1.7! regering schort ook rechten officiële vakbonden op PARKEiyonER CDA: Mogelijk kamervragen over vergunning prostituées Blokkade kanaal Gent-Temeuzen Acties dreigen bij suikerconcern CSM Snelle kweekreactor Britten blijkt flop Poolse probleem bedreigt hervormingen Gorbatsjov Merijntje [WARSCHAU (AFP/DPA/RTR) - De Poolse re- I gering wil alle vakbonden, ook de officieel toege stane, muilkorven. Climax Imitatie van Lego-stenen toegestaan SLOT VAN DEMONSTRATIEVE TOCHT BINNENSCHIPPERS CAO-GESPREK VASTGELOPEN Onaanvaardbaar Onder de maat VRIJDAG 6 MEI 1988 Bom onder Industriebond Snelheidsduivels op twee wielen Hectische toestanden in studio HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zomers JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN aan te bieden? Met een kleintje" In De Stem heeft u absoluut het meeste succes. Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- rossen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes"-rubriek ..Te koop aangeboden" DE STEM f28stêlaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Qosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummersJ^L25 (ham, bkte ham 249- Mm Van onze Haagse redactie DEN HAAG - CDA-Ka- merlid Soutendijk over weegt om, samen met WD en PvdA, minister De Ko ning (Sociale Zaken) ophel dering te vragen over het misbruik van zogenaamde artiestenvergunningen' voor buitenlandse prosti tuées. De Stem meldde gisteren dat Breda steeds meer Filipijnse hoertjes kent, die hun werk uitoefenen in het bezit van een dergelijke vergunning. Die vergunning, afgegeven door het ministerie van Sociale Za ken, maakt het voor hen mak kelijker in Nederland te komen enteblijvea Minister De Koning beloofde de Tweede Kamer tijdens een commissievergadering over vrouwenhandel in februari van dit jaar dat hij scherper zou gaan toezien op de afgifte van deze vergunningen. In het ver leden kwamen veel buiten landse vrouwen, voor wie een artiestenvergunning als bij voorbeeld danseres was afge geven, in de prostitutie terecht. „Als blijkt dat het ministerie de werkvergunningen heeft af gegeven na februari - dus na dat de minister ons had toege zegd een strenger beleid te zul len voeren - dan houdt De Ko ning zich niet aan zijn belofte. En dat zou niet best zijn. De Kamer heeft namelijk uitdruk kelijk gesteld dat het afgelopen moet zijn met het misbruik van werkvergunningen", aldus Soutendijk. Voordat ze besluit de minister hierover vragen te stellen, wil het Kamerlid eerst weten wanneer de vergunnin gen zijn verstrekt. Poolse bonden gemuilkorfd Saftschinken, Keld.gerookt en 1 "7(1 1)0 g fchinken, meteen 249" [Alle rechten van de bonden voor verdediging en verte- genwoordiging van de arbeiders zullen worden opge- I schort. Dat gebeurt in het kader van de 'buitengewone bevoegdhe- 1 den' die de regering zich de ko- mende dagen wil toemeten. Dat maakte de fel proteste- 1 rende centrale leiding van de officiële bonden donderdag be kend. Die bonden werden, na de ontbinding van de vrije vak bond Solidariteit opgericht op aanwijzing van de regering zelf. De buitengewone bevoegd heden komen op 11 mei ter j sprake in het Poolse parlement. 1 Generaal Jaruzelski zei enkele I weken geleden dat die be- I voegdheden nodig zijn om het •proces van hervormingen in Polen te versnellen. I De Poolse regering heeft don- rdag gezorgd voor een cli max in de stakingen, die 26 april uitbraken. Met een politie-inval in de staalfabriek van Nowa Huta en sluiting en omsingeling van de Lenin-werf in Gdansk werd geprobeerd de groeiende acties onder controle te krijgen. In een nachtelijke verras singsactie werden de stakers in Nowa Huta overweldigd en de leden van het stakingscomité ;earresteerd. Daarbij zouden minstens 40 stakende arbeiders gewond zijn geraakt De Poolse oproerpolitie deed donderdagochtend vroeg een inval in de staalfbriek. Alle leden van het stakings comité werden opgepakt. De autoriteiten besloten de politie op de stakers af te sturen om een einde te maken aan de 'grote verliezen' die de Poolse economie al door de staking heeft geleden, aldus de radio. In de hoogovens van Nowa Huta zijn circa 16.000 arbeiders sinds 26 april in staking. Zij eisen loonsverhogingen en er kenning van de verboden vak bond Solidariteit De Poolse autoriteiten ver klaarden 'zonder botsingen' een einde te hebben gemaakt aan de door Solidariteit geleide stakingsactie in Nowa Huta. Maar volgens medische bronnen zijn er bij de politie- inval minstens 40 gewonden gevallen. Sommigen werden bewusteloos het ziekenhuis in gebracht, één gewonde had twee gebroken benen. Sommige arbeiders zouden zich fel verzet hebben tegen de zomo's, de Poolse oproerpolitie. Stakers die weerstand boden, zouden met wapenstokken zijn geslagen. De arbeiders moesten een verklaring ondertekenen dat zij weer aan het werk wil len. Het optreden van de politie in Stakers op de werf, toegesproken door een lid van het stakingscomité, wachten gelaten af of de politie in actie zal komen. Nowa Huta en de sluiting van de werf in Gdansk geven aan dat de bemiddelingspoging van de katholieke kerk vooralsnog heeft gefaald. De kerk heeft in middels bij de regering gepro testeerd over de politie-inval, aldus welingelichte bronnen in Warschau. FOTO AP De Amerikaanse regering heeft het geweld van de Poolse politie tegen de stakers veroor deeld en er opnieuw bij War schau op aangedrongen 'onder handelingen met alle groepe ringen in de samenleving, met inbegrip van Solidariteit, te be ginnen'. ÜS itertiam, 229". LONDEN (RTR) - De fabrikant van de be kende Lego-bouwste nen, het Zwitserse be drijf Interlego, heeft in rijn juridische strijd tegen de Amerikaanse speelgoedfabrikant Tyco Toys opnieuw een nederlaag geleden. De beroepsinstantie van het Britse Hogerhuis, de Law Lords', bevestigde een oordeel van een rech ter dat Tyco met zijn soortgelijke bouwstenen geen inbreuk maakt de rechten Tyco, vooral actief op het gebied van modeltrei nen en -racebanen, begon m 1983 met de produktie van bouwstenen. Deze hunnen worden gebruikt combinatie met die van Lego, maar zijn goedko- per. pakt keramiek qqC Dakje, per stuk s® Ö.J/J tikelen in deze advertentie kunt u winkels kopen, behalve de waar kleine cijfertjes bij staan, len kunt u alleen kopen In AH aar één van die cijfers op de deur iameprijzen gelden van ig 5 t/m zaterdag 7 mei a.s. de voorraad strekt gbaar in winkels met een nep-afdeling. Van onze verslaggever TERNEUZEN - Ruim ze ventig binnenschepen leg den gistermiddag een uur lang het scheepvaartver keer op het kanaal van Gent naar Terneuzen stil. Dat de den ze met een blokkade op een van de breedste punten van het kanaal. De schip pers legden hun schepen over een lengte van bijna 350 meter, tussen de Goese Kade en het Noorderdok, naast elkaar. De blokkade vormde het slot van een demonstratieve tocht over het kanaal. De binnen schippers voeren in konvooi naar Sas van Gent waar ze bij de brug keerden. Rond vijf uur was er op het kanaal niets meer te merken van de acties. Enkele coasters ondervonden enige last van de blokkade en het konvooi. Van een grimmige sfeer was geen sprake. De poli tie, een dag eerder ingelicht over de acties, keek rustig toe. Met de demonstratieve vaar tocht en de blokkade protes teerden de binnenschippers voor de zoveelste keer tegen het beleid van minister Neelie- Smit-Koes (Waterstaat). De be windsvrouwe haalde de woede van de schippers op haar hals door het veevoederbedrijf Gra- naria een vergunning te geven voor eigen vervoer. De schippers vinden dat de minister zich niet houdt aan de richtlijnen rond de wet op evenredig vrachtvervoer. Die wet is er om harde concurren tie tussen beroepsvervoerders te voorkomen. De binnenschip pers voelen niet zoveel voor een vrije markt. „Dat druist wel licht in tegen de liberale opvat ting van de minister", vertelde Eric Rensen, woordvoerder van de boze binnenschippers. De minister vertelde onlangs in een radioprogramma dat slechts een beperkt aantal bin nenschippers zich verzette te gen het afgeven van de ver gunning. Met de acties op het kanaal van Gent naar Terneu zen wilden de binnenschippers laten zien dat ze vrijwel alle maal het beleid van de minister afkeuren. „Met het konvooi van die zeventig schepen hebben we Neelie laten zien dat er ab soluut geen sprake is van een beperkt aantal", aldus Eric Rensen. DIEMEN (ANP) - De cao-onderhandelingen bij de Cen trale Suikermaatschappij (CSM) in Diemen zijn donderdag vastgelopen. De vakbonden gaan zich met hun leden bera den. Acties zijn niet onwaarschijnlijk, aldus bestuurder A. Lakerveld van de Industriebond FNV en zijn collega W. Kruize van de CNV-bond. Onder de cao bij CSM vallen circa 1.700 werknemers. Voor naamste geschilpunten zijn de loonsverhogingen en de vut. De directie wil in een twee jarig contract slechts twee keer een loonsverhoging van een half procent geven (plus een uitkering ineens van een half procent). De bonden eisen min stens twee keer een procent loonsverhoging. Verder wil CSM de huidige vut-regeling maar twee jaar verlengen. De vakbonden zijn afgestapt van hun oorspronkelijke eis om de vut-leeftijd te verlagen van 61 naar 60 jaar maar ze willen wel de huidige regeling met drie jaar verlengen. Ook vin den de vakbonden het onaan vaardbaar dat werknemers voor scholing atv-dagen zou den moeten opofferen. De vakbondsonderhandelaars vinden het laatste bod van CSM zwaar onder de maat De leden zullen overigens pas na de grote vakantie worden ge raadpleegd omdat het niet lukt nog voor die tijd acties van de grond te krijgen, aldus de vak bondsbestuurders. Bij de Suikerunie - een aan de CSM verwand bedrijf met 2.000 werknemers - zit het cao- overleg nog niet vast maar ook daar liggen de standpunten nog ver uit elkaar. Bij dit bedrijf worden de onderhandelingen pas in juli voortgezet. (ADVERTENTIE) *«IWta2-4 01620-53197 MBaa2§£222«L Legio-stenen Door Roger Boyes (Times) LONDEN - De opstandige, maar opvallend gedisciplineerde sta kende Poolse arbeiders zijn een ge duchte uitdaging voor het tanende leiderschap van generaal Jaruzels ki. Ze vormen echter tevens een bedreiging voor de hele toekomst van Michail Gor batsjovs communistische hervormings programma. Toen de arbeiders naast loonsverho ging ook de erkenning van het verbo den vakverbond Solidariteit eisten, be gon in het Kremlin de alarmschei te rinkelen. De stakers eisen hogere lonen om de in februari aangekondigde dras tische prijsverhogingen te compense ren. Daarmee verwerpen ze het econo mische hervormingsprogramma. Het zijn louter opofferingen, onder het mom van hervormingen, ie de regering van het Poolse volk vraagt. Dezelfde rege ring die in 1981 de staat van beleg af kondigde en Solidariteit verbood. Het Poolse leiderschap, al tijdenlang geobsedeerd door de crisis, is er niet in geslaagd een goede verhouding tussen geld en werk op te bouwen. Arbeiders zijn nog even slecht georganiseerd en in belangrijke investeringsbesluiten wor den de arbeiders niet gekend. Geld speelt in een land waar de schappen in de winkels leeg zijn, geen rol van bete kenis. De toekomst van de Sovjetrussische hervormingen is direct gerelateerd aan het beleid van de Poolse crisis. Polen tracht geleidelijk het kaliber van de economie te veranderen. Op het gebied van politieke liberalisering loopt Polen iets vooruit op de Sovjetunie. Het is echter wel zo dat de huidige mislukkin gen en fouten in Polen tevens de fouten van de Sovjetunie zijn. Eerdere prijsstijgingen in Polen gin gen gepaard met 'compensatie'. Nu is extra geld niet meer voldoende. Het is noodzakelijk dat arbeiders een actieve participatie krijgen in besluiten van zo wel de fabriek als de politiek. Dit be doelden de activisten van Solidariteit toen ze streden voor pluralisme. De hervormingen in de Sovjetunie en Warschau-pactlanden testen op bittere wijze hoe ver de communistische partij wil gaan in het afstaan van de macht. Er is bij de stakers nooit sprake van ge weest van een wens om de communis ten te lozen, behalve misschien tijdens de wilde Soiidariteitsbijeenkomsten van eind 1981. Waar de voorkeur aan wordt gegeven, is het delen van de macht. En dat houdt in dat de partij op nieuw opgevoed moet worden. De com munistische partij zal moeten leren coalities te vormen en te leven met de compromissen. De situaties waarin Gorbatsjov en Jaruzelski zich bevinden zijn niet iden tiek. De Sovjetleider kampt met een na tionaliteitenprobleem. Dit wordt ten dele verergerd door glasnost, waardoor een grotere vrijheid van meningsuiting bestaat, en voor een deel gemanipu leerd door Gorbatsjovs Brezjnevisti- sche tegenstanders. Critici van de her vormingen in het Kremlin kunnen Gor batsjov beschuldigen van pogingen het Sovjet-imperium ifit elkaar te rafelen. Die ellende heeft generaal Jaruzelski niet. De Sovjetrussische arbeidersklasse is iets minder explosief van aard dan de Poolse. Stakingen zijn zeldzaam. In feite bestond er nooit gevaar dat de Poolse revolutie van 1980-81 oversloeg naar het Sovjetrussische buurland. Toch kan zelfs een uiterst gemoedelijke arbeidersbevolking opstandig worden, als je maar hard genoeg doordramt. Kan Gorbatsjov zijn beperkte ideeën met betrekking tot zelfbestuur van de arbeiders loslaten en een geëmanci peerde arbeidersklasse accepteren, die opbouwende kritiek kan leveren op zijn hervormingen? En kan Polen daarin het goede voorbeeld geven? Het sturen van politie of leger naar de stakingsbol- werken om de arbeiders in elkaar te rammen zou dan ook noodlottige gevol gen kunnen hebben voor Gorbatsjovs plannetjes. Wat de uitkomst van Gdansk en Nowa Suta ook zal zijn, de leiders van het Sovjetblok zullen één ding moeten leren en dat is het jargon van de onder drukten; de moedertaal van een veron gelijkte arbeidersklasse. I VANDAAG 4 KATERNEN Toekomstig voorzitter Bé van der Weg van de Industrie bond FNV wil de kaderleden veel meer invloed geven dan ze tot nu toe hebben. Hij beseft dat hij daarmee een tijd bom onder zijn bom legt, want de weerstand bij bondsbon- zen is groot. ZIE EXTRA ACHTERGROND Maar ook als de vergunnin gen al voor 1 februari zijn af gegeven, bestaan er volgens Soutendijk mogelijkheden om op te treden. „Er is in deze ge vallen alle reden om de ver blijfsvergunning in te trekken en de betrokken ondernemers te vervolgen, omdat de betrok kenen zich niet aan de vergun ning houden", zegt Soutendijk. Om even in tijden van snelheidsbeperking bij stil te staan: achttienjarigen met een rijbewijs kunnen zonder enige moeite een motorfiets kopen die bijna driehonderd kilome ter per uur haalt. Elk jaar verongelukken honderd motorrij ders. VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK Hectische toestanden in de televisiestudio van een nieuws rubriek krijgen een nerveuze uitbeelding in de film 'Broad cast News' van James L. Brooks. Een vage driehoeksver houding tussen drie nieuwsmakers wordt gespeeld door Holly Hunter, William Hurt en Albert Brooks. ZIEGIDS-1 De komende dagen worden zomers met temperaturen tus sen 20 en 25 graden. Vandaag in de ochtend plaatselijk mist, daarna perioden met zon. Wind zwak uit veranderlijke richtingen. Maximum temperatuur 18-20, minimum 7-9 gra den. DEN HAAG (ANP) - Het Britse dagblad 'The Guar dian' heeft donderdag ge meld dat een geheim rap port de Britse regering ad viseert geen geld meer in onderzoek naar snelle kweekreactors te stoppen, omdat ze 'op korte termijn niet commercieel te exploi teren zijn.' Het rapport is opgesteld door een wetenschappelijke advi seur van het Britse kabinet, John Fairclough, op verzoek van premier Thatcher. De regering betaalt jaarlijks ongeveer 400 miljoen gulden voor experimenten met snelle kweekreactors, die al 40 jaar duren. Het idee was ooit dat snelle kweekreactors een goed kope oplossing voor de stij gende energievraag zouden bieden, maar een commercieel succes zijn ze tot nu toe niet ge worden. De 400 miljoen worden opge bracht door de staatskas en door het overkoepelend orgaan van de Britse elektriciteitsbe drijven, de CEGB. De CEGB zou al te horen hebben gekre gen dat de elektriciteitsbedrij ven na afloop van het volgende begrotingsjaar de totale kosten van de snelle kweekreactors moeten gaan dragen. Maar de CEGB, die binnenkort wordt geprivatiseerd, voelt daar niets voor. Tijdens een zitting van de energiecommissie van het Britse parlement drie maanden geleden verklaarde de voorzit ter van de CEGB dat de CEGB- bijdrage aan het project van ruim 100 miljoen gulden per jaar waarschijnlijk na de pri vatisering niet zou worden voortgezet. De grootste snelle kweek reactor en diverse prototypes staan in Dounreay in Schot land. Er werken ongeveer 2.000 mensen. De Britten willen er samen met de Franse en West- duitse regering een 'Europese' opwerkingsfabriek neerzetten. Als de Britse regering echter niet meer aan onderzoek wil bijdragen, gaat dit project hoogstwaarschijnlijk ook niet door. De vakbond van de inge nieurs die bij UKAEA werken, de organisatie die de reactors beheert en de grootste in zijn soort in West-Europa, ver klaarde dat energie uit snelle kweekreactors de beste keus blijft voor de lange termijn. (ADVERTENTIE) Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET; Naam:.. Adres: Postc.: Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER O BADHANDDOEK Mijn naam:.Ji Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERIAND A

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1