmiddellijk na het gesprek onder vier ogen, dat de beide leiders gisteren morgen hadden. Reagan sprak verschillende Sovjet-burgers aan en Gor batsjov nam zelfs een kind op de arm om dat aan 'Grootvader Reagan' voor te stellen. Toen de Amerikaanse president een groepje vrouwen ontmoette zei hij„Ik heb grote bewondering voor de vrouwen van Rusland. U bent zo moedig en u doet zo veel' voor de gehele samenle ving". Reagan begaf zich later naar het Huis van de Schrijvers voor een ontmoeting met schrijvers en kunstenaars. In een toe spraak legde Reagan het accent op de intellectuele vrijheid en de vrijheid van artistieke ex pressie. Na afloop kreeg hij een Op het Rode Plein stelt partijleider Gorbatsjov een klein kindje voor aan 'Grootvader Reagan'- fotoap staande ovatie. „Volgens mij heeft president Reagan een van de beste toespraken van zijn le ven gehouden", zei Fjodor Bur- latski van het invloedrijke blad 'De literaire Gazet'. Eén schrijver had kritiek op de Sovjet-toespraken. „De cul- (ADVERTENTIES) b Sr In de opera kun je altijd wel een dode gebruiken Krat A 24 flesjes SUPER pils van 12,29 voor Bel voor adressen 030-880391 tsL 222 HAMBURG (DPA) - De alg voor de Noorse en Deense kust heeft zich gisteren naar het hoorden uitgebreid, richting open zee en weg van de fjorden met hun viskwekerijen. Hierdoor is de eventuele dreiging voor de West- duitse en de Nederlandse kust afgewend, zegt het Hydrographisches Insti- tut in Hamburg. De giftige werking van de alg neemt af in minder zout water, zoals in de fjorden en de Oostzee. Maar voor de Zweedse westkust is een hele generatie vissen weg en mis schien is er een-gat geslagen van jaren, vrezen Zweedse biologen. De zeehondensterfte voor de Deense Noordzeekust, ten gevolge van longontsteking, houdt aan. Tot dinsdag wa ren ruim 300 doden dieren gevonden en nog 50 bij het Westduitse waddeneiland Sylt. Het door milieuvervui ling verzwakte immuunsys teem van de zeehonden is niet meer in staat zich te we ren tegen virussen. I VANDAAG 2 KATERNEN Op het breukvlak van het oude en het nieuwe Burger lijk Wetboek bestaat de oude wet 150 jaar. Het nieuwe recht is wat socialer dan het oude, maar de ver nieuwing veroorzaakt zeker geen breuk in de rechtsze kerheid. I ZIE ACHTERGROND Veel bewolking en nog een enkele bui. Wind matig uit westelijke richtingen. Maximum temperatuur 16 tot 18, mi nimum 6 tot 8 graden. Van onze verslaggever BREDA - De twee verdachten in de moordzaak van Sjef Delahaije (de zg. Liesbosmoord) zijn gisteren vrijgelaten. De raadkamer van de recht bank in Breda heeft de aange leverde bewijzen kennelijk te mager bevonden om de 39-ja- rige T.L. uit St. Willebrord en de 26-jarige F. M. uit Roosen daal nog langer vast te houden. Beiden hebben 12 dagen in voorarrest gezeten. De officier van justitie had gevraagd de beide verdachten nog eens 30 dagen vast te mo gen houden, maar de raadka mer heeft anders beslist. Officier van Justitie mr. Eland zei gisteren desgevraagd dat justitie van mening is dat er voldoende gronden aanwe zig waren voor verlenging van het voorarrest, dat was ten slotte ook gevorderd. Justitie gaat nu bekijken wat er verder gedaan moet worden, ook met het onderzoek. De officier van justitie kan in beroep gaan bij het hof tegen de vrijlating van verdachten, maar daarover is nog geen be slissing gevallen. Bredanaar Sjef Delahaije werd vorig jaar september dood gevonden aan de rand van het Liesbos in Breda. Hij was doodgeschoten. Het onderzoek is zeer moeizaam verlopen. Ruim acht maanden na de dood van Delahaije werden er twee verdachten aangehouden in Roosendaal. Zij zijn nu weer op vrije voeten. Beide verdachten hebben steeds ontkend iets met de moord of doodslag te maken te hebben gehad. DEN HAAG (ANP) - Het PvdA-Kamerlid Klaas de Vries (45) wordt hoofddirec teur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij volgt mr. E. L. Berg op, die is benoemd tot lid van de Raad van State. De Vries is momenteel nog voorzitter van de parlemen taire enquêtecommissie wo- ningbouwsubsidies. De Vries zat sinds 1973 voor de PvdA in de Tweede Kamer. Naast de bouwenquête kwam hij vooral in de publiciteit door zijn betoog over strijdigheid van het verdrag tussen Neder land en de VS over de plaatsing Klaas de Vries FOTO DE STEMUOHAN VAN GURP van kruisraketten met de Ne derlandse Grondwet. „Met zijn vertrek verliest de PvdA-fractie een zeer veelzij dig en deskundig collega", al dus fractievoorzitter Wim Kok. Klaas de Vries is het zoveelste fractielid van de PvdA dat de Kamer vroegtijdig verlaat. turele leiders van ons land pra ten als politici, de president van Amerika spreekt daaren tegen als een cultureel ge schoold man". Later op de dag sprak Rea gan een grote groep studenten van de Staatsuniversiteit van Moskou toe. In die toespraak legde de president de nadruk op het thema vrijheid en vrede. „Ik heb een simpele bood schap", aldus Reagan, „maar het is toch een van de belang rijkste dingen, die ik tijdens dit topbezoek heb te doen. Jullie vormen een generatie die leeft in een van de meest opwin dende en hoopvolle periodes in de Sovjetgeschiedenis", aldus Reagan. Later beantwoordde de president vragen van stu denten, tijdens welke hij zich te buiten ging aan tal van anec dotes en jeugdherinneringen. Toen Reagan de grote zaal van de Staatsuniversiteit verliet, kreeg hij andermaal een staande en langdurige ovatie. De president kreeg gisteren een telegram waarin een paar ouders van een pasgeboren kind aankondigden dat ze hun zoon Ron zullen noemen. ZIE OOK ACHTERGROND EN BUITENLAND ROTTERDAM (ANP) - De 40-jarige Rotterdamse ver pleegkundige G. Stilken- boom is op zondag 22 mei doelbewust om het leven gebracht, omdat een drietal jongens besloot 'wegens de kick' iemand de hersens in te slaan. Dat is gebleken uit nadere ver horen van de politie van drie verdachten in deze zaak, zo heeft een woordvoerder van de Rotterdamse politie dinsdag avond bekendgemaakt. Gedrieën zijn zij naar het Kralingse Bos gegaan om daar een willekeurig iemand wegens de sensatie de hersens in te slaan. Mevrouw Stilkenboom werd het slachtoffer, toen zij in de late avonduren door het bos fietste op weg van haar werk naar huis. (ADVERTENTIE) -W 1 |i li i deze bon kunt u een nieuwe abonnee i Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Adres:- Postc.:Plaats:.. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adJ2W0 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER O BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) i Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Bred JE HAD7KUNNEN LEZEN IN.'. '11 MWTI.O0»» OUT.. f

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1