HET WEER )IRECTTE HOOPT BEGIN NEGENTIGER JAREN WEER WINST TE MAKEN i iran 1111 iis 1111 i i ii i i 11111 riONISTE Resultaat Grontmij kan beter AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS TffftTEM FINANCIËN/ECONOMIE ZATERDAG 16 APRIL 1988 Étk, NAD REDBAND VENCO BV 1111 III Geld dat durft TER ZAKE Venture capital Gouden gedachte Effectenbeurs Maatje te klein Zon en maan Hoogwater Scheepsberichten Nettowinst IGB Holding iets omhoog inimeerde beurs Swing Wall Streel II II Bill i i ii 111111 ii 1111111 ii111111 ii 1111111 AeJ T11 lllllllll III) vikkeling, produktie .ed Band, Venco en ïd renderende onder- :oncern en neemt een likerwerkmarkt eiding van de positie in daal (NB), Naarden, e kommerciële r verplaatst naar een oord. 'DM voert produktie tape op fan onze verslaggever )0STERHOUT - De directie van PD Magnetics Oosterhöut hoopt begin jaren negentig weer met winst te draaien. Tegen die tijd moet de op landen zijnde reorganisatie, inclusief een inves- ering van twintig miljoen gulden, tot een omme- ;eer hebben geleid. lie prognose is de vakbonden, welliswaar onder het no- iee voorbehoud, meegedeeld. „Er zijn nogal wat 'alsen' igebouwd", zegt Jan Janmaat van de Industriebond NV. van ons bedrijf, axverkeer, waarbij ?angt bezoekers en staat I ;n en lichte ;tekent dat u halve dagen I u haar/zijn werkzaam- komen met kandidaten lavo/VWO-nivo, bij ;/telefoniste. Een goede s en de moderne talen id. Ervaring in een sooit- ppM wü het bedrijf gezond laken door de produktie van ideo-tape op te voeren. „Dat is i kracht van het bedrijf. Onze pe heeft een zeer goede naam. 'e hopen daar ook nieuwe af- gners voor te vinden, die het •odukt onder een eigen merk- am op de markt willen bren- zegt voorlichter Jack reuiers van PDM. De reorganistie zal, wat de tbonden betreft, niet voor auari 1989 effectief kunnen jrden Het bedrijf zelf heeft startdatum aan de afslan- ^soperatie verbonden. „Er nog overleg plaatsvinden it de bondea Het is niet reëel daar een bepaalde tijds- (ADVERTENTIE) HIGHFIDELITY •APPARATUUR brejaart electronics nekenweg 41 - 4818 JB Breda - 076-219281 emen met mevrouw 144. heer tie- 1111 III financiële admi- 'oor een 7 medewerkers, lardig niveau, een soortgelijke in automatiserings- erheid strekt tot aan- jfd van de afdeling, h informatie te 076-223877 of cctificatie. In het foto-onder- jirift bij het verhaal over LM Dongen in onze krant van steren is sprake van een per- xmsverwisseling. Op de foto end president Ulf Laurin en et Fred van Doorne, zoals srmeld. druk aan vast te koppelen", al dus Reemers. De FNV heeft al laten weten zo snel mogelijk tot zaken te willen komen. „Het personeel verkeert nu al anderhalf jaar in onzekerheid. Daar moet een einde aan komen, al zal de klap van een ontslag daardoor niet minder hard aankomen". FNV en Unie BLHP willen dat PDM een intensief pro gramma start om ontslagen werknemers elders geplaatst te krijgen. „En dat kan alleen als de ontslagen in namen worden vertaald", zegt Janmaat Er zal in ieder geval bekeken worden of bij Dupont en Philips, de beide moederbedrijven van PDM, enige opvang kan plaats vinden. De bonden hebben ech ter geen hoge verwachtingen van die mogelijkheden. De FNV houdt dinsdag een bijeenkomst met haar leden. Volgens de bond zal aan de 250 ontslagen niet te ontkomen zijn. „We staan met onze rug tegen de muur. Het heeft, zeker gezien de geschiedenis van PDM, geen zin om energie aan die discussie te besteden. Er moet snel een goed sociaal plan komea Dat is op dit moment het belangrijkste onderwerp van gesprek". In 1982 werd nog gewerkt aan de uitbreiding van het be drijf. FOTO D€ STEM JOHAN VAN GUflP De vakorganisaties staan wel kritisch tegenover de forse inkrimping van onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling bij PDM. „Zeker in deze branche is het erg belangrijk de enorme con currentie een stap voor te blij ven. Die ontwikkelingsafdeling bestaat nu nog uit vijftig, zestig man en wordt teruggebracht naar een stuk of tien krachten. Het zal er op uitdraaien dat het bedrijf kennis moet gaan ko pen van derden. Ik vraag me af of dat een verstandige keuze is", aldus Janmaat. Bij PDM blijkt sinds het af- kesten van de joint-ad venture' met Agfa Gevaert sprake te zijn van een enorm groot per soneelsverloop. Toen het be drijf juni vorig jaar de samen werking met de Duitse firma aankondigde, werkten bij de fabriek nog 600 personeelsle den. Driehonderd arbeidsplaat sen moesten in het kader van de fusie verdwijnen. Op dit moment staan er nog 450 perso neelsleden op de loonlijst. „In feite is de klap voor werkgele genheid in Oosterhout nog gro ter dan vorig jaar het geval zou zijn. Het bedrijf zal echt op een minimale bezetting gaan draaien", zegt Harry van Her pen van de Unie BLHP. Volgens hem zijn de reorga nisatieplannen in ieder geval een bewijs dat de directie van PDM streeft naar behoud van werkgelegenheid in Ooster hout. „Al neemt dat niet weg dat de ontslagen hard aankomen bij de mensen die getroffen worden. Wij willen maandag aliereerst horen wat de exacte redenen zijn voor deze ingrij pende afslanking en of de ge kozen vorm van de reorganisa tie het voortbestaan van het bedrijf kan waarborgen". Volgens Reemers betekent de reorganisatie niet dat de Oosterhoutse fabriek nu defi nitief zelfstandig blijft. „Na het afketsen van de fusie met Agfa hebben we geen gesprekken meer gevoerd met andere mo gelijke partners. Maar als zich in de toekomst weer een moge lijkheid in de richting voordoet, dan zal daar serieus over wor den gedacht. Maar op dit mo ment liggen er geen concrete plannen in die richting". DE BILT (ANP) - Het ci viel- en cultuurtechnisch ingenieursbureau Grontmij verwacht voor dit jaar een winst die vergelijkbaar zal zijn met die over vorig jaar, waarbij een lichte verbete ring tot de mogelijkheden behoort. Dat schrijft de directie in het vrijdag gepubliceerde jaarver- Bij een netto-omzet die daalde van f 266,49 miljoen tot f 219,98 miljoen, heeft Grontmij verleden jaar de nettowinst zien dalen van f 5,82 miljoen tot f 4,61 miljoen. Voorgesteld wordt het dividend te veriagen van f 4,50 tot f 4 per aandeel. De omvang van de orderpor tefeuille geeft geen reden tot bezorgdheid. Dit kan volgens de directie nog steeds niet wor den gezegd van de mogelijkhe den om de projecten tot uitvoe ring te brengea De onverminderde beper king van de financiële ruimte bij de overheid en vooral bij de gemeenten plaatst de betrok ken bestuurders voor 'de moei lijke opgave tot het stringent stellen van prioriteiten'. Het traditionele werkpakket van Grontmij blijft daardoor onder drukstaaa Beheer en onderhoud van de infrastructuur en de milieusec tor blijven grote aandacht vra gen. Vooral de milieu-activitei ten van de onderneming, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven, geven een duide lijke uitbreiding te zien. Er was eens een natuurkun- deleraar uit Terneuzen met een lumineus idee. Volgens hem moest het mogelijk zijn op slag het energieprobleem de wereld uit te helpen. Het enige dat moest gebeuren was het natuurverschijnsel van de bolbliksem te dresseren. De dan optredende kernfu- -.e zou elektrische stroom kunnen leveren voor een frac tie van de prijs van de tot dusver gebruikte energiecen trales. Intussen sleutelt onze le raar in een fabriekshal in het Rotterdamse havengebied nog steeds aan de verwezenlijking van Het Idee. Het project is nu al enkele jaren bijna toe aan de beslissende fase. De grootste verdienste van de Zeeuwse fysicus blijft voorlopig dat hij het geld bij elkaar heeft weten te krijgen om aan zijn droom te kunnen werken Geen enkele bank wilde LOUIS v.d.GEIJN hem helpen en de officiële wetenschap hoonde het hele bolbliksem-idee weg. Maar in 1983 haalde hij toch zeven ton binnen met eigenhandig uit gegeven aandelen. En een jaar later praatte hij nog een le ning van een miljoen gulden los van een financiële instel ling die zich niet bekend heeft gemaakt. Een idee kan dus, zelfs als het tegen een muur van scepsis aanloopt, met succes op zoek gaan naar geld in dit zuinige land. Het lijkt er zelfs op dat het gemakkelijker is een paar miljoen voor zo'n bliksems geval te krijgen dan twintig duizend gulden voor een kap perszaakje. In de wereld van het grote geld heet dat "venture capi tal'. Geld dat risico's durft te nemen. En daarvan is er ge noeg. Meer dan dat zelfs. Vol gens het deze week versche nen jaarlijkse overzicht van deze markt (Venture Capital Gids 1988, KPMG) stond in 1987 ongeveer ƒ2,35 miljard aan durfkapitaal in Neder land uit. Dat duidt op een groei sinds het vorige jaar met meer dan zestig procent. Niettemin is er een over schot. Deskundigen ramen het aanbod van dit geld-met- durf op 3,23 miljard. Het be schikbare kapitaal is harder gegroeid dan de vraag. Voor de man met Het Idee is de inbreng van "venture capi tal' een uitkomst. Zijn geld schieter moet weliswaar alles van hem weten en bemoeit zich flink met zijn zaken. Maar hij vraagt niet, zoals de bank, om zekerheden. Dat is handig als zowat je enige ka pitaal bestaat uit een gouden gedachte. De ondernemende geld schieter wil risico's nemen, maar wel tegen een prijs. Hij vraagt zich vooral af hoe snel een onderneming een aardige winst kan gaan maken. Dan is het voor hem de tijd om af scheid te nemen van zijn deelneming en de koerswinst binnen te halen. Daarmee is meteen het probleem geschetst van de bescheiden beginner. Iemand met een solide idee. Niet bril jant, geen goudmijn, maar een redelijke kans op een be hoorlijk succes. Als hij maar aan vijftig mille kon komea De bank kan niet helpen want er is geen onderpand. En de 'venture capitalist' ziet deze ondernemer van de koude grond niet staaa Hij belooft niet genoeg winst en hoe kom je over een paar jaar behoorlijk af van zo'n klein tentje? Wil je één miljoen, twee miljoen? Geen pro bleem. Maar twintig of dertig mille? De avontuurlijke geldschieter doet zijn belang in een onder neming meestal na vijf tot acht jaar van de hand. Vaak geoeurt dat doordat het be drijf in kwestie naar de effec tenbeurs gaat. Door de terugval van de beurskoersen is dat op dit moment niet aantrekkelijk. Maar daar behoeven de tien tallen participatiemaatschap pijen en andere verstrekkers van 'venture capital' niet mee te zitten, schrijft de Amster damse onderzoeker dr. M.W. de Jong in de jongste gids. Ze hebben, redeneert hij, geld genoeg in kas om de ver koop van belangen nog even uit te stellen tot betere tijden. Intussen zullen zij meer on dernemers op hun stoep vin den nu die immers via de beurs moeilijker aan geld kunnen komen. Veel ondernemers zullen ech ter vergeefs aankloppen bij de NPM, Noro, Liof, Holland Venture Holding, Gelders Be heer, PPM Brabant en tien tallen andere geldschieters van dat slag. Omdat hun idee net een maatje te klein is voor het grote geld. Elk jaar staan zo'n veer tienduizend nieuwe onderne mers op in dit land. Van hen schraapt ongeveer de helft zijn of haar complete eigen startkapitaal bijeen. Niet zelden komt er toch weer een suikeroom of -tante aan te pas om de jonge onder nemer in het zadel te helpea Ook dat is geld dat durft Al leen bestaat het risico, als de zaak naar de bliksem gaat, hier vooral uit ruzie. IN EUROPA lOtfc/KNMl/ANP "'10 Amsterdamzwaar bew18 gr Eindhovenzwaar bew17 gr Vlissingenzwaar bew15 gr Aberdeenzwaar bew16 gr Athenezwaar bew12 gr Barcelonazwaar bew20 gr Berlijnonbewolkt15 gr Budapestlicht bew11 gr Bordeauxzwaar bew20 gr Brusselzwaar bew19 gr Dublinregen14 gr Frankfurtzwaar bew17 gr Genèvezwaar bew20 gr Helsinkizwaar bew2 gr Innsbruckhalf bew19 gr Klagenfurtonbewolkt14 gr Kopenhagen., licht bew11 gr Lissabonzwaar bew20 gr Locarnohalt bew16 gr Londenmotregen14 gr Luxemburg.... half bew16 gr Madridzwaar bew25 gr Malagalicht bew26 gr Mallorcazwaar bew21 gr Maltalicht bew19 gr Moskouonbewolkt- gr Münchenlicht bew15 gr Nicezwaar bew17 gr Oslozwaar bew9 gr Parijszwaar bew18 gr Praagonbewolkt13gr Romelicht bew17 gr Splitonbewolkt14 gr Stockholmhalf bew13 gr Warschaulicht bew10 gr Wenenonbewolkt11 gr Zurichzwaar bew16 gr Casablanca.... zwaar bew19 gr Cypruslicht bew20 gr Istanbulregen6 gr Las Palmaslicht bew23 gr Tel-Avivonbewolkt21 gr Tunisonbewolkt21 gr VANDAAG/ Zon op: 06.41Zon onder: 20.40. Maan op: 06.24. Maan onder: 21.08. MORGEN/ Zon op: 06.39. Zon onder: 20.41Maan op: 06.38. Maan on der: 22.38. MAANDAG/ Zon op: 06.36. Zon onder: 20.43. Maan op: 06.58. VANDAAG/ Bath: 03.49-16.12. Hansweert: 03.20-15.48. Terneuzen: 02.47- 15.11. Vlissingen: 02.27-14.51. Wemeldinge: 04.31-17.07. MORGEN/ Bath: 04.30-16.54. Hansweert: 04.00-16.28. Terneuzen: 03.27-15.51. Vlissingen: 03.08-15.32. Wemeldinge: 05.00-17.41. MAANDAG/ Bath: 05.10-17.35. Hans weert: 04.41-17.08. Terneuzen: 04.08-16.33. Vlissingen: 03.49-16.13. Wemel dinge: 05.43-18.21. GROTE VAART/ AMSTELWAL 14 1020 nno Belem nr Japan, BUFFALO EX PRESS 14 300 zw Panama nr Pto Cabello, CHRISTINA 14 105 z Sandiego nr Pto Bolivar, CONTINENTAL RELIANCE 14 50 zw Tokyo nr Tacoma, HAPPY MAMMOTH 14 40 w La Corunal nr Rotterdam, HONOLULU 14 120 nw Madeira nr Genua, INCA 14 600 zo Bermuda's nr Genfuegos, LARGSBAY 14 140 ozo Malta nr Southampton, MAASSLUIS 14 vn Gladstone nr Fiji, NEDLLOYD ALK MAAR 10 te Lirquen, NEDLLOYD AMSTERDAM 14 140 nw Lissabon nr Amster dam, NEDLLOYD BANGKOK 14 230 n Darwin nr Auckland, NEDLLOYD DE- JIMA14 te Le Havre, NEDLLOYD HOLLANDIA14 650 ozo Bermuda nr Felixsto we, NEDLLOYD KATWIJK 15 vn La Guaira nr Acajutla, NEDLLOYD LEUVEN 14 150 wzw Granada nr Abidjan, NEDLLOYD LINGE 14 870 wzw San Francisco nr Manzanillo, NEDLLOYD LOIRE 14 720 zo Maladiven nr Singapore, NEDLLOYD VAN NECK 14 te Mauritius, SARDA 15 80 o Satamisaki nr Ulsan, WOENS- DRECHT14 4320 zw Karachi nr Singapore. KLEINE VAART/ ANNA BROERE 15 te Rotterdam, BASTIAAN BROERE 14 te Rotterdam, DUTCH SAILOR 15 te Huelva, DUTCH SPIRIT 15 vn Rotterdam nr Teesport, ELDIR 14 20 nw Pantelleria nr Alexandria, ENGELINA BROERE 15 vn Rotterdam nr Immingham, FAIRLOAD 14 500 wnw Azoren, HEEMSKERK GRACHT 14 120 nw Madeira nr Genua, JUMBO CHALLENGER 15 ta rede Mus cat, KAAPGRACHT 14 vn Re des Galets, KIELGRACHT 14 150 w Lissabon nr Chatham, KLIPPERGRACHT 14 20 n Cherbourg nr Marseile, KONINGS GRACHT 16 te Napier, LANA114 65 z Jerapetra nr Gibraltar, LAURIERGRACHT 14 vn Weipa nr Osaka, LEN NEBORG 1515 no Kiel nr Gavle, MARE NOVUM 15 te Rotterdam, MIRABELLA14 270 o Durban nr Banjul, NORA 14 10 w IJmuiden nr Kotka, NORMANDIC 14 900 zw Azoren nr Dominica, PACIFIC LILY 14 120 w Cape Palma nr Lagos, PACIFIC PEERESS 14 ta Casablanca, REALENGRACHT 15 80 zzw Freetown nr Cork, RINGGRACHT 14 110 n La Corunal nr Casablan ca, SINGELGRACHT 16 te Fos sur Mer verw., SNOEKGRACHT1510 w Gotland nr Holmsund, VIKINGBANK 15 20 zw Valencia nr Antwerpen, VROUWE JO HANNA 15 230 nno Flores nr Montreal, VIJVERHOF 14100 z Anconal nr Huelva BREDA (ANP) - Het aannemingsbedrijf IGB Holding heeft vo rig jaar een nettowinst behaald van 5,1 miljoen gulden tegen 5,0 miljoen in 1986. De nettowinst per aandeel steeg van 4,73 tot 4,80 gulden. Voorgesteld wordt het dividend vast te stellen op 1,50 gulden in contanten ofwel naar keuze 50 cent contant en 4 procent in aandelen ten laste van de agioreserve, zodanig dat op 25 aande len van nominaal 1 gulden een nieuw aandeel zal worden uit gereikt. Over 1986 is 1 gulden 1 contant uitgekeerd. De directie verwacht dat het resultaat in 1988 niet wezenlij k zal afwijken van dat in 1987. De orderportefeuille steeg van 251 miljoen eind 1986 tot 387 miljoen gulden eind 1987. Inlichtingen over beurskoersen 020-211711 tatie gelieve u te Ibeoerkt veriioyari na 1800 DH Breda. CbnTJui Vc? x I I ffltH (ANp) - Terwijl de centrale I a/JI ES? Jvanj)lv** landen, waaronder de Lt fH/V I vijdag de dollar steun- t tllAJ .|l Er W Beursplein goed overeind na .AjlltTTf Zilt ESirjOvan ongeveer 5 procent op Wall L/u I/V (jj*^ln aan aker voor de vrijdag geani- Ar| j nifv» pwe markt-de omzet lag zowel bij de If \J•Cr9" "k obligaties boven ƒ900 \M\ 2?-„gaven de internationals nog het PJJ ook daar bleven de ver- Sr® fvlJ opende weliswaar lager, y ?-•; Jz, bet middaguur werd mondjes- J* wat aan de koersen toegevoegd, r oe daling van de belangrijkste in Amsterdam beperkt bleef tot rt procent. [?fW op de optlebeurs bij een flauwe t»pij b-v. breda '«nzeer levendige handel de 3 ~3?19S afliepen, gaf het meest ver- Koninklijke Olie, ƒ2,60 ?P ƒ226,90. Akzo verloor ƒ1,20 op rlalv ïV6f f0,90°Pf110,40. NMHoyd leek aanvankelijk terug wn, maar later op de dag trok het "Wem toch weer aan. Nedlloyd och op de tweede plaats van J°P 30 bij een stijging van ƒ6 op ■hum 1 inn StL .^s^r deze week al VING Scheidegger mIN Wichten rond belangstelling w~r^7i E ma»naat 06 Benedettl. ^de aanvankelijk la ttem "to'iKMIjk toch ƒ1,50 be- v. -(.floni/i IM uit komt ba onderneming n Streepje H emissie voor de deur m nw d3t zal dan gepaard enl°' B "J afname van de schuld van overheid. vL^-ten Cate hervond in de audag de weg omhoog. Eerder iMnTeu,berichtenrondtelang- llloinnï, h "P11 ^ao voor hoewel bie donderdag In ynbwsvergaberlng werden af- osii 97 86 Stemming Amsterdamse Beurs run.ii.-Bi 1111 H88 487 M i WOBttbAB 1 1 4..7;,. 1 2 14 I f T CBS-jndex (uit. '86 100) 1 opening 2 s 11.15 uur 3 12.15 uur 4 13.30 uur 5=14.30 uur 6=15.30 uur 7 dot ANP-CBS indices 14/04 15/04 algemeen 255,3 247,3 aKMokaal 239,2 232,8 Internationals 272,7 263,1 industrie 211,7 205,9 scheep/luchtv. 219,2 213^ banken 307,4 302,0 verzekering 531,3 513,4 handel 412,9 3», 8 -L| («AM, cos oot.inoex 119,8 119,9 rend, staats). 5.74 5,73 waarvan 3-5 jr 5,38 5# waarvan 5-8 jr 5.72 5.71 waarv.5 langst 5,98 5,98 rend, bng-len. 6# 6# rend, bankten. 5,66 5,65 Hoofdfondss AEG0N n 78# 75# Ahoid 72,40 72# Akzo 106,70 105# A.B.N. 39# 39,70 Airenta 151,40 151,40 Amev 52# 51# Amro-Bank 66# 67# Amrodiv'88 Ass. R'dam 124# 123# Bols 122# 120# BorsumijW. 96# 94# BöhrmTeL 45# 45# C.S.M.cert. 55# 54# DordtscheP. 210# 206# Bsevier 50# 50# Fokker 25# 26# Gist-Broc.c. 34,40 34# Helneken 131# 129,70 Hoogovens 37# 37# Hunter Dougl. 51,10 #.10 Int.MOIIer 55# 53# KLM 35# 34# Kon.Ned.Pap. 130# 127# Kon. Olie 229,40 226# Nat. Nedert. #,10 N.M.B. 163# 158# d mmm: xiVnjpAO Nedlloyd Gr. 242# 248# Chamotte Unie 11# a 11# Nijv.Cate 86# 89,30 Clndu-Key 67# 67,50 Qcé-v.dGr. 235,00 236,00 d C/almlndo 420,00 422,00 Pakhoed Hold. 80,80 78,80 CredLBN 53,00 51,90 Philips 28,60 28# Crown v.G.c 52,00 51,30 kt dtv/88 28# Datex Hold. 20,00 19,00 Robeco 92,10 90,80 Desseaux 149# 147# Rodamco 151,40 151# Dordtschepr. 202# 202,50 RoHnco 86,30 85,10 Dorp-Groep 375# 373,00 Rorento #,90 #,90 Econosto 144,00 143,50 Stork VMF 16# 16,00 EMBA 1## 138# Unilever 111# 110,40 Enraf-N.c. 38# 38# VarBszitVNU 83# 81,70 Eriks hokt 222# 215# VOC 25# 25# Frans Maas c. 38,40 38# Wessanen 70# 69# Furness 38# 37,70 WottKkiwer 135# 134# Gamma Holding 60# 59# Gamma pref 6# 6# BiiMBliidse aandelen GevekeR. 114# 110# AalbertsMd 17# 17# GevekeT.H. 29# 28# ACF-Hokfng 55# #,80 Giessen-de N. 63# 64,00 AhrendGr.c 96# 94,80 Goudsmit Ed. 147# 148,80 Alg.Bank.Nid 41,10 41,00 Grasso's Kon. 75# 71# Aid Opt Tr. 36# 36# Groisch 78# 78# Asd Rubber 7# 7,60 GTl-Hokjlng 1## 97# Arret Rijtuig 8#, 00 806# Hagemeyer 63# 62# AntVerff. 385,00 H.B.G. 138# 130,00 Atag Holde #,00 54# HCSTechn 9# 9# Aut.lnd.R'dam 61# 61# Hein Hold 111# 110,00 BAM-Holding 135,00 a 134,00 Hook's Mach. 135# a 138# Batenburg 52# HoldohHout 440# 4#,00 Beers 104# 103,00 Holec 17,90 17,40 Bogemann 52,70 432,00 HAL Tr. b 797,00 784# Bellndo 432# HotlAnUne 803# 790# Berkei's P. 12# 12# Helneken Hld 111# 110# Btyd-WHI. 18# 19# Holl.Sea S. 1,85 1.82 Boer De, Kon. 182# 175# Holl. Kloos 370# 367# de Boer 54,70 54# Hoop en Co 9# 9,10 Boskalis W. 7,10 7# Hunter D.pr. 2,40 Boskalis pr 5,90 6,10 ICA Holding 20# BraatBouw 680# b 680# b IGB Holding 24# 23# Burgman-H. 36## 3600# IHCCaland 16# 16,10 Calvfr-Detftc 7## a 740,00 Industr. My 145,00 143,00 Calvépref.c 3740,00 3740# Ing.Bur.Kondor 437# 436,00 Center Pares 78# 77,00 Kas-Ass. 33# 33# Centr.Suiker 54# 52,60 Kempen Beg. 202,00 201# Kempen Holding 14# 13,90 Klene's Sulk. 12## 1250# KB8 77,00 76# KB8 (cert) 72,50 69# KoaSphinx 45,80 44# Koppelpoort H. 190,00 188# Krasnapolsky 108,00 108,00 Landrè&GI. 420,00 410# a Macintosh 42# 42# Maxwell Petr. 5## 556# Medicopharma 49,30 48# MeHalnt 7# 8,10 Meneba 102,00 102# MHV Amsterdam 16# 12# MoearaEnim 10# 980 M.Enim 0B-cert 129# 12700 MooienenCo 31# 30# Mulder Bosk. 55# 50# 11# 11# Mynbouwk. W. 422,00 419# Idem div'88 422# 419,00 Naeff 231# NAGR0N 41# 41# NIB 436# 432,00 b NBMBouw 9# 8,85 NEDAP 235# 2## Ned.Part.Mij 23# 22,90 Ned.Springst. 9150,00 91## Norit 370# 367# Nutricia 159# 156# Oreo Bank c. 78# 78# OTRA 313# 317# Pattho 115# 115# Polynorm 87,10 87# Porcel.Res 118,70 118,70 Pronam 135# 134# Proost en Br. 42# 41# Ravast 48,10 48,10 Reesink 52,00 53# Riva 45# 45# Riva (cert.) 45# 45# Samas Groep 42# 41,70 Sanders Beh. 79# 78# Sarakreek 34,90 34# Schultema 1295# 1295# Schuttersv. 91# 91# Smit Intern. 25,50 25# St.Banklers c. 20,10 19# Telegraaf De 274,00 271# TextTwenthe 165# 165# Tulip Comp. 54# 53# Tw.Kabd Hold 80# 80# Tw.enGudde 90,00 90# Ubbink 280# 2## Union Rets. 19# 19,10 Ver.Glasfabr. 150# 147# Verto 41,00 43# Volker Stev. 31,00 30# Vredestein 23# 23,00 VRGGemBez. 116# 114,00 Wegener's 145# 149# Westhaven Asd 186# 186# Wolters Kluwer 135# 134# Wyers 45# 44# Amerikaanse AIM Signal Ind aandelen Amor. Expres AmJei.&Tei. AmprovestCap. Amprovest Inc. ASARC0 All.Rkrt. BATIndustr. Boil Atlantic BellCanEntarpr Bell ReaAdr Bell South BET Public BetN. Steel Boeing Comp. Chevron Corp. Chrysler Citicorp. Colgate-Palm. Comm. Edison Comp.Gen.E3. Control Otta Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak BderslXL Exxon Corp. Rrst Pacini RuorCorp. Ford Motor GeaBectrlc Gea Motors Gillette Goodyear Grace Co. Honeywell lnt.Bus.Mach. InteraRavor Intern. Paper ITT Corp. Litton Ind. Lockheed Minnesota Mining MobN Oil News Corp Aus$ Nynex Occ.Petr.Corp Pac. Telesis Pepsico Philip Morris C. Phill. Petr. Polaroid Quaker Oats RJR Nabisco StGobinFfr Saralee Schiumberger Sears Roebuck Southw.Beil Suzuki (yen) Tandy Corp. Texaco 45,00 26,60 28,10 91,00 135,00 232,00 23,30 90,30 4,40 69,00 39,50 1|55 39,80 2,33 22,10 47,00 47,50 24,75 20,00 43,00 25,70 242,00 26,50 87,00 87,20 42,50 4,00 43.00 1,30 19,00 47,80 42,40 75,30 44,50 65,00 27,50 68,75 116,25 51,25 45,40 48,00 86,20 45,10 61,00 49,30 12,90 65,80 27,00 29,20 37,00 89,80 18,20 33,30 48,20 52,00 411,00 39,90 37,90 36,30 36,70 759,00 745,00 44,00 41,40 49,70 48,50 32,00 42,50 24,80 26,10 87,00 133,00 232,00 22,70 87,00 4,20 65,80 38,50 1,55 38,20 2J2S 20,50 46,00 23,90 19,00 41,00 24,70 25,00 83,00 81,75 40,30 42,75 18,00 44,80 40,30 71,10 41,00 64.00 26,00 67,00 112# 48,50 42# 46# 83,50 44# 58,00 46,60 63# 26,70 27,70 34# 68# 17# 30# 46,10 50# 38,00 35,00 34,00 35# Texas instr. 54# 51# T.I.P Eur. 1,38 1# Union Carbide 24,10 22# Union Pacific 68# 66# Unisys 35# 33# USX Corp 33# 31,40 US West 53# d 51,10 Warner Lamb. 74# 72,40 Westlnghouse 54,70 52,00 Woohworth 54# 51# Xerox Corp. 56# 54# Bileggingsinstelliigei ABN Aand.f. 305# a #7# ABNBdeg.f. 48# 47,40 AJg.Fondsenb. 204# 196# Alliance Fd 11,80 11# b America Fund 2## 242# Amro A.ln F. 85,70 85,40 AmroNettiF. 57# 55# AmroEur.F. 56# 55# Amvabol 92,40 90# Borneo Austr. 54# 54# Bever Belegg. 23# a 22# B0GAMU 1#,# 110# Delta Uoyd 32# 31# DP Am. Gr.F. 21# 21# Dp Energy.Res. 32# 32# Eno-Holl.B.T.1 12## 1200# Equity MortF. #,70 58,60 Eurinvest(l) 47,13 47# b Eur .Ass. Tr. 3# 3,90 EurGrFund 41# 40,10 Hend.Eur.Gr.F. 134# 134# Henderson Spirit 64# 64,70 Holland Fund 0,51 50# HoiLObLFonds 126# 126# Holl.Pac.F. 92,70 91# Interbonds 558# 555# lntereff.500 30# 30,00 Japan Fund 33# 32# MKIntVent 64# 63# Nat. Res. Fund 12## 11## NMB Dutch Fund 28,10 27# NMB Vast Goed 35# 35.# Obam, Belegg. 168,# 1## 0AMF 13,40 13,40 Orcur.Ned.p. 44# 44# Rentalent Bel. 1323# 1323,70 RentotaalNV #.10 #,10 Rollnco cump 1#.# 106# Sci/Tech 18,45 18# a Technology F. 18# 18,70 Tokyo Pac. K 232# 228# Trans Eur.F. 54# 54# Transpac.F. 494# 489# Lfnl-lrrvest 133,# 132,# Unlco Inv.F. 81# 82,10 Urrifonds 23# 23# Vast Ned 111# 111# Venture F.N. 37# 37# V1BNV 84,40 79,70 d WBOInt. 73# 73,00 WereldhaveNV 201# 200,50 Pandbrieven 7tt AEGHyp84 105# 105# 6KAeganhyp85 102# 102# 6FGH DW7301 ITO# 100# 6FGH DW81001 MO# 100,00 4KFGHX63701 99# 99# 4KFGHx95»1 96# 98,80 4KFGHxa1 96# 98# 7>4WstlHypBZ MO# - 6WestlJ(1 99,40 99,70 6WestlJC34121 99,# 6WesöJ(82#1 103# - 7 WUH 86-91 104# 104# 7 WUH 85-95 104# 104# Pirillilmrkt Aianheri 13# 12# Berghuizer 49# 47,00 DeDrieBectr. 24# 24# Dentex Groep 17# 18# Dlco Intern. 79# 79# DOCdata 36# 35# GekLPapx. 73# 71# Gouda Vuurvc 56# 55# Groenendijk 24,10 24# Hes Beheer 182# 183# Homburg cert 5# 5# InfotheekGr 15# 15# Interview Eur. 8,70 8,60 Inv. MijNed. 29# 28# KLM Kleding 24# 24# Kuehne+Heitz 25# 24# Mel Ie 232# 232,00 Nedschroef 53# 53,90 NewaysBec. 8# 7.90 Pie Med. 7,10 7,10 SbnacTech. 20# 18,90 Text Lite 10# 10# Verkade Koa 157# 156,# Advleskoersei Amer.doilar 1.81 1,93 Brits pond 3,36 3,66 Belg. frank (1#) 5,19 5.49 Duitse mark (1#) 110# 114# It Ure (10.0#) 14# 16# Port esc. (1M) 1# 1# Can dollar 1.45 1,57 Franse fr.(1#) 31,75 34,75 Zwtts. fr. (1#) 133,75 138# Zweedse kr. (1#) 30# 33# Noorse kr. (1#) 28# 31# Deense kr.(1W) 27# 30# Oostschill (1#) 15,78 16# Spaanss pes (1#) 1# 1,83 Griekse dr. (1#) 1# 1.65 Rnsemari((1#) 45# 48# Joeg. dinar (1#) 0,07 0,21 Iers pond 2# 3,15 Goud per kg onbewerkt 27.000-27.500 per kg bewerkt verkoop 29.100 Zilver per kg onbewerkt 350-420 per kg bewerkt verkoop 4# Optlebeurs abn c 4* 40# 1101 0,30 0,10 abn c M 40# 394 1# 1.40 abn p apr 40# 1344 0,90 0# abn p M 45,00 429 6,50 b 7# akzo c apr 1## 968 7,00 6# akzo c apr 110# 1097 0,20 a 0,10 akzo c M 110# 1344 4# 4,10 akzo p apr 100# 494 0# 0,10 akzo p apr 110# 895 3,60 4# akzo p 100# 391 5# 6,10 buhr c apr 45# 1288 0,90 0,40 d/fl c jun 190# 1034 2,00 1.80 eis c apr 50# 996 0,90 b 0,40 els p apr 50# 529 0# 0,30 60S p mei 2## 551 6,40 7# 006 p mei 210# 530 9,80 11,70 gist c apr 35# 424 0,40 0,10 gist c M 35# 666 2,40 2# hein c apr 130# 4# 1# b 0,50 kim c apr 30,00 387 5,50 b 5,00 kim c apr 35,00 1451 0,80 0,50 kim c M 35,00 510 2# 2,70 kim c okt 40# 433 1# 1# Idm p apr 35# 1375 0# 0# ned! c Jul 240# 555 23# 26# nla c nov 135# 4# 1,40 a 1# nia c nov 137# 4# 0#l 0# nla p nov 135# 4# 4,70 a 4,30 nly c mei 97# 1000 5# a 5# natn c apr 60# 1367 0# 0# min c M 60# 441 2# 2# pNI C M 27,50 507 2# 2# phil p apr 25,00 566 0,10 0,10 phil p apr 27,50 401 0# 0,10 PNI P apr 30,00 766 1.70 2,10 olie c apr 220,00 831 10# 8# olie c apr 230,00 1382 1# 0# olie c M 220,00 402 10# 10# ode c M 230,00 1126 5,50 5.40 olie c Jul 240,00 766 2,30 2,30 olie p apr 210,00 461 0# 0,10 olie p apr 220,00 889 0,30 a 0,10 olie p apr 230# 1341 1,80 b 2# olie p Jul 2## 394 14# 15# unit c apr 110# 1193 2# 2# unil c Jul 110# 485 6# 6# unil c Jul 120# 436 3# 2,90 unil p apr 110# 1410 0# 0# unil p Jul 110# 5# 6,50 b 7.10 vk vorige koers d ex dividend sk slotkoers gisteren f gedaan/laten a laten g bieden en ex dividend b bieden h laten en ex dividend c ex claim k gedaan en laten ex dividend e gedaan/bieden I gedaan en bieden ex dividend

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 7