'TGV naar Nederland komt er' beleggers balanceren opnieuw tussen hoop en vrees ransen moeten hun imago bij toeristen verbeteren bank icipes itadje de redden DIRECTEUR VAN FRANSE SPOORWEGEN: BUITENLAND Ruding niet onder indruk van koersval IET REGENT KLACHTEN VAN BUITENLANDERS OVER HET GEDRAG VAN DE FRANSEN Boze oudburgemeester trapt na uit zijn graf rDE STEM BUITENLAND ZATERDAG 16 APRIL 1988 Aeve boterham NEW YORK AM STERDAM (ANP) - Doordat de centrale banken in de VS, Japan en West-Europa voor miljarden dollars op kochten is de koersval van de Amerikaanse munt gisteren gestuit. Druk Reacties Exporten NIEUWSOVERZICHT Mitterrand blijft de grote favoriet Hervormers Sovjetunie scoren weer Israël wil Sovjetminister uitnodigen YN: Honger bedreigt opnieuw Afrika 'Zes van Sharpeville' willen nieuw proces Japanner verdacht van bomaanslag BIZARRE PRIMEUR IN BELGIË 5LDZAKEN rs zijn ze al ge lisschoenen', de bi de deuren zul- snciele instelling pesteringen. lietvolume mogen van driemaal het jpitaal, hoewel banken volgens rder Martin acht- hun kapitaal mo len. ^jerking was nood- Imdat de Oekobank Opgenomen in een ht stroppen voor lekt. De gevestigde jbld heeft blijkbaar rouwen in de sta lman de Oekobank. dat is opgezet particuliere banken, zegd over twee tot te zullen bekijken ïkobank als lid kan ppgenomen. In mogen in de publiek ook zonder germing van het de- nds opereren, mits ghouders op de jvorden gesteld van b's. i aantal banktechni- Irnieuwingen hopen lobankiers een bij- leveren aan de uit- van hun idealen. Zo dienten spaarcertifi- lunnen kopen in be- milieutechnische of jprojekten. j wordt het mogelijk ld om leningen te met een gedeeld risi- bijvoorbeeld 10 men- bedrijf willen begin- een lening van 50.000 jodig hebben, kunnen 'n aansprakelijkheid jen tot 5.000 mark per i. „De meeste banken i er de extra tijd niet ver om een dergelijke ig uit te werken", al- lirtin. ekobank is een poli- inafhankelijk organi- hoewel de sympathie Vanciele steun vooral komt. Afdelingen de Groenen hebben jsteerd en in de Raad Bestuur zetelt een jdaglid van de SPD. Ij zijn geen Groene bank, of een bank voor iitend progressieve In of de man in de aldus Martin. „De etïging van het milieu, ;wapening en rampen sjernobyl treffen men- an alle klassen en alle ëke overtuigingen". Oekobank hoopt hulp nen bieden aan het Imend aantal jonge ondernemers in de Isrepubliek die vaak feen in een collectief ver- yij zijn er voor oncon- lonele ondernemers opvattingen door de btigde banken vaak Ben verworpen", zei leiner. Maar de Oeko- zal ook gewone con- ptiekredieten verstrek- aan particulieren die -nieuwe auto willen ko- |of hun huis willen ver ven. T21 Door onze correspondent UobvanHuët BELFORT - „Het is duide lijk dat er in 1993 een TGV naar Amsterdam zal rijden. De politieke bereidheid daartoe is er bij u, ook de NS is voor aansluiting op een Europees net van snelle treinen". I Philippe Rouvillois, directeur van de Franse spoorwegen (SNCF) is optimistisch ge stemd. Nederlanders en Fran- Sen zullen elkaar spoedig vin den in een akkoord over de aanleg en exploitatie van een I TGV-Nord, verwacht hij. Als de Fransen zich zorgen maken over de toekomstige verbinding met het noorden, (jan alleen over de onstabiele umburra was ooit op jen bloeiend toeristen- uzenworm. Nu heeft de a 20.000 gulden gegeven door de mensenhand is 1. el beschermd is, staat hij wel bekend als een be- aigde diersoort. Het geld n de overheid is uitslui- ïd bestemd voor onder- ek. Bezoekers van Korum- irra krijgen de worm ove- ;ens nooit te zien. Er is >en wormenmuseum en er geen wormentuin. De orm is namelijk een ichtdier dat moeilijk opge- •aven kan worden. Bij be- hadigingen bloedt hij ood. >e vroegere werknemers an de failliete kolenmijn en e failliete boterfabriek van lorumburra verdienen ech- er toch een lieve boterham an hun festival en aan de ■erkoop van roze speelgoed- vormen. Het echte dier is veliswaar bruin, maar dat rerkoopt niet goed en nie- nand kan zelf het verschil /aststellen. politieke situatie in België. „Maar ook met onze Belgische vrienden zitten we op het goede spoor", aldus de van nature op timistische SNCF-baas. De Franse spoorwegen vier den gisteren een feestje. In een super-de-luxe trein werden een paar honderd journalisten en andere genodigden naar de Alsthom-fabrieken in Belfort (onder Mulhouse) gereden voor de plechtige koppeling van het eerste treinstel van de TGV- Atlantique ofwel de toekom stige tweede generatie 'flit streinen'. De 'Atlantique' heet een in alle opzichten verbeterde ver sie van de alweer bijna tien jaar oude TGV-Sud-Est, de be kende oranje railrazer. Het 237 meter lange gevaarte heeft de kleur van de oceaan. In 1990 moeten 95 van deze 'blauwe speren' steden als Nantes en Bordeaux een paar uur dichter bij Parijs brengen. Over speciaal aangelegde banen zal tot aan Tours en Le Mans met een gemiddelde snel heid van 300 kilometer per uur worden gereden, waarmee dan de tijdwinst wordt gemaakt voor de rest van de reis die over 'normale' rails gaat. De SNCF verwacht dat viervijfde van de 25 miljoen reizigers die in 1992 over deze zogenoemde 'Atlanti sche As' zullen reizen de TGV pakken. Een dermate aantrek kelijk vooruitzicht dat nie mand zich nog druk maakt over de ruim 5 miljard gulden die tot nu toe in het project zijn geïnvesteerd. Het opgepoetste parade paardje van de SNCF dat na enig ceremonieel komt voorrij den ziet eruit als een plaatje. Een nieuwe motor en verbe terde vering garanderen een minimum aan schommeling bij topsnelheid. Het interieur is verzorgder dan dat van de oranje TGV. De eerste klas is sjiek en uitge breid met een aantal salons met strakke schemerlampen op de tafels. Daarbij vergeleken maakt de tweede klas een wat erg sobere indruk. Probleem blijft daar de beperkte been ruimte. De stoelen staan wat dicht op elkaar voor mensen met lange benen. "De Franse maat", verduidelijkt een inge nieur. Telefoons en video in de restauratiewagen zijn de spec taculairste nieuwljes. „Het succes van de TGV in Frankrijk is de sleutel voor onze exportmogelijkheden", zegt een van de SNCF-direc- teuren. Na het succes van de 'Sud-Est' (meer dan 60 miljoen reizigers) en straks dat van de 'Atlantique' twijfelt hij er niet aan dat ook de toekomstige verbinding met het noorden perspectieven biedt. Met of zonder Nederlandse tak, want veel belangrijker dan een lijn naar Amsterdam acht de SNCF de toekomstige driehoek Pa- rijs-Brussel-Londen, die door de Kanaaltunnel zal gaaa Op dat traject is voor 1993 een reizigerstoename van meer dan 50 procent voorzien. Maar bijzonderheden over die 'derde generatie' TGV's wil de direc teur nog niet geven, „want dat zou de Atlantique al oud ma ken voor hij in gebruik is geno- Banken stuiten val dollar Ruding FOTO DE STEM JOHAN VAN GURP Van onze correspondent WASHINGTON - Mi nister van Financiën Ruding is niet onder de indruk van de scherpe koersval van de aande len op Wall Street af gelopen donderdag. De bewindsman, die in Washington het Interim Committee van het Inter nationaal Monetaire Fonds (IMF) voorzit, zei de koersval te zien als „een reactie op het nieuws van de dag: de tegenval lende handelscijfers van de VS". „Er is geen aanleiding tot een directe reactie. De dollar heeft zich de afge lopen maandag rustig ge houden en het ziet er naar uit dat na de gebeurtenis sen van donderdag, de waarde van de Ameri kaanse munt op peil zal blijven", aldus Ruding. Hij gaf overigens toe dat het hoogst opmerke lijk was dat de koersval plaatsvond onmiddellijk nadat de 7 grootste indus trielanden hadden beslo ten de waarde van de dol lar op het huidige niveau te handhaven. „Met tijdelijke inter venties van de centrale banken kan de huidige onrust evenwel worden opgevangen", verklaarde I hij. In het slotcommuniqué van het Interim Commit tee werd nadrukkelijk vermeld dat de economi sche ontwikkelingen na het ineenstorten van de koersen op 19 oktober van het vorig jaar niet ongun stig zijn beïnvloed. Het Interium Commitee gaat er nog steeds van uit dat er sprake blijft van een blijvende, hetzij ma tige economische groei in de geïndustrialiseerde landen. De dollar, die donderdag nog ruim drie cent verloor als gevolg van zwaar te genvallende handelscijfers in de VS, daalde op de Europese wisselmarkten nog wel iets verder, maar wist nog boven de 1,86 gul den te sluiten. Daardoor viel ook de schade op de Westeuropese effectenbeur zen mee. Overal was sprake van een koersverlies van aan delen en obligaties, maar min der fors dan donderdag. Ook WallStreet lag er naar verhouding rustig bij. De Dow Jones-index verloor slechts en kele punten. Donderdag incas seerde de New Yorkse effecten beurs als gevolg van tegenval lende handelscijfers nog een verlies van ruim 100 punten. Of het volgende week beter gaat is nog maar de vraag, om dat gisteren opnieuw minder gunstig nieuws over de Ameri kaanse economie bekend werd. De producentenprijzen in maart zijn met 0,6 procent ge stegen, het grootste percentage sinds april 1987. Deze stijging is onverwacht groot en verhoogt de druk op de centrale banken in de VS om via renteverhoging het infla tiegevaar te beteugelen. De onfortuinlijke ontwikke ling van de dollarkoers is een bittere pil voor de ministers van Financien van de VS, Ja pan, Westduitsland, Groot- Brittannie, Frankrijk, Canada en Italië (de zogeheten G-7), die deze week voor het eerst weer bijeen waren sinds de beurs krach van 19 oktober verleden jaar. De Amerikaanse minister Baker had er alles aan gedaan om de vergadering van de G-7 tot een toonbeeld van een drachtige vastberadenheid te maken. De groep trad vastbe sloten naar buiten om ervoor te zorgen dat de wereldeconomie gezond blijft en gestaag blijft groeien. Woensdag werd nog een ver klaring uitgebracht waarin de zeven landen zich wederom verplichtten de dollar tegen verdere daling te beschermen, desnoods door middel van in terventie. Een Amerikaanse beurshandelaar komt even bij van de schrik nadat de aandelenkoersen op WallStreet waren gekelderd. Ze konden donderdag de daad gelijk bij het woord voe-' gen. De centrale banken inter venieerden om de dollar voor een regelrechte diepzeeduik te behoeden. Donderdagavond deden de ministers verwoede pogingen om bij de buiten wacht de indruk te wekken dat deze plotselinge ontwikkeling hen niet echt behoorlijk dwars zit. 'De Groep van Zeven is hier door niet uit het veld geslagen', stelde de Canadese minister Wilson. Zijn Westduitse collega Steltenberg noemde de hecti sche handel in de dollar 'niet bedreigend'. En minister Lawson van Groot-Brittannie zei: 'Ik denk dat we juist nu een zeer goed voorbeeld van internationale samenwerking hebben gezien omdat een zeer groot aantal landen tussenbeide is gekomen om de dollar te steunen'. Baker, de stuwende kracht achter de ondersteuningspo gingen van de afgelopen drie jaar, stelde dat de hectische re actie van de markten op de Amerikaanse begrotingscijfers van februari niet terecht is. Volgens Baker is de algehele trend van het begrotingstekort een duidelijk dalende, mede door de inspanningen van Ja pan en de Bondsrepubliek om hun binnenlandse vraag te sti muleren. Onze correspondent in Washington meldt dat de pani sche reacties op het nog steeds zeer nerveuze Wall Street in Washington als een bom in sloeg. De Reagan-regering wil, in dit verkiezingsjaar, kost wat kost iedere negatieve ontwik keling in de Amerikaanse eco nomie voorkomen. Bovendien voert de regering de laatste schermutselingen met het Congres over de om streden handelswet. In de on derhandelingen met de Rea- - FOTO AP gan-regering heeft het Congres tal van concessies gedaan en zelfs de meeste in de wet voor gestelde handelsbeschermende maatregelen laten vallen. Het Witte Huis vreest nu dat, als gevolg van de gebeurtenis sen op Wall Street, het Congres nieuwe vormen van protectio nisme aan de vrijwel complete wet wil toevoegen. Intussen vragen Ameri kaanse deskundigen zich af of een verlaagde dollar een einde kan maken aan de nervositeit op Wall Street en bovendien het Amerikaanse handelste kort effectief kan terugdrin- gea Weliswaar zijn de Ameri kaanse exporten gestegen, maar de consument in de VS houdt er - zo zeggen de deskun digen - nog steeds een 'liefdes relatie' met tal van buiten landse produkten op na: auto's, electronica, wijn, kaas, meubi lair etc. De Amerikaanse con sument blijkt zelfs bereid te zijn aanzienlijk meer voor deze produkten te betalen, hetgeen het effect van de daling van de dollar op de exporten naar Amerika in feite zeer beperkt houdt. Bovendien zijn ook tal van Amerikaanse produkten - waaronder auto's - het afgelo pen jaar aanzienlijk in prijs gestegen. Dat heeft de prijsver schillen tussen buitenlandse en Amerikaanse produkten voor een goed deel ongedaan ge maakt. In die situatie blijft de nog steeds koopgrage consu ment kiezen voor buitenlandse inplaats van Amerikaanse pro dukten. Ook wijzen veel deskundigen in de VS erop dat een nieuwe, aanzienlijke daling van de dol lar de buitenlandse economieën - waaronder die van West- Europa - in groot gevaar kan brengen. Op de markten van niet florerende economieën kunnen de Amerikanen hun produkten immers niet kwijt waardoor de nu redelijk lo pende VS-exporten nagatief zullen worden beinvloed, aldus veel experts, die dan ook wei nig heil zien in een verdere waardevermindering van de Amerikaanse munt. (ADVERTENTIE) Universiteit voor Theologie en Pastoraat Heerlen Theologisch Katechetisch Instituut Sittard KIES EXACT WAT BIJ JE PAST: - omgaan met mensen - in de lijn van het evangelie werken aan bevrijding, heelheid, gerechtigheid, vrede. KIES THEOLOGIE Voor jezelf, voor je toekomstig beroep, voor zinvol leven. Kom naar de informatieavond over theologie studeren (dag- en avondopleiding): donderdag 26 mei a.s. 19.00-21.30 uur, UTP-Heerlen. Vraag informatiebrochure aan via Antwoordnummer 50516400 WC Heerlen of bel: 045-718520 (24 uur per dag bereikbaar). i jot onze correspondent SobvanHuët PARIJS - „Nederlanders V jnen °ver het algemeen «een uitgesproken gastro nomen. Ze drinken veel kof- I® en dat op elk uur van de Het zijn liefhebbers |an grote bedden". wZ5n ?nkele van de 'nuttige t Franse ministerie toerisme de 'branche' aan ;kan<J heeft gedaan voor het jnend vakantieseizoen, if aanbevelingen maken van de grote promotie- ,e ontvangst van -toeristen'. Het '«schot daarvoor is onlangs seven door staatssecretaris acques Descamps. rankrijk dreigt de wereld oorlog om het toerisme te ver liezen", zegt hij. „We zijn inge haald door Amerika, Spanje en Italië terwijl we in de jaren ze ventig toch nog nummer één waren. Hoe komt dat? Heeft het kasteel in Versailles zijn pracht verloren, de Eiffeltoren zijn aantrekkingskracht of is de hemel aan de Cote d'Azur opeens minder blauw?". Nee dus, oordeelt de staats secretaris zelf. Dat het aantal toeristen de laatste jaren is te ruggelopen ligt volgens hem hoofdzakelijk aan de gebrek kige ontvangst van de gastea De buitenlanders vinden Frankrijk nog steeds een prachtig land maar zijn vaak ontevreden over de kwaliteit van het 'toeristische produkt'. Ze ergeren zich in toene mende mate over de onver schillige of zelfs minachtende houding van de autochtonen. Volgens Descamps zouden die om te beginnen eens wat aardi ger voor vreemdelingen moe ten zijn. „In andere landen heeft men dat wel begrepen". Redenen voor een glimlach waren er volgens hem toch ge noeg. In 1984 zorgden zo'n 35 miljoen toeristen voor 23 mil jard gulden aan buitenlandse deviezen. Veel meer dan de verkoop van Renaults en Ci- troëns in het buitenland jaar lijks oplevert en een zegen voor de Franse betalingsbalans. Ruim anderhalf miljoen Fransen zijn direct of indirect afhankelijk van de vakantie gangers. Voor bijna 11 procent komen ze overigens uit Neder land, goed voor een derde plaats (na de Duitsers en En gelsen) in de Franse bezoekers- top tien. De staatssecretaris vraagt zijn landgenoten om „een echte inspanning" want het ging de verkeerde kant op met de sta tistieken. Wat zit de toeristen in Frankrijk zoal dwars? Ten eer ste, zo blijkt uit een onderzoek van het ministerie van toeris me, dat ze door de Fransen vaak worden behandeld als buitenlanders. Dat wil zeggen afstandelijk en kil. Andere grieven: vieze toilet ten, het rijgedrag van de Fran sen, hun geringe kennis van vreemde talen en de vaak ge brekkige voorlichting in hotels over toeristische bezienswaar digheden. Kennissen van me die on langs in Parijs waren zouden daar aan toevoegen een syste matische poging tot oplichting in bistro's en taxi's. Franse obers schrijven nu eenmaal graag met een vork als een bui tenlander de bestelling doet. Om nog maar te zwijgen van de truc om veel meer of andere dingen te brengen te brengen dan waarom werd gevraagd. De woordvoerdster van de VW in Parijs kent het ver haal. „Het is niet voor niets dat we voor het tweede achtereen volgende jaar met deze actie bezig zijn", zegt ze. De Fransen in het algemeen en die uit de toeristenindustrie in het bij zonder moeten volgens haar „meer beschikbaar zijn voor de buitenlander". In Nederland zou men dat veel beter begre pen hebben. Vooral over Parijs regent het klachten. „De Parij zenaars hebben helaas de kwaliteit en de fout dat ze te veel werken. Ze zijn bijna altijd gehaast en hebben geen tijd een ver dwaalde buitenlander de weg te wijzen", aldus de VW- woordvoerdster. Daar dit soort behulpzaam heid door de toeristen juist erg op prijs wordt gesteld heeft de WV deze zomer een dikke honderd studenten worden in gehuurd. „Vriendelijke weg wijzers die een woordtje over de grens spreken", zo belooft de woordvoerdster die hoopt dat de Parijzenaars het goede voorbeeld zullen volgen. PARIJS - Mitterrand - op de foto op tournee in Parijs - is nog altijd de grote favoriet voor de aanstaande presidentsverkie zingen in Frankrijk. In de laatst toegestane peilingen voor de eerste verkiezingsronde op 24 april haalt het socialistische staatshoofd 36 a 37 procent van de stemmen. Jacques Chirac staat er met 23 a 24 procent het beste voor van de rechtse kan didaten. Chirac ligt zo'n zeven punten voor op zijn liberale concurrent Raymond Barre. De tendens wijst erop dat Barre enigszins aan het terugkomen is, maar de meeste specialisten houden het toch op een tweestrijd tussen Mitterrand en Chirac voor de be slissende tweede ronde op 8 mei. De president is daarvoor de grote favoriet met een score van 53 procent, tegen 47 voor Chi rac. MOSKOU (RTR) - In het debat in de Sovjetmedia over het her vormingsbeleid van Sovjetleider Gorbatsjov lijkt het pleit voorlopig te zijn beslecht in het voordeel van de voorstanders van de 'perestrojka'. De krant 'Sovetskaja Rossija' verontschuldigde zich vrijdag voor de publicatie van een artikel waarin Stalin werd opgehe meld en de nieuwe Sovjetleiding ervan werd beticht verwar ring te zaaien onder de jeugd. De openbare boetedoening van de krant wordt gezien als een overwinning van de medestan ders van Gorbatsjov. TEL AVTV (RTR) - Premier Yitzhak Shamir is bereid de Sov- jetrussische minister van Buitenlandse Zaken Sjevardnadze uit te nodigen voor een bezoek aan Israël. Jeruzalem moet er wel echter zeker van kunnen zijn dat de uitnodiging wordt aanvaard, aldus Shamir. Moskou verbrak in 1967 de diplomatieke betrekkingen met Is raël. In regeringskringen in Jeruzalem zegt men de laatste tijd posi tieve signalen over een mogelijke dooi in de betrekkingen te hebben opgevangen. De bekendmaking dat Sjevardnadze een aantal Arabische landen zal bezoeken is aanleiding voor de huidige Israëlische belangstelling. JAKARTA (RTR) - De honger slaat opnieuw schrikbarend toe in Afrika. In Azië en Latijns-Amerika kampen miljoenen mensen met gebrek aan voedsel. Dat schrijft de Wereldvoedselraad (WFC) van de Verenigde Naties in een rapport, dat vrijdag tijdens een regionale VN- conferentie in Jakarta openbaar is gemaakt. Volgens de WFC is de voedselconsumptie in de ontwikkelings landen per persoon in 1987 alarmerend gedaald. Aanvankelijk was er enige vooruitgang in de strijd tegen honger, ondervoe ding en armoede. Maar het gaat nu weer de verkeerde kant op, aldus het rapport. PRETORIA (AFP) - De advocaten van de 'zes van Sharpeville', een zwarte vrouw en vijf zwarte mannen in Zuidafrika, die in 1985 ter dood zijn veroordeeld wegens vermeende medeplich tigheid aan moord, hebben heropening van het proces ge vraagd. De beslissing over dit verzoek zal naar verwachting pas over enkele weken vallen. De 'Sharpeville six' zouden betrokken zijn geweest bij de moord in september 1984 door een woedende menigte demon stranten op de loco-burgemeester van Sharpeville, een stad op 70 kilometer van Johannesburg. ROME - Een terrorist van de Japanse Rode Brigades heeft de bomaanslag op een Amerikaans recreatiecentrum in Napels gepleegd, waarbij donderdagavond vijf mensen gedood wer den. De 39-jarige Junzo Okudaira zou zijn ingehuurd door een Islamitische terreurorganisatie. De aanslag zou een wraakneming zijn voor het Amerikaanse bombardement op de Libische hoofdstad Tripoli, precies twee jaar geleden. In een telefoontje aan een persburo in Rome werd de verant woordelijkheid voor de aanslag opgeëist door de 'Brigades van de Islamitische Jihad'. Door onze correspondent Frans Boogaard BRUSSEL - De oud-burgemeester van het Belgische Kwaadmechelen, Armand Wouters, heeft afgelopen week voor een bizarre primeur gezorgd. Vanuit het graf heeft hij wraak genomen op twee raadsle den, met wie hij nog een politieke rekening te vereffenen had. Wouters, die de gezegende leeftijd van 64 jaar bereik te, deed dat door in zijn eigen doodsbrief deze twee raads leden nog een fikse veeg uit de pan te geven, en de brief na zijn dood huis aan huis bij alle 8.700 inwoners van Kwaad mechelen en Ham in de bus te laten glijden. „Toen het tot mij doordrong dat ik na mijn dood niet meer zou kunnen spreken of schrijven", aldus de rancu neuze oud-burgemeester in zijn posthume corresponden tie, „besloot ik dit doodsbericht eigenhandig klaar te ma ken, in alle rust en kalmte. Dit is tevens een uitnodiging voor mijn begrafenis, die plaats heeft in de kerk te Kwaad mechelen. Vooral voor mijn zus zou het een troost zijn als er veel volk zou zijn". Waarna Wouters met veel venijn vervolgt: „Toch zijn degenen die actief hebben meegewerkt aan het overloop schandaal in de gemeenteraad in 1982 niet uitgenodigd Ook na mijn dood kan ik dat niet vergeten, alhoewel ik in vrede zal rusten". Wouters doelt daarmee op het overlopen van een so ciaal-democraat en een lid van zijn eigen partij, de liberale PW, naar de oppositie, als gevolg waarvan de deze week ontslapene naast de burgemeesterstitel greep. Volgens in tieme vrienden van de overledene heeft Wouters dat altijd slecht kunnen zetten. Op het gemeentehuis van Ham (dat bij een fusie Kwaadmechelen opslorpte) stond de oud-bur gemeester overigens bekend als „een zeer beminnelijk mens". Op de begrafenis schijnt het redelijk druk te zijn ge weest. Maar daar zal de brief, die begint met de woorden „Tot mijn spijt moet ik u melden dat ik gestorven ben ook wel mee te maken hebben.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 5