laaiende binnenschippers broeden op nieuwe acties Nmm Hogescholen Breda en Tilburg mogelijk samen Intwikkelen [arkiezaat: tOO miljoen Leden Poolse oppositie opgepakt Nederlanders hebben Zeeland hoog zitten V00RJAARSAKTIE Vliegen naar VS in juni spotgoedkoop PMKHUnna HERPLAATSINGSGARANTIE TE HARD RIJDEN KOST TE VEEL Merijntje |Q Scheidegger reepje NA FUSIE IN 1995 HBO-GIGANT MET 20.000 LEERLINGEN IN BRABANT IK NEEM 1W0LPR0F1LE ROTTERDAM - Maandagavond zullen de bin nenschippers bepalen op welke manier ze verla ders gaan aanpakken, die zelf hun handel (gaan) vervoeren. DUSNA PLAATSING VAN 'N KLEINTJENIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ZATERDAG 30 APRIL 1988 Afwachten in Lunetten De Bijbel inde Kamer Verdachten Bende Nijvel vrij HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Zacht ANTIEKCENTRUM GEOPEND In verwachting A6 jen in een open 33?/sJpt>*i Laat dat dan evan weten via een ..Kleintje" in De Stem dan een goede kans dat de eerlijke vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze ..Kleintjes"- rübriek ..Gevonden-Verloren" nasoeurt DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Temeuzen - VHssingen Losse nummers 1.25 s worden gezien. 20 km/u is strafbaar. -n, yan onze onderwij sredactie güEDA - De Hogeschool West-Brabant in Breda en Katholieke Leergangen de Hogeschool Midden- grabant in Tilburg praten op dit moment over een vol- ledige fusie. pr j. Box, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool West-Brabant, ,cht het mogelijk dat er al in in Midden- en West-Bra- __j één 'Hogeschool Brabant' Jpereert, die met 20.000 leerlin- de grootste van Nederland jalzijn. Uitgangspunt voor de fusie is een beoogde samenvoeging van de kunstfaculteiten van de Hogeschool West-Brabant en de Katholieke Leergangen. Volgens voorzitter Gevers van de HBO-raad zou het uiterst versnipperde stelsel van kunstonderwijs in Brabant moeten worden samengevoegd tot één grote nieuwe kunstop leiding. De Bredase en TU- burgse plannen vindt hij een belangrijke verbetering. De drie hogescholen willen de nieuwe 'kunstfaculteit' ge bruiken als toetssteen voor de volledige intergratie. De nieuwe kunstfaculteit zal worden ondergebracht in een zelfstandige federatie. Die gaat dan fungeren als 'groeimodel' voor de samenwerking van de andere faculteiten van de drie hogescholen. Uiteindelijk moet dan daaruit die ene hogeschool ontstaan. Volgens Box zijn de intenties van de drie colleges van be stuur 'positief'. Bij de gesprek ken, die sinds enkele weken worden gevoerd, zijn alleen nog de bestuurscolleges en de sectordirecteuren betrokken. De stichtingsbesturen doen nog niet mee. Box verbindt wel een voor waarde, zij het geen ontbin dende, aan de fusie. Die heeft betrekking op de samenvoe ging van het kunstonderwijs. Hij vindt, net als de twee partners, dat het kunstonder wijs in de provincie geconcen treerd moet worden in West en Midden-Brabant, omdat al leen daar een volledig pakket aan kunstopleidingen wordt aangebodea Dat betekent dat de kunstacademie in Den Bosch overgeheveld zou moe ten worden naar Breda. Gaat die concentratie van kunstonderwijs in West- en Midden-Brabant niet door, dan ontstaat er volgens Box een nieuwe situatie, omdat voor sa menvoeging van andere dan de kunstopleidingen de noodzaak veel geringer is. Maar afgebla zen zal de fusie niet worden, omdat er bij de opleidingen van de drie hogescholen ook nu sprake is van overlappingen en raakvlakken. In de filosofie van de drie fu siepartners zouden er in Bra bant twee grote hogescholen moeten ontstaan. In Oost-Brabant een hoge school (Eindhoven-Den Bosch) met het accent op de technische vakken vanwege de aanwezig heid daar van onder meer de Technische Universiteit In West- en Midden-Brabant (Tilburg-Breda) een hoge school met het accent op de menswetenschappen inclusief economie onder meer vanwege de aanwezigheid van de Katho lieke Universiteit Brabant in Tilburg. 'Oorlog' haven Rotterdam •j'an onze verslaggever RGEN OP ZOOM - De neente Bergen op Zoom, Kt Algemeen Burgerlijk ensioenfonds (ABP) en labo Nederland gaan het larkiezaatsgebied ontwik- den. Is alle plannen worden uitge- jerd moet er 400 miljoen gul- worden geïnvesteerd. In i moet bekend zijn of de plannen haalbaar zijn Die omvatten woningbouw 1.250 woningen), scholen en jijkvoorzieningen op de Berg- :he Plaat, recreatie op en bij Binnenschelde en een groen- ebied met mogelijkheden voor «torenen horeca. De nieuwe Desso wolmerk topijtkollektie is nu in de winkel te bewonderen, «liver scheerwollen tapijt in diverse structuren en [lieer dan 100 verschillende kleuren. Op z'n allermooist en met 5 jaar schriftelijke Lesso garantie. Welkom bij de Desso dealer. Schepenen schipperen Vandaag wordt prin ses Juliana 79 jaar. - rorOANP Trots laat Hennie Kuiper z'n lintje zien. s het ABP kan de sa- nwerking tussen overheid particulieren leiden tot een 11e aanpak, omdat bij een Tan de bijbehorende financiën p tafel komen. Zowel ABP als Rabo zijn be ad financieel risico te dragen. i het ABP horen echter t alle risico's thuis bij de be ier. (ADVERTENTIES) Ter gelegenheid van koninginnedag zijn gisteren nogal wat bekende en minder be kende Nederlanders koninklijk onder scheiden. Onder hen beroepswielrenner Hennie Kuiper uit Putte, die Ridder in de Orde van Oranje Nassau is geworden. De onderscheiding werd hem opgespeld door staatssecretaris Dick Dees. Kuipers dankwoord was kort want 'Ik zit liever op smal zadel dan dat ik achter een spreekge stoelte sta'. In Bergen op Zoom zorgde mevrouw M. Zoom- ers voor enige opschudding: zij liet de gemeente weten geen prijs te stellen op een onderschei ding. Mevrouw Zoomers is 45 jaar verloskun dige geweest en heeft duizenden zuigelingen op - FOTO DE STEM/BEN STEPPEN de wereld geholpen. Niels bijzonders, vindt ze en dus geen lintje. In Utrecht kreeg de Turk Talip Demirhan van het CNV een onderscheiding, die hem hoogst persoonlijk door minister De Koning werd op gespeld. Daarmee is Demirhan de eerste buiten landse werknemer die die eer te beurt valt. Hij was er blij mee maar waarschuwde De Koning tegelijkertijd, dat 'de regering niet de illusie moet hebben dat ik nu m'n mond ga houden'. Enkele van de bekende Nederlanders die een lintje kregen: de journalist W. L. Brugsma, Europarlementariër Piet Dankert (PvdA), D66- Kamerlid Engwirda, de cineast Fons Radema kers en de 'captains of industry' Van den Brandt (Philips) en Wegstapel (Schiphol). ZIE OOK ELDERS IN DEZE KRANT optiek ICHMIELOWSKI Brabantplein 3, 4817 LR Breda telefoon 149942 Operettezangeres Truus Spijk en acteur Jos Brink feliciteren elkaar. FOTO ANP WARSCHAU (RTR/AFP) - Terwijl de stakingen in Po len zich uitbreiden, heeft de Poolse politie in het hele land een groot aantal arres taties verricht in oppositie kringen. Nadat donderdag eerst de voormalige leiders van de ver boden vakbond Solidariteit Zbigniew Bujak en Janusz On- yszkiewicz waren aangehou den, is vrijdag onder anderen Jacek Kuron gearresteerd. Uit verscheidene bronnen is vernomen dat politiemannen in burger in totaal ongeveer hon derd mensen uit de oppositie hebben aangehouden. Volgens waarnemers houdt het optreden van de politie minder verband met de huidige stakingen in Polen, dan met het naderen van 1 Mei. De opposi tie heeft gezegd die dag te zul len demonstreren, terwijl de regering te kennen heeft gege ven buiten de officiële défilés geen manifestaties te zullen dulden. De stakingen, die vier dagen geleden in de grootste Poolse staalfabriek begonnen in Nowa Huta, bij Krakow, breiden zich meer en meer uit naar andere delen van het land. Ruim 6.000 arbeiders legden vrijdag het werk neer in Sta- lowa Wola, de tweede staalfa briek van Polen. Uit onafhan kelijke bron werd vernomen dat de stakers, geleid door acti visten van Solidariteit, drie af delingen van de staalfabriek hebben bezet Sinds dinsdag hebben onge veer 15.000 van de 32.000 staal- arbeiders in de Leninf abriek in Nowa Huta het werk neerge legd om vijftig procent loons verhogingen af te dwingen. Van onze verslaggever Maandag praten de schippersbonden eerst met minister Smit-Kroes (Waterstaat) over hun problemen, maar veel heil zien ze daar niet in. Tot en met maandag blijven de schippersbeurzen in ieder geval gesloten. Het college van beroep voor het hebben een dringend beroep op Smit-Kroes gedaan de schip persbeurzen helemaal te slui ten en vervoer buiten de beur zen om mogelijk te makea Veel bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen nauwelijks meer werken vanwege de boy cot. Aan de ministers van Bin nenlandse Zaken en Justitie is gevraagd om bescherming te gen de actievoerende schippers. Burgemeester Peper heeft in dat verband laten weten niet om marine-bijstand te zullen vragen. Wel zal de Rotterdamse poli tie de komende dagen de acties van de schippers nauwgezet in de gaten houden. Vrijdagavond besloten de schippers om - on afhankelijk van de uitkomst van het overleg met Smit- Kroes - in ieder geval te ver hinderen dat duwboten van Granaria uitvaren. Van de veertien schippers beurzen in ons land is die van Rotterdam de belangrijkste. Daar worden jaarlijks 16 17.000 vrachten verdeeld. Amsterdam en Temeuzen zijn tweede in derde in om vang, met respectievelijk 6.000 en 1.500 vrachten. Alle andere beurzen zijn jaarlijks per stuk goed voor enige honderden vrachten. bedrijfsleven stelde gistermor gen het bedrijf Granaria in het gelijk. Granaria heeft een ver gunning om met 24 duwbakken eigen vervoer te verzorgen bui ten de schippersbeurzen om. De binnenschippers hadden daar verzet tegen aangetekend. De Federatie van Schippers bonden, de meeste gematigde organisatie, vreest dat het be sluit van de rechter ernstige sociale en economische gevol gen zal hebben voor met name de kleine binnenschepen. Ge vreesd wordt dat steeds meer verladers hun vracht buiten de schippersbeurzen om zullen la ten vervoeren en dat kan voor zeker 2.000 van de 5.200 schip pers het einde betekenen. Dat verklaart ook de heftig heid waarmee grote groepen schippers de afgelopen weken actie hebben gevoerd tegen Granaria. Daarbij is het ver schillende malen tot botsingen gekomen. Onder de binnenschippers heerst grote verslagenheid over de uitspraak. 'Het is nu écht oorlog', aldus de reacties in het schipperscentrum in Rotter dam. De schippers zijn vastbe sloten de transporten van Gra naria te verhinderen. De werkgevers in de havens De verboden vakbond Soli dariteit heeft gedreigd voor maandag een staking af te kon digen op de Lenin-scheepswer- ven in Gdansk. De arbeiders zijn opgeroepen zich voor te be reiden op de staking. De scheepswerven in Gdansk hebben momenteel zo'n 14.000 mensen in dienst Zij zijn het startpunt waar in de zomer 1980 de arbeidersstrijd in Polen is begonnen, die leidde tot de oprichting van Solidari teit en later tot de afkondiging van de staat van beleg (eind 1981). De leider van Solidariteit, Lech Walesa, voorspelde vrij dag dat de onrust in het land zal toenemen. De arbeiders botsen met een communistische systeem dat het land tot de 'be delaar van Europa' heeft ge maakt. Van onze verslaggever MIDDELBURG - Neder landers hebben een redelijk positieve dunk van Zeeland. Ze waarderen vooral het aan trekkelijke landschap en de goede recreatiemogelijkheden Zo'n 3,2 procent van de be volking zou dan ook graag wil len wonen in de provincie, die nu 2,6 procent levert van het totale inwonertal van Neder land. De Stichting Zeeland, die deze cijfers met een enquête boven water kreeg, leidt eruit af dat het aantal Zeeuwen met 80.000 zou kunnen toenemea Er zijn er nu ruim 350.000. „Dit geeft voldoende aanlei ding serieuze pogingen te on dernemen de terugloop van de bevolking om te buigen in de richting van een stabiel of licht stijgend bevolkingscijfer", con cludeert de stichting, die de en quête instelde ter gelegenheid ALLtel TELEFONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DESTEM/Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN I VANDAAG 4 KATERNEN In het woonoord Lunetten bij Vught wachten de Molukse bewoners momenteel op wat er komen gaat. Ze moeten na bijna 40 jaar Lunetten verlaten, omdat WVC vindt dat er eindelijk eens geïntegreerd moet worden. De Molukkers willen echter niet weg. ZIE DE STEM WEEKEND De SGP en het GPV, twee 'bijbelvaste' partijen vieren de zer dagen elk een jubileum. De SGP bestaat 70 jaar en het GPV 40 jaar. Fractievoorzitters Van der Vlies (SGP) en Schutte vergelijken hun partijen. ZIE DE STEM WEEKEND De vijf hoofdverdachten van de Bende van Nijvel, die er van werden beschuldigd in heel België bloedige moord aanslagen te hebben gepleegd, gaan vrijuit. ZIE PAGINA BUITENLAND Over het algemeen zal het weer vandaag niet slecht zijn. Veel bewolking met mogelijk een bultje in de ochtend, ge volgd door perioden met zon. 's Avonds kans op onweer. Zondag het omgekeerde. Eerst vrij zonnig, gevolgd door meer bewolking en 's avonds buien, mogelijk met onweer. De wind matig uit zuidelijke richtingen. Zacht weer, max. 16-18, min. 5-7. Van onze verslaggever SCHIPHOL - Er is opnieuw een hevige tarievenslag losge barsten tussen de luchtvaartmaatschappijen die op Ame rika vliegen. In juni start nieuwkomer Northwest Airlines vluchten tussen Amsterdam en Boston tegen een fors verlaagd tarief. Trans World Airlines (TWA), die enkele keren per week een dienst tussen Schip hol en de Amerikaanse steden Boston en New York onder houdt, blijft niet achter. In juni kunnen reizigers met TWA naar de VS met een kaartje dat gemiddeld 500 gul den goedkoper is dan de gemid delde prijzen van dit moment Die schommelen nu tussen de 800 en 1.150 gulden. Of de KLM deze prijzenslag op de Noordatlantische route volgt, is nog niet bekend. Vol gens een woordvoerder van de nationale luchtvaartmaat schappij is daar nog geen be slissing over genomen. Begin dit jaar woedde er ook al een tarievenoorlog op de Noordatlantische route. TWA dook toen flink onder de be staande prijzen om de in die periode slecht bezette vliegtui gen vol te krijgen. De KLM reageerde toen wel snel met een gelijke prijsverlaging. Hoewel TWA niet wil zeggen hoeveel extra reizigers die actie heeft opgeleverd heeft het de maatschappij volgens een woordvoerder 'geen wind eieren De sterk verlaagde prijzen voor vluchten op de VS zal naar verwachting het toerisme naar Amerika extra stimule ren. Vanwege de goedkope dol lar is het aantal Nederlanders dat in de VS op vakantie gaat, al sterk gestegen. (ADVERTENTIES) van het veertig-jarig bestaan. De resultaten verschijnen bin nenkort in een jubileumpubli- katie. De uitkomst van het imago- onderzoek is voor de stichting een geweldige meevaller. „Je bent toch bang voor een twij felachtig beeld: ons bin zuunig, het Zeeuws meisje, koud en vlak, het waait er altijd, dat soort dingen, maar dat is er ab soluut niet uitgekomen", zegt stichtingsdirecteur Mutsaers enigszins opgelucht Hij wijst er wel op dat het om 'een verkennend onderzoek' ging, waarbij 500 Nederlanders en 200 Zeeuwen telefonisch zijn ondervraagd door het bureau Intomart „Het beeld is niet slecht, dat weten we na Hierna zou je systematisch aan de weet moeten zien te komen wat precies de zwakke en de sterke punten van de provincie zijn. Dit moet opgepakt worden". VERVOLG IN REGIODEEL 3.000 m1 EXPOSITIERUIMTE Tevens Koninginnedag Schansdljk 26 - Zevenbergen Telefoon 01680-29705 Gratis entree Speciaalzaak voor al uw baby-artikelen an bataalbara positiekleding. HAAGWEG 22, BREDA, 076-213890 Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart adf 71,85 O kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw O PARKER JOTTER O BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr 112.4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1