PSY verovert Europacup via strafschoppen Goedkoop huis 'taboe' voor hoog inkomen ISTBANK Politie krijgt nieuwe regeling ongemakken CDA en PvdA 'beschermen' Gerrit Brokx Kerncentrales: 23 storingen in 1987 PLAN VAN STAATSSECRETARIS: Filipijnse Senaat keurt anti-kernwapenwet goed Merijntje )r bestond a lijk om ingskaart ui ïndabele n maar doo aaronder ngnaarginf enden dan dat simpel spaar- er hetzelfd at van de con daar vi miljoen hebben, ig stellen :weest die giros] rekening, •r een hoge kosteloze 01 - per ld zal moet jen onder- is-gratis, maa dieden. dat wij me intie niet ties een har maar dat eninghouder rider gebruik deren. En wi can ons grati bereikea m van dit ve beetje tijd e rijs dat men rech (gew.) reiskaartje faciliteiten van de Giropakket' waarin Gevangene op krukken aan de haal op en richten aan' KABINET GEEFT MEER GELD Relatie Sneeuwbal Grondwater bij Mol door lek radio-actief DEN HAAG - De deur van goedkope huurwonin gen blijft in de toekomst dicht voor mensen met hogere inkomens. GEEN HARD OORDEEL OVER OMSPRINGEN MET BOUWSUBSIDIES DONDERDAG 26 MEI 1988 Claudia Gardinale liever mysterieus Bedenkelijk spel rond wijn HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Kans op onweer STAATSSECRETARIS TEVREDEN Meldingssysteem Niet belangrijk K D DE STEM* Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de Kielnt]es"-njblieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM jgste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze sportredactie STUTTGART - In navolging van Feyen- oord en Ajax (in een alweer grijs verleden) heeft PSV als derde Nederlandse voetbal club de Europacup voor landskampioenen veroverd. De Eindhovense ploeg bereikte dat resultaat door Benfica te verslaan na strafschoppen (6-5), die noodzakelijk waren, doordat beide ploegen in de normale speeltijd en de verlenging niet scoorden. Nadat invaller Anton Janssen de zesde straf schop van PSV koel had benut, schoot de Portu gees Veloso te slap in, waardoor de bal een ge makkelijke prooi werd van doelman Hans van Breukelen. Met het behalen van de meestbegeerde Europa cup maakte PSV het drieluik vol. Eerder sleepte de formatie van Guus Hiddink de nationale titel en beker in de wacht. PSV evenaarde met zijn trilogie Ajax, dat in 1971 ook drie triomfen be reikte. Duidelijke aanspraken mocht PSV niet op de Europacup maken. De ploeg had wel meer kan sen dan de Portugezen - zo liet Vanenburg een drietal goede mogelijkheden onbenut - maar was niet veel sterker. De finale was niet van hoog niveau. Daarvoor wensten beide ploegen niet genoeg te riskeren. Het positieve resultaat van PSV heeft tot gevolg dat Nederland in het seizoen 1989-1990 drie clubs mag inschrijven voor het toernooi om de UEFA-beker. Dat zijn er nu twee. Op de daar voor geldende ranglijst van de UEFA had Ne derland nog een punt nodig voor een extra plaats. Het gelijke spel van PSV na het verstrij ken van de officiële speeltijd tegen Benfica (0-0) was voldoende. ZIE VERDER SPORT 1 Dolblije PSVers omhelzen hun doelman na het stoppen van de strafschop. Van onze verslaggever MAASTRICHT - Een 25-jarige gevangene uit het Maastrichtse Huis van Bewaring is gister middag ontsnapt na een bezoek aan een van de poliklinieken van het Maastrichtse zie kenhuis. De man, die behandeld werd aan een enkelband en daarom op krukken liep is tot nu toe spoor- De gedetineerde werd, be- Seleid door twee bewaar- van het Huis van Be- waring, door een auto van parketpolitie naar het Maastrichtse Academisch Ziekenhuis gebracht. Na de behandeling in de Polikliniek zou het drietal »k weer worden opgepikt door de parketpolitie. Joen de gevangene en de bewakers buiten kwamen, «as de auto echter nog "iet gearriveerd. Een van de bewakers jj'ig daarop weer naar tanen om telefonisch te «formeren waar de auto weef. Omdat de gevan- 8ene op krukken liep, wa- beide bewakers er op verdacht dat de tan zou proberen te ont- tappen. Dat deed hij tan. De man gooide de "taken neer en zette het "Peen lopen. In het Huis van Bewa- mg zat de gevangene een •taf uit wegens diefstal, 'i had nog tien maanden 'tadeboeg. ZWOLLE (ANP) - De ministers van Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altes (Justitie) hebben woensdag in Zwolle met de politiebonden overeenstemming bereikt over een inconveniëntenregeling voor onregelmatig en on aangenaam werk voor de politie, per 1 januari 1989. Minister Van Dijk verklaarde woensdagmorgen na het Hij werd ook bewaakt door krukken na het afrondend gesprek met de bonden in het Zwolse stad huis dat er voor deregeling meer geld beschikbaar is dan aanvankelijk de bedoeling was. Eerst wilden de bewindslie den er 270 miljoen gulden op jaarbasis voor uittrekken. De totaalkosten van de nieuwe re geling gaan nu 320 miljoen gul den bedragen. Dat is tien mil joen gulden meer dan er nu aan de inconveniëntenregeling wordt uitgegeven. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is onder meer dat deze een directe relatie legt tussen door het politiepersoneel als zodanig ervaren inconveniën- ten en de daarvoor toe te ken nen vergoeding, en voor een ongemak ook een duidelijk zichtbare vergoeding geeft. De te vergoeden inconve- niënten zijn onder andere het verrichten van onregelmatige dienst en overwerk, piket en inzet als lid van de mobiele eenheid. De voorgenomen bezuiniging op de inconveniëntenregeling en het toen nog dreigende ver lies van drieduizend arbeids plaatsen was voor de politie bonden in oktober 1987 aanlei ding voor de massale demon stratie van zo'n zestienduizend politiemensen. Het zogeheten sneeuwbaleffect (teruggave van overwerk in tijd, waardoor weer andere po litiemensen overwerk moesten verrichten) is in de nieuwe re geling teruggedrongen. De korpsen krijgen namelijk de financiële mogelijkheid om het overwerk tot tachtig pro cent met geld te vergoeden. De vakorganisaties zullen het overlegresultaat van woensdag eerst voorleggen aan de leden voordat in een volgend overleg, in juni, deze zaak kan worden afgedaan. Voorzitter Koffeman van de ACP zei Jk ge sprek met de ministers dat het nu behaalde resultaat het maximale haalbare is. De Nederlandse Politiebond zal alle 16.000 leden enquêteren. MOL - Het grondwater in de buurt van het Studiecen trum voor Kernenergie (SCK) in het Belgisch-Lim burgse Mol is radio-actief besmet als gevolg van een lek in een betonnen bak voor afvalwater. Dat is gebleken na een uitvoe rig onderzoek, dat werd inge steld na het ontdekken van het lek. In het betonnen reservoir wordt radioactief afvalwater opgevangen, afkomstig van la boratoria en installaties van het SCK. Volgens de nationale stra- lingsdienst gaat het om afval water met 'lagere radioactieve waarden'. De woordvoerder van het studiecentrum heeft laten weten dat de bevolking van Mol geen enkel risico loopt. Van onze Haagse redactie De gesubsidieerde, en daardoor stukken goedkopere hui zen, moeten minder makkelijk beschikbaar komen voor de beter betaalden. In een uitgelekte nota van staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) over de volkshuisvesting in de jaren negentig staat dat de overheid een reeks maatregelen wil ne men die de goedkopere huizen moeten 'beschermen'. Heerma wil bijvoorbeeld dat gemeenten na verloop van tijd mensen met hogere inkomens verbieden om goedkope huur huizen te betrekken. Ook wil de staatssecretaris dat verhuur ders het recht krijgen om wo ningen te ontruimen als de be woner te veel gaat verdienen. Het is overigens nog niet be kend waar die finannciële grenzen komen te liggen. De staatssecretaris neemt hier mee een harder standpunt in. Aamvankelijk wilde hij die steeds beter verdienenden wel in het huurhuis laten zitten, maar dan zou er een extra huurverhoging bij moeten ko men. Een andere plan van Heerma is om de overdrachtsbelasting bij het kopen van huizen, nu nog zes procent, te verlagen. Helemaal makkelijk maakt de staatssecretaris het aspirant kopers ook weer niet, want hij wii dan wel het huurwaarde forfait verhogen. Het ministerie van Finan ciën is het echter nog niet eens met die verlaging van de over drachtsbelasting en de verho ging van het huurwaardefor fait. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De ex-staats- secretaris van Volkshuis vesting en huidig burge meester van Tilburg, Brokx, mag van de Tweede Kamer ooit nog wel terugkeren in de landelijke politiek. Zijn door de parlementaire en quêtecommissie bouwsubsi- dies bekritiseerde beleid als bewindsman is voor CDA en PvdA niet erg genoeg ge weest. In het gisteren begonnen slot debat over de bouwenqête be schermden deze twee partijen op verschillende manieren de ex-bewindsman. Volgens het CDA was zijn soms onzorgvul dige manier van subsidiecon- tróle weliswaar in enkele ge vallen 'onverantwoord', maar niet 'onaanvaardbaar', zoals de WD nog steeds van mening is. Het CDA-kamerlid Van der Sanden vond bijvoorbeeld de De voorzitter van de enquêtecommissie, Klaas de Vries, overlegt een ontspannen ogende premier Lubbers. - fotoanp stempel 'omtoelaatbaar' die ex- minister Gruijters van de en quêtecommissie op zijn voor hoofd kreeg gedrukt een graadje erger. De PvdA wilde de ex-be- windsman politiek ook niet on deruithalen. Woordvoerder Castricum betreurde het dat Brokx niet als staatssecretaris bij het debat aanwezig kan zijn. CDA en PvdA vinden ook dat ministers en staatssecreta rissen niet zomaar op eigen houtje regels mogen interpre teren. De ex-minister van Volkshuisvesting vindt nog steeds dat dat mag. Ook pre mier Lubbers is van mening dat dit soms mogelijk moet zijn. WD-woordvoerder Bolke- stein werd door de Tweede Ka mer onder vuur genomen. Bol- kestein liet in een eerder debat over de bouwenquête weten dat ministers eerder dan nu ge- bruikelijk bij problemen moe ten aftreden. Bolkestein riep toen op tot een verandering van de cultuur. PvdA-woord- voerder Castricum: „De leer is sterk, maar het zitvlees mag er ook wezen. Van een werkelijke verandering in de bedoelde cultuur i$ voorlopig nog geen sprake," aldus de PvdA. Staatssectretaris Heerma (Volkshuisvesting) geeft van daag samen met premier Lub bers antwoord. MANILA (RTR/AFP) - De Filipijnse Senaat heeft woens dag een wet goedgekeurd die kernwapens in het land moet verbieden. Het besluit van de 24 leden tellende Senaat komt op het moment dat de Verenigde Staten en de Filipijnen onderhandelen over ver lenging van het huurcontract voor de Amerikaanse bases in de archipel. De wet verbiedt 'de ontwikkeling, de aanschaf, de produktie, het gebruik en de opslag van kernwapens op Filipijns grondbied, met inbegrip van de Amerikaanse militaire bases'. I VANDAAG 4 KATERNEN Al te sexy rollen heeft de Ita liaanse filmdiva Claudia Cardlna- le, inmiddels 49, steeds van de hand gewezen. „Ik heb altijd ge vonden dat een vrouw iets myste rieus moet hebben. Dat wordt in die films volkomen ontkend en daarom vind ik ze totaal oninte ressant." ZIE GIDS-1 Rond rode Bordeaux wijn wordt momenteel een bedenkelijk spel gespeeld. Onwaarhe den en verdraaiingen vertroebelen voor de consument een hel dere kijk op de zaak. De wijn en de consu ment hebben het in elk geval niet verdiend. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Vandaag een wisselende bewolking met at en toe zon en grote kans op onweer. De wind is overwegend zwak uit zui delijke richtingen. Onweersbuien kunnen vergezeld gaan van rukwinden. Max. 21-23, min. 11-13. DEN HAAG (ANP) - In de Nederlandse kerncentrales in Borssele en Dodewaard hebben zich vorig jaar 23 storingen voorgedaan. Dit blijkt uit de jaarlijkse rap portage over het functioneren van de centrales, die staatsse cretaris De Graaf van sociale zaken en werkgelegenheid woensdag aan de Tweede Ka mer heeft aangeboden. In een begeleidende brief concludeert de bewindsman dat geen van de storingen aan leiding vormde voor het treffen van bijzondere veiligheids maatregelen. Ook hadden de storingen geen nadelige gevol gen voor de omgeving. In 1987 is voor kernenergiecen trales in Nederland een herzien meldingssysteem voor storin gen van kracht geworden dat gebaseerd is op het Incident Reporting System (IRS) van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). In de kerncentrale van Bors sele traden vorig jaar acht sto ringen op. Twee daarvan wer den door de Kernfysische Dienst voldoende belangrijk geacht om gegevens daarover internationaal uit te wisselen met de OESO/NEA (Organisa tie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling/Nu cleair Energie Agentschap) te Parijs en de IAEA te Wenen. De eerste storing trad op in oktober 1987 en was het gevolg van een aardsluiting in de ma chinetransformator. Daarop viel de turbine uit, waardoor tevens de eigen bedrijf strans- formator buiten bedrijf werd gesteld. Overschakelen op voe ding uit het openbare net lukte niet, waardoor de noodstroom- voorziening in werking trad. De tweede storing deed zich voor in november 1987 en be trof het uitvallen van de tur bine tijdens de beproeving van de overtoerenbeveiliging. In de kerncentrale va'n Dode waard traden vorig jaar vijf tien storingen op. De Kernfysi- che Dienst achtte geen van deze storingen voldoende belangrijk om internationaal te melden. Tijdens alle gemelde storingen functioneerde het reactorbe veiligingssysteem van beide centrales goed, aldus de rap portage. In 1987 waren de centrales Borssele en Dodewaard respec tievelijk 75 procent en 85 pro cent van de tijd beschikbaar voor elektriciteitsproduktie. Het lagere percentage van Borssele is voornamelijk een gevolg van de verlengde splijt- stofwisselstop in 1987, toen werkzaamheden werden ver richt naar aanleiding van de aanbevelingen van het Opera tional Safety Review Team (OSART). (ADVERTENTIE) I Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. De wet verbiedt tevens vliegtuigen met kernwapens de toegang tot het luchtruim boven de Filipijnen. Ook zal oorlogsschepen die atoomwapens aan boord hebben de doorvaart in de Filipijnse wa teren ontzegd worden. De kapitein en de bemanning riskeren hiermee een.gevangenissstraf van maximaal dertig jaar. Een afzonderlijke wet over dit onderwerp wordt in het Huis van Afgevaardigden besproken. De Senaat en het Huis van Afge vaardigden moeten op basis hiervan nog een gemeenschappelijke versie overeenkomen, die aan president Corazon Aquino zal wor den voorgelegd ter ondertekening. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112, 4800 VB Breda 'TKUNNEN LEZEN M.. ncanTm^.mxnAHc/4

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1