Kanonnen bedreigen coalitie Oostenrijk Bondsrepubliek wil strengere wetgeving voor buitenlanders ransen HAMVRAAG VOOR REGERING: 'WAT IS EEN RAKET?' Oekobank: een bank met linkse principes Australisch stadje wil gorgelende reuzenworm redden BELEGGER! Ruding niet onder indruk van koersval IET REGENT DE STEM EXTRA ZATERDAG 16 APRIL 1988 Doordrukken Doden INTEGRATIE VOOR WIE ER IS, AFSCHRIKKING VOOR WIE KOMT ALTERNATIEF DUITSLAND IN GELDZAKEN Toeristen Bedreigd Lieve boterham ■nESTEM BUITENLA T48, Van onze correspondent Rink Drost WENEN - Oostenrijkse wapens zijn in het alge meen van voortreffelijke kwaliteit. Daar kunnen de strijdende partijen in de voortslepende Golfoorlog van meepraten. Tweehon derd stuks gemotoriseerd 155 mm-geschut van Oos tenrijkse makelij zaaien dood en verderf onder de militairen en burgers van Iraq. De kanonnen, die volgens de papieren aan Libië waren gele verd, bleken regelrecht naar Iran te zijn verscheept. Daar staat tegenover dat Iraq inmid dels vermoedelijk beschikt over twee zendingen van 300 dergelijke stukken gemotori seerd geschut, die officieel aan Jordanië waren verkocht Harde bewijzen voor het doorsluizen van de 'Jordaanse' kanonnen naar Iraq ontbreken. Maar wat te zeggen van een Jordaanse nabestelling van honderd vuurmonden, 'wegens slijtage'? Jordanië voert met geen enkel land actief oorlog, dus in Jordaans beheer kan het zware geschut nooit zo snel zijn gesleten. Er is meer met de Oosten rijkse wapenhandel aan de hand dat niet in orde is. Een transactie met Brazilië over ruim 220 stuks zwaar geschut werd enkele maanden geleden op de valreep afgeblazen. Het ministerie van binnenlandse zaken had ontdekt, dat de wa pens helemaal niet voor Brazi lië bestemd waren. Voor wie wel, is niet openbaar geworden. Wel staat het gemotoriseerde geschut - in feite zijn het tanks met zware kanonnen- voor iedereen zichtbaar op een groot parkeerterrein bij Wenen te verroesten. De voorraad onverkocht wa pentuig groeit gestaag, want de wapenfabrieken draaien nog steeds op volle toeren. De werkgelegenheid in deze in dustrietak is de Oostenrijkse regering zo heilig, dat eerder wordt gedacht aan versoepe ling van de wetgeving op wa penexporten dan aan inkrim ping van de wapenproduktie. Eufemistisch heten de gepar keerde stukken geschut bij het Oostenrijkse verbond van on dernemers nu al 'rupsvoertui gen'. De Oostenrijkse regering van sociaaldemocraten (SPÖ) en christendemocraten (ÖVP) is tot over de oren verstrikt in de wapenschandalen. De gehele Vicekanselier, minister van buitenlandse zaken en ÖVP- voorzitter Alois Mock heeft aangekondigd, desnoods samen met de liberalen de versoepeling door het parlement te drukken. - fotoap „Een werkelijke liberalise ring van de wapenhandel is met mij niet door te voeren", aldus de ferme taal van de huidige sociaaldemocrati sche bondskanselier Frans Vranitzky. - fotoap Er hebben zich in het Oostenrijkse parlement vaker problemen voorgedaan rondom wa penleveranties aan het buitenland. Zo ontstond er in 1980 grote deining toen de toenmalige kanselier Bruno Kreisky 100 Kurassier-tanks aan Chili wilde verkopen. Die order moest voor de nodige werkgelegenheid zorgen. - foto upi wapenindustrie in de Alpenre publiek is onder de vroegere sociaaldemocratische regerin gen genationaliseerd. De rege ring draagt daarom de uitein delijke verantwoordelijkheid voor de illegale export van wa pentuig naar oorlogvoerende en 'politiek instabiele' landen. De zaak zit politiek nogal in gewikkeld in elkaar. De so ciaaldemocraten hebben in het verleden de nationalisering van de wapenindustrie (o.a. Norica, Hirtenberger en Voest) doorgedrukt en vervolgens, met het oog op de werkgelegen heid, de produktie opgejaagd tot ver boven het niveau van de nationale behoefte. Prominente socialisten als minister Karl Blecha (Binnenlandse Zaken), oud-bondskanselier Fred Sino- watz en oud-minister van Bui tenlandse Zaken Leopold Gratz staan nu bloot aan de verden king, in de afgelopen jaren het zij te hebben geweten van de il legale wapentransacties, hetzij door schandalige nalatigheid op hun ministeries te hebben geduld dat de informatie over die activiteiten van de wapens meden niet bekend werd. Door dat laatste zouden consequen ties voor de betrokken kop stukken in de wapenhandel achterwege zijn gebleven. Op dit moment zijn het echter de christensociale regerings partner ÖVP en de oppositio nele liberale FPÖ die aandrin gen op versoepeling van de wetgeving op de wapenexpor ten. De 'grote coalitie' van SPÖ en ÖVP wordt er zelfs door be dreigd. Vicekanselier, minister van buitenlandse zaken en ÖVP-voorzitter Alois Mock heeft aangekondigd, desnoods samen met de liberalen de ver soepeling door het parlement te drukken. De FPÖ wil maar al te graag. De niet van rechts-extremisme gespeende liberale partijvoor zittér Jörg Haider noemt de huidige wapenexport-wetge- ving 'huichelachtig'. Ze is vol gens hem onwerkbaar en no digt uit tot wetsovertreding. Remmende artikelen moeten in zijn visie worden geschrapt. Zo moet de bepaling verdwijnen dat wapens pas mogen worden geëxporteerd wanneer een ver klaring van de eindafnemer op tafel ligt, die bevestigt dat ze niet binnen een bepaald aantal jaren aan derden zullen wor den doorgeleverd. Haiders ideeën zijn uit het hart gegrepen van de ÖVP-mi- nister van defensie, Robert Li- chal. „Wij produceren wapens om ze te verkopen", is zijn ar gument. Ook hij wil de export kansen vergroten door versoe peling van de Oorlogsmate- riaalwet en niet door het zoe ken van afnemers tegen wie geen bedenkingen bestaan, en al helemaal niet door inkrim ping van de wapenproduktie. De remmende krachten wor den nu merkwaardigerwijs ge vonden in het socialistische kamp. „Een werkelijke libera lisering van de wapenhandel is met mij niet door te voeren", aldus de ferme taal van de hui dige sociaaldemocratische bondskanselier Franz Vranitz ky. Minister Blecha -dezelfde die wordt aangevallen omdat hij de illegale wapenhandel zou hebben gesteund dan wel ge doogd - heeft zich aan de kant van Vranitzky geschaard. Hij was het, die de wapenhandel met Brazilië torpedeerde. Niet alle sociaaldemocraten steunen hun bondskanselier. De werknemersvleugel van de SPÖ in de 'Tweede Kamer', de Nationalrat, schaart zich aan de kant van de ÖVP-fractie- voorzitter Fritz König, die voor het liberaliseren van de wetge ving is. Ze wordt duchtig ge voed door de ondernemingsra den van de wapenfabrieken, die verlies van arbeidsplaatsen vrezen. In de Oostenrijkse wapen schandalen zijn inmiddels en kele betrokkenen op myste rieuze wijze om het leven geko men. In het parlement heeft de Groene afgevaardigde Herbert Fux zelfs gesproken van 'staatsmoord'. Hoe het zij, feit is dat de man die in 1985 de eer ste informatie over de illegale wapenhandel aan het licht bracht, de Oostenrijkse ambas sadeur in Griekenland Herbert Amry, een dag na zijn onthul lende telexbericht dood was. Hartstilstand, aldus de diag nose van een ijlings geroepen arts. Die conclusie is nooit door sectie op het stoffelijk over schot bevestigd. Feit is voorts dat de president-directeur van wapenfabriek Voest, Heribert Abfalter, in 1986 overleed aan 'hartstilstand'. Het gerucht dat er verband bestond tussen de illegale wapentransacties en het lot van direct daarbij be trokken personen is nooit ont zenuwd. Behalve in de wapenschan dalen zit de Oostenrijkse rege ring ook nog in de wapenpro blemen. Het gaat er vooral op, wat nu precies een raket is. In 1955 herkreeg Oostenrijk zijn zelfstandigheid. Dat ge beurde op grond van het zoge naamde Staatsverdrag, dat mede is ondertekend door de vier geallieerde overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog: de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Een van de bepalin gen daarin is, dat militairen van de republiek nooit raketten mogen hanteren. In 1955 was een raket een omvangrijk ballistisch projec tiel, waarmee zware conventio nele bommen dan wel atoom bommen over grote afstand konden worden vervoerd. Zo kan een raket anno-nu nog wel worden omschreven, maar in tussen zijn er nog veel meer de finities mogelijk. Modern luchtdoelgeschut werkt met raketten. Een groot deel van de vliegtuigbewapening, zeker waar het de luchtverdediging betreft, bestaat uit raketten. Antitankgeschut zonder rake taandrijving heeft nauwelijks nog effect. Vallen zulke wapens ook onder het begrip raket dat in 1955 in het Staatsverdrag werd opgenomen? Minister Lichal (defensie) meent, dat zulke raketwapens niet zijn bedoeld toen de geal lieerden over Oostenrijks toe komst beslisten. Hij moet dat wel menen, want anders wordt de aankoop van een squadron Zweedse jachtvliegtuigen van het type Saab-Draken een nog groter fiasco dan die al was. De eerste vliegtuigen worden bin nenkort afgeleverd De Saab- Draken is, zeker vergeleken met wat de Amerikanen, de Russen, de Fransen, de Britten en een combinatie van enkele Europese Navo-landen op de markt brengen, zonder meer verouderd. Zonder moderne raketbewapening is het Zweedse vliegtuig niet meer dan een schietschijf voor elke mogelijke aanvaller. Over de marine (Oostenrijk heeft een 'Donauflotte') zeurt de Oostenrijkse minister van defensie niet. Maar wat stelt de Oostenrijkse landmacht voor wanneer ze geen kans ziet vij andelijke tanks buiten gevecht te stellen, of vijandelijke vlieg tuigen neer te halen waartegen de Saabs toch al geen kans hadden? Lichal is op de lobby-toer ge gaan. Hij begint dezer dagen in Moskou, om de leiders duide lijk te maken dat Oostenrijk niet in staat zal zijn de ook in de Sovjet-Unie hoog gewaar deerde neutraliteit te verdedi gen, wanneer raket-aangedre ven wapens van klein kaliber en voor de heel korte afstand raketten worden genoemd. In deze tijd van uitgerekend van Sovjet-zijde komende ontwa peningsinitiatieven had Lichal geen ongunstiger tijdstip kun nen uitkiezen. Het regeringsor gaan Izwestija heeft al een voorschot op het Oostenrijke bezoek aan Moskou gegeven. Lichal wordt 'een omstrede" figuur' genoemd. Van onze correspondent Rink Drost BONN - Vereenvoudiging van de integratie voor een sterk aangepast deel van de buitenlanders die al langere tijd in Duitsland leven enerzijds, verzwaring van de hindernissen voor de buitenlanders die alsnog naar de Bondsrepubliek wensen te komen ander zijds. Dat is de kern van het 'voor ontwerp van wet tot vernieu wing van de wettelijke regelin gen voor buitenlanders' van de Duitse minister van binnen landse zaken, Friedrich Zim- mermann (CSU). Voor alle dui delijkheid: het gaat hier om buitenlanders die niet uit EG- landen komen. Voor EG-bur- gers gelden aanmerkelijk soe peler regels. Buitenlanders die uit niet- EG-landen komen hebben het in de Bondsrepubliek nooit ge makkelijk gehad. Zij komen moeilijk aan een verblijfsver gunning en de gezinshereni ging is aan strenge beperkin gen onderhevig. Wanneer bij voorbeeld een buitenlandse kostwinner om het leven komt, moeten de achterblijvende ge zinsleden rekenen op gedwon gen terugkeer naar hun land van herkomst. De wetgeving die het verblijf van buitenlanders in Duitsland regelt, dateert van 1965. In zeldzame eensgezindheid zijn regeringpartijen en oppositie het erover eens, dat het de hoogste tijd is deze wetgeving aan de veranderde omstandig heden aan te passen. Daarmee houdt de eensgezind heid op. Over hoe de nieuwe wetgeving eruit moet zien ver schillen de standpunten he melsbreed. Zelfs binnen de re geringscoalitie lopen de visies mijlenver uiteen. De CSU heeft zich bij voorbaat achter Zim- mermanns nog niet eens offi cieel geopenbaarde vooront werp geschaard, delen van de CDU (nog wel in één fractie met de CSU) vinden de ideeën van Zimmermann niet buiten landers vriendelijk genoeg. De FDP wil met een groot aantal punten in dit voorontwerp niet meedoen. De liberalen vinden SPD en Groenen aan hun zijde. De oppositiepartijen willen de wetgeving voor buitenlanders nog veel verder liberaliseren. Zimmermann heeft twee zuilen onder zijn wetsvooront- werp gezet: de 'integratiewet voor buitenlanders' en de 'ver- blijfswet voor buitenlanders'. De eerste beoogt, uitsluitend diegenen te bevoordelen die voor het van kracht worden van de wet 'als werknemer voor een bezigheid van niet-tij - delijke aard het land zijn bin nengekomen'. Daarmee wor den voormalige studenten uit gesloten, evenals asielzoekers, ook al hebben zij inmiddels een baan. Buitenlanders die een eigen bedrijf hebben opgezet vallen er ook buiten, evenals iedereen die later wil komen. Degenen die wél onder de in tegratiewet vallen krijgen na vijf jaar een onbeperkte ver blijfsvergunning (nu in de meeste gevallen acht jaar), wanneer ze dan tenminste niet inmiddels een sociale uitkering ontvangen. Werklozen mogen alleen blijven wanneer ze kun nen bewijzen dat ze tenminste acht jaar in Duitsland hebben Een buitenlands gezin wacht in de grensplaats Helmstedt op toelating tot de Bondsrepubliek. Als straks de nieuwe wetgeving wordt aangenomen zullen buitenlanders in prin cipe nog slechts tijdelijke verblijfsvergunningen kunnen krijgen. - fotoap gewerkt. De eis dat buitenlan ders over een geschikte woning dienen te beschikken vervalt. De bevoorrechte groep mag kinderen die nog geen zestien jaar zijn laten nakomen, mits de beide ouders in Duitsland samenleven. De huwelijkspart ners en kinderen van de in Duitsland wonende werkne mers-met-verblij fs vergunning hebben nu nog geen eigen ver- blijfsvergunning. Onder de nieuwe regeling krijgen de hu welijkspartners er eenije na drie jaar, de kinderen eentje na vijf jaar. Bij huwelijk met een partner in het vaderland hoeft die partner niet meer een jaar te wachten voor hij of zij ook naar Duitsland mag komen. De tweede 'zuil', de wet op het verblijf van buitenlanders, had beter 'afschrikkingswet' kun nen heten. Zelfs kinderen on der zestien jaar moeten, bij hun inreis in Duitsland, paspoort en verblij s ver gunning tonen. En die verblijfsvergunning is het tere punt. In Zimmermanns wetsvoorstel heet het: „Buiten landers zullen in de toekomst in principe nog slechts tijde lijke verblijfsvergunningen kunnen krijgen". Voorzien is een periode van hoogstens acht jaar. Na uiter lijk die periode moet van geval tot geval worden beslist of 'uit een oogpunt van openbaar be lang een duidelijke behoefte bestaat aan een onbeperkt ver blijf'. Het belang van de be trokkene speelt bij die beslis sing geen rol. In Zimmermanns wetsontwerp gaat het nadruk kelijk om uitzonderingsgeval len. Zimmermanns ministerie heeft nog een achterdeurtje ge vonden om zulke 'uitzonde ringsgevallen' mogelijk te ma ken. Wanneer de betrokken buitenlander een borg kan vin den die bereid is in zijn of haar onderhoud te voorzien wan neer hij of zij dat zelf niet meer kan, wordt een onbeperkte ver blijfsvergunning verleend. De werkgemeenschap 'Pro Asyl' noemt dat een schandaal, om dat het ministerie op die ma nier staatsuitgaven wil priva tiseren. De kinderen van in de toe komst geïmmigreerde buiten landers mogen huwelijkspart ners uit hun stamland niet na laten reizen. Alleen wanneer deze kinderen de Duitse natio naliteit aanvragen mogen hun partners overkomen. En de be slissing over het toelaten van kinderen tussen zes en zestien jaar wordt overgelaten aan het oordeel van de immigratie-in stanties. Zimmermann breidt in zijn wetsontwerp het aantal rede nen tot uitwijzing van buiten landers uit. Nieuw is 'vernede ring van de Bondsrepubliek'. Nieuw is ook 'drugsgebruik'. Op dit moment is 'drugshandel' een reden tot uitwijzing. Nieuw zijn voorts het ontbreken van onderdak en het ontvangen van werkloosheidsuitkering langer dan een jaar. Veel hangt af van de hou ding van de FDP. Deze partij heeft de minister van justitie (Hans Engelhard) geleverd, die in het uiteindelijke wetsont werp een flinke inbreng kan leveren. De twee belangrijkste deskundigen uit deze partij, plaatsvervangend voorzitter Gerhart Baum (vroeger minis ter van binnenlandse zaken) en de juridische specialist Burk- hard Hirsch, sloven zich uit met beweringen, dat de minis teries van justitie en van bin nenlandse zaken hard op weg zijn het eens te worden over een ontwerp, waarin de hele coalitie zich kan vinden. Maar ze uiten tegelijk felle kritiek op Zimmermann, omdat die er nog niet eens in is geslaagd een ontwerp te maken waarover vruchtbaar kan worden gedis cussieerd. Door Joan Fischer, Associated Press FRANKFURT - In de Westduitse pers zijn ze al ge bombardeerd tot de 'bankiers op tennisschoenen', de jonge, linkse zakenmensen die op 2 mei de deuren zul len openen van de Oekobank, een financiële instelling voor milieu- en vrouwvriendelijke investeringen. De ontwikkeling van mi- maal kredietvolume mogen lieuveilige energiebronnen als vervanging voor kern energie, 'schone' landbouw en zelfhulpcentra en bedrij ven voor vrouwen zijn pro jecten waarvoor de Oeko bank graag een startkapi taal beschikbaar zal stellen, mits het bedrijfsplan vol doet aan de eisen van het kapitaal. Er moet winst ge maakt worden, maar niet in de wapenindustrie en niet door investeringen in Zuid- afrika. „Het belangrijkste ver schil tussen de Oekobank en gewone banken is onze hou ding ten aanzien van poli tieke en milieuzaken, maar onze manier van werken is hetzelfde", aldus de 34-ja- rige Torsten Martin, die op treedt als woordvoerder van de bank. „Goede bedoelin gen zijn natuurlijk mooi, maar de cijfers moeten wel in balans zijn". Alle negen medewerkers van de bank hebben jaren lange ervaring in het bank wezen of een uitgebreide economische opleiding. De 40-jarige directeur Hans- Peter Schreiner heeft in de directie van twee banken gezeten. Over publiciteit heeft de Oekobank tot nu toe niet te klagen. Der Spiegel en de Frankfurter Allgemeine hebben uitgebreid aandacht besteed aan het fenomeen. „De milieubank wil een nieuw type financiële instel ling zijn die klanten een kans biedt die zij bij de grote instituten niet zouden krij gen", aldus Der Spiegel. De gevestigde bankiers wereld, inclusief de reus achtige Deutsche Bank, heeft tot dusver geen enkel commentaar gegeven op de oprichting van de jeugdige instelling. „De gevestigde banken beschouwen ons be slist niet als concurrentie", aldus Schreiner. De Oekobank heeft van meer dan 12.000 geldschie ters een kapitaal gekregen van 7,7 miljoen mark. Het geld is afkomstig van mi lieu-organisaties, de Groe nen, en particulieren die mi nimaal 100 mark hebben in gelegd. De Deutsche Bank heeft, ter vergelijking, een kapitaal van 9,7 miljard mark. Het enige kantoor van de Oekobank is gevestigd in een rustige woonwijk in Frankfurt, op grote afstand van de glanzende kantoorto rens van de Deutsche Bank, de Kommerzbank en andere financiële reuzen. Het Bundesaufsichtsamt fur das Kreditwesen heeft de Oekobank op 7 maart de finitief toestemming gege ven om van start te gaan, maar wel enkele beperkende voorwaarden opgelegd. Zo zal de Oekobank een maxi- hanteren van driemaal het bedrijfskapitaal, hoewel normale banken volgens woordvoerder Martin acht tien maal hun kapitaal mo gen uitlenen. Die beperking was nood zakelijk omdat de Oekobank niet is opgenomen in een fonds dat stroppen voor banken dekt. De gevestigde bankwereld heeft blijkbaar geen vertrouwen in de sta biliteit van de Oekobank. Het fonds, dat is opgezet door de particuliere banken, heeft gezegd over twee tot drie jaar te zullen bekijken of de Oekobank als lid kan worden opgenomen. Banken mogen in de Bondsrepubliek ook zonder de bescherming van het de positofonds opereren, mits rekeninghouders op de hoogte worden gesteld van de risico's. Met een aantal banktechni- sche vernieuwingen hopen de Oekobankiers een bij drage te leveren aan de uit voering van hem idealen. Zo zullen klienten spaarcertifi- caten kunnen kopen in be paalde milieutechnische of sociale projekten. Ook wordt het mogelijk gemaakt om leningen te sluiten met een gedeeld risi co. Als bijvoorbeeld 10 men sen een bedrijf willen begin nen en een lening van 50.000 mark nodig hebben, kunnen zij hun aansprakelijkheid beperken tot 5.000 mark per persoon. „De meeste banken hebben er de extra tijd niet voor over om een dergelijke regeling uit te werken", al dus Martin. De Oekobank is een poli tiek onafhankelijk organi satie, hoewel de sympathie en financiële steun vooral van links komt. Afdelingen van de Groenen hebben geïnvesteerd en in de Raad van Bestuur zetelt een Bondsdaglid van de SPD. „Wij zijn geen Groene partij bank, of een bank voor uitsluitend progressieve mensen of de man in de straat", aldus Martin. „De vernietiging van het milieu, de bewapening en rampen als Tsjernobyl treffen men sen van alle klassen en alle politieke overtuigingen". De Oekobank hoopt hulp te kunnen bieden aan het toenemend aantal jonge, linkse ondernemers in de Bondsrepubliek die vaak werken in een collectief ver band. „Wij zijn er voor oncon ventionele ondernemers wier opvattingen door de gevestigde banken vaak worden verworpen", zei Schreiner. Maar de Oeko bank zal ook gewone con sumptiekredieten verstrek ken aan particulieren die een nieuwe auto willen ko pen of hun huis willen ver bouwen. KORUMBURRA (AP) - Korumburra was ooit op sterven na dood, maar werd een bloeiend toeristen dorp dankzij de gorgelende reuzenworm. Nu heeft de Australische overheid het dorp 20.000 gulden gegeven om de worm te redden, want door de mensenhand is nu de worm op sterven na dood. De worm, een hermafrodiet met 16 harten, kan tot drie meter lang worden en kreeg zijn naam omdat hij het ge luid maakt van een leeglo pende badkuip als hij be weegt. Een paar jaar geleden beslo ten de resterende bewoners van Korumburra een jaar lijks reuzenwormfestival te houden om toeristen te trek ken, compleet met reuzen- wormparade, muziek en een reuzenwormkoninginnever- kiezing. De worm, de Megascolides Australis, komt alleen voor in de regio Gippsland in de staat Victoria en als gevolg van de steeds intensiever wordende landbouw laat het dier zich daar uitsluitend nog zien in een klein gebied aan de rivier Bass. Hoewel de worm niet offi cieel beschermd is, staat hij nu wel bekend als een be dreigde diersoort. Het geld I van de overheid is uitslui tend bestemd voor onder zoek. Bezoekers van Korum burra krijgen de worm ove rigens nooit te zien. Er is geen wormenmuseum en er is geen wormentuin. De worm is namelijk een nachtdier dat moeilijk opge graven kan worden. Bij be schadigingen bloedt hij dood. De vroegere werknemers van de failliete kolenmijn en de failliete boterfabriek van Korumburra verdienen ech ter toch een lieve boterham aan hun festival en aan de verkoop van roze speelgoed wormen. Het echte dier is weliswaar bruin, maar dal verkoopt niet goed en nie mand kan zelf het verschil vaststellen. Door onze correspondent Bob van Huët BELFORT - „Het is duide lijk dat er in 1993 een TGV naar Amsterdam zal rijden. De politieke bereidheid daartoe is er bij u, ook de NS is voor aansluiting op een Europees net van snelle treinen". Philippe Rouvillois, directeur van de Franse spoorwegen (SNCF) is optimistisch ge stemd. Nederlanders en Fran sen zullen elkaar spoedig vin den in een akkoord over de aanleg en exploitatie van een TGV-Nord, verwacht hij. Als de Fransen zich zorgen maken over de toekomstige verbinding met het noorden, s dan alleen over de onstabiele Ban Ruding - foto de stem johan van gurp Van onze correspondent WASHINGTON - Mi nister van Financiën Ruding is niet onder de indruk van de scherpe koersval van de aande len op Wall Street af gelopen donderdag. De bewindsman, die in Washington het Interim Committee van het Inter nationaal Monetaire Fonds (IMF) voorzit, zei de koersval te zien als „een reactie op het nieuws van de dag: de tegenval lende handelscijfers van de VS". „Er is geen aanleiding tot een directe reactie. De dollar heeft zich de afge lopen maandag rustig ge houden en het ziet er naar uit dat na de gebeurtenis sen van donderdag, de waarde van de Ameri kaanse munt op peil zal blijven", aldus Ruding. Hij gaf overigens toe dat het hoogst opmerke lijk was dat de koersval plaatsvond onmiddellijk nadat de 7 grootste indus trielanden hadden beslo ten de waarde van de dol lar op het huidige niveau te handhaven. „Met tijdelijke inter venties van de centrale banken kan de huidige onrust evenwel worden opgevangen", verklaarde hij. In het slotcommuniqué van het Interim Commit tee werd nadrukkelijk vermeld dat de economi sche ontwikkelingen na het ineenstorten van de koersen op 19 oktober van het vorig jaar niet ongun stig zijn beïnvloed. Het Interium Commitee gaat er nog steeds van uit dat er sprake blijft van een blijvende, hetzij ma tige economische groei in he geïndustrialiseerde landen. <fe(nita,fnb^velingen" maken actie w" grote promotie- huiteniaew6re ontvangst van ankri3 k dreigt de wereld- thSJS "Nederlanders fijnen over het algemeen rP uitgesproken gastro- feZ+e drinken veel kof- Len dat °P elk uur van de L?' Net zqn liefhebbers lan grote bedden". f^ei,e van de 'nuttige Fan w Franse ministerie L toerisme de 'branche' san

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 4