Duisenberg: Kabinet moet nog meer ombuigen PflRKHUnTTHl DE STEM UITSPRAAK EUROPESE HOF GEEFT COMMERCIE RUIM BAAN Wisseling van de wacht in top FNV Weer forse ledenwinst voor FNV V00RJAARSAKTIE I Duizenden stakers in Polen «ad HERPLAA ERPLAATSINGSGARANTIE Bekerfinale: PSV-Roda JC LPG vandaag weer duurder Hoe minder lijke stoffen de t Opel zijn man- sator, motoren tot een schoner )ij meteen it te worden dat uvriendelijkheid dan wat zich )torkap afspeelt, ten, remvoerin- i - Opel is op dat één - uitgevoerd raid niet gezonde ovendien wordt iespoten met lak- an zware metalen [eet dat die stoffen latuur. Een mooie komen graag wil rarkt dè voorloper dat zal daar voor it betekent dat u, al igen portemonnee, ijven in de al be- e u zouden kunnen kn een nieuwe auto, emen. En dat u dat Opel is niet zomaar tomerk in ons land. om u dag in, dag uit Ascona's, Manta's, u die natuurlijk Opel-dealer vlak bij Nog meer HILVERSUM - Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie kan aanleiding worden voor een hevige concurrentieslag in omroepland. Afpersing in naam heilige Slagerij Nooren 1 DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT" DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 Actie 'Redt De Schelde' groot succes BUVAL WERKGEVERS VOOR NEDERLANDSCHE BANK VAKBONDEN BANG VOOR BANEN WOENSDAG 27 APRIL 1988 Een luchtige babbel Onderzoek Kamer paspoort Drie maanden voor drugsmokkel HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vrij mooi JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN.. eVEN TIJD 0M TC LEZEN? v,rgtMt d«n niet de Kleintjes" door te dertien. Er staat vaat teti „,n uw gading bij. OoK vandaag 1 DE STEM 128ste jaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 LilLLOi Van onze verslaggever AMSTERDAM - Vandaag viert kroon prins Willem-Alexander zijn 21ste ver jaardag met een feestje dat hem door het Amsterdamse gemeentebestuur wordt aangeboden. De raadsleden van PSP, CPN en PPR heb ben, in navolging van de FNV-jongeren, voor de eer bedankt. Ze hebben in een brief aan de prins uitgelegd waarom ze vandaag niet komen. Door zijn verjaardag in de hoofdstad te vieren geeft de kroonprins volgens de linkse partijen aan dat hij bereid is het ambt van staatshoofd te aanvaarden. 'Daarmee loopt u enigszins vooruit op een discussie die onder het Nederlandse volk nog gevoerd moet worden over de vraag of de functie van staatshoofd in deze tijd nog wel erfelijk kan zijn', schrijven de politici. Ze kunnen zich goed voorstellen dat met het aftreden van koningin Beatrix wellicht ook een eind komt aan de monarchie. De raadsleden adviseren de prins derhalve zijn lot in eigen handen te nemen en zijn 'bestem ming' niet te aanvaarden. Het bestuur van de Amsterdamse Abva Kabo komt ook niet naar het buffet. Maar uit die hoek geen staatsrechterlijke bezwaren. Het bestuur vindt dat met het buffet weer overheidsgeld over de balk wordt gesmeten, terwijl tegelijkertijd op de Amsterdamse ambtenaren wordt bezuinigd. En dat zit de afdeling niet lekker. Prins Willem-Alexander foto prins claus Felle concurrentieslag op tv i Van onze verslaggevers Het Hof bepaalde dat buitenlandse commerciële zenders in hun programma's op Nederland gerichte reclame mo gen stoppen. Nederland mag via het verbieden van der gelijke reclame het eigen omroepbestel niet bevoordelen, I aldus het Hof. Overigens ontstond direct na de uitspraak grote verwarring over inhoud ervan. Liet minis ter Brinkman (Cultuur) weten dat het Europese Hof de hui- dige Mediawet onaangetast laat, het bedrijfsleven haalt er uit dat buitenlandse tv-zenders niet meer mogen worden gedis crimineerd. Die zenders kunnen straks op Nederland gerichte reclame uitzenden, mits ze zich houden aan de reclame-voorschriften die ook voor de Nederlandse omroepen gelden. Zo mogen re clame-boodschappen niet hal- I verwege programma's worden I uitgezonden en mag op een to- taaiprogramma niet meer dan 15 procent aan reclame besteed I worden. Van onze correspondent ROME - „Geef een bij drage aan Sint Janua- rius, onze patroonheili ge. Hij zal u bescher men en goed voor u zorgen. Een dezer da gen sturen wij iemand langs om uw bijdrage op te halen". Met deze oproep perst de Camorrra, de georgani seerde misdaad van Na pels, de eigenaren van de meest chique winkels in het centrum van de stad af. Dat hier sprake is van een grap, gelooft in Na pels geen mens. De Ca- morra heeft de onderne mers van de stad in een ij - zeren greep. Volgens een schatting van de politie betaalt tachtig procent van de winkeliers maandelijks een bedrag voor rust en bescherming door de pa troonheilige'. Wie weigert, moet er rekening mee houden dat zijn zaak door brand of een bom vernield wordt. (ADVERTENTIE) De vorm waarin momenteel Sky Channel via de kabel re clame uitzendt - midden in programma's - blijft ook na de uitspraak van het Europese Hof verboden. In omroepkringen wordt ge zegd dat deze 'Amerikaanse' manier van reclame uitzenden voor zenders als Sky Channel en Super Channel zeer winst gevend is. De reclameblokken zoals die op de Nederlandse zenders worden uitgezonden, zijn voor dergelijke commer ciële zenders onaantrekkelijk, zegt men. De uitspraak van het Hof is onduidelijk over de vraag of de commerciële zenders straks ge sponsorde programma's mogen blijven uitzenden. Op Sky en Super bijvoorbeeld worden sportprogramma's geheel door bedrijven gesponsord. Bij de Nederlandse omroe pen is men niet verrast door de uitspraak van het Hof. Wel la ten ze weten dat de STER- zendtijd snel moet worden uit gebreid. Minister Brinkman vindt dat ook. De Mediawet voorziet in maximaal 5 procent STER- zendtijd. Volgens de meeste omroepen moet dat naar 10 procent. Ook de STER vindt dat. Op die manier kunnen Ne derlandse adverteerders voor de STER behouden worden. Duidelijk is wel dat de con currentie tussen de Neder landse omroepen en de buiten landse commerciële zenders heviger zal worden. Neemt Den Haag geen maatregelen dan vloeit er veel geld van Neder landse bedrijven naar buiten landse commerciële zenders. Dat is voor de WD nog eens aanleiding om opnieuw te plei ten voor een nieuw omroepbe stel: enerzijds de traditionele zenders als KRO, NCRV en VARA, amderzijds puur com merciële zenders, waartoe de WD dan ook Tros, Veronica en Avro rekent. Brinkman gaat er in ieder geval van uit dat de Neder landse omroepen het straks een stuk moeilijker zullen krijgen. Het uitbreiden van de STER- zendtijd kan die komende con currentieslag wat verlichten, denkt de bewindsman. ZIE OOK COMMENTAAR OP PAGINA BINNENLAND De FNV heeft een nieuwe voorzitter. Op een extra congres in Amersfoort is Johan Steke lenburg (links) met algemene stemmen gekozen tot opvolger van Hans Pont (rechts) die hem daarna de voorzittershamer overhandigde. fotoanp AMERSFOORT (ANP) - De groei van het ledental van de bij de Federatie Neder landse Vakbeweging (FNV) aangesloten vakbonden zet gestaag door. Kon in 1987 een ledenwinst van ruim 10.000 worden ge noteerd, in het eerste kwartaal van 1988 steeg het ledental met nog eens 4.000 tot meer dan 915.000. De AbvaKabo (met 252.349 leden de grootste FNV-bond) nam ruim de helft van de leden winst voor rekening, gevolgd door de Vervoers- bond met 900 nieuwe leden. Het ledental van de Industriebond, dat tot 1987 met tienduizenden is teruggelopen, stabiliseert zich rond de 204.000. Vooral de bonden die werknemers organiseren in dienstverlenende sectoren en beroepen zitten in de lift: de horecabond, kappersbond en dien stenbond boekten het afgelopen kwartaal res pectievelijk 450,200 en 330 nieuwe leden. Ook middelgrote bonden als de Voedingsbond en Druk en Papier groeien gestaag. ZIE OOK PAGINA BINNENLAND (ADVERTENTIE) ALLÉÉN TÉLffONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DESTEM/Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN GOES (ANP) - De actie van de internationale Schelde- werkgroep voor een schone Schelde en Westerschelde is een groot succes geworden. Ruim 20.000 mensen uit Ne derland en België hebben met het plaatsen van hun handtekening instemming met de actie betuigd. De actie wordt op 1 mei offi cieel afgerond met een grote slotmanifestatie in het Zeeuwsvlaamse Breskens. Op zondag 1 mei zal een groep Bel- VAN GENERAL MOTORS ACHTER Van onze verslaggever AMSTERDAM - President Duisenberg van De Nederlandsche Bank vindt nog steeds forse ex tra bezuinigingen nodig om het overheidstekort binnen de perken te krijgen. De organisaties van werkgevers vallen hem daarin bij. De vakorganisaties menen dat verder ombuigen ten koste zal gaan van de economische groei en de werkgelegenheid. De werkgevers vinden het wel merkwaardig dat Duisenberg bezuinigen de belangrijkste taak van het kabinet vindt. Zij achten verlaging van premie en be lastingdruk minstens zo belangrijk. En dat met het oog op de eenwording van de Europese Gemeenschap pen. Duisenberg signaleert in het gisteren verschenen jaarverslag van De Nederlandsche Bank een sterke verbetering van de Nederlandse economie in de afge lopen vijf jaar. Maar met het terugdringen van het fi nancieringstekort van de overheid is volgens hem nauwelijks voortgang geboekt. Vorig jaar al bepleitte hij extra maatregelen van vijf tot tien miljard gulden. Misschien, stelt hij nu vast, is die uitspraak nog te optimistisch geweest. Want een aantal uitgangspunten (dollarkoers, olie prijs, rente internationale groei, tekort van lagere overheden) is niet uitgekomen. Duisenberg meent dat Nederland zich een te hoog tekort in de overheidsfinanciën zeker niet meer kan veroorloven nu een Verenigd Europa in zicht komt. VNO en NCW onderschrijven die constatering. De christelijke organisatie van werkgevers meent dat er meer dan vijf tot tien miljard extra moet worden om gebogen om in Europees verband in de pas te kunnen lopen. V De algemene vakcentrale FNV begrijpt Duisen- bergs zorgen over het hoge tekort van de overheid, maar wijst verder bezuinigen af. Het CNV verwijt Duisenberg dat hij zelf niet in staat is geweest om een eerste aanzet te geven voor een nieuw bezuinigings programma. Duisenberg vindt dat de autoriteiten er niet altijd in zijn geslaagd de onzekerheden in de internationale economie te beperken. De Tweede-Kamerfracties van CDA en WD heb ben instemmend gereageerd op het jaarverslag. Beide fracties zijn het eens met Duisenberg dat het financie ringstekort nog te hoog is. Veronachtzaming van dit probleem is onverantwoord (WD), Nederland zal moeten blijven streven naar een, ook in internationaal perspectief, aanvaardbare hoogte van dit tekort (CDA). ZIE OOK FINANCIËN/ECONOMIE In het KNVB-bekertöfernooi volgt dit seizoen een herhaling van de finale van 1976, namelijk PSV-Roda JC. Een overigens niet volledig PSV versloeg in Waalwijk in de halve finale na een zeer verrassende 2-0 achterstand RKC met 2-3, terwijl degradatiekandidaat Roda JC in Kerkrade provinciegenoot VVV na verlenging met 3-1 klopte. Roda is met dit resultaat al zeker van deelname aan het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars. PSV neemt namelijk deel aan het Europese bekertoernooi der landskampioenen. De finale wordt gespeeld op Hemelvaartsdag 12 mei. Waar er ge speeld wordt, is nog niet bekend. Aannemelijk is - gezien de af komst van de finalisten - dat dit in het zuiden van het land ge beurt. PSV-oefenmeester Guus Hiddink noemde na de wedstrijd de stadions van Willem II (Tilburg) en W (Venlo) als mogelijkhe den. Opvallende aanwezige in Waalwijk was overigens Toni, de trai ner van PSV's tegenstander in de Europa Cup 1-finale, Benfica. ZIE SPORT-1 I VANDAAG 2 KATERNEN Bart van Leeuwen, de populaire Nederlandse disk-jockey, onthult het geheim van zijn succes. Simpel dit: een luch- I ZIE GIDS 1 WARSCHAU (AFP/UPI) - In een staalfabriek in Nowa Huta, bij Krakow, zijn dins dag vier- tot zesduizend Poolse metaalarbeiders in staking gegaan. De arbeiders van de Lenin-fa- briek, de grootste staalfabriek van Polen waar in totaal 32.000 mensen werken, eisen niet al leen loonsverhoging maar ook het weer in dienst nemen van de leden van de ondergrondse vakbond Solidariteit, die - in 1981 bij de afkondiging van de staat van beleg zijn ontslagen. Maandag had het personeel van het streekvervoersbedrijf in de Poolse steden Bydgoszcz en Inowroclaw door middel van een staking een loonsver hoging afgedwongen. Volgens een plaatselijke functionaris hervatten de stakers het werk nadat de autoriteiten hun had den toegezegd het uurloon te verhogen. Volgens waarnemers weer spiegelt de golf van arbeiders protesten de diepe ontevreden heid onder de bevolking sinds in februari en maart de prijzen met 40 tot 200 procent werden verhoogd. De spanning is des te groter omdat de oppositie voorberei dingen treft om op 1 mei, de Dag van Arbeid, de straat op te gaan, terwijl de autoriteiten al hebben bekendgemaakt dat buiten de officiële défilés geen demonstraties zullen worden toegestaan. Er komt een parlemen tair onderzoek naar de problemen rond de in voering van het nieuwe paspoort. Staatsecre taris Van der Linden (foto) kan daardoor in ieder geval voorlopig nog op zijn plaats blij ven zitten. Dit zullen PvdA en WD vandaag voorstellen bij het pas poortdebat in de Tweede Kamer. PAGINA BINNENLAND 'De beeldvorming in het buitenland van Nederland als drugsparadijs moet streng worden aangepakt', aldus Offi cier van Justitie Groen voor de politierechter in Middel burg, die op een drugssmokkelaar uit Londen dan ook het snelrecht toepaste. Hij werd veroordeeld tot drie maanden. ih ZIE HET REGIO-GDEELTE Vanaf vrijdag wordt de kans op regen groter, terwijl dan ook de temperaturen gaan stijgen. Vandaag blijft het droog en wordt het vrij mooi. Naast bewolking perioden met zon. De wind: matig uit oostelijke richtingen. Max. 12- 14. min. 1-3, ROTTERDAM (ANP) - Vandaag wordt een liter autogas (LPG) 2,5 cent duurder. Een liter gaat dan 48,9 cent kosten. De prijsverhoging is een gevolg van prijsstijgingen op de interna- tioanle produktenmarkt. Maar volgens een zegsman heeft de verhoging ook te maken met een plotseling tekort aan LPG, doordat vijf Nederlandse raf finaderijen vrijwel tegelijkertijd aan onderhoudswerk op de LPG-installaties zijn begonnen. Als gevolg daarvan moet tijdelijk LPG worden geïmporteerd, hetgeen ook tot een prijsstijging heeft geleid. (ADVERTENTIES) gische en Nederlandse zwem mers met veel feestvertoon worden onthaald in de haven van Breskens. Op 10 juni komt de interna tionale werkgroep, die is sa mengesteld uit Belgische en Zeeuwse milieu-organisaties, opnieuw in actie. Op die dag zullen op een na der vast te stellen plaats de verzamelde handtekeningen en een nota over de Scheldever- vuiling aan Belgische en Ne derlandse beleidsmakers wor den overhandigd. Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET. Naam: Adres: Postc.:Plaats: Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.: Plaats:. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1