Drugshandel financierde Brunswijk Kwade ambtenaar krijgt gouden idee I GEEN SPRAKE VAN GOED BEVEILIGD PASPOORT' Demonstratie RaRa-sympathisanten lorbatsjov ontdoet Gch van tweede man fflïiMN GALAXY Etten-Leurse politieman verdacht van corruptie VOORJAARSAKTIE HERPLAATSINGSGARANTIE PARHRJOTTQI 1.79 1.25 3.99 2.95 NEEF VERKLAART VOOR BREDASE RECHTBANK: Overvallers vluchten met pantserwagen Khomeini schietschijf 'Ik blijf tot m'n pensioen' Plastic tas: handel en cultuur IMF tekent akkoord met Brazilië Redelijk weer VRIJDAG 22 APRIL 1988 rfc heijn Merijntje Aanbod EERSTE PRIJS PRIJSVRAAG: 'MIJD DE FILE, NEEM EEN MAXI' DEN HAAG - Het kabinet wil kappen met de Schiedamse paspoortproducent KEP. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer over de invoering van het nieuwe paspoort. HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND CONTACTEN MET CRIMINELE MILIEU DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJENIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN SLE T% -A5 «0DIC7 IcmI u hat baata "rfün Klalntja In da op i unma» n>at minstens Sf^-ïdi tlan Stamlazara gjS»»"» habban voor «"Jfintlte'-rubrteK '52ÏÏE«lQ«vr*aOd" "O* h*f .PjgTSrSl. d-t ar anal an JJJ r#jcM»» koman DE STEM 28sté]aargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneu/en - Vlissingen Losse nummers 1.25 Van onze rechtbankverslaggever rrEDA - Ronnie Bruns- ^ilc heeft met de drugs- handel verdiend geld ge bruikt voor de strijd in Oost-Suriname tegen het regime-Bouterse. Dat heeft een neef van Brunswij kgis- teren voor de Bredase rechtbank meegedeeld. Tot nU toe deden hierover alleen geruchten de ronde. ne uit Venlo afkomstige F.A. moest zich in Breda ver- antwoorden voor doorverkoop van 2,5 kilo heroïne. Volgens hem hebben meer Surinamers op deze manier geld voor de vrijheidsstrijd vergaard. De commandanten van het junglecommando en de leiding van de Stichting Hulp Oost- Suriname hebben vooraf in Tilburg en in Suriname met'A. over diens voornemen verga derd. Brunswijk zelf zou het niet geweten hebben. De Ne derlandse regering heeft de verdeling van twee miljoen gulden steun voor vluchtelin gen in Suriname via deze stich ting geregeld. De commandanten zijn vol gens mr. P. Doedens, de raads man van A., bereid een verkla ring over de inkomsten uit de drugshandel af te leggen. De rechtbank wees de zaak tegen A. voor nader onderzoek terug naar de rechter-commissaris. Die zal onder andere twee be stuursleden van de genoemde stichting horen. De Venlonaar kwam als tus senhandelaar in beeld in het onderzoek naar de 48-jarige Bredase 'heroïne-oma' Sabriti B.-M en haar 43-iarige koerier Kabinet kapt met KEP LOS MOCHIS, MEXICO AP) - De zeven gewapende mannen die sinds woensdag 42 mensen in een bank in Los Mochis, Mexico, gegij- eld hielden hebben van- iacht het bankgebouw ver- iten en hun gijzelaars vrij platen. zijn met twee medewerkers het Mexicaanse Rode in een gepantserde auto De gijzelingsactie, die na een islukte overval werd begon- in, heeft aan vijf mensen het iven gekost. Zeker 15 anderen iepen verwondingen op. Gouverneur Francisco Ochoa van de staat Sinaloa, waar de kustplaats in het noordwesten van Mexico onder ressorteert, maakte bekend dat de 42 gijzelaars die in de bank werden vastgehouden nu vrij zijn. De auto waarmee de da ders samen met twee Rode Kruis-medewerkers zijn weg gereden, is voorzien van genoeg lenzine om Los Mochis te kun nen verlaten, aldus Ochoa. De gouverneur zei dat met de bankovervallers een afspraak 'as gemaakt die de mogelij k- id voor de politie open laat op een later tijdstip een in- lieve speurtocht in gang te itten om de daders alsnog in Ie kraag te vatten. Hij zei voorts dat zich geen ioonlijke ongelukken had- voorgedaan tijdens een ietincident donderdagoch- id toen de overvallers wa- pakten uit een auto die bij it bankgebouw was voorgere- Voorafgaande aan de demonstratie roken twee sympathisanten van de actiegroep RaRa een sigaretje. Ongeveer 200 mensen demonstreerden gisteren in Amsterdam tegen de huns inziens onterechte behandeling van de 'RaRa-verdachten'. Deze werden vorige week opge pakt wegens vermeende betrokkenheid bij gewelddadige acties tegen bedrijven die banden onderhouden met Zuid-Afrika. Eén van de oorspronkelijk acht verdachten zit nog vast. foto anp Irakese soldaten poseren op het eerder deze week her overde schiereiland Faw voor een reusachtig portret van ayatollah Khomeini, vlak nadat ze het met kogels hebben doorzeefd. - fotoanp ii groentepakket, gram gsfc ith, lo iDRID (AP) - De Russische partijleider Michail Gor- atsjov heeft de tweede man van het land, Politburolid Je- |or Ligatsjov, van zijn belangrijkste functies ontheven. Dit "«ft het Spaanse dagblad El Pais gisteren gemeld. e 68-jarige Ligatsjov staat «kend als een tegenstander '°n het hervormingsbeleid van 'rbatsjov. Hij zou op 16 april Jn ontheven van zijn functie "'Partij-adviseur op het ge- van ideologische kwesties >als hoofd van de partijka- Pais zegt dit te hebben ,™men uit betrouwbare in Moskou. Officieel «t het dat Ligatsjov "met va- intie' is. I, per stuk (ADVERTENTm len In deze advertentie AH-winkels kopen, behalve vaar kleine cijfertjes bij kelen kunt u alleen kopen waar één van die cijfers op Reclameprijzen gelden van .t/m zaterdag 23 april a.s.. voorraad strekt, gbaar In onze ABC-winkels. ter, ptae'f, pjL.% vet3t«fktrs - KBWï(X«Tt 01W0 S4197 t\ Junkie Commando Het Politburo heeft de func ties volgens de Spaanse krant overgedragen aan Alexander Jakovlev, eveneens Politburo lid, die wordt gezien als de 'ar chitect' van Gorbatsjovs 'pere strojka'. El Pais schrijft dat de stap een gevolg is van het misluk ken van een politieke operatie tegen Gorbatsjov, georgani seerd door conservatieve par tijleden. Ligatsjov zou de sti mulator zijn geweest van een campagne tegen het beleid van Gorbatsjov. De Communistische Partij begint 28 juni een zeer belang- rijke partij conferentie. Daar zal het definitieve oordeel wor den genomen over Gorbatsjovs beleid van 'glasnost' en 'pere strojka': of het beleid wordt de finitief doorgezet, of het krijgt de genadeslag, zo wordt voor speld. (ADVERTENTIE) Dit weekend weer gezellig uit In Donderdag t/m zondag van 22.00-04.00 uur Torenttraat 19-Breda Tel. 076-220131 „Ondanks de verbeteringen op onderdelen is er geen sprake van een goed beveiligde pas- poortkaart", aldus het kabinet. KEP is het contract met het ministerie van Buitenlandse Zaken „op een essentieel punt niet nagekomen", staat in de brief. Het kabinet overweegt daarom het contract met KEP over de levering van het pas poort op te zeggen. Momenteel studeert het nog op de finan cieel-juridische consequenties hiervan. Zeker is in ieder geval dat de invoering van het nieuwe paspoort per 9 mei op nieuw wordt uitgesteld. Invoe ring op die datum vindt het ka binet „in de thans ontstane si tuatie onverantwoord". Grootste punt van kritiek van de Centrale Recherche In formatiedienst-(CRI) en Mare chaussee, die het paspoort op verzoek van het kabinet aan een definitieve test hebben on derworpen, betreft het lami naat (de doorschijnende be schermlaag) van de paspoort- kaart. Dat is betrekkelijk een voudig van de kaart te verwij deren zonder dat er zichtbare schade ontstaat. Het kabinetsbesluit is door de Tweede Kamer goed ont vangen. PvdA'er De Visser spreekt van „het eerste ver standige kabinetsbesluit in deze affaire in twee-en-een- half jaar". De Visser gaat er van uit dat het nu ook defini tief afgelopen is met het KEP- paspoort. Ook WD'er Wie- benga gaat ervan uit dat het project is afgeblazen, „tenzij er nog iets moois gebeurt". Gual- thérie van Weezei (CDA), die het uitstel van invoering „ver standig" noemt, wil nog niet vooruitlopen op beëindiging van het contract met KEP. „Daarover moet het debat met de Kamer komende woensdag meer zekerheid verschaffen", aldus de CDA'er. Staatsdrukkerij -directeur Peters heeft in een eerste reac tie nogmaals laten weten dat zijn bedrijf, in samenwerking met drukkerij Joh. Enschedé te Haarlem, in staat is „op rede lijk korte termijn een fraude bestendig paspoort te leveren". „Maar we hebben het kabinet geen aanbod gedaan. We vin den dat de regering eerst moet Van onze economische redactie BREDA - Een hoge amb tenaar van het ministerie van Verkeer en Water staat heeft zich bij het le zen van een oproep van het Bredase bedrijf TOP Lease om het file-pro bleem op te lossen zó kwaad gemaakt, dat hij met zijn inzending de prijsvraag van het bedrijf won. De oplossing was volgens de jury de beste van 1900 inzendingen. In de advertentie die TOP Lease in De Stem en de lan delijke dagbladen plaatste, stelde het bedrijf dat 'Haagse beleidsmakers heel wat zou den kunnen leren in kantines en aan stamtafels. Problemen waar zij soms jarenlang mee worstelen, worden daar vaak langs de neus weg opgelost'. Lezers werd verzocht hun op lossing op te sturen om Den Haag te laten zien hoe crea tief de automobilisten zelf zijn. „De verkeersdeskundigen werden daarmee in de hoek gezet", klaagt winnaar ir. P. Elsenaar, medewerker bij de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat en CD A-sta tenlid in Zuid-Holland. „In Den Haag zijn wel degelijk creatieve, tot laat in de avond werkende deskundigen". Daarom stuurde hij onder het pseudoniem Welsenaar het idee op van de Meer- mans-taxi, kortweg 'Maxi'. Dat is een geleasde auto, die door vier werknemers wordt bereden en beheerd voor woon-werk-verkeer, zonder dat de fiscus met navorderin gen komt. Het idee is erop ge richt het aantal inzittenden per auto op te voeren. Nu zit er gemiddeld 1.15 persoon in een auto, met het idee van El senaar zou dat 1.45 worden. Elsenaar vindt het idee overi gens niet zó orgineel: „25 jaar geleden pendelden bouwvak kers ook al met busjes naar de Botlek". De ambtenaar won met het idee de hoofdprijs: een jaar gratis rijden met een dure Chrysler, voorzien van tele foon, video, high-fi-installa- tie, scheerapparaat en elke ochtend een krant. Maar El senaar was ondertussen zo enthousiast geraakt van zijn eigen idee, dat hij de waarde van de prijs schenkt aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Til burg, die met dat geld een on derzoek naar de haalbaar heid van de Maxi gaat finan cieren. De resultaten van het on derzoek worden volgend jaar aangeboden aan minister Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat. Die kreeg deze week ook al het 'Grote Anti- file-boek', waarin vierhon derd van de bijna ingezonden tweeduizend ideeën zijn ge bundeld. I VANDAAG 4 KATERNEN Jos P. De laatste haalde eerst in Amsterdam Pakistaanse he roïne op en bracht die via Breda naar A. in Venlo. Later gebruikte de organisatie het huis van P. als postadres voor heroïnepakkeij es. De Bredase rechtbank ver oordeelde onlangs de leidster tot acht jaar, de koerier tot drie jaar, uitlokker Tony S. uit Breda tot zes jaar en heroïnele- verancier Wicky S. uit Amster dam tot vijf jaar. ZIE VERDER BUITENLAND „Minstens twee termijnen. Dus zes jaar. En als ze me willen hebben daarna ook nog. Tot mijn pensioen". Johan Stekelenburg, de nieuwe voorzitter van de FNV, kiest bewust voor het voorzitterschap. Hoewel het hem spijt dat de federa tie zo weinig te zeggen heeft. ZIE ACHTERGROND De plastic tas is inmiddels een wereld op zich. Hij is zowel handel als cultuur. En de winkelier die zijn waar verpakt in een tas, bedrukt met een fraai, professioneel ontworpen patroon, weet zeker dat de consument er graag gratis mee adverteert. VANDAAG IN DE STEM SPECIFIEK Van onze Haagse redactie Het nieuwe door KEP vervaardigde identiteitsbewijs is volgens het kabinet niet fraudebestendig genoeg. besluiten of het met KEP ver der wil. Tot die tijd willen we ons nadrukkelijk uit de publi citeit houden". De interim-directeur van KEP, Van Dijk, is het volstrekt oneens met de conclusies van CRI, Marechaussee en kabinet. Hij vindt niet dat KEP het ver wijt mag worden gemaakt dat het laminaat niet voldoet „Het is een technisch probleem dat internationaal speelt. Ieder la minaat is bij een bepaalde tem peratuur te verwijderen. Daar is nog geen oplossing voor", al dus Van Dijk. Bovendien wijst Van Dijk erop dat vervalsingen die worden aangebracht na verwijdering van het laminaat wel degelijk te zien zijn. KEP heeft zich ook op een tweede punt niet aan de af spraken met Buitenlandse Za ken gehouden. De paspoortfa- briek heeft CRI en Marechaus see een paspoort laten testen dat niet uit de normale produk- tielijn kwam. In een aanvul lend contract was echter uit drukkelijk vastgelegd dat dat wel moest gebeuren. BRASILIA (RTR/ANP) - Brazilië, het grootste schul denland in de Derde We reld, zal in juni van dit jaar een overeenkomst onder- tkenen met het Internatio nale Monetaire Fonds (IMF). Het akkoord voorziet in finan ciële steun aan Brazilië van het fonds in ruil voor reeks econo mische maatregelen Met de overeenkomst wordt de normalisering van de be trekkingen tussen Brazilië en de internationale financiële ge meenschap bezegeld. Brazilië wijst samenwerking met het IMF sinds 1985 af omdat het land zich niet wenste te onder werpen aan gestelde economi sche voorwaarden. De in januari aangetreden minister van financiën, Mail- son da Nobrega, speelde een belangrijke rol bij die door braak. Een hogedrukgebied komt naderbij. De invloed daarvan merken we vandaag. De zon gaat meer schijnen en het blijft overal droog. Ook de komende dagen redelijk weer met in het weekend kans op vorst aan de grond. Wind ma tig uit oostelijke richtingen. Maximum vandaag 15-17, mini mum 3-5 graden. Van onze verslaggever ETTEN-LEUR - De 27-jarige agent P. L. van V. van de ge meentepolitie Etten-Leur is door de Rijksrecherche aange houden op verdenking van corruptie. De man, woonachtig in Bergen op Zoom, wordt ervan verdacht vertrouwelijke gegevens door gespeeld te hebben naar men sen uit het criminele milieu. net vermoeden bestaat dat hij zich door criminelen heeft laten betalen in ruil voor infor matie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikte. De agent werkt sinds augustus 1986 in Etten-Leur. De Rijksrecherche heeft huiszoeking gedaan bij de agent. Vandaag wordt hij voor geleid aan de rechter-commis saris. Omdat het onderzoek nog niet is afgesloten, wilde de Bre dase persofficier mr. W. Tiel- kemeyer geen nadere medede lingen doen. Korpschef Holle man van de Etten-Leurse poli tie weigerde gisteren elk com mentaar, maar ontkende niet dat Van V. op verdenking van corruptie is aangehouden. „Ik wil er niets over zeggen. Nu niet, morgen niet en ook vol gende week niet". (ADVERTENTIES) ALLÉ&J TELEFONISCH 076-236862 EEN KLEINTJE IN DESTEM/Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan- melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.: Telefoon: Plaats:. Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: D maand per automatische afschrijving ad kwartaal acceptgirokaart ad kwartaal per autom. afschrijving ad Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats:.. handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112,4800 VB Breda DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1