brinkman in brief aan kamer over extra ster-inkomsten Deze aanbieding kunt u 't best meteen weer buiten zetten. Britse meesterspion Philby in Moskou overleden WD: Geen belasting over verhuur van kamers Even uit de drukte Merijntje Lech Walesa sluit nieuwe staking in Polen niet uit Ajax nekt Feyenoord PSV wint bekerfinale Straks goedkoper vliegen Zonnig flODIC? VRIJDAG 13 MEI 1988 [28stejaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE OP BUNA ALLE FRONTEN OMLAAG DEN HAAG (ANP) - De regering wil met extra inkomsten uit STER-reclame de omroepbijdrage verlagen. ig voor een afspraak grote drukte begint, dan volop gelegen- ïdacht aan uw auto Stoffelijke resten mens in Zeeuwse urn Vlissinger betrokken bij miljoenenfraude Uitbreiding Standpunt HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND K A D 0 wethouders van Aarden- dat het huisvuil niet zal op donderdag 12 mei lag), maar op vrijdag 13 jlleen in de kernen Aar- u Kruis en Draaibrug. r en wethouders voornoemd, feter, mr. E.F. Jongmans f J.M.W.H. Janssen M140-13524 aalseweg 58 m -mÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm. i®. fejar«MH2S hebben voor ^langstelling °Meintl0ii"-rubrloh 'pafwon®®' flevreeod" ll0t het „oor do hand. del er anel en yeei reacties komen. DE STEM pEN HAAG (ANP) - De WD-fractie in de Tweede Kamer heeft de regering gevraagd de inkomsten uit kamerverhuur vrij te stel len van inkomstenbelasting. Het betreft de zogenaamde in woning die de laatste jaren met sprongen achteruit is gegaan, enerzijds omdat veel mensen de extra inkomsten uit de ver huur van een kamer niet meer nodig hebben, anderzijds ook omdat een groot deel van de huurpenningen naar de fiscus gaan. Tijdens het debat over de wijziging van de individuele huursubsidie (IHS) drong WD-woordvoerder De Beer er bij staatssecretaris Heerma (huurbeleid) op aan alvast een voorschotje te nemen op de wijziging van het belastings telsel volgens de voorstellen van de commissie-Oort. De af trekpost zou aan een maximum gebonden kunnen worden, ter wijl voor verhuur van meer kamers of bij bedrijfsmatige verhuur er geen aftrekmoge lijkheden zouden zijn. Ook vroeg De Beer om een wijziging van de huurbescher- ming, die op dit moment zo ver gaat dat lastige huurders niet eruit gezet kunnen worden. Met de voorgestelde wijzi ging van de IHS bleken de re geringsfracties en de fracties van SGP en RPF geen moeite te hebben. Alleenstaande jon geren van 18 tot 23 jaar die voor de eerste keer individuele huursubsidie aanvragen gaan er 65 gulden per maand op ach teruit door toepassing van de alleenstaandentabel. Ook wordt de kwaliteitskorting aangescherpt om iemand een prikkel te geven een woning met een beter bij het inkomen passende huurprijs te gaan of blijven bewonen. De korting wordt zodanig aangepast dat vooral vanaf een huurniveau van ongeveer 500 gulden per maand een hogere eigen bijdrage wordt gevraagd van maximaal een tientje per maand. Voor huren beneden 500 gulden is dat maximum 5 gulden per maand. Het nu geldende kortings percentage van 40 procent voor huren boven 700 gulden zal in het tijdvak 1988/1989 worden verhoogd naar 50 procent, in 1990 naar 75 procent en vanaf 1 juli 1990 naar 100 procent. De maximum huurgrens om voor IHS in aanmerking te komen zal ook de komende jaren blij ven stijgen met de trendmatige huurverhoging. Per 1 juli 1990 wordt geen subsidie meer ver leend voor het bedrag dat ligt tussen de bevroren 700 gulden en de maximumhuurgrens. Voorts zal de huurgewen- ningsbijdrage vanaf 1 juli 1988 nog slechts gedurende eén jaar worden verstrekt. Met de voorgestelde maatre gelen zal ongeveer 80 procent van de ontvangers van IHS met een minimum inkomen een be drag van ten hoogste 10 gulden per maand minder subsidie ontvangen. 'Omroepbijdrage omlaag' Dit blijkt uit een brief die minister Brinkman van WVC aan de Tweede Kamer heeft gezonden. In zijn brief zegt Brinkman dat aan verdere uitbreiding van de Van onze verslaggever AARDENBURG - Een urn, die de Aardenburge- naar W. de Vriend in zijn tuin heeft opgegraven, blijkt de stoffelijke resten te bevatten van een vol wassene die aan het begin van onze jaartelling heeft geleefd. Dit wijst het onderzoek van de archeologische dienst in Amersfoort uit. Het gaat om een 11,5 centimeter hoog vaasje van een zogenaamd LOK- type in terre-nigra aarde werk. De deskundigen gaan ervan uit dat de urn ge maakt is tussen het laat ste kwart van de tweede eeuw en het eerste kwart van de derde eeuw. De urn werd gevonden nabij de vroegere castel- lumpoort waar in de Ro meinse tijd een weg van Brugge naar Aardenburg liep. De urn is inmiddels ge restaureerd en krijgt bin nenkort een plaatsje in het gemeentemuseum. Van onze verslaggever VLISSINGEN - De gemeen- I tepolitie van Vlissingen heeft deze week een grote fraudezaak weten oplossen. Het ging hierbij om een Vlis- singse handelsonderneming, toe in het buitenland 1,2 mil joen gulden aan goederen be stelde, maar nooit voor de ont vangen goederen betaalde. De eigenaar van het bedrijf, de 61- jarige Vlissinger A.C., alsmede vier medeplichtigen in deze zaak zijn aangehouden. De zaak kwam aan het rollen wen bij de politie in Vlissingen aangiften werd gedaan door vijftien bedrijven uit Duits- jand. Oostenrijk, Denemarken, Italië en Engeland. Hoezo, omroep bijdrage? STER-zendtijd (boven het hui dige wettelijke maximum) op den duur niet te ontkomen valt gezien de Europese ontwikke lingen. Voordat de bewinds man met een voorstel tot wets wijziging komt, wil hij echter eerst de opvattingen van de Tweede Kamer leren kennen. Daarbij zal voor hem 'een voor luisteraars en kijkers zoveel mogelijk ongestoorde pro gramma-opzet' zwaar wegen. De extra inkomsten die door uitbreiding van de STER-zend tijd zullen worden verkregen zullen, zolang de discussie met de kamer nog niet is afgerond, worden toegevoegd aan de al gemene reserve van de omroep. Bij de discussie over de be stemming van deze gelden, hoopt de regering dat de kamer zich zal vinden in het streven deze gelden onder meer te be stemmen voor een verlaging van de omroepbijdrage en een verhoging vsan het budget voor het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Omroepprodukties. Van de wettelijk beschikbare STER-zendtijd wordt momen teel rond 4,2 procent benut. In een eerdere aankondiging van de brief van Brinkman door premier Lubbers, werd door de omroepen positief gereageerd op een verhoging van het ma ximum. Daarbij speelde met name voor de geprofileerde omroepen echter de wens dat de extra inkomsten mede ge bruikt zouden worden voor een verhoging van de naar hun ge voel te lage uurbedragen voor de vervaardiging van televisie- produkties. Het huidige uurbe drag stelt de omroep niet in staat het aandeel produkt van eigen bodem te handhaven laat staan te versterken, zo wordt door omroepvoorzitters aange voerd. DEZE mensen genoten gisteren op hun wijze van het zon netje terwijl duizenden andere jazzliefhebbers op een bom volle Grote Markt in Breda het achttiende Oude Stijl Jazz Festival meevierden. Burgemeester drs. F. Feij van Breda verwelkomde daar gis termorgen de circa tachtig orkesten uit tien landen en de be zoekers die tot en met komende zondag van elkaar zullen ge nieten. Belangrijkste onderdelen van het Oude Stijl Jazz Festival zijn het internationaal concours waaraan veertien amateur orkesten meedoen, de grote avondconcerten in het Turfschip, de tocht op vrijdagavond langs 23 kroegen waar orkesten op treden en de kerkdienst zondagmorgen. Het festival wordt zondagmiddag afgesloten met de finale van het concours. - foto de stem johan van gurp (ADVERTENTIE) De ATV-omroepen (AVRO, TROS en Veronica) hopen dat verdere verhoging van de re clame-zendtijd de stap naar een duaal bestel (commerciële omroep naast publieke omroep) gemakkelijker zal maken. Wat betreft de hoogte van de om roepbijdrage heeft de omroep zich altijd op het standpunt ge steld dat deze best verhoogd kan worden, gezien het feit dat de omroepbijdrage in Neder land tot de laagste in Europa behoort. WARSCHAU (AP) - De leider van het Poolse verbo den vakverbond Solidariteit Lech Walesa heeft woens dag verklaard dat de ne- gendaagse staking op de scheepswerf van Gdansk is mislukt, omdat brede steun onder de bevolking ontbrak. Hij voegde daaraan toe dat de arbeiders opnieuw zullen sta ken wanneer dat nodig mocht blijken. Woensdag nam het Poolse parlement een wet aan waarin de regering speciale bevoegd heden krijgt om het economi sche hervormingsprogramma te bespoedigen. Dit houdt onder meer in dat de regering kan be sluiten tot scherpe prijsverho gingen. In de wet zijn ook be perkingen vastgelegd aan het stakingsrecht. Walesa verklaarde in de kerk St. Brygida vlakbij de Le- nin-scheepswerf in Gdansk, dat het einde van de staking 'onze kracht heeft laten zien maar ook onze hulpeloosheid. Op sommige momenten waren we verlamd, omdat we maar met zo weinig waren. Als er mensen zijn die denken dat we verloren hebben, dan is dat, omdat we geen solidariteit hadden van de arbeiders in het hele land'. Regeringswoordvoerder Jerzy Urban heeft verklaard dat het regeringsbeleid ten op zichte van de stakers positief en niet repressief zal zijn. Het werk op de Lenin-scheepswerf is donderdag weer volledig hervat, zo werd van officiële zijde meegedeeld. Philby op een archieffoto uit '55. - foto anp DE BRITSE meesterspion Harold 'Kim' Philby is woensdag op 76-jarige leef tijd in Moskou overleden. Het is niet bekendgemaakt waaraan Philby is overleden, maar vier maanden geleden verklaarde hij zelf in Moskou dat hij leed aan een hartkwaal. Philby heeft vanaf 1934 26 jaar voor de Russen gespio neerd en liep in 1963 over naar Moskou. Samen met drie colle ga's, Donald Maclean, Guy Burgess en Anthony Blunt, speelde hij de meest zorgvuldig bewaarde geheimen van Groot-Brittannië door aan het Kremlin. Ook de Verenigde Staten werden hier de dupe van: Philby wist van de topge heimen, die tussen de twee mo gendheden werden uitgewis seld. De meesterspion startte zijn activiteiten in 1934. Hij kreeg sympathie voor het commu nisme tijdens zijn studie aan de Cambridge Universiteit, net als zijn studiegenoten Maclean, Burgess en Blunt. Samen infil treerden zij tot in de top van de Britse inlichtingendienst in Moskou. Veel westerse agen ten, die daar werkten, konden door het viertal hun dood tege- moetzien. Philby zou in 1951 aan het hoofd komen te staan van de Britse inlichtingendienst, maar kwam in die periode voor het eerst onder verdenking te staan. Maclean en Burgess zochten hun heil al in Moskou en liepen over. Zij stierven eer der al in de Sovjetunie. Philby kon zijn spionage-ac- tiviteiten ondanks zijn ge dwongen ontslag in 1952 toch voortzetten. Hij kon in los dienstverband blijven werken voor M16, de Britse inlichtin gendienst. Uiteindelijk werd hij publie kelijk ontmaskerd als de ge vaarlijkste dubbelagent in de geschiedenis van Groot-Brit- tannië. Het schandaal werd in 1978 nog vergroot toen het be drog van zijn partner Blunt in de openbaarheid kwam. Blunt had voor het schandaal boven tafel kwam een ridderorde ont vangen en was adviseur van de koningin. In Moskou werd Harold 'Kim' Philby gehuldigd als een held en hij kreeg de Orde van Lenin en medailles van Honga rije, Bulgarije en Cuba. De enige westerse journalist die Philby heeft gesproken sinds hij in 1963 overliep naar Moskou, Philip Knightley, ver klaarde dat 'Kim' veel gehei men heeft meegenomen in zijn graf. Het belangrijkste daar van is wie hem als eerste heeft aangezocht te spioneren voor de Sovjetunie. Het vraaggesprek met Knightley vond afgelopen ja nuari plaats in Moskou. Philby zei daarin geen spijt te hebben van zijn loopbaan, behalve dan dat hij er persoonlijke vrienden door heeft verloren. (AP) I VANDAAG 4 KATERNEN HET verlies van Ajax tegen KV Mechelen in de finale van het Europacup ll-toernooi betekent dat Feyenoord ko mend seizoen verstoken is van Europacup-voetbal. PSV heeft de dubbel binnen. Na het landskampioenschap •eroverde de Einhovense club gisteren ook de nationale beker door in de finale Roda JC na verlenging met 3-2 te verslaan. ZIE PAGINA SPORT Goedkoper vliegen. Dat zit er in de nabije toekomst zeker in. Air Holland heeft samen met Transavia en Martin Air gezamenlijk voor jaren achtereen vliegtuigstoelen ge kocht. De prijzen voor de consument kunnen daardoor langere tijd niet omhoog en zelfs omlaag. VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK EERST nog zonnig, maar op het einde van de dag enkele wolkenvelden met mogelijk enkele lokale onweersbuien. Maximum 19-25 graden, minimum 9-12. Matige wind in het binnenland, een vrij krachtige langs de kust uit oostelijke richtingen met rukwinden. (ADVERTENTIES) Want daar voelen deze planten zich als een vis in het water. Wij hebben Afrikanen, Alyssum, Impatiëns, Verbena, Salvia's en Begonia's, allemaal maar f 12.50 per bak. Of houdt u meer van Geraniums? U krijgt er maar liefst vijf voor f 10.- U I Verkrijgbaar in alle AH-winkels met een bloemenafdeling Zolang de voorraad strekt 11 1 Met deze boa kunt u een nieuwe abonnee aan- melden DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats. Telefoon: Baak of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adƒ71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad...,ƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres; Postc.: Plaats:., handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1