IET Steeds meer pop in reclame Lmerikaanse versie van Opsporing Verzocht groot succes door dirk vellenga 'Publiek' op de tv 40 minuten korter Castel" ck i\ DERLAJNDSE BEDRIJVEN YOLGEN AMERIKANEN OP BESCHEIDEN WIJZE Een spijkerbroek en een oude hit LI ERIJ Amerikaanse toestanden Steeds meer mensen gaan 'buiten'wonen, in h/un eigen tuin jr dansen Oriental raor een zich'n betere ip naar të indenken? st zeggen: lijkse traditie de bon in, of 12. De trend werd ingezet 1981 toen de Rolling Stones voor hun Ame- irikaanse toernee drie niljoen dollar accep- .eerden van een groot Sindsdien is het in ,„nerika eerder regel dan uitzondering dat popartiesten overeen komsten sluiten met het bedrijfsleven. Ook in Nederland neemt popsponsoring hand over hand toe. De 21-ja- IERLAND naalroutes. Cola-giganten ACTEURS EN SLACHTOFFERS SPELEN ROL BIJ DRAMATISERING MISDRIJVEN ZATERDAG 16 APRIL 1988 Sterren Overeenkomsten Acht centra De Beste veranda's komen uit Best! A68 ba.Élli Élli „Als je door het grootkapitaal wordt ge steund. ben Je natuurlijk nooit de ploeg van het volk" Eric Geret», voetballer PSV DE STEM Gi UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIINUIi wr Judith van Paassen jcosmetica-bedrijf. rige HEAO-student Ronald van Kessel uit Rijsbergen on derzocht dit onderwerp in het kader van zijn afstudeerpro ject: „Je staat er niet zo bij stil dat muziek invloed kan hebben op het koopgedrag, met name op dat van de jeugd. Maar on bewust is dat waarschijnlijk toch zo. Denk alleen maar aan al die reclame-spotjes. Parfum, drank, cosmetica, spijkerbroe ken; alles wordt tegenwoordigd gekoppeld aan bekende mu ziek. Dat gebeurt niet zomaar." In Nederland is de popspon- ioring een verschijnsel van de .laatste paar jaren. Het gebeurt voornamelijk in de vorm van [estivalsponsoring. Soms ook worden concerten van wereld- terren die in Nederland ge- „ponsord.De uitstraling van de Nederlandse artiest wordt door het bedrijfsleven over het alge meen niet groot genoeg geacht om sponsoring te rechtvaardi- Postcode: 17 PB Amsterdam. dsi Tina Turner. gen. Er zijn echter een paar uitzonderingen: Anita Meyer, Lee Towers en de Golden Ear ring. Ook Rob de Nijs en de Dolly Dots kregen te maken met sponsoring. De sponsorbedragen in Ne derland zijn in vergelijking met die in het buitenland niet erg hoog. Zo steunde Opel de toernee van Anita Meyer (25 concerten) met 150.000 gulden en kreeg Rob de Nijs van de - FOTOARCHIEF DE STEM hoofdsponsor van zijn toernee (40 optredens) een bedrag van rond de 50.000 gulden. Van Kessel: „De situatie in Nederland verschilt met name nogal van die in de Verenigde Staten. Daar gaan in de pop- sponsoring miljoenen dollars om. Zover zal het in Nederland wel nooit komen, maar ook hier lijkt de toekomst van popspon- soring veelbelovend. Steeds meer bedrijven zullen zich gaan realiseren dat popmuziek hèt instrument is om een enorm breed publiek, namelijk de jeugd, rechtstreeks te berei ken." In zijn scriptie noemt Ronald van Kessel enkele bedragen die Amerikaanse bedrijven aan popartiesten betalen. Deze zijn in enkele jaren flink gestegen. Kreeg Rod Stewart in 1983 voor zijn Amerikaanse toernee nog 4 miljoen dollar van Canada Dry, de Beach Boys streken een jaar later ruim 5,5 miljoen op dankzij spijkergoedfabrikant Jeep. De hoogste bedragen zijn echter uitgekeerd door de cola giganten Coca Cola en Pepsi- Cola, die ook op dit terrein elk aar de loef af proberen te ste ken. Pepsi sponsorde in 1984 de Amerikaanse toernee van Mi chael Jackson voor 6 miljoen dollar. Diezelfde artiest kreeg maar liefst 15 miljoen dollar voor twee 'commercials'. Tege lijkertijd huurde Pepsi Lionel Richie in voor 8,5 miljoen. Sinds kort horen ook Tina Tur ner en David Bowie bij de 'Pepsi-stal'. Coca-Cola sponsorde Foreig ner en Duran Duran voor meer gematigde bedragen, maar heeft ook de gezorgd voor de allerduurste overeenkomst. Het bedrijf sloot een 3-jaars contract met de Spaanse zan ger Julio Iglesias voor niet minder dan 30 miljoen dollar. Bedrijven hebben blijkbaar vertrouwen in het sponsoren van popmuziek. „En niet ten onrechte", meent Van Kessel. „Via de popmuziek heb je als bedrijf rechtstreeks toegang tot Michael Jackson in de Pepsi-spot. FOTO PEPSI COLA het grootste deel van de jeugd De kracht van popsponsoring ligt in de associatie tussen pro- dukt en muziek, waardoor be drijven, merken of produkten een bepaald jeugdig' imago krijgen. Uit onderzoeken blijkt dat dat imago of 'image' een DE SPIJKERKLEDING FABRIKANT Levi Strauss presenteerde de laatste reclamespot als een speelfilm. De pers werd via een uitgebreide infor matiemap op de hoogte ge- I steld van de nieuwe spot, I die wordt ondersteund door de hit 'C'mon Every body' van Eddie Cochran uit 1957, Levi's gebruikte eerder 'It's a wonderful world' van Sam Cooke voor een reclamefilm voor de '501-jean' en die plaat werd prompt een wereldhit De nieuwe spot wordt ge- I toond op Sky Channel, Super Channel en MTV, de zenders van de doelgroep, de jeugd. De commercial met de mu ziek van Eddie Cochran werd weer gemaakt door het kleine Britse bureau Bartle Bogle Hegarty en ademt opnieuw de J sfeer van de jaren '50. Levi's I everde de pers een reeks kleurenfoto's uit het filmpje en de volgende omschrijving: »De spot laat de hotelkamer zien van Sharon Sbeeley, zangeres in het achtergrond koortje van Cochran. Ze is verliefd. Overal Eggen dozen en tassen van New York's duurste winkels, her en der zwerven de chicste avondjur ken. Het is het bekende ver haal: ze heeft niets om aan te trekken; en ze staat pp het punt naar Eddie's party te gaan. Ze kan niet kiezen. Dan gaat de telefoon. Waar ze blijft. In luttele seconden pakt ze haar vertrouwde 501 en een t-shirt uit de chaotische sta pel en rent naar de party waar ze oploopt tegen de meest verleidelijke meisjes. Concurrenten dus. „Dat gaat mis," zie je haar denken. Maar het lot beslist anders; Eddie ziet haar, wenkt en de rest is geschiedenis. Ze leven samen tot Eddie twee jaar la ter bij een auto-ongeluk om het leven komt". De makers hebben hun mi ni-speelfilm gebaseerd op een liefdesaffaire die werkelijk heeft bestaan, of zoals de voorlichter van Levi's het zelf zegt: „Levi's komt nu met een waar gebeurde spot". Tussen 1957 en 1960 hadden Eddie Cochran en zangeres-compo niste Sharon Sheeley een ver houding, die abrupt eindigde toen Cochran omkwam bij een auto-ongeluk tijdens zijn Engelse tournee. Op dat mo ment had hij een grote hit met Three steps to heaven', maar het spreekt vanzelf dat Levi's zijn 'Cmon Everybody" verkoos voor de commercial. Zijn songs, ook zijn eerste hit 'Summertime Blues', heb ben volgens de kleding-mul- tinational het 'teenager-ge voel'. „Dikke kans dat Eddie Cochran - mede dankzij de Levi's spot- weer opnieuw aanbeden zal worden", stel den de reclamemakers bij het begin van de campagne. Dat is (nog) niet gebeurd. De plaat 'C'mon Everybody' werd op nieuw gekocht, maar zakte vrij snel terug. Scene uit de jeans-spot met de muziek van 'C'mon Everybody' van Eddie Cochran. FcrrocEws steeds belangrijker rol gaat spelen voor de consument, ze ker voor de jongere." „Popmuziek neemt in het leven van vrijwel alle jongeren een centrale plaats in," legt hij uit. „Ze identificeren zich met hun sterren, kleden zich als zij, worden door hen beïnvloed. En voor de meeste bedrijven is de jeugd de belangrijkste doel groep. Dat heeft twee redenen. Allereerst vormt de jeugd een hele grote groep in de samenle ving. Daarnaast worden de jongeren van nu, de meer draagkrachtige consumenten van over tien, vijftien jaar. Wie de jeugd voor zich weet te win nen, staat in de toekomst een stuk sterker." „Popsponsoring werkt" zegt de 21-jarige HEAO-student. „Uit enquetes is bijvoorbeeld gebleken dat bedrijven die zich aktief bezig houden met het sponsoren van popmuziek, een grote naamsbekendheid genie ten onder de jeugd." Ook de popmuzikanten va ren wel bij deze ontwikkeEn- gen, meent Van Kessel. „Met het sponsorgeld kunnen ze bij voorbeeld mooiere shows orga niseren of bij een toernee meer plaatsen aan doen. Dat kan hun populariteit weer ten goede ko men. Bovendien is gebleken dat de meeste sponsors de artis tieke vrijheid niet aan banden proberen te leggen. Daar wa ren met name in het begin nogal wat artiesten huiverig voor." WASHINGTON (AP) - De televisieshow 'America's Most Wanted' is volgens functionarissen van de Jierikaanse federale re- ■herche FBI het meest ef- -ectieve middel in de jacht °P misdadigers gebleken Oproep ipuds de introductie van fosters met 'Opsporing ver- Kht, Het voor de Verenigde Staten weuwe programma heeft tot de geleid van drie Wvluchtigen die lange tijd aren gezocht. De show wordt Pzondagavond in zeven grote ™en uitgezonden door tv- ■.„5s van de maatschappij lZ ^ohat wordt dat onge- r een kwart van de Ameri- feikt56 tv_lcD^ers wordt be- Jtex Tombs, de FBI-agent die I dp Jr het contact met I benri+0grammamakers onder- j, concludeerde na de eer- )rpc^ j^ngen dat de s1k>W LJfi ™gene is wat de duchtige vreest. J*erica's Most Wanted' E geproduceerd in Wash- vanwege de toeganke lijkheid tot federale poEtie-in- stellingen. De show is een mengsel van tv-drama, docu mentaire, journalistiek, open bare dienstverlening en sa menspel tussen kijker en tv- maker. De show gebruikt acteurs en soms werkelijke slachtoffers om misdaden te dramatiseren. Indien mogelijk wordt gefilmd op plaatsen waar de misdaad is begaan. Als die beschikbaar zijn, worden filmbeelden en fo to's van de voortvluchtigen ge toond. Camerateams worden gebruikt om poEtiemensen te filmen die verdachten schadu wen. Het belangrijkste element is de oproep aan de kijker om telefonisch contact op te nemen als hij relevante informatie over de gezochte kan verstrek ken. Wekelijks is een tiental poli tiedeskundigen beschikbaar om de telefoon te beantwoor den. Hun onkosten worden door de show betaald. Het aan tal telefoontjes varieert en is opgelopen tot rond 1.600. „Wij hebben niets anders dat de boodschap aan de natie overbrengt op het tijdstip dat intensief televisie wordt geke ken. Het is het enige middel naast posters op de muren van postkantoren, en die zijn niet zo effectief," aldus Dick Pederson van het Bureau voor Alcohol, Tabak en Vuurwapens. De show vertoont overeenkom sten met het Nederlandse AVRO-programma 'Opsporing Verzocht' en andere program ma's in Westduitsland, Oosten rijk en Zwitserland. De drie uur durende uitzending die op 28 december vorig jaar door de Nederlandse televisie werd ge wijd aan de zaak Gerrit Jan Heijn, illustreerde wat er op dit gebied mogelijk is. Justitie en politie in de VS zeggen dat zij door de show ten minste drie voortvluchtigen hebben kunnen opsporen. Het betrof: Steven Paul Mack, ge zocht voor verhoor in verband met de moord op de 21-jarige schoonheidskoningin Karen Grace Winlett en de dood van de 19-jarige Annette Huddle; Donald Adams, wegens ver krachting veroordeeld in Bos ton; en David James Roberts, die was ontsnapt uit een ge vangenis waar hij zes maal le venslang uitzat wegens moord op een jong echtpaar en een ba by. De presentator van de show is John Walsh, wiens 6-jarig zoontje in 1981 werd ontvoerd en vermoord. Walsh heeft de leiding van acht centra voor kinderbescherming in het land. Hij geldt als een algemeen geacht pleitbezorger voor wet geving ter bescherming van minderjarigen. De onopgeloste SpclshOW moord op zijn zoon Adam was het onderwerp van twee televi siefilms. meende misdadigers de grootst mogelijke zorgdvuldigheid in acht wordt genomen. Als ge bruik wordt gemaakt van ac teurs, wordt dit zo duidelijk mogelijk aangegeven, opdat de kijkers de politie geen tips over programmamedewerkers zul len geven. Linder zegt tevens methoden te onderzoeken om minder in het oog vaUende overtredingen als telefoonfraude aan de kaak te stellen. „Ik wil niet de repu tatie krijgen alleen sensatione le, sappige verhalen te bren gen." Walsh zegt dat hij ermee heeft ingestemd de show te presenteren, op voorwaarde dat een hoge journaEstieke kwaEteit zou worden nage streefd, dat scenes met zinloos geweld zouden worden verme den en dat hij de voUedige zeg genschap over zijn presentatie zou krijgen. Michael Lindner, de produ cent van de show, voert aan dat bij de berichtgeving over ver- Er bestaan geen plannen om beloningen voor tips te geven, omdat de samenstellers willen vermijden dat het programma gaat lijken op een spelshow. In het programma over Gerrit Jan Heijn werd een miljoen gulden uitgeloofd voor de tip die de pohtie op het spoor van de daders zou zetten of die zou leiden tot opsporing van het ontvoeringsslachtoffer. Het eerste succes van het programma werd reeds naar aanleiding van de eerste uit zending geboekt, afgelopen 7 februari. Overigens waren de opnamen voor de uitzending toen acht maanden oud FBI-woordvoerder Milt Ah- lerich verscheen de daaropvol gende week voor de camera's om de kijkers te bedanken die de show hadden opgebeld met inhchtingen over Roberts, de ontsnapte gevangene die tot zes maal levenslang was veroor deeld. Ahlerich zei dat uit de tips bleek dat Roberts in New York's Staten Island een baan had als coördinator van een te huis voor daklozen. De cliënten van het opvangcentrum prezen hem als iemand die open stond voor iedereen met moeilijkhe- den. Andere voortvluchtigen die mede dankzij de show konden worden aangehouden, waren de leden van een Jamaicaanse bende huurmoordenaars die werden gezocht naar aanlei ding van de moord op vijf men sen in een voorstad van Wash ington D.C. Ook Wilham 'Pops' Pegram, een 72-jarige bank rover die 40 jaar lang in ver scheidene staten actief was, kon dankzij 'America's Most Wanted' worden opgespoord. Het leek op een Nederlands-Amerikaanse culturele uitwis seling. Woensdag kregen we een deeltje 'Miami Vice' te zien dat was gemaakt door onze Ate de Jong. Donderdag was er een Amerikaanse produktie, die in Nederland tot stand was gebracht, het verhaal van Miep Gies en Anne Frank. Ate de Jong, een echte zoon van onze gereformeerde polder land-cultuur, verkeert sinds enige jaren in Amerika en kreeg vorig jaar de kans zijn talent los te laten op Don John son en de anderen die gewend zijn in hoog tempo sneUe ac tiescènes uit hun mouw te schudden. Zou hij er in slagen een brokje Europese diepgang te leggen in de modieuze video clip-wereld van Miami? Zou Ate de Amerikanen een soort 'Een vlucht regenwulpen in Florida' voortoveren? Nee, de aflevering verschilde niet van de rest en bovendien veranderden de Amerikanen het slot nog even danig, nadat De Jong zijn hielen had geEcht. Op creatief gebied was er voor hem niets te doen en de domper werd nog groter toen woensdag bleek dat zijn naam op de titelrol geheel werd be dekt door de ondertiteEng. Amerikaanse en Engelse tv-makers wierpen zich op 'ons' Achterhuis in Amsterdam. Waarom kunnen die nitwits uit het land van cola, hamburgers, Mickey Mouse en Ronnie Reagan niet met hun vette grijpers van onze eUende afbhj- ven, vroegen Nederlandse chauvinisten zich af. Maar de tv- film was ingehouden en sober, beter dan menige Neder landse poging op dit gebied. Mary Steenburgen en Huub Stapel acteerden zonder opge blazen emoties en bedachte heldhaftigheid. Ze maakten voortdurend een gelaten indruk, alsof ze in droomtoestand hun riskante handelingen verrichtten. Als je naar (de echte) Miep Gies luistert, moetje constateren dat dat in werkelijk heid ook hun houding is geweest. Een keer dacht ik dat de scriptschrijver in Hollywood zich even had vergaloppeerd. Miep werd omver gereden door een Duitse zijspan en begon de berijders uit te schelden. Het leek te mooi en bovendien onwaarschijnlijk. Maar de scene komt inderaad voor in het boek van Miep Gies, ook al geeft ze niet precies aan wét ze heeft gezegd. De Duitsers lieten him mo tor draaien en hebben haar scheldpartij waarschijnlijk niet gehoord. De Amerikanen lieten de oorlogswerkelijkheid intact en het was juist de aankondiging van de AVRO die detoneerde: in 'The hiding of Anne Frank' werd de naam van de wereldbe roemde onderduikster verschillende malen op z'n Engels uitgesproken (Enne Frenk), terwijl in de film zelf door de Engelstalige acteurs gewoon Anne Frank op z'n Nederlands werd gezegd. Mediafilosofen waarschuwen al jaren voor 'Amerikaanse toestanden' op onze tv. Veel kanalen, overal hetzelfde opper vlakkige kijkvoer, buisverslaving, cultuurverarming. Als je de Miami Vice van Ate de Jong en de Amerikaanse Miep Gies-f ilm naast elkaar legt, zie je dat het niet zo simpel Egt met die tegenstelling tussen het 'goede' Nederland en het 'slechte' Amerika. Het Amerikaanse bestel is door en door commercieel, maar in Nederland weet men ook van wanten. Deze week werd 'Bodylijn' van het scherm gehaald, omdat een kapper van te voren in een advertenie in de krant had gewezen op zijn aandeel in dat programma. Dat mag niet van de Reclame Code Commissie. Achteraf reclame maken mag wel: giste ren op tv, nu in de winkel! Misschien komt ook deze reclameregel de komende jaren ter discussie te staan. We worden steeds toleranter op dat ge bied. De VARA stelt voor de zendtijd van de STER fEnk uit te breiden, ja, drie keer zo groot te maken. Minister Brink man bezocht deze week een internationale vergadering over deze zaken en hij kwam terug met de mededeling dat over een grotere STER gesproken moet kunnen worden. Nog even en Nederland wordt het luilekkerland voor adver teerders en Ate de Jong begint met een zwaar gesponsorde, Nederlandse Miami Vice. We worden Amerikaanser dan de Amerikanen. Door Jan Koesen ONGEVEER veertig minuten is gehaald uit de pop-mu sical 'Publiek', die Veronica vanavond brengt. Negentig minuten zijn er over gebleven van dit vrolijke werk van tekstschrijver Seth Gaaikema en componist Bob Zim merman. 'Publiek' ging eind oktober 1986 in premiere en werd, ondanks Gaaikema's aparte vormge ving, geen geweldig succes. De choreografie van Lindsay Do- lan is in de televisie-registratie niet overeind gebleven. Het tv- scherm is daar te klein voor. Seth Gaaikema en Bob Zim merman kwamen op de ge dachte een nieuwe generatie talenten een kans te geven. Na audities hield Willem Nijholt acht acteurs over. De keuze viel o.a. op Simone Kleinsma, Mar jolein SEgte en Erna Sassen (verpleegster in 'Medisch Cen trum Wést'). Gaaikema kwam tijdens het pijven tot de conclusies dat voor een goed lopend ver- il nog twee krachten nodig lad, en wel oudere rotten. Dat werden AHard van der Scheer als zure toneelcriticus en Serge Henri Valcke (te zien in de film 'Amsterdamned') als een soort van spreekstalmeester die de zaal vertelt dat er vanavond niets, maar dan ook niets te zien is. Het 'publiek' protesteert en uiteindelijk stappen alle deel nemers vanujt de theaterstoe- len het podium op, steUen zich voor als schouwburggangers, vertellen iets van hun leven en daarna gaat 'Publiek' echt van start. Het verhaaltje heeft na tuurlijk niet veel te beduiden. Wat relaties worden aange gaan, illusies worden opge bouwd, er gaat wat mis, het komt weer goed. Enkele citaten: 'Overdag zo vroom als een zendeling - Maar met zijn condoom een eUende- Eng'; 'Weinig karakter welbe schouwd - Volgende oorlog ze ker fout'; 'Ik doe vrouw'lijk, vrouw'lijk, vrouw'lijk - 'k heb een vrouw'lijk temperament - maar ik zeg je hierbij ver- trouw'lijk: - diep van binnen ben 'k een vent.' Hoe staan de acteurs zelf te genover de tv-registratie van hun musical? Tevreden, dat mag gezegd, maar met kritiek. Van der Scheer: „Ik vond de tweede helft abrupter dan de eerste". Valcke: „Het is moei lijk naar mezelf te kijken. Ik kijk steeds van: hoe kom ik over? Of, o God, is dat eruit, en dat eruit?" (ADVERTENTIE) Met/éen originele ANDALUX-terrasoverkapping woont u 12 maanden per jaar behaaglijk in uw tuin. En geniet u het hele jaar door van uw tuinmeubelen. waterdichte garanties betaling bij aanvang werk I en nó oplevering in hout en/ot aluminium één zonnestraaltje maakt uw veranda behaaglijk maatwerk vakwerk I Vertel mij alles over terrasoverkappingen. I In gefrankeerde envelop versturen naar VERANDALUX BV., Postbus 324, 5680 AH Best 7.17 Hallenweg 5-6, Best (Rijksweg Den Bosch-Eindhoven)04998-99099. Dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdags van 10.00 tot 15.00 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 33