ITEUN ARB Q ocialistei st.-elisabethshuis ZELFSTANDIGE PROJECTLEIDER M/V 120 PER O l\l E E L A. Fysiotherapeut(e) (90%) B. Ergotherapeut(e) (40%) C. Logopedist(e) (40%) MEDEWERKER(STER) DE STEM VAN ZATERDAG 7 ME11988 m )B STEM BUITENLANI mmmimm»ir; TEHARDRUDENKOSTTEVEEL. DESTEM II Volkshuisvesting 5reda VOOR NIEUWBOUW/GROOT ONDERHOUD/STADSVERNIEUWING/INVENTARISATIE TECHNISCHE STAAT VAN DE WONINGEN i SB-84-SJ PHHZ {a:1 onze correspondent tinge jNDEN - De Britse socia- zenBj. 5ten waren gisteren in de tolken met hun zetelwinst De h de gedeeltelijke gemeen- verfc [raadsverkiezingen van dond ngeland, Schotland en bera Pales. van „r hun vooruitgang kon niet genv rhelen dat in scherpe tegen- geno «lling met Labours verwach- La 1 itua PARSCHAU (RTR/AFP/D1 Ie stakende Poolse arbeit rcheepswerven in Gdansk jlechter geworden, be steun voor leider Lech Wales; 'ereniging Solidariteit slonk vc ielft van de rond 3.000 stakers. Voortaan heeft elke auta in Nederland dezelfde tap. Per 1 mei 1988 is de hoogste door de wet toegestane snelheid in Nederland 120 km/u. Dat geldt alleen voor personenauto's en motoren. Voor andere voertuigen ligt dat maximum lager. Dat geldt alleen voor autosnelweg gedeelten waar geen lagere maxima staan aan gegeven. (Op een gedeelte van het snelwegen- net, met name in de Randstad, geldt een maximum van 100 km/u.) Op de autowegen (aangegeven door het blauwe bord met autosymbool) blijft de limiet 100 km/u. Voor alle andere wegen geldt als hoogste snelheid 80 km/u. Vanaf 1 mei gebeurt er ook nog iets anders. Er zal strenger en vaker gecontroleerd worden door de politie. Er zal ook strenger worden beboet En er zal sneller worden overgegaan tot ontzegging van de rij bevoegdheid. Per 1 mei bestaan er ook geen snelheden meer die wettelijk niet mogen, maar door de vingers worden gezien. Tot 120 km/u mag. Boven 120 km/u is strafbaar. Maar 100 km/u is nog beter. Want te hard rijden kost in alle 1 I opzichten te veel. Behalve boetes en rijbewijzen, ook: mensenlevens, natuur en brandstof. Poolse politie verbood de bnvoer van levensmiddelen or de stakers en de Poolse ërk beëindigde zijn bemidde- ngspogingen in Gdansk en bij p staalfabrieken Nowa Huta. Jet Vaticaan is toenemend be- brgd over de toestand in Po- Volgens bronnen bij de sta rs heeft ongeveer de helft m de 3.000 arbeiders die don s-dag nog met Walesa de be- itting uitvoerden, de Lenin- jrven verlaten. Kennelijk jn ze weggeslipt door of over ikken na de voortdurende •uk van de bedrijfsleiding, de itoriteiten en de politie om in eind te maken aan de vijf igen oude staking en naar nis te gaan. Volgens de bron- ;n leken de vertrokken sta irs ook beïnvloed door de irde houding van de regering i het gebrek aan steun onder bevolking in het land. Pogingen van activisten van didariteit om deze week sjmi- ithie-stakingen te organise- :n in de haven van Gdansk, >n nabijgelegen scheeps-repa- itiewerf en de Parijse Com- iune-werf in het naburige dynia liepen op niets uit, al- de bronnen. Stakingsleider Lech Walesa ichuldigde de Poolse rege- ig ervan te hebben gekozen r een gewelddadige oplos van het arbeidsconflict, zei dat alleen een dialoog in ware sociale vrede in het id kan brengen. In een ver- ring hekelde Walesa partij- jider Jaruzelski voor het ge- ik van geweld bij het bre in van de staking bij de staal- fabr Kra lanc vrij aan haa: bem mis] vine inN Ir zorf Pok Kra Ma< Joh hoo del thol gee; blac aan digt Pok van dag toei en vol] rik sch voo vol ver ker bek dat nas een pog te reg var den sad BERNHARDLAAN 86 4872 BR ETTEN-LEUR 01608-34910 Het St. Elisabethshuis is een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis voor 201 bewoners en 102 somatische patiënten. Tevens is aan het verpleeghuis een functie dagbehandeling somatiek verbonden. I.v.m. het openstellen per 1 mei 1988 van 2 nieuwe psychogeriatrische afdelingen voor 60 bewoners en in de loop van 1988 van de dagbehandeling psychogeriatrie, ontstaan de volgende vacatures voor de functie van: Voor deze functie zoeken wij iemand die: - in het bezit is van diploma fysiotherapie - affiniteit tot, dan wel ervaring in psychogeriatrie heeft - in staat is binnen een multi-disciplinair team te functioneren - evt. een cursus haptonomie heeft gevolgd. Voor deze functie zoeken wij iemand, die - in het bezit is van diploma ergotherapie - affiniteit heeft tot zowel de psychogeriatrie als somatische zorgfunctie. - bereidheid heeft tot samenwerking zowel collegiaal als interdisciplinair. Voor deze functie zoeken wij iemand, die - in het bezit is van diploma logopedie - ervaring heeft in het verpleeghuis - bereidheid heeft tot multidisciplinaire samenwerking. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn voor de 3 bovenvermelde functies conform de CAO Ziekenhuiswezen. Inlichtingen voor bovengenoemde functies zijn te verkrijgen bij Dkt. J. Verpaalen, Hoofd Med.-Paramedische dienst, tel. 01608-3491 Otst. 316. Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie t.a.v. de staffunctionaris personeelszaken richten. IyCnlqinq De woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda beheert ca. 8500 woningen. Het werkapparaat omvat 63 medewerk(st)ers, verdeeld over de afdelingen bewonerszaken, financiële zaken, techni sche zaken en algemene zaken. Er ontstaat een vacature bij de afdeling technische zaken voor de functie van Functie-eisen: - Opleiding: HTS-bouwkunde - Ervaring met zelfstandige project-realisatie in de sociale woningbouw; - Bekend met technische inventarisatie-methodieken - In staat de planontwikkeling van groot-onderhoudplannen te verzorgen - Bereid om kennis en ervaring in te brengen in de organisatie die in ontwikkeling is; - In staat tot het geven van leiding, het voeren van overleg binnen en buiten de organisatie; coör dinerend kunnen werken. Plaats In de organisatie: Deze projectleider vervult een centrale plaats in de matrix-organisatie met betrekking tot projec ten; verantwoording direct aan het hoofd van de afdeling technische zaken. Rechtspositie: Aanstelling vindt plaats op basis van de CAO voor woningcorporaties. Het niveau van de functie is gewaardeerd op de schaal 12, met mogelijke uitloop naar schaal 13 van de CAO. De inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring. Sollicitaties: Sollicitaties kunt u binnen 14 dagen na verschijning van dit blad richten aan: de directeur van de woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda, Postbus 3284, 4800 DG Breda; onder vermel ding van „sollicitatie projectleider" op de envelop. Voor nadere informatie omtrent de functie kunt u zich wenden tot de directeur van de wo ningbouwvereniging, de heer J.F.A. Smit (telefoon 076-256200); de heer W.J M Krijnen hoofd van de afdeling technische zaken (telefoon 076-256310) of de heer J W. Niemeiier projectleider (telefoon 076-256336). Breda, mei 1988. -*jnhs Een staker wordt bij de werf ii\ tijderd. Ter gemeente-secretarie kan bij het bureau Voor lichting van de afdeling Algemene Zaken geplaatst worden een Functie-Informatie De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: - voorlichting; waaronder methoden van voorlichting, onderhouden van contacten met de burgerij, onderhouden van contacten met publiciteits media. - kabinetszaken; - representatie. Functle-elsen - een brede, algemene ontwikkeling, onder meer blijkend uit een middelbare schoolopleiding op |uli.rftFKft OTOPl IllPllf vwo-niveau en goede taalbeheersing; £5 - enige ervaring op het gebied van voorlichting en/of journalistiek; - goede representatieve en contactuele eigen schappen. Salaris - afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, tot maximaal ƒ4.115,- bruto per maand (schaal 8); - de bij de gemeente gebruikelijke rechtspositiere gelingen zijn van toepassing. Algemene Informatie - op basis van de huisvestingsnota zal voor het ver krijgen van woonruimte medewerking worden verleend; - Etten-Leur beschikt over stedelijke voorzieningen en is een gunstig gelegen gemeente van ruif 32.000 inwoners; - nadere inlichtingen over de functie kunnen even tueel telefonisch worden ingewonnen bij de ctw van genoemd bureau (tel. 01608-24000, toestel 280) of bij de afdeling Personeel en Organisatie, toestel 324; - bij gelijkwaardigheid van kandidaten geniete" vrouwen de voorkeur Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlicht!fl- gen omtrent persoon, opleiding, ervaring en der- gelijke, binnen 14 dagen na het verschijnen ve" dit blad aan burgemeester en wethouders van S' ten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-LeM onder vermelding van vacaturenummer 88-20. .PEST-BERLIJN (RTR) - let vervoer door de lucht in wtropa zal in de periode tot sterk groeien en de Uchtvaart zal in steeds gro- er mate bijdragen aan de Foei van de economie van juropa. lit heeft Heinz Ruhnau, top- Pan van de Westduitse lucht- B.artmaatschappij Lufthansa, rijdag gezegd op de jaarver- aaering van de AEA, de Asso- patie van Europese lucht- aartmaatschappijen. e omzet in de Europese opese luchtvaart bedraagt K- ogenblik omgerekend Ri,v, -|arc' gulden per jaar. WWtnau voorziet een groei a™van zeventig a tachtig het o j m ^et hjdvak tot aan pt einde van deze eeuw. it een onderzoek van de lat ,/S "aar voren gekomen haat u Eur°Pese luchtvaart- aaatschappijen met elkaar markt 1 tel. 24000

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 4