IR JAN 'EM JIJ OOK? V00RJAARSAKTIE CDA'er Duyn verlaat Tweede Kamer TWEEDE KAMER STEUNT COMMISSIE BOUWENQUETE 5 IBIEDINS 10.95 1.95 2.98 1.59 Vreedzaam einde vliegtuigkaping Automobilisten tanken massaal over de grens HERPLAATSINGSGARANTIE PMKEBJOTTER hard stikke leuk Regionale acties in metaal Merijntje Hoofdagent Terneuzen geschorst W/sFS Wilt u 100.- per uur verdienen? 29 april. DONDERDAG 21 APRIL 1988 haar in één jaar Siren naar meer, >l«r.,, DE VRIES ONTKENT VERBAND MET BENOEMING BROKX 3fl gere bijstand ongeren gaat Voorlopig niet door 31 GIJZELAARS VRIJ KAPERS IN VRIJHEID ecc Maastricht YS-sekslijn verboden Wegwijzer in aanbod dierenvoeding 'Russen horen onder de grond' HET WEER IN ZUIDWEST-NEDERLAND Vrij mooi FISCUS LIEP 325 MIIJOEN GULDEN MIS JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN TYRI Qm AS isch aanbod. In onze 100 krijgt u een [antrekkelijk is. i autoradio of |orting direct in meeste gevallen Dlevert. ien een 3ovag-garantie garantie, it u koopt. nergens zo trouwd een kopen in ken. jtaande data en |oet bedenken inte st weg zijn. -VO Ijke show :n bij KWInltm" Stam. zovoal WjOTnöara an OJrirtanla aanWadlnaan In ,S»n. EIKe dag waar I DE STEM [28stëjaargang Kantoren te Breda - Bergen op Zoom - Etten-Leur - Goes - Hulst - Oosterhout - Roosendaal - Terneuzen - Vlissingen Losse nummers 1.25 rs' brug jaar rs' aat 20-22a middelburg 07 :3 april 13-16 uur. Slem, 076-236911 ex-CDA Duyn. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Het CDA-ka- merlid Loek Duyn heeft gisteren zijn zetel in de Tweede Kamer ter beschik king gesteld. Het al enige tijd in opspraak zijnde ka merlid vindt dat hij zijn partij, de fractie en hemzelf te veel politieke schade heeft berokkend om nog langer te functioneren. CDA-fractieleider De Vries ging met die beslissing ak koord. De opvolger van Duyn zal waarschijnlijk het oud-ka merlid Couprie zijn (die in 1986 wegging) of - als hij niet be schikbaar is - Ada Baars, die op de Gelderse lijst voor de ka merverkiezingen stond. De Vries ontkende gisteren dat het vertrek van Duyn iets te maken heeft met de recente benoeming van mr. G. Brokx tot burgemeester van Tilburg. In Den Haag deed het verhaal hardnekkig de ronde dat Duyn niet uit de fractie was gezet omdat zijn plaats zou worden ingenomen door Brokx. Het kabinet benoemde Brokx ver leden week tot burgemeester. Volgens De Vries is sprake van „een zuivere samenkomst van omstandigheden". De Vries ontkende dat vanuit de fractie druk op Duyn zou zijn uitgeoe fend om nu zijn lidmaatschap ter beschikking te stellen. De beslissing was geheel vrijwillig door Duyn genomen, nadat hij zichzelf enkele dagen de tijd had gegeven over zijn politieke toekomst na te denken. Duyn kwam de dag van zijn installatie als kamerlid in op spraak door de in Nederland verboden geboortekrik te de monstreren voor de televisie. Verleden jaar zorgde Duyn op nieuw voor commotie toen hij met een flinke slok op achter het stuur van zijn auto van daan werd gehaald. Voor dat vergrijp werd hij veroordeeld. Brokx liet steken vallen fan onze Haagse redactie DEN HAAG - De vers benoemde burgemeester an Tilburg, Brokx, en zijn collega-burgemeester ran Lelystad, Gruijters, waren als staatssecreta- en minister van Volkshuisvesting verant woordelijk voor een verspilling van honderden Biljoenen guldens aan bouwsubsidies. M, WD en PvdA in de Tweede Kamer steunden de inquêtecommissie bouwsubsidies gisteren in hun eind- lonclusies na de anderhalf jaar durende parlementaire wuwenquête. fVD-woordvoerder Bolkestein noemde de handelwijze van irokx zelfs 'onaanvaardbaar', leze term wordt normaal ge- proken in het parlement ge- iruikt om een staatssecretaris of minister van zijn zetel te wippen. Ex-WD-minister Van Aar- denne kreeg die beoordeling »k na afloop van het onder- toek naar de bedrijfsproble- nen bij het RSV-concem. Van iardenne mocht toen echter na een rumoerig debat blijven zit- en. Het GPV-kamerlid Schutte loemde de gisteren ingenomen touding van de WD 'makke lk': ex-minister Van Aar- lenne mocht van de WD blij- 'en nadat het 'onaanvaard- aar' was uitgesproken, maar irokx krijgt nu die omschrij- Ing als hij al lang en breed wgemeester van Tilburg is, ildus het GPV-kamerlid. Volgens het CDA, dat giste- en niet zover wilde gaan als de fVD, heeft Brokx als staatsse cretaris van Volkshuisvesting 1 wat steken laten vallen. 'A-woordvoerder Van der iden vindt dat Brokx zijn ibtenaren veel te veel ruimte gegeven, waardoor de loenenstroom aan subsidies DEN HAAG - De Tweede ■amer heeft gisteren een wrstel van staatssecreta- 1 De Graaf (Sociale Za- [en) om de bijstandsuitke- Jhg voor jongeren van 18 ft 20 jaar te verlagen in de (skast gezet. Graaf moest gisteren zijn »rstel terugnemen en belo- ri om het voornemen te ver- pken in de brief die het ka- riet toezegde tijdens het debat lak voor Pasen. I Premier Lubbers beloofde de tamer bij die gelegenheid vóór F z°mer met een notitie te zul- r komen waarin het hele in- pmensbeleid met betrekking pt jongeren onder de 27 jaar Trti?6 loep wordt genomen. I ye kamercommissie voor So- r i^aken oordeelde gisteren P N61 Graafs plan met de bij- Tand voor jongeren vooruit pt °P de toegezegde notitie, voorstel van De Graaf op 'let afschaffen fr e bijstandsuitkering voor Cnfnden tussen 18 en 20 «■De Graaf wil deze jonge- ae veel lagere uitkering b J^bswönenenden geven. iriJIÜT P°°pt hij 75 miljoen ""snarea niet goed genoeg meer in de ga ten kon worden gehouden. De manier waarop ex-minister Gruijters reageerde tijdens openbare verhoren van de en quêtecommissie noemde het CDA 'arrogant en met minach ting van de rechtsregels.' De WD vindt dat Brokx af zou moeten treden als hij nu nog staatssecretaris zou zijn. De PvdA deelt die mening en waarschuwde ervoor dat mi nisters en staatssecretarissen de laatste jaren steeds minder geneigd zijn na een schandaal de eer aan zichzelf te houden en weg te gaan. „Er wordt weinig afgetreden in dit land. Te weinig," aldus PvdA-woordvoerder Castri- cum. De enige partij die het voor de verguisde ex-staatsse- cretarius Brokx opnam was D66. Woordvoerder Wolffen- sperger liet weten dat Brokx door de Tweede Kamer onder grote druk werd gezet om voortdurend huizen te bouwen en daardoor de subsidieregels niet meer zo nauwkeurig con troleerde. De Tweede Kamer was vol lof over de werkzaamheden van de enquêtecommissie en prees de manier waarop de commissie te werk is gegaan. Over zes weken debatteert de Tweede Kamer met de regering over de uitkomsten van de par lementaire enquête bouwsubsi dies. ZIE OOK COMMENTAAR Van onzer verslaggever BREDA - Bij een groot aantal metaal- en electrotechnische be drijven in de regio houden de industriebonden FNV en CNV van morgen poort- en kantine-acties om de vakbondsleden te infor meren over het cao-conflict met de werkgevers. De acties vinden plaats bij VBF in Oosterhout, bij Skill, Ambac, IEO, Backer en Rueb, MFB en Saval Kronenberg in Breda en bij Fokker Woensdrecht. Bij een tiental andere bedrijven wordt het personeel met infor matiebulletins op de hoogte gebracht van de jongste ontwikkelin gen bij de cao-onderhandelingen. Vanaf volgende week dinsdag is ook het district Zeeland van de partij. De poort- en kantine-acties moeten hun voorlopig hoogte punt vinden in de landelijke manifestatie op 29 april in Amster dam, waar zo'n 1.200 kaderleden worden verwacht. 01150-19817 «JTERNEUZE* Brokx: gewoon verder breien KUWAYT (REUTER/ AFP/DPA) - Kuwayt heeft woensdag verheugd gerea geerd op het einde aan de kaping van de Boeing 747 van Kuwayt Airways. Inwoners van het emiraat in het noordelijk deel van de Per zische Golf gingen dansend de straat op en door de hele stad reden auto's met vlaggen. De regering van Kuwayt ver klaarde dat er geen concessies zijn gedaan om de resterende 31 gijzelaars, 24 passagiers en zeven bemanningsleden, vrij te krijgen. Premier sjeik Saad al-Ab dullah al-Sabah feliciteerde tijdens een spoedzitting van het kabinet de bevolking met zijn 'heldhaftige houding'. Hij dankte hen voor 'hun voorbeeld aan de rest van de wereld in zijn standvastigheid tegenover terrorisme en zijn algehele af wijzing van chantage'. De re gering van Kuwayt sprak in het bijzonder zijn dank uit aan president Benjedid van Alge rije en zijn regering. Ook de Palestijnse Bevrijdingsorgani satie PLO en Yasir Arafat kon den rekenen op een dankwoord voor de bewezen diensten. Nu de kaping uiteindelijk betrekkelijk - de kapers scho ten in Cyprus twee gijzelaars dood - goed is afgelopen, richt de aandacht zich op de daders. Welke toezeggingen heeft Al gerije moeten doen om een einde aan de kaping te maken Een van de gijzelaars met een grote teddybeer in zijn armen maakt het V-teken. - foto ap en welke rol speelde Iran in "het het geheel? De negen terroristen die de KU 422 tijdens een vlucht van Bangkok naar Kuwayt in hun macht kregen zouden leden van de pro-Iraanse Hizbollah (Partij van God) zijn, zo is in Bayrut vernomen. Algerijnse functionarissen brachten, nog voordat de gijzelaars het toe stel mochten verlaten, de ka pers via een achterdeur van het vliegtuig onder stringente vei ligheidsmaatregelen weg met onbekende bestemming. In welingelichte kringen in Al giers is vernomen dat de negen de keuze hebben gekregen naar Libanon of naar Iran te gaan. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben een beroep op Algerije gedaan de kapers niet te laten lopen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. De Amerikaanse speciale ambassadeur belast met terro rismebestrijding, Paul Bremer, kon niet bevestigen dat een van de kapers ook had deelgeno men aan de kaping van een verkeersvliegtuig van de Ame rikaanse luchtvaartmaat schappij TWA in 1985. Als dit inderdaad het geval is bwijst dit nog eens hoe belangrijk het is dat deze mensen voor het ge recht worden gebracht, aldus Bremer. Ook Londen hoopt dat de ka pers niet vrijuit gaan. „We moeten niet uit het oog verlie zen dat het gaat om een zeer gewelddadige daad van terro risme, waarbij twee mensen in koelen bloede zijn vermoord", aldus een naaste medewerker van premier Margaret That cher. De 'voorname bemiddelaar' die dinsdag aan boord van het gekaapte vliegtuig gesprekken voerde zou de Algerijnse mi nister van buitenlandse zaken, Ahmed Taleb Ibrahimi, zijn geweest, zo is in Algerije ver nomen. In Algiers spreekt men over 'een grote overwinning voor de Algerijnse diplomatie'. ZIE OOK ACHTERGROND Gerald Vanenburg wordt vol vreugde geknuffeld door Eric Gerets nadat PSV gisteravond de finale be reikte van de Europacup I. foto de stem/johan van gurp EINDHOVEN/AMSTERDAM - Twee Nederlandse clubs zijn er gisteravond in geslaagd tot de finales van toernooien om de Europacup I en II door te drin gen. PSV bereikte de eindstrijd van de belangrijkste Europese strijd voor clubteams door het favoriet geachte Real Madrid in Eindhoven op 0-0 te houden. Veertien dagen geleden werd het in Madrid 1-1. Het doel punt van PSV werd toen gescoord door Edward Linskens en dat bleek gisteravond doorslaggevend omdat het bij het 0-0- resultaat 'dubbel' telde. PSV ontmoet op 25 mei in Stuttgart het Portugese Benfica dat gisteravond met met Roemeense Steau Boekarest afrekende. Ajax plaatste zich voor de finale van het Europacup II-toer- nooi ondanks het feit dat de Amsterdamse formatie gister avond in het Olympisch stadion met 1-2 van het Franse Olympique Marseille verloor. Eerder zegevierden de Am sterdammers namelijk in de havenstad aan de Middel landse Zee met 0-3. Ajax, vorig seizoen al winnaar van de Europacup H, ontmoet in de eindstrijd, die op 11 mei in Straatsburg wordt gespeeld, het Belgische KV Mechelen dat het Italiaanse Atalanta Bergamo elimineerde. Aardig detail daarbij is dat de Belgen door de ex-trainer van Ajax, Aad de Mos worden getraind. Zie Sport I en II TERNEUZEN - Een dertigja rige hoofdagent van het korps gemeentepolitie Terneuzen is gisteren, wegens rijden onder invloed, door waarnemend burgemeester J. van Rooijen met onmiddellijke ingang ge schorst. Collega's van de verdachte kwamen vorige week vrijdag avond in actie toen een melding over een vermoedelijk dronken autobestuurder, plus het kente ken van de bewuste auto bin nenkwam. Bij aanhouding vlakbij zijn woning moest de hoofdagent voor een bloedproef mee naar het bureau, waar ook een pro ces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. Korpschef-commissaris A. Roost stelde de agent buiten functie. (ADVERTENTIE) ov Trein Toegangsbiljetten bij NS-stations NEW YORK (DPA) - De zoge heten sekslijn wordt in de Ver enigde Staten verboden. Amerikaanse conservatieven lopen al geruime tijd te hoop tegen de sekslijn omdat ook kinderen de seks-nummers kunnen draaien. Zie pagina films-theater-uitgaan pagina. I VANDAAG 4 KATERNEN Tegen de uitspraak ging de of ficier van justitie verleden week in beroep, omdat hij de straf te mild vond. Later werd Duyn opnieuw onderwerp van rumoer toen de politie in Utrecht zijn auto van een inva lide-parkeerplaats verwijder de. Na zijn recente veroordeling oordeelde De Vries dat Duyn wat hem betreft in de kamer zou kunnen blijven. Volgens De Vries zou 'Duyyn zich hebben kunnen ontwikkelen tot een goed kamerlid'. Duyn vond zelf kennelijk dat dat niet meer kon. Hij was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. WIE zei daar dat een hond een echte vleeseter is? En een kat mooi geholpen is met een schoteltje melk? Een wegwijzer in het enorme en kleurrijke aanbod van die renvoeding van vandaag de dag. MORGEN IN DE STEM SPECIFIEK RUIM acht jaar nadat het 40ste Russische leger zijn kameraden in Kabul te hulp schoot, is de nederlaag van de Russische 'vriendschapspolitiek' in Afghanistan compleet. Als de Russen het land hebben verlaten dan blijft een failliete boedel achter. ZIE EXTRA ACHTERGROND VRIJ mooi weer. Maximum temperatuur 13-19, minimum 3-7 graden. Matige en aan de kust nog tijdelijk vrij krachtige westen- tot zuidwesten wind. Vooruitzichten vrijdag tot maandag: eerst vrij mooi. Vanaf het weekend overwegend bewolkt met nu en dan regen of onweersbuien en ook geleidelijk frisser. Van onze Haagse redactie DEN HAAG - Nederlandse automobilisten hebben in 1987 314 miljoen liter benzine en 3 miljoen liter gas in West-Duitsland en België getankt. De oorzaak: de lagere prijs van gas en benzine in de buurlan den. Als gevolg hiervan liep de Nederlandse fiscus vorig jaar 250 miljoen aan accijns en 75 miljoen aan brandstof-btw mis. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van een onderzoek door de bond van garagehouders, de Bovag. Het onderzoek is inge steld nadat de regering in no vember 1986 besloot de accijns op benzine met 9 cent (exclusief btw) per liter te verhogen. Uit het onderzoek komt ver der naar voren dat het prijs verschil met België gemiddeld 20 cent per liter bedroeg. Het verschil met West-Duitsland was zelfs meer: benzine was in de Bondsrepubliek gemiddeld 45 cent per liter goedkoper dan in Nederland. In de grensstrook met België leidde de accijnsverhoging tot een daling van de omzet met vier procent. Het meest getrof fen werden de pomphouders die binnen vijf kilometer van de grens hun bedrijf uitoefe nen. Volgens de Bovag bewijst het onderzoek dat het hoog tijd wordt dat de benzine- accij nzen in de Europese Gemeenschap op eenzelfde niveau worden ge bracht. Het definitieve eind rapport zal worden aangebo den aan minister De Korte (Economische Zaken). (ADVERTENTIES) DUS NA PLAATSING VAN 'N KLEINTJE NIETS VERKOCHT!! DAN PLAATSEN WIJ BINNEN EEN WEEK HET ZELFDE KLEINTJE EENMALIG GRATIS DEZE SPECIALE AKTIE IS ALLEEN GELDIG VOOR PARTICULIEREN EN LOOPT VAN 26 MAART TOT 7 ME11988 ALLÊÊN TELEFONISCH 076-236882 EEN KLEINTJE IN DE STEM/Z.V.K. KLEINE MOEITE GROTE RESULTATEN Met deze bon kunt u een nieuwe abonnee aan melden en de pen zal u worden toegestuurd DE NIEUWE ABONNEE HEET: Naam: Adres: Postc.:Plaats:. Telefoon: Bank of gironummer: Deze ontvangt de krant de eerste twee weken GRATIS daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: maand per automatische afschrijving ad23,90 kwartaal acceptgirokaart ad71,85 kwartaal per autom. afschrijving ad69,95 Zodra de nieuwe abonnee het abonnementsgeld heeft voldaan, ontvang ik uw PARKER JOTTER BADHANDDOEK Mijn naam: Adres: Postc.:Plaats: handtekening Stuur deze bon in een envelop (zonder postzegel) naar Dagblad De Stem, Antwoordnr. 112, 4800 VB Breda r DE KRANT VOOR JE EIGËNSTÜK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 1