Spaanse vecht om in Nederland te blijven Reparatie van veerboot wordt zeer dure klus s 25.- 1KENKAMER: DEETMAN HEEFT 'GEEN GREEP' OP SALARISSEN TOYOTA- EN SEAT-SHOW AUTOBEDRIJF VAN DORST hard stikke leuk Stakingen in Polen voorbij NIEUWE COMBINATIE WORDT VIJFDE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ Interpolis en Centraal Beheer praten opnieuw over fusie /erkiezingen )enemarken lossen niks op kopenhagen (RTR/ jpi) - De Deense minder- leidsregering van premier 'oul Schlüter heeft gisteren lij de vervroegde parle mentsverkiezingen zijn po litie van in totaal 70 zetels n de 179 zetels tellende Fol- keting weten vast te hou den. Sprundelse postduif in Arabië teruggevonden Merijntje WOENSDAG 11 MEI 1988 Miraculeuze winst Matthieu Hermans Specialisten in juridisch gevecht HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND DEN HAAG - Leerkrachten worden, in vergelij king met rijksambtenaren, slecht betaald. Zwaar bewolkt WINNERS GYMPEN FOOKS K D ,,KI«lny®8' In Do Stom. mdet ar zovoel bijzondere on - aanbiedingen In DE STEM 2g^te]aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 »an onze verslaggever LoERMOND - De verzeke- fingsgiganten Interpolis en fcentraal Beheer Verzeke- lingen praten opnieuw over Lmenwerking en een mo delij ke fusie. bh interpolis die vooral klan ten heeft in Zuid-Nederland berken 1.600 mensen, bij Cen- Beheer in Amersfoort fe.000. Eind 1986 stonden beide ver zekeringsmaatschappijen al op Lt punt om te fuseren. De fu- sie ketste toen af omdat de or ganisatiestructuur van beide maatschappijen te verschillend was. Beide maatschappijen zijn op dit moment echter druk be zig met een interne reorganisa tie die er toe zal leiden dat de organisatiestructuren van beide maatschappijen beter bij elkaar passen. Bij een fusie van Interpolis en Centraal Beheer zal de nieuwe maatschappij eén van de vijf grootste verze keringsmaatschappijen van Nederland worden. Woordvoerders van Centraal Beheer in Apeldoorn en Inter polis in Tilburg bevestigen dat beide maatschappijen weer rond de tafel zitten. Maar dat er op korte termijn een fusie op til is, wordt vooralsnog ont kend. Volgens een woordvoer der van Centraal Beheer is zijn maatschappij op dit moment met meerdere maatschappijen in gesprek.„Interpolis is daar eén van. Een fusie is natuurlijk wel begerenswaardig, zeker nu beide partijen door interne re organisatie beter op elkaar af gestemd zijn", aldus een woordvoerder van Centraal Beheer, die beweert dat er nog geen concrete fusieplannen. „Wij stellen ons afwachtend op en zien wel wat er gebeurt." Een zegsman van Interpolis benadrukt de goede contacten tussen beide partijen, maar zegt dat Interpolis ook regel matig met andere verzeke ringsmaatschappijen contact heeft. „Het gerucht dat er op korte termijn een fusie zit aan te komen, berust volgens mij op drijfzand", aldus de zegsman. Wel bevestigt de woordvoer der dat Interpolis uitbreidings plannen heeft. „Als in 1992 de grenzen in Europa wegvallen moet Interpolis een rol kunnen spelen in het internationaal verzekeringsverkeer. Daarvoor is uitbreiding noodzakelijk." De Dienstenbond FNV is nog niet op de hoogte van het op nieuw opgestarte overleg tus sen beide maatschappijen. „Het is voor ons een complete veras sing", aldus een woordvoerder. leerkracht slecht betaald Vergrote steun voor de uiterst- rechtse Vooruitgangspartij, die iro-Navo is maar als een bui- enbeenije in de politiek wordt leschouwd, lijkt de machtsba sis voor de zittende coalitie nog e versterken. Dit blijkt na tel ing van 62 procent van de uit- jebrachte sterpmen. De vier partijen die deelne- nen aan coalitieregering van schlüter wisten in totaal hun eteltal van 70, dat ze behaalde lij de verkiezingen vorig jaar, vast te houden. De winst van de uiterst-rechtse Vooruitgangs- lartij van anti-parlementariër ilogens Glistrup, van 9 naar 16 etels, vergrootte echter het to- ale rechtse parlementaire ilok. Schlüters eigen Conserva- ieve partij verloor drie zetels. Van onze verslaggever SPRUNDEL - De Sprundels duivenmel ker Piet van Ginneken heeft zijn doffer terug. De duif is in Saudiara- bië teruggevonden. Drie jaar geleden kwam de 'Vuile Blauwe', zoals Van Ginneken zijn duif noemde, niet terug van een grote wedvlucht van uit het Franse Moulin. De Vuile Blauwe was geringd, zoals alle wed- strijdduiven. Het ring- nummer is door een Sau- dische duivenclub doorge geven aan een Britse bond die de bond waar Van Ginneken bij is aangeslo ten, weer heeft ingelicht. „Het is een topduif, ge boren in 1981 en altijd één van de beste van 't hok geweest. Moulin is hier zevenhonderd kilometer vandaan en dat kon hij best aan. Maar hoe hij daar in het verre Arabië js belandt, daar kun je al teen maar naar gissen," aldus Van Ginneken. Zo'n harem in Arabië is ook net een duivetil Dat staat in een gisteren uitge komen rapport van de Alge mene Rekenkamer, de contro leur van de overheidsuitgaven. De Rekenkamer uit daarin fikse kritiek op minister Deet- man (Onderwijs). Die slaagt er niet in om greep te houden op de uitgaven voor het onder wijspersoneel. Deetman moet zich juist vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden voor een kran- te-interview, waarin hij zich scherp afzet tegen de afspraak uit het regeerakkoord dat mi nisters voor tegenvallers op hun eigen begroting (zoals meer-uitgaven voor onderwijs personeel) moeten opdraaien. Het rapport maakt verder duidelijk dat het onderwijsper soneel wat inkomen betreft als gevolg van allerlei veranderin gen in de salarisstructuur sinds 1980 is achtergebleven bij qua leeftijd, opleiding en geslacht vergelijkbare rijksambtena ren. KONING Beatrix oogstte gisteren grote waardering voor haar toespraak voor de beide Ka mers van het Canadese parlement in Ottawa tijdens de tweede dag van het staatsbezoek aan Canada. De koningin ging speciaal in op de problematiek van de Derde Wereldlanden en de milieu problemen in de wereld. fotocp ZIE OOK BUITENLAND (ADVERTENTIE) donderdag 12 mei (hemelvaartsdag) van 9.00-18.00 vrijdag 13 mei zaterdag 14 mei van 9.00-18.00 van 9.00-18.00 TEVENS KEUZE UIT RUIM 300 INRUILWAGENS met 5.000.- PRIJSVERLAGING Toyota: Stationsstraat 25 RIJEN Seat: Hoofdstraat 176 Te| 01612.3655 Door Paul de Schipper EEN SPAANS meisje wordt ziek in Nederland, een hersentumor. Maria Luisa woont hier al zestien jaar. Haar vader is van de eerste lichting gastarbei ders. Hij wil dat ze in Spanje ge opereerd wordt. Maria Luisa gaat, te ellendig om te protes teren. Complicaties houden haar enkele jaren vast in het land van haar ouders. Een maal terug in Nederland meldt ze zich bij haar oude baas. Dan steekt de Staat der Nederlanden een vinger om hoog: uw verblijfsvergunning is verlopen, het land uit! 'Overmacht' zegt Maria Luisa Vidal Santiago (29). Overmacht zeggen ook 1300 inwoners van Dordrecht, in clusief de gemeenteraad en burgemeester J. Noorland. „Ze heeft 21 jaar in Nederland gewoond, ze is volkomen Ne derlandse", vindt Ali Coen- raad. Ze is woordvoerster van een ijlings opgericht actieco mité en probeert de politiek en publieke opinie te mobili seren. De tijd dringt. Tot twee keer toe heeft Ma ria Luisa een beroep tegen haar dreigende uitwijzing verloren. Een procedure bij de Raad van State loopt nog. Hangende die zaak heeft haar raadsman, mr A. Fraanje via een kort geding om schorsing van de uitwijzing gevraagd. De uitspraak van dat kort ge ding is op 18 mei. Het verhaal van Maria Luisa begint in 1963. Met haar vader en moeder verhuist ze als vierjarig kind mee vanuit Sevilla naar Rotterdam. Haar vader krijgt werk bij de scheepswerf Van der Gies- sen-De Noord. Later wordt hij lasser bij de scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht. Het gezin verhuist mee. Maria Luisa komt eind ja ren '70 via een uitzendburau Maria Luisa en haar twee kinderen, Mary Loly (7) en Andres (4). - foto marcel bekken aan de slag bij de Philips- dochter Johan de Witt, pro ducent van afspeelappara tuur voor compact discs. In '79 wordt ze ziek. In het Rotter damse Dijkzigtziekenhuis ontdekken specialsten 'een moeilijke tumor' in de herse nen. Vader Santiago, inmid dels weer terug in Sevilla, be slist dat het beter is dat ope ratie in Spanje uit te voeren. V De familie kan haar dan op vangen. Zo geschiedde. In september '80 is Maria Luisa weer terug in Nederland. Het GAK keurt haar goed en ze mag voor halve dagen gaan werken. Na een paar dagen gaat het mis. Dan volgt een lange periode van ziekte. Haar ouders vangen haar weer op. In Spanje trouwt ze met een Peruaanse jongen. Na een moeilijke zwangerschap, veel spanningen en een periode van maagklachten komt ze in '85 terug naar Nederland. Van het GAK mag ze werken en ze kan weer bij de Philipsdoch- ter in Dordrecht terecht. Ze meldt zich bij de vreem delingenpolitie en daar blijkt dat haar vestigingsvergun ning is verlopen. En zo'n nieuwe gele kaart krijgt ze niet omdat de voorgaande niet, zoals het hoort, binnen negen maanden is verlengd. ZIE VERDER BINNENLAND V, I VANDAAG 4 KATERNEN In een scherpe bocht, op een kilometer van de finish, ging Matthieu Hermans gisteren tij dens de zestiende etappe van de Ronde van Spanje onder uit. Toch slaagde hij er nog in, in samenwerking met zijn ploeg maat Erwin Nijboer, de vier overige koplopers in te halen en op miraculeuze wijze zijn vijfde etappezege op te eisen. ZIE SPORT 1 DE medische specialisten lijken het geloof in de botte bijl, het voeren van acties, wat verloren en zijn terug bij het fijne ontleed mes van gesprek en juridisch gevecht. ZIE ACHTERGROND Van onze Haagse redactie Gemiddeld verdiende een leraar in 1985 tien procent minder dan een rijksambtenaar. In 1979 ontving een le raar gemiddeld vijf procent meer salaris. OVERWEGEND zwaar bewolkt met kans op enkele opkla ringen, 's middags kans op buien vergezeld van onweer. Min. 6-10, max. 14-20. Een zwakke en aan de kust matige wind uit noordelijke richtingen, draaiend naar het noord oosten. Donderdag zwaar bewolkt en regenachtig, vrijdag wisselvallig. In het weekeinde droog en zonnige perioden maar frisser, max. rond 17 graden. De Rekenkamer rekent in het rapport ook af met de ge dachte dat leraren beter in hun vrije tijd (kortere werkdagen) zouden zitten dan ambtenaren. In het rapport zet de Reken kamer verder grote vraagte kens bij de betrouwbaarheid van de ramingen van het mi nisterie van Onderwijs aan de hand waarvan de uitgaven voor personeelskosten worden begroot. Het ministerie bleek namelijk bij navraag door de Rekenkamer niet over be paalde financiële gegevens te beschikken. En daaronder moet de kwaliteit van de ramingen wel lijden, oordeelt de Reken kamer. De voorzitter van de Katho lieke Onderwijs Vakorganisa tie (KOV), C. van Overbeek, ziet zich door de uitkomst van het Rekenkamer-onderzoek gesterkt in zijn opvatting dat de salarisverhoudingen met de ambtenaren 'fors zijn scheefge groeid'. GDANSK (AP) - De arbeiders op de Leninwerf in Gdansk hebben gisteren een einde gemaakt aan de staking op voor stel van het stakingscomité. Daarmee kwam een einde aan alle stakingen in Polen. Een grote vlag van Solidariteit voor de poort van de scheepswerf werd na het bekendmaken van het nieuws weggehaald. De Poolse dissident Adam Michnik, een van de woordvoerders van de stakers, las een verklaring voor waarin stond: „We verla ten de scheepswerf niet met triomf maar wel met geheven hoofd." In de grote tractorenfabriek Ursus bij Warschau gaven arbei ders hun staking eerder gisteren al op. Maandag werden de onderhandelingen tussen de stakers en de werfdirectie in Gdansk afgebroken. Pogingen van een bemidde laar de bedrijfsleiding zover te krijgen om de gesprekken te her vatten mislukten. De staking in Gdansk was de laatste van een reeks van vijf. Op 25 april begon de eerste staking. Die in Gdansk begon op 2 mei. Eerder op de dag liet regeringswoordvoerder Jerzy Urban we ten dat de afwezigheid van verdere stakingen aantoont dat de 'protesterende arbeiders niet de steun hebben gevonden van de werkende klasse en de maatschappij De stakers eisten een maandelijkse loonsverhoging van 15.000 zloty's bovenop hun gemiddelde loon van 42.000 zloty's en toestem ming voor de heroprichting van een afdeling van Solidariteit op de werf en de aanstelling van eerder ontslagen Solidariteitleden. Van onze verslaggever VLISSINGEN - Een af doende reparatie van de veerboot Prinses Juliana wordt zo'n dure klus dat het provinciebestuur een ver hoging van de rijksbijdrage aan de veren heeft aange vraagd. Het herstel van de voetsteunen van de generatoren, die 'ver- moeidheidsscheuren' vertonen door de sterke trillingen, gaat minstens een miljoen gulden kosten, zo maakte de provincie gisteren bekend. Er is nog nader onderzoek nodig naar de schade, maar vast staat nu al dat het herstel een duur en tijdrovend karwei wordt. Het is nog onduidelijk of de dubbeldekker daarvoor uit de vaart moet worden geno men. Tijdens de gewone onder houdsbeurt begin dit jaar is vooral 's nachts gewerkt aan het toen al bekende euvel. Daarna kwam al snel aan het licht dat de voetsteunen de tril lingen nog altijd niet aankun nen. Omdat de kosten niet binnen de garantie vallen, vinden Ge deputeerde Staten dat het rijk ze maar als 'calamiteit' moet beschouwen. Als dat gebeurt vallen ze onder de rijksbij drage voor de veren en moet er ook rekening mee worden ge houden bij de vaststelling van die bijdrage na 1989. Gaat minister N. Smit-Kroes er niet mee akkoord, dan druk ken de reparatiekosten recht streeks op de exploitatie van de veren. Een provincie-woord voerder kon gisteren nog niet zeggen of dat ook zal leiden tot verhoging van de tarieven. „Er is eerst nader onderzoek no dig." De Provinciale Stoomboot Dienst is tot nu toe weinig ge lukkig geweest met de nieuwe dubbeldekker. Al kort na de in gebruikneming in 1986 open baarden zich allerlei kinder ziektes en moest de boot een tijd uit de vaart worden geno men. Ook daarna toonde het schip zich weinig 'bedrijfsze- ker'. (ADVERTENTIES) I n I»- Mil deze hon kun( u een nieuwe abonnee aa Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam:...., Adres: Postc.:Plaats: Telefoon Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1