nose CD A-discussienota: Kinderbijslag vier maal zo hoog Ifeipunse hoertjes hebben werkvergunning sociale zaken ^V0( V00RJAARSAKTIE ierplaatsingsgarantie Rijksrecherche kan WIR-'lek' niet opsporen Specialisten gaan weer actie voeren Franse gijzelaars in Libanon vrijgelaten 14,9! >8,- 295, 289 14,95 [Verdriet bij herdenking dood Britse soldaten rRERPLAA PARKEBMTER 1NIETEN BIJ TER NOSE Merijntje EVEN NAAR JAC. HERMANS I BLOEMKOOL ft stuntbon I Dit is een van de 'kindvriendelijke' I wensen voor de langere termijn van BREDA - De Bredase politie treft onder buiten landse prostituées steeds vaker Filipijnse meisjes aan van zestien, zeventien en achttien jaar die met een werkvergunning van het ministerie van Sociale Zaken Nederland binnen komen. Schrijnend Eenvoudig FAVORI EiT RAPPORT GAAT VOLGENDE WEEK NAAR DE TWEEDE KAMER DONDERDAG 5 MEI 1988 Cruijff naar Barcelona Ton Lokhoff Feyenoorder Het wonder van Chrysler HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Weer knapt op Zeven beleggers in de race voor bouw toltunnels LSY HOORT LEDEN MAANDAG 1 MAGERE KALFSLAPJES per stuk Mini-prus&Mmci-keus je hadt kunnen lezen in.. Zilveren Zeeuwse knop hanger met collier. Zilveren Zeeuwse oor knopjes van 29,95 nu gouden for ever iginele iluiting. in zilver 19.50 Lange Kerkstraat 48 Telefoon OIIOO-I4863 Nieuwe Burg 14-16 Telefoon 01180-35275 Burchistraai 8 Telefoon 01170-2961 Axelsesiraai 28 Telefoon 01150-13904 Walsiraai 88 Telefoon 01184-16400 bt verlichting en muziek in een leuke Ir. I7 DAGEN GEOPEND. J"ja ik wil die kleuren TV voor 349,- i - u van donderdag 5 mei lot en mei maandag 9 mei) 14 krt. goU' slavenband met dopsluiting. 4 mm breed. I II idem in zilv 19.S) IlillilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllK11" 'mmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiM (enkel geldig v; Naam Straat Postcode Telefoonnr DE STEM I Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Verhoging van de i kinderbijslag tot drie- of vier maal het huidige bedrag en extra geld voor kinderopvang, te begin nen met het eerste kind tot en met zijn vierde jaar. het CDA. De partij spreekt het toe komstplan uit in een samenvatting van de discussie over 'de verantwoor delijke samenleving'. Partijvoorzitter Van Velzen noemde de discussienota gisteren 'een van de heipalen' voor het toekomstige verkiezingsprogramma van het CDA. Van Velzen kon niet aangeven op welke wijze het 'kindvriendelijke' miljarden-plan uiteindelijk zal wor den betaald. „Het kan dat er in eerste instantie wat financieringsproblemen zullen opduiken, maar dan moeten we de kinderbijslag voetje voor voetje, stapsgewijs verhogen. Maar zulke concrete zaken met exacte bedragen komen pas in het verkiezingspro gram," aldus de voorzitter. Het plan om de kinderbijslag bijna 'kostendekkend' te maken en dus mi nimaal te verviervoudigen - zoals het CNV eerder ook al voorstelde - komt naar schatting neer op rond 20 mil jard gulden per jaar extra. De kinder bijslag is volgens cijfers van het CNV en het ministerie van sociale zaken op het moment voor ongeveer twintig procent kostendekkend. Het CNV pleitte eerder voor een bijdrage tot 80 procent van de kosten van levenson derhoud. Het CDA omarmde deze vi sie, maar plaatste toen vraagtekens bij de betaalbaarheid. De discussienota van het CDA, waarin ook uitgebreid aandacht wordt gegeven aan de rol van de overheid in de jaren negentig, zal be gin juni in Rotterdam aan de orde ko men op een partijraadsvergadering. or vergaderingen, feeslies e.d. in o"26 nzaal. Ministerie 'helpt' seksclubs Originele Zeeuwse kie l derdracht pegels voor-[ zien van pareltjes, filigrain, granaatjes ol opengewerkt. Met gladde kap nu vu de speciale prijs van Van onze verslaggever De andere vrouwen zijn afkomstig uit de Afrikaanse landen Zaïre of Ghana, en de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de chef van de Bredase Vreemdelingenpolitie, de heer W. Beljaars. Hartverscheurende tonelen speelden zich af tussen nabe- I staanden en vriendinnen van de bij de IRA-aanslag om het leven gekomen Britse soldaten. In het Noordlimburgse Bergen werd woensdag een herden- J kingsdienst gehouden. Die werd bijgewoond door Britse col- lega-militairen en commandanten en bewoners van Nieuw- I Bergen, het dorp waar de aanslag plaats vond. Zie verder ook i het Commentaar en de pagina Buitenland. - fotoanp (ADVERTENTIES) I Van onze correspondent 1 PARIJS - De drie Fransen die in Beiroet nog in gijze ling werden gehouden, zijn gisteravond vrij gelaten. [De diplomaten Marcel Fon taine (47) en Marcel Carton (64) en de journalist Jean-Paul Kauffman (44) zullen vandaag, Ina drie jaar gevangschap, te rugkeren naar Parijs. De drie Transen werden gegijzeld door de Islamitische tereurgroep Ji had, die nauwe banden onder- houdt met Iran. Premier Jacques Chirac kon I het grote nieuws gisteravond j melden aan het begin van zijn j grote verkiezingsmeeting in Straatsburg. Uitgelaten mili tanten gaven de kandidaat- premier een vele minuten du rende ovatie en zongen "On va gagner, on va gagner!" (We gaan winnen), uitgaande van de veronderstelling dat de vrij lating Chirac in elektoraal op zicht geen windeieren zal leg gen. DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ALLÉÉN TELffONISCH 07B-236882 EEN KLEINTJE IN DE STEM Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN Hij waagt zich niet aan cijfer matige schattingen. Zijn col lega G. Lips, die chef is van de Kinder- en Zedenpolitie in Breda, gaat uit van ongeveer honderd prostituées in de Westbrabantse stad. Van de honderd vrouwen is volgens Lips 'de helft' afkomstig uit het buitenland. Beljaars noemt de situatie van de Filipijnsen schrijnend: „Zij spreken vaak niet eens Engels. Aan de deur wordt geïncas seerd; die vrouwen ontvangen niets voor hun werk". „Zij worden door een soort artiestenbureau geworven. Dat bureau krijgt voor die meisjes een werkvergunning van het ministerie van Sociale Zaken. In Nederland komen zij zelfs niet in een nachtclub terecht. Als zij daar als danseres op zouden treden, dan zou je nog kunnen praten over artiesten. Dat is niet het geval. Zij gaan rechtstreeks naar de seksclubs. Wij zien die meisjes in de clubs of als zij op het politiebureau hun visum komen verlengen. Er zijn ook vrouwen die we nooit te zien krijgen", aldus Beljaars. De heer Lips zegt dat hij niet zeker is van de inhoud van de Filipijnse papieren die de vrouwen bij zich hebben. Daardoor is in veel gevallen de leeftijd van de meisjes niet pre cies bekend. „Het ministerie van Sociale Zaken zou de werkvergunningen niet mogen verstrekken", meent Beljaars. „Als er vijftig timmerlui als werkloos staan ingeschreven, dan krijgt een buitenlandse timmerman ook geen vergun ning. Alleen op die grond zou het ministerie al werkvergun ningen aan Filipijnse 'arties ten' kunnen weigeren", zegt de chef van de Bredase Vreemde lingenpolitie. Voor de vrouwen uit de Domi nicaanse Republiek geldt een andere route naar Nederland. De vrouwen uit dat land, dat VERHUURT T V S VIDEORECORDERS STEREOSETS Informatie bij alle VlDEOLAND/ClNERENT-videotheken in Nederland. BEL voor het dichtstbij - CJ9 5 zijnde adres FAVORIET KLANTENSERVICE: 01719 - 20300 (7 dagen per week tot 21.00 uur) VA J.» per week Sociale Zaken: bijstandje Van onze Haagse redactie DEN HAAG - De Rijksre cherche is er niet achter kunnen komen wie eind fe bruari verschillende bedrij ven heeft ingelicht over de toen op handen zijnde af schaffing van de WIR-pre- mie voor investeringen. Dat melden kringen in Den Haag. De Rijksrecherche heeft deze week het onderzoek naar mo gelijke 'lekken' afgerond bij de vijf ministeries die eind fe bruari waren betrokken bij de opheffing van de WIR. Het rapport is deze week aan minister Korthals Altes (Justi tie) aangeboden en die heeft het gisteren doorgestuurd naar Economische Zaken. Volgende week krijgt de Tweede Kamer het rapport. Minister De Korte (Economi sche Zaken) en staatssecretaris Koning (Financiën) hadden de Tweede Kamer het onderzoek door de Rijksrecherche toege zegd, hoewel met name De Korte zich daar lange tijd tegen verzette. Hij vond een onder zoek niet nodig omdat er vol gens hem niet vanaf zijn mi nisterie informatie kon zijn uitgelekt. In het weekend dat het kabi net besloten had de steeds kost baarder WIR-regeling af te schaffen volgde een ware stormloop van bedrijven op no tarissen. Door daar hun inves teringen schriftelijk vast te leggen hoopten ze alsnog aan spraak op WIR-premie te kun nen maken. Dat scheelt ruim 12 procent op het geïnvesteerde bedrag. In de dagen na deze storm loop werden de verhalen en ge ruchten steeds sterker dat ambtenaren of politici vooral grote bedrijven tevoren hadden ingelicht over de op handen zijnde maatregelen. Die bedrij ven zouden van die informatie gebruik hebben kunnen ma ken. Om te laten nagaan of er 'ge lekt' was en waar het 'lek' nu feitelijk zat, besloot de Tweede Kamer een justitieel onderzoek te laten instellen. De Korte ver zette zich er tegen omdat hij beweerde de enige te zijn die op zijn departement iets wist van de plannen met de WIR. Dat leidde nog tot een uiterst curieus kamerdebat over de noodzaak van het onderzoek. Terwijl staatssecretaris Ko ning toen droogweg zei geen enkel bezwaar tegen een on derzoek te hebben, verdedigde De Korte zich met hand en tand tegen het inschakelen van de Rijksrecherche.' Een gesprek onder vier ogen met premier Lubbers leidde er diezelfde dag nog toe dat De Korte zijn verzet tegen het onderzoek opgaf. De Rijksrecherche ging alleen niet alleen te raden bij Economische Zaken en Financiën, maar ook VANDAAG 4 KATERNEN Johan Cruijff heeft gisteren dan toch een eenjarig contract getekend als trainer bij FC Barcelona. De voormalig tech nisch directeur van Ajax gaat in de Catalaanse hoofdstad 1 miljoen dollar (ca. 1,9 miljoen gulden) verdienen. Cruijff vangt vandaag meteen zijn werkzaamheden aan. ZIE SPORT-1 Ton Lokhoff, oud-speler van NAC en PSV, en momenteel uitkomend voor het Franse Olympique Nimes, heeft een driejarig contract getekend bij Feyenoord. ZIE SPORT-2 De naam Chrysler is weer helemaal terug in de autowereld. Het be drijf klom eerst in de Verenigde Staten uit een diep dal. Van een verlies van bijna vier miljard dollar ging het naar. een winst van ruim acht miljard dollar! Nu staat Chrysler op het punt om weer wagens naar Europa te exporteren. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK Vanaf vandaag wordt het weer langzaam beter. De buiig heid neemt af en er komt meer zon, die de temperatuur tot ongeveer 20 graden doet oplopen. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Minimum temperatuur 8-10 graden. samen met Haïti een eiland is in het Caribisch gebied, gaan op bezoek bij zogenaamde fa milie of vrienden op Aruba. Op dat eiland van de Neder landse Antillen is het betrek kelijk eenvoudig om een visum voor Nederland te verkrijgen. In Nederland gaan de vrouwen als prostituée werken. Vaak volgt een geforceerd huwelijk met een criminele Nederlander. De huwelijken worden bij voorkeur in België of Engeland gesloten. Nadat ze met een Nederlan der zijn getrouwd, kunnen de vrouwen na drie jaar de Ne derlandse nationaliteit aanvra gen. Beljaars kent uit de prak tijk van de laatste tijd 'twee of drie' van dit soort gevallen. Zijn collega Lips licht toe: „Je kunt niet zeggen dat een en an der wordt georganiseerd. Maar er zal in de Dominicaanse Re publiek best worden gezegd: 'In Nederland kun je in de prosti tutie veel geld verdienen.'" Van de Afrikaanse vrouwen die hier in seksclubs hun dien sten aanbieden, zijn de meesten als asielzoeker naar Nederland gekomen. De twee Bredase po litiemensen menen dat het vooral armoede is die de Afri kaanse vrouwen de gang naar de bordelen doet gaan. Lips en Beljaars zeggen dat het in alle gevallen gaat om landelijke problemen, die al eens ter sprake zijn gebracht in het overleg tussen politie en Justitie. DEN HAAG (ANP) - De Al gemene Bank Nederland, de Nationale Investerings Bank, Nederlandse Philips- bedrijven BV, de Hollandse Betongroep NV, de AMRO- bank, de Nederlandse Mid denstands Bank en de Post bank. Dat zijn de Nederlandse beleg gingsinstellingen die in de race zijn voor de financiering van de toltunnel onder de Noord bij Alblasserdam. Die zitten in elk van de vier combinaties minister Smit- Kroes heeft geselecteerd. Van onze Haagse redactie UTRECHT - De medische specialisten gaan weer actie voeren. Mogelijk gaan ze weer een tijdje werken als op zondag. De specialisten deden dat twee jaar geleden ook al eens. De Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) gaat ko mende maandag de leden raad plegen tijdens een uitgebreide actievergadering in Utrecht. De reden voor de acties is dat het kabinet de inkomens van de specialisten de komende we ken flink gaat aanpakken. Minister de Koning (Sociale Zaken) zal volgende maand een nieuw norminkomen (gemid delde) vaststellen voor de me dische specialisten. De Koning denkt dat de specialisten met ƒ150.000 per jaar gemiddeld toe kunnen. De specialisten denken recht te hebben op een inkomen van iets meer dan twee ton per jaar. Een andere aanstaande maatregel die de specialisten dwars zit, wordt binnenkort door staatssecretaris Deest (Volksgezondheid) genomen. Hij gaat de vergoeding die spe cialisten krijgen voor praktijk- kosten, drastisch terugbrengen. „Dat zijn twee oorlogsda den", oordeelt directeur Wil- lems van de LSV. Volgens hem zal de LSV de overheid wegens 'onbehoorlijk bestuur' voor de rechter slepen, als de maatre gelen doorgaan. Willems vindt dat de overheid oude afspraken schendt en de maatregelen een zijdig neemt. Daarnaast overweegt de LSV ook harde actiemiddelen. De twee jaar geleden al eens beproefde zondagsdienst is daarbij een van de meest in het oog springende middelen. (ADVERTENTIES) Aanbiedingen geldig van do. 5 t/m za. 7 mei 1988 en alléén in filialen met vereafdeling. bij Sociale Zaken, Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Landbouw. Het onderzoek van de Rijks recherche heeft niet de duide lijkheid verschaft die de ka merleden wilden hebben. De ondervraagden (bewindslieden, topambtenaren en kamerleden) hebben de onderzoekers niet verder geholpen. „Het punt is dat niemand de schuld op zich zal nemen. De dader ligt na tuurlijk op het kerkhof", aldus een kamerlid die zelf ook is ge hoord. De Tweede Kamer zal bin nenkort aan het onderzoek een debat wijden, maar de opposi tie is niet hoopvol gestemd dan wél helderheid te krijgen. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal 11 worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1