AGDE PRIJS. "rELD IR! Sparen mag weer van de f iscus. PARKERJOTTER Deetman moet van Ruding 170 miljoen extra bezuinigen LEIDER VAN SOLIDARITEIT EIST HERVORMINGEN IN POLEN Top-economen naar Tilburg Bonn kiest Eurojager de Stem Formulieren aanvragen huursubsidie te laat Stilleggen centrale kost PZEM miljoenen NIEUW il// VLOEIBAAR VANAF VANDAAG BIJ Merijntje ERKENDE ERHUIZERS WOENSDAG 4 MEI 1988 WARSCHAU (RTR/UPI/AFP) - Lech Walesa, leider van Solidariteit, heeft dinsdag op de scheepswerven van Gdansk, de geboorteplaats van zijn verboden vakbond, de communistische regering van zijn land gewaarschuwd voor een 'bloedige revolutie'. s998 24?» 5?8 t?8 695 4» Tilburg geeft kunstenaars meer uitkering De Verenigde Spaarbank doet meer. KUB EN MINISTERIE ZETTEN TOP-INSTITUUT OP PA N TA L0NS FOOKS Krijgsmacht op snijtafel Etappezege Peter Pieters Dogger schakelt Schapers uit Minister op 't matje Het succes van Brabant Pop HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Overwegend droog 1,5 ltr 0,5 llr gratis nu 5?9 fc JE HADT KUNNEN LEZEN IN.. Particuliere verhuizingen Alle soorten in-en externe verhuizingen i 0edrl|i«-en projectverhuteingen Voor binnen- en HOFSTEKHCE B.V. buitenland hulst-oii4o-ioe37 DE STEM j van een café/magazijn an de Steeneedl|k 1 a-3.5 n, p/a Schutterehof 71( gemeente Hulst brengt, op Tde Wet op de Ruimtelijke Énnls, dat het college van Eders voornemens Is met van de Wet op de Ruimte- 0, lid 8, van de Woningwet •or het verbouwen van een ibtoorruimte aan de Steen- dastraal bekend Hulst, sec- emmingsplan „Tragel", Hel B-5 heeft de bestemming Én opslag" (Bo). Het bouw- itstgenoemde bestemming, Ihet pand met de bestem- :(Bo) zal worden verbouwd pd ligt het bouwplan gedu- de afdeling algemene za- Iretarie, kamer 4, voor een Iheeft tegen het bouwplan, Irnoemde termijn schriftelijk Ir en wethouders. burgemeester van Hulst. -.A.W. Jacobs. [28stéjaargang Kantoren te Breda Bergen op Zoom - Etten-Leur Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en Vlissingen Losse nummers l.25 Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Minister Deetman (Onderwijs) moet van minister Ruding (Fi nanciën) nog dit jaar bespa ringen vinden ten bedrage van rond 170 miljoen gulden omdat er meer jongeren naar school en universiteit gaan dan geraamd. Daar mee is een nieuwe ronde in het gevecht tussen beide be windslieden aan de gang. Dit verluidde gisteren in krin gen rond het kabinet. Deetman deed nog onlangs in een krante-interview zijn beklag over de naar zijn mening al te strakke regels over begrotings discipline in het regeerak koord. Het steekt Deetman met name dat hij moet bloeden om dat er meer jongeren studeren dan aanvankelijk was gepland. „Terwijl het kabinetsbeleid is om jongeren zoveel mogelijk te scholen," aldus een zegsman namens de minister. In het kabinet zijn de be sprekingen over de exacte uit gaven van dit jaar nog niet af gerond, maar minister Ruding houdt voet bij stuk dat de mi nister die meer uitgeeft dat geld ook op zijn eigen begroting moet vinden. Deetman vindt dat zeer onrechtvaardig. Een woordvoerder van Deet man sprak tegen dat de be windsman zijn hart luchtte over het kabinet - het regeer akkoord zou 'onwerkbaar' zijn en de ministers zouden amar 'aanmodderen' - juist vanwege de extra bezuiniging. „Het zit dieper," aldus de woordvoer der. In het kabinet is vooralsnog alleen zwart op wit afgespro ken dat minister Deetman het volgend jaar 500 miljoen gul den extra zal bezuinigen. Die bezuiniging wordt deels ge haald door invoering van de openbaar-vervoerkaart voor beursstudenten. Waar het andere resterende deel van 200 miljoen vandaan moet komen is nog onzeker: óf door een verlaging van de ba sisbeurs, óf (het meest voor de hand liggend) door het uitbe steden van aanvullende studie financiering aan particuliere geldschieters. Het aantal beursstudenten is, zo is inmiddels komen vast te staan, iets boven het ge Walesa voorziet revolutie Hij eiste economische hervormingen. Volgens stakings leiders hebben zich inmiddels duizenden arbeiders bij de stakers op de Lenin-scheepswerven aangesloten. Op de werf staken nu 7500 van de 12.000 werknemers. T Fles Fles 0,5 Liter j Grand Cointreau Zwarte tamier Kip kouge Advocaat De staking breidde zich dins dag verder uit naar een fabriek voor treinwagons in Wroclaw en naar een kopermijn bij Lu- bin in het zuidwesten van Po len. Ook in de staalfabrieken in Nowa Huta, waar de stakings golf een week geleden begon, werd nog steeds niet gewerkt. Circa 3.000 mensen hielden er een mis. Uit solidariteit met de staalarbeiders boycotten stu denten in Krakow en War schau de colleges. In Gdansk hebben speciale eenheden van de politie de scheepswerven af gesloten. Volgens waarnemers wordt de 1 toestand in Polen met de dag politiek geladener. De Poolse regering heeft bij monde van woordvoerder Jerzy Urban la ten weten onder geen beding te zullen praten met de stakers. „Hun acties brengen de eco nomische en politieke hervor mingen van de regering in ge vaar, maar vormen geen be dreiging voor de socialistische staat", aldus Urban. De rege ringswoordvoerder gaf toe dat I de toestand 'ingewikkeld is en moeilijker dan wij hadden ver wacht'. Urban verklaarde ver der dat de regering erkenning I van Solidariteit uitsluit. De leider van het stakingsco mité van Solidariteit in Gdansk, Alojzy Szablewski, zei tegen verslaggevers dat de sta king bedoeld is als steunbetui ging aan de staalarbeiders van Nowa Huta. „Wij voelen dat het hele land naar ons kijkt", aldus de stakingsleider. Szablewski, die ook deel uit maakte van het stakingscomité op de werf tijdens de acties in 1980 die tot de oprichting van Solidariteit leidden, zei dat de stakers vastbesloten zijn door te gaan met hun actie tot de re gering tegemoet komt aan hun eisen. Naast een loonsverho ging eisen de stakers ook offi ciële erkenning van Solidari teit. De stakers juichten Walesa uitbundig toe toen hij de sta kers opriep tot een 'beslissend protest' tegen de communisti sche autoriteiten. Tijdens zijn toespraak tot een emotioneel gehoor van dui zenden arbeiders werd Walesa, die als elektricien op de werf werkt, herhaaldelijk over stemd door spreekkoren die „Lech Walesa! Lech Walesa!" riepen. "Wij zullen niet meer brood krijgen door stakingsacties", zei Walesa vanaf het podium bij de hoofdingang van de werf. „Maar ik denk dat de enige manier om dit land op de weg naar hervormingen te zet ten een beslissend protest is". Volgens oppositiekringen zijn er minstens negen van de Vrouwen brengen eten voor de stakers bij de scheepswerf in Gdansk. - fotoap 13 leden van de Nationale Uit voerende Raad (KKW) van So lidariteit opgepakt. Telefoon verbindingen van vooraan staande dissidenten, die door gaans informatie aan de bui tenlandse pers doorgeven, wer den verbroken. Urban zei dat de gevangenneming een voor zorgsmaatregel is. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zei dat het bezoek van Zdzislaw Sa- dowski, de Poolse vicepremier, op verzoek van Warschau is uitgesteld. Sadowski zou één van hoogste Poolse regerings functionarissen zijn die de Ver enigde Staten zou bezoeken sinds Washington sancties te gen Polen trof nadat de com munistische autoriteiten in 1981 het vakverbond Solidari teit verboden. Lech Walesa praat met de arbeiders. FOTOAP Fles Fles Fles ünzer BaiiTada Cötes du 1 nhefr Rode Frvntonn*! binett Portugees A.G TILBURG (ANP) - Beeldende kunste naars met een RWW- uitkering in Tilburg worden voortaan min der op hun uitkering gekort dan andere vrije beroepsbeoefena ren. Bovendien zijn kunste naars, voorlopig tot 1 ja nuari 1989, niet langer verplicht te solliciteren naar passende arbeid in loondienst Enige voor waarde is dat de kunste naars 'aantoonbaar func tioneren'. Daarvoor is het toerei kend 'deel te nemen aan tentoonstellingen, te trachten kunstwerken te verkopen of te proberen opdrachten te verkrij gen'. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht. (ADVERTENTIES) kNKjl-S Weer een Tilburgse kunstgreep Door de nieuwe fiscale regeling kunt u nu aanzienlijk méér belastingvrij sparen dan voorheen. De rentevrijstelling gaat voor alleenstaanden omhoog naar f. 1.000,- per jaar, voor een echtpaar naar f. 2.000,-, voor een echtpaar met één kind naar f. 2.500,- en vooreen echtpaar met twee kinderen naar f. 3.000,-. Bovendien wordt de betaalde hypotheekrente niet meer 'weggestreept' tegen ontvangen spaarrente. Dit heeft plezierige gevolgen. Bijvoorbeeld: Een gezin met twee kinderen en een eigen huis met hypo theek, kan bij een rentestand van 5% voortaan tot f. 60.000,- belastingvrij sparen. En een uitgekiende spaarvorm maakt spa ren daarom extra aantrekkelijk. Als u door bladert, kijk dan uit naar een vuurtoren: die wijst u de weg naar maximaal profijt van de nieuwe fis- verenigde cale regeling. spaarbank Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Woningstichtingen worden de komende we ken door het ministerie van Volkshuisvesting op kosten ge jaagd doordat de aanvraagformulieren huursubsidie te laat uit Den Haag worden verstuurd. De woningstichtingen zijn nu „Aanpassingen in de nieuwe gedwongen om extra personeel wet op de huursubsidie en het in te schakelen zodat alle aan vragen nog vóór 1 juli kunnen worden verwerkt. De 700.000 formulieren wa ren normaal eind april bij de woningstichtingen. feit dat die veranderingen nog inderhaast in het computersys teem moesten worden inge voerd veroorzaakten de vertra ging," zo liet een woordvoerder van het ministerie weten. I r. ,4) f5 fi WINNERS t 8-10 ele' 69.- Van onze verslaggeefster TILBURG - Aan de Katho lieke Universiteit Brabant in Tilburg komt een top-in- stituut voor economisch on derzoek. In het Center for Economie Research, zoals het instituut gaat heten, worden onderzoekers van grote internationale faam bijeengebracht. Verwacht wordt dat het Cen- tER een grote stimulans zal ge ven aan de economie-beoefe- ning in Nederland en daarbui ten. Het CentER is een gezamen lijk initiatief van de KUB en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Samen in vesteren beide partijen de ko mende vijf jaar tien miljoen gulden in het CentER De oprichting van het Cen tER is een reactie op het enkele jaren geleden verschenen rap port van de Verkenningscom missie Economie. Daaruit bleek dat er nogal wat schortte aan het niveau van economisch on derzoek in Nederland. Geadvi seerd werd in Nederland plaats te bieden aan een economisch onderzoekinstituut van hoge kwaliteit. Het initiatief voor de oprich ting van het CentER was in handen van de Tilburgse facul teit, onder leiding van de hoog leraar econometrie prof.dr.ir. A. Kapteyn. Inmiddels is de Leuvense prof. dr. A.P. Barten (57) al 'binnengehaald'. De be doeling is dat deze hoogleraar econometrie van grote interna tionale faam het CentER als di recteur gaat leiden. De andere onderzoeker die al is aangetrokken is prof. dr. F. van der Ploeg (31), hoogleraar in de Kwantitatieve Economie aan de KUB. Van der Ploeg is verbonden aan de fameuze London School of Economics. Op dit moment worden be- i I VANDAAG 2 KATERNEN De soldatenvakbond VVDM heeft de krijgsmacht op de snijtafel gelegd. Dat leverde ditmaal geen zwartboek op, maar een rapport met aanbevelingen. Staatssecretaris Van Houwelingen was er blij mee. ZIE ACHTERGROND EN BINNENLAND raamde aantal gekomen. Wa ren dat aanvankelijk 560.000 studenten, in de loop van het studiejaar zijn dat er 590.000 geworden. Volgens een woordvoerder van het departement is dat laatste aantal maar 3000 boven de schatting (voor deze periode was 597.000 geraamd). De extra kosten hiervan worden boven dien gecompenseerd door een (achteraf gezien) lager gemid delde van de uitgekeerde basis beurzen. Peter Pieters won gisteren de tweede etappe in de Vier daagse van Duinkerken en hulde zich in de leiderstrui. ZIE SPORT 1 Paul Dogger, de 16-jarige invaller in het tennistoernooi in Ede, blijft verrassen. Na zijn winst op de Fransman Tulasne schakelde hij gisteren ook Michiel Schapers uit. ZIE SPORT 2 Van onze verslaggever BORSSELE - De pas vorig jaar in gebruik genomen kolencentrale in Borssele ontwikkelt zich tot het zor genkind van de PZEM. Op de kinderziektes van de be ginmaanden is een storing gevolgd die het energiebe drijf miljoenen guldens gaat kosten. De centrale ligt waarschijnlijk enkele maanden stil, en dat kost een miljoen per week. Het is niet waarschijnlijk dat de PZEM bouwers/leve ranciers kan aanspreken, want de storing deed zich -vorige week- voor in het oude gedeelte van de omgebouwde centrale. Door nog altijd niet opgehel derde oorzaak is een bout in een van de generatoren losge- trild en terecht gekomen tussen het draaiende en het stil staande gedeelte van die gene rator. Op het ogenblik demon teren deskundigen het appa raat om zowel de oorzaak als de omvang van de schade te kun nen vaststellen. Pas als dat gebeurd is, weet de PZEM hoelang de reparatie gaat duren. „In elk geval wordt met zes tot acht weken gere kend, mogelijk zelfs langer," liet het bedrijf gisteren weten. Volgens technisch directeur ir. U. Banga is de nieuwe storing 'meer een pechgeval dan een kinderziekte'. „Dit heeft niets te maken met de ombouw, want het gebeurde in het oude gedeelte, dat trouwens vorig jaar nog volledig in revisie is geweest. Het is een voor ons nog onverklaarbaar incident, maar inderdaad wel met grote gevolgen," aldus Banga. Omdat er geen sprake is van een constructiefout gelooft hij niet dat de PZEM leveranciers kan aanspreken. „Maar het had natuurlijk niet mogen gebeu ren." Volgens Banga kost het stilliggen veel meer dan het eigenlijke schadegeval. Dat loopt eerder in de tonnen dan in de miljoenen. De Zeeuwse Kamerleden Eversdijk (CDA) en Te Veldhuis (WD) zijn het getreuzel van minister Smit-Kroes ten aan zien van de Westerschelde Oeververbinding goed beu. Volgende week willen zij de minister op het matje roepen. ZIE REGIO-KATERN DE Stichting Brabant Pop behartigt sinds een jaar of drie de belangen van de Brabantse popmuziek. Dat lukt steeds beter. Er werd al 3 miljoen subsidie voor oefenruimten los gepeuterd, het muziek-onderwijs wordt steeds beter en de Brabantse popmuziek doet landelijk steeds meer van zich spreken. ZIE DE STEM GIDS De wind blijft ook vandaag nog vrij krachtig ui» het zuid westen. Er is een wisselende bewolking met in de middag nog kans op een enkele onweersbui. Maximum tempera tuur 16-18, minimum 9-11 graden. Na morgen hogere tem peraturen. Bonn (AFP/RTR/ANP) - Ook de kleinste coalitie partner in Bonn, de liberale FDP, heeft dinsdag het groene licht gegeven voor de aanschaf van 200 Euroja gers, een Brits/Westduits/ Spaans/Italiaans project voor een Europees ge vechtsvliegtuig voor de ja ren negentig. Frankrijk trok zich enige tijd geleden terug uit het project ten gunste van zijn eigen Rafa le. Het besluit van de FDP maakt vrijwel zeker dat de commissies begroting en defen sie van de Bondsdag woensdag zullen besluiten rond zes mil jard gulden toe te wijzen voor de ontwikkeling van de Euro jager, waarvan Londen, Bonn, Rome en Madrid er in totaal 700 willen bouwen. (ADVERTENTIES) Bel voor adressen 030-880391 Lst. 222 sprekingen gevoerd met (voor namelijk Nederlandse) top economen 'aan de andere kant van de wereld', aldus KUB- woordvoerder Maurice Acker- mans. „In Amerika zitten en kele knappe jongens die we moeten wegkopea En die zul len echt niet in een rijtjeshuis willen gaan zitten". Naast de genoemde perma nente leden van het CentER wordt ook een aantal onderzoe kers uit binnen- en buitenland uitgenodigd parttime aan het CentER te werken. Het CentER zal ook een bij drage leveren aan het tweede fase-onderwijs. Zo zullen een beperkt aantal promovendi in het CentER worden opgeleid. Een wetenschappelijke raad zal toezicht houden op het Cen tER Volgens de KUB is de raad samengesteld uit (internatio nale) leden die op grond van hun wetenschappelijke reputa tie gekozen zijn. Mei deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u Worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per au torn. afschrijving adf 69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK NRN NEDERLAND W

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1