specialisten draaien maandag soort zondagdienst Italiaanse grens dicht door actie [INISTER VOELT ZICH VOOR GEK GEZET DOOR POLITIE [elikopter stort neer bij show: twee doden irm Pggj|^. Criminaliteit valt mee op recreatieterreinen Koffiefïrma: Benfica kilo goud per punt 5 maar f3.95. n de winkel. )k nog even aan )ieren van een hebben voorzii lemaal niet kwi der biertje, van ons is. jotste kruidenie Heeste Nederlanders weten niets over Europese eenwording Merijntje Brouwen! yu Light, Rotterdam - De politie hanteert bij snelheidscon troles een marge van minstens zeven kilometer en negeert daarmee de richtlijn van minister Korthals Altes van Justitie. Afspraken brouwers Bier 03 Special, Ca mitac Vrijspraak Gullit leert Italianen aanvallen Joop Zwart, extremist De lange weg van Susanne ANWB Zappa speelt weer gitaar Zeer warm ANTIEKCENTRUM 3000 m2 EXPOSITIERUIMTE „Klelntj mm dag vele tie '-let moet dan wel heeTraar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. DE STEM ZATERDAG 7 MEI 1988 7Ïjsté~)aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissinge^^ossenumme^ »an onze verslaggever BREDA/TERNEUZEN - In de ziekenhuizen in wordt laandagmiddag een soort jondagdienst' gedraaid, bat komt doordat de specialis- j! in Utrecht dan een actie- ïgadering van de Landelijke «ialisten Vereniging (LSV) Jjwonea Vanuit Zeeland gaan er tien ciaiisten naar de vergade ring, collega's zullen waarne men. In West-Brabant hebben de meeste specialisten hun af spraken met patiënten voor maandagmiddag afgezegd. In sommige ziekenhuizen, zoals het ziekenhuis De Baro nie in Breda, zijn de poliklinie ken gesloten en werken de opa- ratiekamers maandagmiddag zo nodig op een aangepast schema. Volgens de zieken huis-directies blijven er echter voldoende specialisten achter om de veiligheid van de patiën ten te verzekeren en alle spoed gevallen te kunnen behande len. De LSV heeft haar leden uit het hele land opgeroepen om maandag in het Jaarbeurscom plex in Utrecht besluiten te ne men over acties tegen voorne mens van het kabinet. Het zit de LSV heel hoog dat minister De Koning (Sociale Zaken) de specialisten een norm-inkomen van gemiddeld 150.000 per jaar wil opleggen. Daarnaast zijn de specialis ten boos over een voornemen van staatssecretaris Dees (Volksgezondheid), die de ver goeding die specialisten krijgen voor praktij kkosten aan ban den wil leggen. Voor komende maandag ver wachten de ziekenhuis-direc ties nog geen grote problemen. Er is al enige ervaring opge bouwd met een situatie waarin alleen acute gevallen geholpen worden door een soortgelijke actie van de specialisten vorig jaar. Volgens ziekenhuis-directies en vertegenwoordigers van specialisten in West-Brabant is de actiebereidheid in dit gebied groot. Volgens woordvoerder dr. J. Plantenga van het actiecomité van specialisten bij De Baronie zit niet alleen de inkomensver laging hem en zijn collega's dwars, maar ook de verwach ting dat het aantal arbeidsuren (36) waarop dat inkomen is af gestemd in de praktijk niet wordt ingevuld. ontrole snelheid te soepel V fles 0.3 liter 6?4 c«r Van onze redactie binnenland De minister is pijnlijk verrast en tevens ontstemd. Hij voelt zich voor gek gezet omdat hij de Tweede Kamer de harde toezegging heeft gedaan dat iedere overtreding, 'al was het maar met één kilometer zou worden bestrafd. Dat er toch marges worden ge hanteerd werd bevestigd door de chef van van de verkeerspo litie in Rotterdam, hoofdin specteur P. Bron en de Rotter damse verkeersschout (een aanklager voor verkeersover tredingen) A. Durieux. De nieuwe maximumsnelheden liggen daarmee vooralsnog op 106 en 126 kilometer per uur. d IUSSUM (ANP) - De meerderheid van de Nederlanders 'eet niet dat in 1992 de Europese grenzen worden openge- Brouwers fles 0.3 liter 93' gg eprijzen gelden t/m zaterdag 7 mei at blijkt uit een representa- eve steekproef die ISEO Re- sarch (Instituut voor Sociaal wetenschappelijk en Eeono- usch Onderzoek bv) te Bus- urn in februari heeft gehouden jaer 5.000 Nederlanders van 5 jaar en ouder. Op de vraag wat er na 1992 P ae Europese markt zal ver aderen, wist slechts 29 procent an de ondervraagden het ant- '°ord: 18 procent zei dat de renzen worden opgesteld, vier recent noemde de totstandko- van de Europese eenwor- rag, vier procent zei dat de ■^-bepalingen vervallen en «e procent dat de douanefor- «Jteiten verdwijnen. Dertien meerit van de ondervraagden (ADVERTENTIE) DY CORE spanvloeren H wining en utiliteitsbouw H kwaliteitswerk uit Oosterhout Goudmerk gaf een onjuist antwoord, 58 procent had totaal geen idee. Geconfronteerd met de toe lichting dat in 1992 de grenzen opengaan en de douane-forma liteiten vervallen, liet 21 pro cent van de ondervraagden we ten dat dit voor ons land niets uitmaakt, 25 procent had geen mening, 24 procent denkt dat Nederland er beter van wordt en 31 procent is van oordeel dat de maatregel nadelige gevolgen zal hebben. ISEO Research voert, voor alsnog voor eigen rekening, een voorstudie uit naar de ver wachte gevolgen van de Euro pese eenwording. Deze voor studie moet uitmonden in een onderzoek voor die bedrijfstak ken die naar verwachting be langrijke gevolgen ondervin den van een Europa zonder grenzen. Volgens ir. C.H.J. de Boer van ISEO Research gaat het daarbij in ieder geval om de sectoren transport, bank- en verzekeringswezen, toerisme en recreatie en een aantal mul tinationals. ZIE OOK PAGINA BUITENLAND (ADVERTENTIE) PERSONAL COMPUTERS Een begrip bij de professionele gebruikers is voor iedereen bereikbaar. XT-en AT-compatible i>~ computers van zeer hoge kwaliteit. KLAASING ELECTRONICS B.V. BENELUXWEG 37 4904 SJ OOSTERHOUT TEL 01620 81600. TELEX 54698 FAX 01620 56500 Tijdens een internationale luchtshow in Hannover is vrij dag een Britse legerhelikopter bij het opstijgen verongelukt en geëxplodeerd. Daarbij vielen twee doden en zeker zeven gewonden. Het ongeluk gebeurde toen de helikopter nog ta xiede. Een van de rotors raakte een laadplatform, waarna de machine explodeerde. Er waren vijf mensen aan boord van het toestel, van wie er drie het ongeluk overleefden. De Britse luchtmacht heeft een onderzoek ingesteld. - fotoanp Van onze verslaggever TERNEUZEN - Het aantal inbraken en diefstallen op Zeeuwse recreatieterreinen steekt gunstig af bij dat in andere delen van het land. De waterrecreatie heeft echter wel met een hoog misdaadcijfer te kampen. Uit een onderzoek dat werd verricht in opdracht van het Landelijk Bureau Voorkoming Misdrijven blijkt dat Zeeland behoort tot de op één na laagste klasse, die van vijftig tot hon derd aangiften per jaar. In 1986 werden in totaal ne gentig aangiften gedaan. In dat jaar waren er dat in bijvoor beeld West-Brabant en Noord- Limburg anderhalf tot twee keer zoveel. Volgens Bram van Dijk van het Amsterdamse onderzoek bureau Van Dijk en Soomeren heeft het lage cijfer in Zeeland te maken met een algemene tendens. „Er is in het algemeen weinig criminaliteit. Als het gaat om diefstal, inbraak, kortom het hele scala van kleine criminaliteit, dan is Zee land een van de beste provin cies. Die tendens zet zich ook voort in de recreatiecentra. Daarom valt het op het land wel mee", aldus Van Dijk. Anders is het gesteld met de watersport. Naar rato van het aantal misdrijven worden re gio's onderverdeeld in een aan tal klassen. „Wat dat betreft komt Zeeland op de op één na hoogste plaats. Dat is niet onlo gisch, gezien de omvang van de waterrecreatie", zegt Van Dijk. KcHïlGr In 1986 werd in 170 gevallen aangifte gedaan van diefstal van of uit vaartuigea Volgens Bron en Durieux zijn hierover landelijk geldende af spraken gemaakt in de Ver- keerscommissie van het Open baar Ministerie (Vecom) en de Centrale Politie Verkeerscom- missie (CPVC). Belangrijkste reden voor het afwijken van Korthals' beleid, is volgens Durieux dat bewijs erg moeilijk te leveren is tegen automobilisten die ervan wor den verdacht de maximum snelheid met slechts één of en kele kilometers te hebben over treden, aangezien ook de geijkte radarapparatuur van de politie niet onfeilbaar is. Daardoor moet altijd rekening worden gehouden met een marginale onzuiverheid in de geconstateerde overtredingen. „Als ik bij de rechter kom met iemand die 101 kilometer per uur heeft gereden, zal de rechter meer twijfels over de juistheid van de constatering hebben dan bij iemand die 107 heeft gereden", aldus Durieux. Zowel Durieux als Bron stelde overigens met klem dat bij het vaststellen van een boete voor betrapte automobi listen de zeven-kilometer marge niet in acht wordt geno men. Dan wordt dus uitgegaan van de officiële maximum snelheid van 100 dan wel 120 kilometer per uur (80 voor bus sen en vrachtauto's). alles perfect in orde was. Hij zal op de kortst mogelijke ter mijn met de procureurs-gene raal (hoogste functionarissen binnen het openbaar ministe rie) overleggen over de vraag hoe daaraan alsnog uitvoering kan worden gegeven", aldus de woordvoerster. Het is volgens haar niet zo, dat de minister wist dat over treding op de kilometer nauw keurig door het openbaar mi nisterie als bezwaarlijk wordt beschouwd in verband met de bewijslast en louter "voor de publieke tribune' heeft gezegd dat iedere betrapte overtreder aangepakt zou wordea „Hij heeft voor de volle honderd procent gemeend wat hij zei en blijft daar ook bij". De onderzoekers hebben zich bij hun bevindingen gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, lo cale politiegegevens en bestu dering van een aantal locaties in het land. Dat leidde vorige maand tot het bericht dat re creatiecentra een 'el dorado' zouden zijn voor inbrekers. Voor Zeeland geldt dat dus slechts in geringe mate. De voorzitter van de Vereni ging van Campingeigenaren, mevrouw C. Bolijn, is niet ver baasd over de uitkomst „Ik had wel verwacht dat het hier veel minder zou zijn dan in de rest van het land. Op mijn eigen terrein is nog nooit inge broken en ook bij de meeste van mijn collega's niet." Ze denkt dat Zeeuwsch-Vlaande ren zelfs nog gunstig afsteekt bij overig Zeeland. „Dat is ten slotte veel toegankelijker voor de randstad". Diefstallen en inbraken op recreatieterreinen worden pas sinds 1986 apart geregistreerd. Landelijk werd er in dat jaar voor zo'n twee miljoen gulden gestolen. Vooral grote bunga lowparken bleken het mikpunt Veel van de diefstallen vonden plaats op parkeerplaatsen en in de zwembaden. Onderzoeker Van Dijk kan niet zeggen hoe het Neder landse cijfer zich verhoudt tot cijfers in het buitenland. Een woordvoerder van minis ter Korthals Altes zei dat de minister 'ontstemd' is. „De minister zegt dat hij zich in de Tweede Kamer heeft ver bonden en verplicht om de nieuwe maximum-snelheden te handhaven en en dacht dat I VANDAAG 4 KATERNEN Als AC Milan en dus ook het Italiaanse voetbal het afgelopen seizoen iets ge leerd hebben van Ruud Gullit dan is het wel aanval len. Tegen Inter bijvoor beeld speelde AC Milan met zeven man voorin. ZIE DE STEM SPORT Joop Zwart is zijn leven lang een man van extremen ge weest. Hij begon zijn politieke loopbaan in communistische kringen. Hij kreeg zijn vorming in het Rusland van Stalin, maar hij belandde uiteindelijk via de Spaanse burgeroor log, Oranienburg, Bergen-Belsen, de PvdA, DS 70 en de Centrumpartij bij de mevrouw Rost van Tonningen, beter bekend als de zwarte weduwe. ZIE DE STEM WEEKEND Bredase Susanne Koyen werd door de lezers van Playboy uitgeroepen tot mooiste vrouw. Toch was ze heel lang he lemaal niet mooi. Susanne leed namelijk aan anorexia ner vosa en had jaren nodig om die ziekte te overwinnen. ZIE DE STEM WEEKEND De minister meent dat iedere betrapte overtreder wel dege lijk kan worden aangepakt en dat dit daarom ook dient te ge beuren. Het risico dat de onafhanke lijke rechterlijke macht auto- mobolisten die ervan verdacht de maximum-snelheid met één of enkele kilometers hebben overtreden vrijspreekt, wil hij volgens haar op de koop toene men. Een woordvoerder van de ANWB noemde het onbegrijpe lijk en onverstandig dat bij de snelheidscontroles sedert 1 mei een marge van zeven kilometer wordt gehanteerd. „Als we daaraan gaan begin nen is het hek van de dam en gaat iedereeen weer zijn gang, net als voor 1 mei. Het is onver standig zoiets te doen, terwijl de nieuwe maximum-snelheid net na een uitvoerige en zorg vuldige procedure is vastge steld. Als we aan één ding niet moeten morrelen is het de nieuwe afspraak", aldus de woordvoerder. Hij wees erop dat de ANWB slechts onder voorwaarde dat er strenge controle zou komen heeft ingestemd met verhoging van de maximum-snelheid. Frank Zappa legde eind '84 zijn gitaar neer om zich ge heel te concentreren op de synclavier, een wonder- computer waarmee elk in strument nagespeeld kan worden. De fans vreesden al dat Frank nooit meer gi taar zou spelen, maar deze week speelde hij tijdens concerten hier weer volop gitaar. ZIE DE STEM GIDS HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Het wordt een prachtig weekend. Volop zon en met 25 gra den zeer warm voor de tijd van het jaar. De wind eerst vrij krachtig, later matig uit oostelijke richtingen. In de ochtend plaatselijk mist. Later op zondag, vooral in het westen van Brabant, kans op onweer. LISSABON (SID) - De spelers van Benfica kunnen zich in de finale van de Europa Cup voor landskam pioenen tegen PSV rijk schietea Voor elke bal die op 25 mei in Stuttgart achter doelman Hans van Breukelen verdwijnt, ontvangt de Portugese ploeg één kilo goud ter waarde van 30.000 guldea Een Italiaanse koffie-handelaar heeft zich voor de prijs garant gesteld. (ADVERTENTIE) MILAAN (AP) - Voor de grensovergangen tussen Italië en Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Joegoslavië zijn vrijdag duizenden vrachtrijders vast komen te zitten als gevolg van stiptheidsacties door de Italiaanse douane. Vrijdag werd opnieuw geen oplossing bereikt tijdens on derhandelingen tussen de douaniers en de regering in Ro me. Verwacht wordt dat het conflict maandag nog verder zal verscherpen. Intussen hebben honderden woedende vrachtrijders de snelweg van Milaan naar Chiasso geblokkeerd bij de Ita liaans-Zwitserse grens om te protesteren tegen de vertragin- gea Ook het personenverkeer liep grote vertragingen op. Dinsdag zullen de douaniers en de regering weer onderhan delen om te proberen een op lossing te bereiken. Als er ook dan geen oplossing komt dreigt een totale blokkade. Bij de Brenner pas stonden vrijdag al 2.000 vrachtwagens vast. Het autoverkeer verliep nog normaal. Bij Concorezzo bij Milaan stonden nog eens 1.000 wagens. De douaniers weigeren door te werken na hun normale ar beidsdag die om 14.00 uur ein digt, om hun looneisen kracht bij te zetten. De Italiaanse douane streeft al lang naar sa larisverhoging en reorganisa ties van het werk. (ADVERTENTIE) Schansdijk 26 - Zevenbergen Telefoon 01680-29705 Gratis entree Mi i il bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden K A D 0 DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:-Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze onjvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving adƒ23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,05 kwartaal per autom. afschrijving adƒ69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn nai Adres: Postc.:.. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda EHAD7KLMNE>IUaXM„$ •DE STEM#?- Vó

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1