de kleine §TEM De ingewanden van de aarde X pij ÈPt sen ging wereld Panama en de Ananas Stegosaurus had zonnepanelen Film over berging veerboot onderscheiden n bewogen ipartheid A/CDOrUfl I CM V CnOv/nlLLCIN OPLOSSIN daringen PJ5A Stenen bol Vruchtbaar Pompeïanen in gips ZATERDAG ZONDAG Zie zaterdag. uske en Wiske: De Edele Elfen Even Piekeren. Ittmbone. Boes. DE STEM GIDS 3 ZATERDAG 16 APRIL 1988 G3Z Erd rich. - FOTOOEPRm Een ongewone kijk ren van zwarte Ame. „Ik ben onzichtbaar ie mensen me niet len". udsbloem: Taal werkelijkheid' Meulenhoff, pr«j 'Sociologische stuk. i Goudsbloem, die de ing van maatschap, machtverhoudingea constateert dat de ie ontwikkelingen 3gelt en bekrachtigt Carroll: 'Dagboeken en lijmsnuivertje' [nber, prijs 25. Dag. van een begaafde ngen uit New York 978 in de VS een sen- stekende. Jim Carroll >p 13-jarige leeftijd te wat hij zag en voelde, tl is ongepolijst en on- ;n en zijn taal is de aal van de straat De Ir heeft het boek een nde, smalle vorm ge- Carroll heeft inmid- vervolg op zijn zijn agboeken geschreven even in juni 1986. We Dnze vriend Tilmam rankfurt am Main", een posthuum uitge- ilde Marijnisse: 'Zul- ,-kenningspunt voor ve- |et aan flarden scheuren autoritair geladen be- onde' - zodat de eerste an dit boekje binnen 1 uitverkocht was. rijg ik het gevoel dat de nde hoofdstukken een |jzing geven bij de ver ende vraag in het na- „Wat doe je als een zo vriendin opeens een onder haar leven zet?' antwoord luidt 'Niets', l zoek je naar verkla- Ze geeft ze zelf in deze pen, die geschreven zijn en talent dat niet berust Jt boekje', maar wel ver- ngen opriep. ie schreef over haar ver- de Jelgersmakliniek feoed verstaanbaar etc aar werk in een kinder- in Frankfurt, over haar lingen in Nicaragua, over rg voor Polisario-Sahara- Ten op vakantie in Neder- en haar arbeid op itenmarkt in Frankfurt allochtone vrouwen con- ,eren. De thema's wijzen en vrouw die de wereld i het onrecht welig tiert, aar hart drukte en. kapot aan ging. pt boekje dat in eigen be- werd uitgegeven is mo- teel verkrijgbaar in lase boekhandel of anders Marie-José Buck, Van itenhorststr. 54, 6524 J- negen (tel. 080 - 221091). W nelden dat, omdat 'Zuil» doen dat er muziek t?' de regionale betekenis overstijgt. e Marijnissen: 'Zullen we er muziek uit komt?'. Vitï uck, giro 2427688 Nijmel» 17,90. redactie: Muriel Boll brieven naar. Spinveld 55 - 4815 H V Breda brieven naar: Spinveld i Tekening van Michel den Hamer (Sas van Gent). In Panama zijn de scholen al tien maanden dicht. De leraren, maar ook andere ambtenaren, hebben in geen tijden salaris ontvan gen In plaats van geld kregen ze waardebonnen en dat pikken ze niet lan ger. Waardebonnen zijn in Panama niets waard, want de winkels zijn leeg. Winkeliers kunnen bij de banken geen geld opne men om in te kopen, want de banken zijn ook blut. Het land zit zonder geld, want Amerika betaalt geen huur meer voor het Panamaka naal. President Reagan heeft bovendien aan de Amerika nen gevraagd hun Panamese rekeningen niet meer te beta len. Er komt geen Ameri kaanse dollar Panama meer in en daar was het land van afhankelijk. Reagan wil op deze manier mega, de sterke man van Panama, op de knieën krij gen Noriega, de opperbevel hebber van het leger, wordt door tegenstanders de Ana nas genoemd omdat hij zoveel sukkels heeft. De Ananas is letrokken bij de handel in verdovende middelen en heeft daar scheppen geld mee verdiend. Met zo'n misdadi ger wil Amerika niets te ma ken hebben, ook al is hij de Noriega, Ananas. bijgenaamd foto anp De Ananas heeft het lang kunnen uithouden omdat hij vrienden heeft in de volks vertegenwoordiging. Die hielpen hem president Du- valle weg te sturen. Nu is één van Noriega's vriendjes pre sident. In Panama is het een chaos, burgers vertikken het om nog langer belasting te betalen en buitenlandse be drijven gaan het land uit. Steeds meer mensen willen dat Noriega opstapt, want le ven in een land waar je geen salaris krijgt en waar je niets kunt kopen, vindt niemand leuk. Met een oorverdovend geluid blaast de berg haar hete adem de lucht in terwijl ze gouden en vuurrode korenschoven van vuur uitspuugt. Zo ongeveer ziet een uitbar stende vulkaan eruit. In som mige verhalen is een wer kende vulkaan een bloeddor stig, grommend monster met tongen van vuur terwijl uit haar muil steenbommen, gas en lava komen. In Guatemala zeggen ze dat er 's nachts een reusachtig purperrood spin nenweb over de berg geweven wordt. In Mexico bestaat een sprookje over twee bekende bergen. Toen Popocatepetl ('de berg die rookt') eens van een lange oorlog thuis kwam zag hij dat zijn geliefde Intac- cihuhalt ('de witte slapende vrouw') van verdriet gestor ven was. Hij droeg haar naar het topje van de berg, spreidde een doodskleed van witte sneeuw over haar uit. Sindsdien waakt Popocate petl bij haar met een altijd rokende toorts boven de vallei van Mexico. Vulkanen staan tussen de aarde en de hemel, een goede plek voor goden. Vroeger dachten ze dan ook dat Vul- canus, de god van het vuur, er zijn smidse had. Daar smeedde hij de bliksem en de wapens voor Jupiter. Vulkanen zijn eigenlijk de in gewanden van de aarde. Je vindt ze over de hele wereld, op het land en de zeebodem. Ze zijn miljarden jaren oud en als ze er niet geweest wa ren, zou de aarde een harde korst zijn zonder zee. Dus ook zonder regen of rivieren. Je kunt de aarde vergelijken met een stenen bol die in zes stukken is gebroken. Langs de breuken, de zwakke plek ken van de aarde, kan het binnenste van de aarde om hoog komen. Dat heet het magma, vloeibare steen. Langs de randen van die zes aardplaten komen dan ook de meeste vulkanen en aardbe vingen voor. Vulkaanuitbarstingen heb ben grote rampen veroor zaakt, want ze kunnen waan zinnig krachtig zijn. De Saint Helens had een kracht van 500 Hiroshima-bommen! Toen honderd jaar geleden de Krakatau uitbarstte, werden rotsblokken vijftig kilometer de lucht in geslingerd. Nog maanden later kwam er as uit de lucht vallen en dat kwam zelfs op de Alpen te recht. De as moet ongelooflijk ver de lucht in geslingerd zijn. In Frankrijk merkte men de schok van de uitbar sting tien uur later. De uit barsting veroorzaakte tsoe- nami's, vloedgolven van twaalf meter hoog. 163 dorpen en 36 duizend mensen werden weggespeld. Tsoenami's kun nen een snelheid bereiken van 500 kilometer per uur. Vulkanen zijn gevaarlijk maar ook goed voor het land. De lava en de as maken de grond heel vruchtbaar. Daar door kan er op Java drie keer per jaar rijst geoogst worden. Op de hellingen van de Vesu vius staan boerderijen en bloeiende wijngaarden en dat is dezelfde berg die vroeger o.a. Pompei met lava over stroomde. Ook onder de grond kunnen vulkanen nuttig zijn. Het vulkanisch vuur maakt dat het water daar constant kookt. Die hitte wordt ge bruikt voor elektriciteitscen trales, dat is goedkoper dan olie of steenkool. Vulkanen worden goed in de gaten ge houden. Dan kan er soms op tijd gewaarschuwd worden voor een uitbarsting. Voor de geleerden zijn vulkanen heel interessant, het zijn dak raampjes waardoor ze naar de ingewanden van de aarde glurea Toen de Stegosaurus ge vonden werd dachten de geleerden dat de grote harde platen op zijn rug plat zijn rug lagen als dakpannen. Zijn naam be tekent dan ook 'hagedis met dak'. Anderen dachten dat de pla ten achter elkaar in een rij stonden. Nu is men er zeker van dat de platen in twee rijen op zijn rug stonden, de ene een beetje voor de andere. Die rare platen op de rug van de Stegosaurus zaten niet vast aan zijn geraamte maar gewoon in zijn vel. Waar schijnlijk dienden ze om de li chaamstemperatuur te rege len. Misschien liepen er bloedvaten door. Als ze naar de zon gekeerd stonden, kon den ze de zonnewarmte vast houden als zonnepanelen en zijn bloed verwarmen. Naar de wind gekeerd brachten ze verkoeling. De Stegosaurus: 7 meter lang. In 'De Dinosaurussen en hoe zij leefden' vind je de gekste prehistorische dino saurussen en behaarde vlie gende reptielen. Op de platen kun je goed zien hoe groot ze waren. Een stegosaurus was 7 meter lang en woog 1500 kilo. Ongeveer 150 miljoen jaar ge leden waggelde hij traag over de aarde. Het boek kost 24,90 en werd gemaakt door S. Par ker en W. Lindsay. De teke ningen, en dat zijn er veel, zijn va. G.F.Sergio. Het gips wordt door de opening in de holle ruimte gegoten, zodat er na afgraving van de rest een perfect lichaam over blijft. POMPEï werd in het jaar 79 door lava overstroomd. De Vesuvius bleef actief, de laat ste uitbarsting was in 1944! Pompei en de andere stadjes werden pas in de 18e eeuw opnieuw ontdekt. Er werden toen heel veel kunstschatten gestolen. Nu ligt een derde deel van Pompei nog onder de grond, de rest is opgegraven. Het dorpje Oplontis werd pas in 1973 ontdekt. Bij de opgravingen in Pom pei werden alle gebouwen op gegraven die in een Romeinse stad hoorden. Tempels, bad huizen, winkels, herbergen, bordelen, huizen, fonteinen. Ook gebruiksartikelen kwa men tevoorschijn en etensres ten, beelden, muurschilderin gen. Nu weten we heel precies hoe de mensen in het begin van de jaartelling leefden. In de holtes die achtergelaten werden door lichamen van mensen en dieren die onder de lava bezweken, hebben ar cheologen gips gegoten. Er kwamen nauwkeurige afdrukken tevoorschijn die de vlucht van de Pompeïanen la ten zien. Soms zie je hoe men sen nog snel hun bezittingen wilden inpakken, een moeder en kind die de stadspoort uit vluchten, een vergeten hond probeert zich boven de ver stikkende aslaag te houden, maar zijn ketting is niet lang genoeg. Zo stierf de hele stad met alles erin. GOES Grand Theater 19 u. Stakeout. 21.30 u. Barfly. HULST De Koning van Engeland 19 en 21.30 u. Dirty dancing. 19 en 21.30 u. Fatal attraction. 19 u. Suspect. 19 en 21.30u. Nuts. 21.30 u. Stakeout. TERNEUZEN Luxorl&ll 19 en 21.15 u. Bestseller. 20 u. The last emperor. VLISSINGEN Alhambral 14.19 en 21.30 u. Fatal attrac tion. Alhambrall 14 u. Jungle book. 20 u. The last emperor. ANTWERPEN Rex - 12,14.20,16.45,19.10, en 21.30 u. Amsterdamned. Rex-Club - 12,14,16,18,20 en 22 u. Man on lire. Odeonl - 14.20,16.40,19 en 21.20 u. No way out. Odeon 2 - 14,16.30,19 en 21.30 u. NUTS. Odeon3 - 14,16.30,19en 21.30 u. Star Trek 4. Odeon 4 - 14,16,18,20 en 22 u. Zoeken naar Eileen. Astrid - 14en16u. Ned. ver sie: 18 en 20 u. Eng. versie: Jungle book. Vendome - 14,17.15 en 20.30 u. The last emperor. Rubens - 14,17.15 en 20.30 u. Empire of the sun. Slnjoor - 14,16.30,19 en 21.30 u. Frantic. Quellinl - 14,17.15en 20.30. u. Cry freedom. Quellln II - 14,16,18,20 en 22 u. Three men and a baby. Quellin III - 14.20,16.40,19 en 21.20 u.Saigon. Metro I - 14,16,18,20 en 22 i RMtftfillflr Metro» -14,16,18,20en22 u. Dirty dancing. Brabo - 14.20,16.40,19 en 21.20 u. The running man. Tijl - 14,16.30,19en21.30u. Wall street. Wapper - 14,16,18,20 en 22 u. Gaston en Leo In Hongkong. Ambassades - 14.20,16.40, 19 en 21.20 u. Moonstruck. Ambassades Club 1 - 14.20, 16.40,19 en 21.20 u. White mis chief. Ambassades Club 2 - 14 en 16.15 u. Hope and glory. 18.30 en 21.15 u. Maurice. Ambassades Club 3 - 14.20, 16.40,19 en 21.20 u. Batteries not Included. Ambassades Club 4 - 14.20, 16.40,19 en 21.20 u. Baby boom. BRUGGE -4 Gulden Vlies I 14,17 en 20 u. Empire of the sun. Gulden Vlies II Festival 'Britain in town". Gulden Vlies III 14.16 en 18 u. Jungle book. 20 u. The last emperor. Memilng 14.30,17.15, 20 en 22.30 u. Dirty dancing. Rembrandt 20 en 22.30 u. Fatal attraction. GENT Deca scoop 15,17.30,20 en 22.30 u. Frantic. 20 en 22.30 u. Running man. 15 en 17.30 u. Baby boom, a.l. 20 en 22.30 u. Moonstruck, a.l. 15 en 20 u. Cry freedom, a.l. 15,17.30,20 en 22.30 u. The hid den. 20 en 22.30 u. Fatal attraction. 15 en 17.30 u. Star T rek 4. a.l. 20 en 22.30 u. Suspect, a.l. 22.45 u. Wallstreet, a.l. 15 en 17.30 u. Dirty dancing, a.l. 20 u. L%st emperor, a.l. 15 en 17.30 u. Three men and a baby, a.l. 20 en 22.30 u. Broadcast news, a.l. 15 en 17.30 u. (Ned. versie) 15, 17.30 en 22.30 u. (Eng. versie) Jungle book, a.l. 15 en 20 u. Empire of the sun, a.l. 20 en 22.30 u. Amsterdamned. 15,17.30,20 en 22.30 u. Wis dom, a.l. 15 en 17.30 u. Batteries not in cluded, a.l. 17.30 en 22.30 u. Saigon. Studloscoop 20,15 en 17.30 u. Cobra verde. 15,17.30,20 en 22.30 u. La vie est un long fleuve tranquiile. 20 u. September. 22.30 u. Noce en Galilee. 17.30 A room with a view. 15 u. Assepoester. zat.:22.30 u. Wish you were here, zond.: 22.30 u. Maurice. DE KLINGE Het Gasthof - 15 u. schieting. KOEWACHT Oude Molen - 14.30 u. schieting. NIEUW-NAMEN K. Schroder - 19.30 u. kaar ting. ST. GILLIS Caentens-toren - 14.30 u. schieting./ VOGELWAARDE Caté Ons Vermaak - 14.30 u. schieting. ZUIDDORPE Café't Gemeente huls - 14.30 u. schieting. theater HULST Den Dullaert - 20 u. 'Daar gaat de bruid', toneel. ST. NIKLAAS Stadsschouwburg - 20 u. Belcantoavond met Marco Bak ker. CLINGE Galerie Esprit - Schilderijen en lithografieën van Helmut Lo- thar Günther. Geop. woe. t/m zo. 13.30-17.30 u. (tot 2 mei). GENT SL Pietersabdij - Expositie getiteld 'De Markt'. Geop. dag. 10-12.30 en 13.30-17 u. ma. (tot 1 mei). GOES Grand Theater 14 u. De reddertjes. 19 u. Stakeout. 21.30 u. Barfly. HULST De Koning van Engeland 12 u. Bioscopera. 13.45 u. De reddertjes. 13.45,16.15 en 19 u. Dirty dan cing. 16.15,19 en 21.30 u. Fatal attrac tion. 16.15 en 21.30 u. Suspect. 16.15,19 en 21.30 u. Nuts. 13.45,19 en 21.30 u. Stakeout. TERNEUZEN Luxorl&ll 13.45 u. Bambi. 16.15 en 20 u. Bestseller. 15 en 20 u. The last emperor. VLISSINGEN Alhambral 14,19 en 21.30 u. Fatal attrac tion. Alhambrall 14 u. Jungle book. 20 u. The last emperor. ANTWERPEN Zie zaterdag. BRUGGE Gulden Vlies I 14,17 en 20 u. Empire of the sun. Guldenvlies» Festival 'Britain in town'. Gulden Vlies III 14.16 en 18 u. Jungle book. 20 u. The last emperor. Memilng 14.30,17.15,20 en 22.30 u. Dirty dancing. Rembrandt 14.30 en 17.15 u. 3 Men and a baby. 20 en 22.30 u. Fatal attraction. GENT Zie zaterdag. DE KLINGE De Statie - 15 u. schieting. KOEWACHT P. deVllegher - 15 u. schieting. KIELDRECHT CafèMarjo - 19.30 u. kaar ting. LAMSWAARDE Café De Vier Jaargetij den - 14.30 u. schieting. theater ST. JANSTEEN De Warande - 20 u. 'Pension Maria', toneel. ROTTERDAM (ANP) - De film 'March 6,1987' van Pim Korver uit Rotterdam is op het internationale festival voor industriële films dat in Hannover is gehouden in de categorie bedrijfsdocumen- taires de eerste prijs toege kend. Korver was de enige die toe stemming kreeg de berging te filmen van de veerboot Herald of Free Enterprise die vorig jaar op 6 maart bij Zeebrugge was gekapseisd en waardoor 193 mensen om het leven kwa men. Na enkele dagen werd de toestemming omgezet in een opdracht van het bergingsbe drijf Smit-Tak. 'March 6,1987' werd onlangs in Den Haag voor het eerst ge draaid voor een in film geïnte resseerd publiek. De film werd in Hannover voor het eerst aan een jury voorgelegd. De prijs, een glazen bokaal met de na men van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, is Korver uitgereikt door Walter Hirche, minister van economi sche zaken, technologie en transport van de Duitse deel staat Neder-Saksen. 99 ilan Stewart Paton werd of anuari 1903 in Pieterman^ rg. Hij leidde dertien v g een opvoedingsgesti' or jeugdige, zwarte del®' enten in Johannesburg iar maakte hij kennis ®j| grimmige lot van zwart® geen schijn van kans wa' 1 onder de 'blanke' wet. Patton begon zich toen injfl ten voor rassengelijW®1'! liberaliseerde het instituujl at hem bijzonder kwadII erd genomen door de toenw I %e hoofdredacteur Hen®" I erwoerd, de latere premier- I Patton was in 1953 één I i oprichters van de niet'bj I ale Liberale Partij van Zui^l rika, die opheffing van *1 oartheid voorstond. Hij leltL I eze partij totdat zij in 'erd verboden. HORIZONTAAL: 1. Vanwaar is het slecht en niet recht (5); 4. Blauw bloemetje van de omroep (8); 9. Nog niet gebruikt door de schoenmaker om te dichten (8); 10. Boer die maling aan een rund heeft (6); 11. Aangeno men lijn 12. Buigen zich meer achter de bron (6); 14. Onderwijzer zonder toekomst (15); 19. Wordt punt voor punt gedaan (6); 21. Slecht weer als de kerk bij de bouw komt (9); 22. Voor het moment een hond op krediet (6); 23. Beginnen met potten (8); 24. Dier in het straatje van de veldheer (8); 25. Verzoek om een woonplaats (5). VERTIKAAL: 2. Gehorige klap (6); 3. De doodstraf is goed voor een sukkel (9); 4. In relatie tot een redelijke positie (15); 5. Dier lijke vlegels (6); 6. Getransplanteerde huid (8); 7. Loog ik reeds tweemaal? (6); 8. Met deze kruising moet men kunnen omgaan (7); 13. Hiermee is verklaard waarom de kippen niets meer produceren (9); 15. Schiet vlug met geestdrift(8); 16. Bij groente en gevo gelte hoort vlees (7); 17. Vierde delfstof (6); 18. Eén van de dingen waar men beter niet achter kan komen (6); 20. Netjes verbouwd om wat uit te broeden (6). De oplossing staat in de krant van maandag op pagina 2. nea wkms - ïaymamrs •sifuit japnoqos '01 'sjqoaj hioa\ '6 'lapuosiqaaj '8 's^uti sjbbi 'i 'Sjtpai uijaq -g 'sjbbi ui saui 'Q 's^un 3Jaq ■f 'b jaifai 'g 'nezSru 'Z 'sqqoaj laamnoipiid 't

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 35