iocialisten winnen Britse gemeenteraadsverkiezingen Politiek nog meer op Europa richten ,TEUN ARBEIDERS VOOR WALESA STERK GESLONKEN Chirac haalt tweede 'Greenpeace-agent' terug naar Frankrijk BUITENLAND ST.™ BUITENLAND ZATERDAG 7 ME11988 en 120 km/u is ïog beter, len kost in alle Jve boetes en isenlevens, eur RKER(STER) tel. 24000 Sterke groei luchtvaart Europa BONDSPRESIDENT VON WEISZACKER TIJDENS EUROPA CONGRES: GREENPEACE EN NIEUWZEELAND VERONTWAARDIGD OVER FRANSE STAP DRINK EEN CAPPUCCINO MET JE AMORE iFietsen NIEUWSOVERZICHT Filipijnen voeren doodstraf weer in Gandhi brengt een bezoek aan China IRA profiteert mogelijk van Europees geld Israël wijst Amerikaanse Palestijn uit Duitsland handhaaft nazi-sterilisatiewet T21 Jarie kan bij het bureau Voor- Ing Algemene Zaken geplaatst etreften in hoofdzaak: Ben van voorlichting, contacten met de burgerij, pontacten met publiciteits- lene ontwikkeling, onder meer middelbare schoolopleiding op gde taalbeheersing; het gebied van voorlichting btieve en contactuele eigen- leettijd, opleiding en ervaring, 4.115,- bruto per maand ite gebruikelijke rechtspositiere- toepassing. tie uisvestingsnota zal voor het ver inruimte medewerking worden ikt over stedelijke voorzieningen ig gelegen gemeente van ruim en over de functie kunnen even- worden ingewonnen bij de chet ireau (tel. 01608-24000, toestel deling Personeel en Organisatie, |heid van kandidaten genieten keur. itaties met uitvoerige inlichtin- jon, opleiding, ervaring en der- dagen na het verschijnen va meester en wethouders van 10.100, 4870 GA Etten-Leu' van vacaturenummer 88-20. |8n onze correspondent iONDEN - De Britse socia len waren gisteren in de tolken met hun zetelwinst n de gedeeltelijke gemeen- raadsverkiezingen van .geland, Schotland en tales, L hun vooruitgang kon niet prhelen dat in scherpe tegen- g met Labours verwach tingen de conservatieve rege ringspartij geen zware verlie zen had opgelopen. De echte verliezers van de verkiezingen van afgelopen donderdag zijn de sociale en li berale democraten en hun vroegere partners, de SDP-ërs van Dr.David Owen, die te genwoordig Owenisten worden genoemd. Labour mag zich verheugen over een netto-winst van meer dan honderd zetels in diverse gemeenteraden, waaronder en kele stedelijke die als zeer be langrijk worden beschouwd. Toch zijn de socialisten er ner gens in geslaagd het numerieke overwicht te bereiken. De conservatieven van hun kant zijn veel minder gehavend uit de slag gekomen dan vóór deze verkiezingen werd ver wacht. Politieke waarnemers hadden voorspeld dat de kie zers een verpletterend oordeel zouden vellen over Thatchers nieuwe gemeenschapsbelas ting, die iedere Brit zal moeten betalen 'enkel en alleen omdat hij leeft' (aldus de socialisten), haar geleidelijke afbraak van het oude systeem van sociale voorzieningen en haar con troversiële hervorming van de alsmaar verslechterende ge zondheidszorg. Maar de verkiezingen zijn helemaal anders uitgekomen. Thatchers partij behaalde zelfs de volstrekte meerderheid in zeven belangrijke stedelijke gemeenteraden, waaronder Bath, St. Albans en Eastbour ne. De sociaal-democraten wa ren daar telkens de grootste verliezers. In Schotland boekten de na tionalisten een winst van 50 ze tels, bij een verlies van 7. De sociale en liberale democraten verloren bijna 60 zetels. De Owenisten zijn uit de strijd ge komen met een aanwinst van 2 zetels en een verlies van 15. Volgens de gewezen liberale leider David Steel, wiens partij gefuseerd is met het leeuwe- deel van de vroegere sociaal democraten, heeft de partij van Dr.David Owen voortaan niets meer te betekenen. ituatie in Gdansk precair fARSCHAU (RTR/ AFP/DPA) - De situatie van stakende Poolse arbeiders op de Lenin- jieepswerven in Gdansk is vrijdag een stuk echter geworden. steun voor leider Lech Walesa van de verboden vak- "reniging Solidariteit slonk volgens bronnen met de elft van de rond 3.000 stakers. Poolse politie verbood de fabrieken in Nowa Huta, bij jnvoer van levensmiddelen Krakow in het zuiden van het or de stakers en de Poolse rk beëindigde zijn bemidde- igspogingen in Gdansk en bij staalfabrieken Nowa Huta. jt Vaticaan is toenemend be- rgd over de toestand in Po li Volgens bronnen bij de sta- heeft ongeveer de helft de 3.000 arbeiders die don- "rdag nog met Walesa de be tting uitvoerden, de Lenin- irven verlaten. Kennelijk n ze weggeslipt door of over kken na de voortdurende uk van de bedrijfsleiding, de itoriteiten en de politie om ji eind te maken aan de vijf igen oude staking en naar nis te gaan. Volgens de bron- in leken de vertrokken sta irs ook beïnvloed door de irde houding van de regering het gebrek aan steun onder bevolking in het land. Pogingen van activisten van ilidariteit om deze week sym- ithie-stakingen te organise- n in de haven van Gdansk, in nabijgelegen scheeps-repa- tieweri en de Parijse Com- une-werf in het naburige iynia liepen op niets uit, al- is de bronnen. Stakingsleider Lech Walesa schuldigde de Poolse rege- ng ervan te hebben gekozen lor een gewelddadige oplos van het arbeidsconflict, ij zei dat alleen een dialoog n ware sociale vrede in het nd kan brengen. In een ver- aring hekelde Walesa partij- ider Jaruzelski voor het ge- uik van geweld bij het bre in van de staking bij de staal- land. Het Poolse episcopaat heeft vrijdag in Warschau officieel aangekondigd dat de onder haar auspiciën gepleegde twee bemiddelingspogingen zijn mislukt om een oplossing te vinden voor de stakingsacties in Nowa Huta en in Gdansk. In het Vaticaan groeit de be zorgdheid over de toestand in Polen. De aartsbisschop van Krakow, kardinaal Franciszek Macharski, stelde vrijdag paus Johannes Paulus II op de hoogte van het mislukken van de bemiddelingspoging van ka tholieke leken. Hoge Poolse geestelijken werden door het blad 'La Repubblica' in Rome aangehaald dat het geweldda dige optreden van de politie in Polen 'precies het tegendeel is van datgene wat de paus dins dag in zijn toespraak hoopte, toen hij vroeg om democratie en vrijheid voor het Poolse volk'. Volgens de voormalige Ame rikaanse ambassadeur in War schau heeft de Poolse regering voornamelijk getracht de be volking te misleiden toen ze verklaarde dat de katholieke kerk kon bemiddelen bij de ar beidsonrust. „Ik ben bang dat de verzoenende buiging naar de katholieke kerk slechts een fagade is, het is gewoon een poging de mensen te misleiden te gaan denken dat de Poolse regering bereid is enige vorm van bemiddeling te aanvaar den", verklaarde oud-ambas sadeur Richard Davies. lEen staker wordt bij de werf in Gdansk hardhandig ver- Werd. fotoap ÏST-BERLIJN (RTR) - et vervoer door de lucht in wopa zal in de periode tot w sterk groeien en de ichtvaart zal in steeds gro- r rnate bijdragen aan de roet van de economie van uropa. i' heeft Heinz Ruhnau, top- de Westduitse lucht- lartmaatschappij Lufthansa, ijaag gezegd op de jaarver- 'uenng van de AEA, de Asso- van Europese lucht- aartmaatschappijen. e omzet in de Europese aropese luchtvaart bedraagt het ogenblik omgerekend .miljard gulden per jaar. ™nau voorziet een groei atvan van zeventig a tachtig ocent in het tijdvak tot aan einde van deze eeuw. een onderzoek van de at haar voren gekomen jLde Europese luchtvaart- 'aatschappijen met elkaar Bondspresident Von Weizaacker (rechts) samen met prinses Margriet en Enrique Baron Crespo, voorzitter van de interna tionale Europese Beweging. - fotoanp Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De politiek zal zich nog meer dan voor heen op Europa moeten richten. Europa heeft Euro peanen nodig, democratie en perspectief. We zullen de gevolgen van de derde industriële revolu tie moeten leren beheersen, de verandering van structu ren meester moeten worden en de werkloosheid moeten overwinnen. Met die woorden opende giste ren Bondspresident Richard von Weiszacker het tweede Europa Congres in Den Haag. Het eerste Congres kwam pre cies veertig jaar geleden even eens in Den Haag bijeen. Het gaf de belangrijkste impuls tot de Europese Gemeenschap. Vandaag wordt het Congres besloten door het Franse staatshoofd, president Mitter rand. De Bondspresident verweet zonder namen te noemen alle verantwoordelijke regeringen dat zij het Europees Parlement, dat volgend jaar voor de derde maal rechtstreeks wordt geko zen, onvoldoende bevoegdhe den hebben gegeven. „Een Europese Unie, die de demo cratische waarden in de wereld ■wil beschermen, kan geen ge noegen nemen met een parle ment welks bevoegdheden een parlement niet waardig zijn." Von Weiszacker bepleitte ook groter aandacht voor het tot Europeanen maken van de jeugd. „Men wordt geen Europeaan uit slechts overtuiging, maar vooral door ervaring en kennis van de pluriformiteit van Europa. Jonge mensen die Europese ervaring en kennis willen opdoen moeten nog im mer ten strijde trekken tegen nationale onderwijssystemen. Slechts één procent van onze jongeren in de twaalf EG-lan- den studeert buiten de eigen landsgrenzen. Taalbarrières en nationaal egoïsme blokkeren de weg naar de toekomst. Het opdoen van Europese ervaring zou onderdeel moeten zijn van elke opleiding in de lidstaten. Op ons kontinent kan uiteinde lijk niemand een goed vader lander zijn die niet tegelijk Europeaan is." De Bondspresident sprak zich uit voor grotere samen werking tussen Oost en West. „We moeten gezamenlijk de kracht vinden om systemen te overwinnen. Waar in Europa geen vrije democratieën be staan, leven mensen die zoals wij Europeanen zijn. Ook al kunnen zij in het openbaar niet meepraten, ze letten wel dege lijk op ons. Wij mogen hen niet het gevoel geven dat wij tevre den zijn omdat wij in vrijheid leven en wij alleen voor ons ge red hebben en beschermen wat ons in Europa lief en duur is. Onze vrijheid is een verant woordelijkheid voor heel Euro pa. PARIJS - Jacques Chirac zet alles op alles op zijn elekto- rale achterstand op Frangois Mitterrand in te halen. En kele uren voor de tweede verkiezingsronde om het presi dentschap heeft de premier-kandidaat besloten de Franse geheim agente Dominique Prieur naar huis te halen. ruim 360.000 mensen in dienst hebben en dat de maatschap pijen voor nog eens 1,9 miljoen arbeidsplaatsen zorgen in de toeleverende sector. (ADVERTENTIE) Ook cafetaria's zeggen: uit goed voor u. Ze horen bij de 37.000 horeca-bedrijven die u graag verwelkomen. Stap er eens binnen en trakteer u zelf of een ander. Ze zat een drie-jarige straf uit op het Franse eilandje Hao, wegens betrokkenheid bij de aanslag op het Greenpeace- schip 'Rainbow Warrior' in de haven van het Nieuwzeelandse Auckland, in juli 1985. Me vrouw Prieur kwam gister nacht in Parijs aan. Greenpeace heeft 'met verba zing en verontwaardiging ken nis genomen van de vrijlating' van Prieur. De organisatie wijst er op dat bij de aanslag in de haven van Auckland, in juli 1985, de Nederlandse fotograaf Fernando Pereira om het leven was gekomen. Zij heeft ophel dering geëist van minister van buitenlandse zaken Hans van den Broek. Ook de Nieuwzeelandse pre mier David Lange, volgens wie kapitein Prieur nog ruim een jaar op het Franse atol moest doorbrengen, heeft woedend op het besluit van Parijs gerea geerd. Het vertrek is een 'dui delijke inbreuk van Parijs op het internationale recht', aldus de premier. Prieur (38) werd in 1985 sa men met een andere agent, Alain Mafart, in Nieuwzeeland veroordeeld tot tien jaar ge vangenisstraf. Na bemiddeling van de Verenigde Naties werd deze straf later omgezet in een verblijf van drie jaar op het Franse eilandje Hao in de Stille Zuidzee. Lange zei de VN op de hoogte te hebben gebracht en kondigde aan de zaak na de verkiezingen in Frankrijk, aanstaande zondag, bij de Franse regering aan de orde te zullen stellen. Volgens welingelicht bron in Parijs is Prieur, die samen met haar echtgenoot op Hao ver bleef, teruggekeerd omdat zij in verwachting is. Niemand in Parijs twijfelt aan het elekto- rale karakter van de plotse linge terugkeer. Jacques Chi rac zou zo hopen twee vliegen in één klap te slaan. Enerzijds streelt hij de nationale gevoe- Dominique Prieur, kort na haar arrestatie. fotoanp lens van veel Fransen voor wie Prier en Mafart dappere pa triotten zijn en anderzijds haalt hij de vlak voor de ver kiezingen de sombere Green peace-affaire weer boven wa ter. President Mitterrand zou vooraf van de aanslag op de hoogte zijn gesteld. De conservatieve premier Jacques Chirac, die zondag zal trachten de plaats in te nemen van de socialistische president kandidaat Frangois Mitter rand, sloeg donderdag een spectaculaire dubbele slag toen drie Franse gijzelaars terug keerden naar Frankrijk na drie jaar gevangenschap in Libanon en ook een einde werd gemaakt aan een gijzlingsactie op Nieuwcaledonië. Volgens de opiniepeilingen wordt Mitter rand herkozen. Chiracs per soonlijke imago zou de afgelo pen dagen weliswaar zijn op gevijzeld, maar dat zal volgens de commentaren toch niet ge noeg zijn om de achterstand op Mitterrand in te halen. De Nederlandse regering heeft geen bemoeienis bij de zaak en levert derhalve ook geen commentaar op de vrijla ting en terugkeer van Prieur naar Frankrijk, zo deelde een woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandse Zaken in Den Haag desgevraagd mee. De Nederlandse juridische advi seur mr. Adriaan Bos is in april weliswaar een dag op Hao ge weest, maar ook dat gebeurde zonder enige bemoeinis van de Nederlandse regering, aldus het ministerie. Bos ging per soonlijk in op een verzoek van Nieuwzeeland en Frankrijk, de twee enige partijen bij de zaak, die het advies wilden van een derde onafhankelijke partij. oedendag, V ~W*dit is het A 4} automatisch ajnwrordapparaat van het Europees Parlement. Onze diensten zijn op dit moment niet aanwezig. Na de pieptoon kunt u... In de Tweede Ka mer in Nederland zal het niet snel gebeu ren dat iemand die naar een Kamerlid op zoek is, ook onder kantoortijd al bij het ant woordapparaat blijft steken. Maar in Europa gebeurt het nogal eens dat de democratie er gewoon een paar dagen niet is. De 518 Europarlementariërs, die afwisselend in Straatsburg, Luxemburg en Brussel vergade ren, zijn zoveel tijd kwijt met reizen van het ene naar het an dere vergaderoord, dat ze alleen daardoor al moeilijk bereikbaar zijn. Tel daar nog bij op dat sommigen vele honderden kilo meters moeten vliegen of treinen om af en toe een paar dagen bij vrouw en kinderen te zijn, en dat er van tijd tot tijd ook nog wat werkbezoeken moeten wor den afgelegd en vergaderingen moeten worden bezocht, en het is duidelijk waarom de parle mentariërs, die overigens zelf graag genoeg in de krant willen, noodgedwongen nogal eens niet thuis geven. Voor mensen die gekozen ver tegenwoordigers van het ver enigde Europa iets willen vra gen, kan dat knap lastig zijn. Zo is de Brusselse correspondent van deze krant nu op de kop af anderhalve week bezig om de Westduitse sociaal-democraat Dieter Rogalla aan de lijn te krijgen. De man schijnt er een gewoonte van te maken af en toe op zijn fiets te stappen voor een tochtje van zo'n 1800 kilo meter, uit protest tegen het feit dat de EG zo tergend langzaam haar binnengrenzen afbreekt. Van twee doorgaans goed-ge- ïnformeerde ambtenaren weet ik dat Rogalla nog leeft, althans een paar dagen geleden nog, maar op de vijf briefjes die op zijn bureau in Brussel liggen met het verzoek om terug te bellen heeft hij nog niet gereageerd. Bij de SPD in Bonn zijn ze zó druk bezig de Bondsregering ten val te brengen, dat ook daar de in komende gesprekken aan een antwoordapparaat worden over gelaten. Privénummers worden maar mondjesmaat verstrekt, en hebben bovendien weinig zin, omdat veel Europese volksverte genwoordigers hun echtgenoot ongeveer even vaak zien als hun kiezers. Vrijwel nooit dus. De slechte bereikbaarheid van de Europarlementariërs, waarvan de meesten het ook nog eens vertikken om een pieper op zak te steken, steekt schril af te gen de bedragen die de EG op tafel legt om de Europese sa- menwerking meer bekendheid te geven. Exclusief personeelskos ten is dat zo'n 200 miljoen gul den per jaar. Dat geld is overi gens niet allemaal voor het Europees Parlement bestemd. Ook de andere Europese be stuursorganen, de Raad van Mi nisters en de Europese Commis si e, moeten er hun voorlich tingsbeleid van bekostigen. Maar ook daar zijn informatie en informanten niet altijd even toegankelijk. Zo is er niemand die kan uit leggen waarom het dik een half jaar moet duren voordat ant woorden van de Commissie op parlementaire vragen beschik baar zijn, en dan nóg maar in één taal. De Commissie zelf heeft voor haar voorlichting ze ventien woordvoerders met elk ongeveer het jaarinkomen van Lubbers in dienst, maar een tweede secretaresse voor de perszaal ontbreekt. Dat bete kent dat die zaal tussen de mid dag voor de ongeveer 250 Euro pese journalisten die in Brussel werken op slot gaat. En dat twee uur lang, want EG-ambtenaren werken hun boterhammetjes in ongeveer hetzelfde tempo naar binnen als waarin hun bazen de gemeenschappelijke markt tot stand brengen. Intussen schijnt Dieter Ro galla, wie het ook allemaal niet snel genoeg gaat, al fietsen te zijn. Mocht iemand hem de ko mende twee weken per ongeluk tegenkomen, dan hou ik mij aanbevolen. MANILA (DPA) - Het Filipijnse huis van afgevaardigden heeft een wetsontwerp aangenomen dat de doodstraf stelt op zware misdaden. De wet treedt twee maanden na de publikatie ervan in de staatscourant in werking. Politieke waarnemers in Manila beschouwen de herinvoering van de doodstraf als een aanvullende maatregel om de golf van geweld en aanslagen op de Filipijnen te breken. NEW DELHI (IPS) - De definitieve dooi in de betrekkingen tussen China en India lijkt nog slechts een kwestie van tijd nu premier Rajiv Gandhi een officieel bezoek zal brengen aan Pe king. In New Delhi is officieel bevestigd dat Gandhi gaat, er is alleen geen datum genoemd. Gandhi zelf had de afgelopen dagen al enkele keren gezegd een flinke verbetering van de betrekkingen met China na te stre ven. De twee landen waren in 1962 in oorlog met elkaar. Na een toenadering aan het eind van de jaren zeventig begon in 1981 een reeks besprekingen over grensgeschillen. De achtste is no vember vorig jaar gehouden, maar beide partijen kwamen geen stap dichter bij een akkoord. BRUSSEL (ANP) - Frans Andriessen, de Europese landbouw commissaris, acht het niet geheel uitgesloten dat frauduleus verkregen Europese landbouwsubsidies in het verleden zijn te rechtgekomen bij het verboden Ierse republikeinse leger IRA. Hij heeft dat meegedeeld in antwoord op schriftelijke vragen van het Nederlandse lid van het Europees parlement, Alman Metten. Die stelde zijn vragen overigens al twee jaar geleden, en wel naar aanleiding van het in het Verenigd Koninkrijk verschenen boek 'The financing of Terror'. James Adams, de auteur van dat boek, stelde daarin dat de EG, via de subsidië ring van de landbouw, ongewild het IRA financieel zou steu nen. Twee jaar na het stellen van die vraag heeft landbouw commissaris Andriessen geantwoord 'dat niet geheel kan wor den uitgesloten' dat uit fraude met het Europese landbouw fonds verkregen geld terecht is gekomen bij de IRA. JERUZALEM (RTR/AFP/UPI) - De Israëlische premier, Yitz hak Shamir, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de uit wijzing gelast van de Amerikaanse Palestijn Mubarak Awad. Dit is door een ambtenaar van het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Awad, een in Jeruzalem geboren Palestijn met een Ameri kaans paspoort, predikt geweldloos verzet tegen de Israëlische bezetting van de westelijke Jordaanoever en de Gaza-strook. Volgelingen noemen de man ook wel de 'Palestijnse Gandhi'. Volgens de Israëlische regering echter heeft hij met zijn activi teiten bijgedragen aan de 'intifadah', de Palestijnse opstand die op 8 december vorig jaar begon. Ook zou hij steun ontvan gen van 'terroristische organisaties in het buitenland'. BONN (AFP) - De wet van 14 juli 1933 over 'de bescherming te gen erfelijke ziekten', die de wettelijke basis vormde voor de nationaal-socialisten van het Derde Rijk om tussen de drie- en vierhonderdduizend 'gedenegereerde' Duitsers te steriliseren, blijft in de Bondsrepubliek van kracht. Een meerderheid van de Bundestag heeft vrijdag een voorstel van de Groenen ver worpen om de wet af te schaffen. De argumenten om de wet te handhaven waren dat de Bondsrepubliek 'historisch een voort zetting van het Derde rijk' is en dat de wet geen echte 'nazi- wet' zou zijn. Als de nazi's met deze wet in de hand 'onrecht vaardigheden' hebben begaan, dan moet men bedenken, aldus de meerderheid van het Westiduitse parlement, dat in de tijd dat de wet werd aangenomen, de hele internationale gemeen schap geen bezwaar had tegen gedwongen sterilisatie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 5