De 'Dinergie-oogst-machine' door Wessel di Wesselli: BELG Dl WESSELLI GELOOFT HEILI PERPETUUM MOBILE Het principe van de machine: na een stuf* «zuftu Msgewor- Er> Voordeelkrant KLEINTJE e Vos, 01620-32091 ?qe Aqua Pleasure Verhuur uw gebouwde villa huis met loods In- en verkoop Romneyloodsen Lege of kasgeld mede-eigenaar rrïnnekend wijst Di Wesselli naar een affiche van NRC-Handelsblad. 'Hoe lang blijft de heilige koe nog grazen', staat bij een foto van een ein deloze file te lezen. „We zullen ze te grazen nemen", lacht de Vlaming, die zichzelf kunstenaar-uitvinder noemt. Wessel di Wesselli is op weg naar een vol gende lezing om het principe van zijn eeuwige, onuit putbare energiebron uit te leggen. Weg met de ener- gie-slavernij, leve de ontspannings-dynamica. Eureka Wie kan uitleggen waarom zijn machine niet werkt, mag het komen vertellen. Er ligt een bedrag van ze ventien miljoen Belgische franken klaar als beloning. Een kennismaking met een free-lance-scientist die een spoor van verwarring trekt door de natuurweten schappelijk wereld. Ziekbed Thermo-dynamlca Scharen Wetenschap Bevreesd ZATERDAG I 16 APRIL 19881 t omuven- unl u extra t nieuwe ifcgefijker- - De nieuwe Vervat is uit! Boordevol informa tie, aanbiedingen en over caravans, vouwwa gens, tenten en accessoi res etc. Bel voor gratis toe zending 010-4321455. Goed, beter: 20 x 0.40 m4.250 i x 0.80 m25.000 5x1.00m42.500 .00 X 0.90 m. v.a47.500 ,85 x 1.10 m47.500 x 0.80 m49.500 ds jachten voor de verkoop, e. Gehele weekend geopend. 50 Een lang weekend, mid- op- week of langer op pad met .st. een luxe motorkruiser? (4 8 pers.) Bel let botenverhuur. Lage Zwa- 84l luwe. 01684-3707/2235. van diesel motorjachten, 5-7 sl.pl., pol. dag/week- endkruisers, 2-4-pers., vis/roeiboten, kano's. Inl- Biesbosch Boten Verhuur, Lage Zwaluwe, 01684 2317 Dhr. Voncken. rek van Baevellaan) St Job in gelegen bij autostrade E19 Bei- p.: 1.241,24 m2, breed 43 m. 18% m. Ind. gelijkvloers: inkop ten, berging, badkamer, slaapka- dubb. garage. Ind. verd.: J amer met w.c., onspanningszaai asse. Te bezoeken elke zaterdag uur. Inl. tel. 09-3214315173. kam. uken, huur, obby- trap ia bij 000.-. 1718. a.d. leuke, hal, m, toi- ïobby- n met g is Vr.pr. evr. A. Kru- en, tel. 1 ha. dplaat- van nenne) 03- Ecluse, 2730 )- Te koop in Oost Z.Vlaand. 1230m2 grond. Te bevr o.nr. 902299 v.d. blad. nishutten en direktieketen. Fa. S.L.B. tel. 01892-181® of 16195. B.V. ter overnam® gevraagd. Br.o.nr.93310j, Wordt van publiciteits-firma n* male investering 5.OjJV Gegarand. interest Projekt van 100.0™' Discretie verz. br.o" 934128 v.d. blad. G Door Theo Glele Een natuurkundige vragen of hij eens naar de werking van een perpetuum mo bile wil kijken, heeft hetzelfde effect als een vegetariër verzoeken een hapje van een bal gehakt te nemen. Het perpetuum mobile, een eeuwig bewegend machine waar geen energie aan hoeft te worden toegevoegd, is immers onmogelijk. Elke beweging komt uiteindelijk tot rust. Wie serieus een constructie van een perpe tuum mobile onderzoekt, maakt zich in natuur-wetenschappelijk kringen bela chelijk. Zo'n apparaat bestaat per defini tie niet. Af, uit. Alleen gekken zoeken nog serieus naar een eeuwig werkende machine. Wessel di Wesselli zit er niet mee dat hij als een twintigste eeuwse alchemist wordt beschouwd. De heren wetenschap pers moeten het zelf maar weten. Hoe dieper ze hem proberen af te breken, des te dieper ze zullen vallen als zijn ma chine blijkt te werken. „Keizer Alexan der stond eens met zijn enorme leger op het slagveld. Hij vroeg zijn generaals hoe sterk de tegenstand was. Zij antwoord den hem dat ze slechts wat pummeltjes tegenover zich hadden. Hoe dom. Want als ze zouden verliezen, zouden ze van pummeltjes verhezen. En wat zouden zij dan zelf wel niet zijn. Zo wees Alexander ze terecht", waarschuwt Di Wesselli zijn opponenten. Hij ziet de officiële weten schap als een bolwerk van hautaine ge neraals die hem, het pummeltje, niet se rieus willen nemen. Di Wesselli komt uit de buurt van Brus sel. Als kind was hij lange tijd ziek. Dat lange ziekbed noemt hij als een verkla ring voor zijn zoektocht naar het 'onmo gelijke'. „Het is wonderlijk wat iemand allemaal kan bedenken als hij tijdens een belangrijke periode van zijn leven niet met allerlei kennis wordt volgepompt." Al dertig jaar houdt hij zich bezig met het uitvinden van allerhande zaken. Ja renlang verdiende hij als mecanicien zijn brood. De grote ommekeer in zijn be staan kwam aan het einde van de jaren zestig. Di Wesselli die altijd al iets in de ontwikkelingshulp wilde doen, kwam in Biafra terecht. In 1968, 1969, was hij ge tuige van de vreselijke hongersnood die tijdens de burgeroorlog in deze Nige- riaanse provincie heerste. Oüe speelde een belangrijke rol in dit conflict. Voor Di Wesselli gingen toen de ogen open. Olie, het symbool van de energieslavernij van het westen, waarin de Derde Wereld werd meegesleept. De mensheid moest van die slavernij verlost worden, daar was en is Di Wesselli heilig van over tuigd. Met het uiteindelijke resultaat van Een 20e eeuwse alchemist vele jaren denkarbeid trekt Di Wesselli nu van technische school naar universi teit, leraren en professoren met diepe denkrimpels achterlatend. In Delft, Eindhoven en Twente, de drie vader landse bolwerken van technologisch ver nuft, verzorgde Di Wesselli gastoptre den. Trots laat hij een knipsel zien uit het huisblad van de Technische Univer siteit Twente. 'Di Wesselli's theorie blijft overeind' luidt de kop. Di Wesselli is ook zeer wel bereid de principes zijn energie-oogst-machine op 1: Van volume variabele harmo- nica-werk-vormen: la is klein volume, lb in groot volume; 2: Schaarwerkwanden die vloei- stofdruk en of luchtdruk en of neerwaartse druk verta len in werkzaam benutbaar ver mogen. Deze werkwanden be staan uit Neurenbergse scharen met daarop hefbomen en een af werking. Een flexibele hermeti sche bekleding is op die afwer king aangebracht of kan die af werking al dan niet gedeeltelijk zijn. 3: Kegelvormige indrukbare en uitdrukbare werktoppen die met de schaarwerkwanden meewer ken. Ze rusten met één zijde op de eindhefbomen van de schaar- wanden (2). In de kleinste stand vormen ze met de eindhefbomen uun kritische hoek van bijvoor beeld 89 graden, zodat de water druk de vormen in een labiel slot drukt. Immers, vloeistof en gas werken loodrecht in op het op pervlak. 4: Eindeloze railgeleiders met een smal en een breed gedeelte. 4a: Versmalling van het spoor in de ontspanningszone met extra geleiders; 4b: Verbreding van het spoor in de compressiezone 7b (indruk kracht) met extra geleiders; 5: Wielen die de railbreedte vol gen. 6: Eindeloze flexibele luchtpijp om van la naar 1b lucht te trans porteren. i opwaartse kracht zo- «s Archimedes die ons toonde. Eureka J5-' I-K of indrukkracht. Hoe dieper we gaan hoe meer van die EK. Vroeger werd het hydrosta- "TETRERüY-HARV ESTER" tische druk genoemd. Nu dus werkdruk. Die druk werd ons be wust gemaakt door Pascal. 7b-7a: Von Guericke maakte ons bewust van Iucht-onderdruk en - overdruk. (Men denke aan de sterke Maagdenburgse bollen, die men met sterke paarden niet vaneen kon trekken toen de bol len luchtledig waren.) Onderaan is de ontstane onderdruk gunstig voor de vergroting en bovenaan is de bij de verkleining ontstane overdruk gunstig voor de verklei ning van de werk-vormen, omdat de schaarwerkwanden die lucht- drukverschillen ook in arbeid omzetten of vertalen. Het in ze ker mate afremmen van de lucht stroom werkt dus bevordelijk. 7c: Newton leerde ons de neer waartse kracht N.K. Door de verbindingen in de harmonica extra tot zeer zwaar te maken kan ook die N.K. omgevormd worden in werkzaam vermogen, waarbij onderaan de schaar werkwanden én de verbreding van de rails die N.K. dankzij de I.K. en de O.K. vertalen in de neutralisatie van de N.K. omdat de vorm groter wordt en dus üchter. 8: Eindeloze verbindingen zoals kettingen of riemen; 9: Energie-af tap-wielen en assen. Die assen kunnen in verbinding staan met compressoren, genera toren of direct met machines, zo als vroeger. 10: Gelukkige, grinnekende vis jes en ontspannen lachende vo gels. Blij zoals wij. Naar de ideeën van Archimedes, Pascal, Von Guericke, Newton en vele anderen. Research en ontwerp: Wessel di Wesselli, kunstenaar-uitvinder, ontspan- ningsdynamicus en free lance scientist. Di Wesselli: „We zien drie maal een harmonica-werkvorm in een vat met water. 1De harmonica-werkvorm (HV) daalt door de neerwaartse kracht (NK) van de gewichten (1G). Tijdens die fase kan ver mogen geoogst worden. 2: De HV is op de bodem gezakt waardoor de wielen uiteen gaan en de scharen verlengen. Het vo lume vergroot en de schaarwan- den vertalen de indrukkracht (IK) plus de neerwaartse kracht plus de opwaartse kracht (OK) m arbeid. Waterpeil stijgt en de scharenstand verbetert. De ont vangst van IK en OK vergroot. 3: De HV ontvangt nu meer OK dan NK waardoor de HV bij het stijgen vermogen kan afstaan. Prachtig hè een middelbare school uit de doeken te doen. Dit maal is de Tilburgse MTS aan de beurt. Voor een gehoor van zo'n hon derd leergierige leerlingen begint hij zijn zoveelste voorstelling. „Welke machine werkt met warmte „Een verbran dingsmotor", roept een jongen. „Fout, die werkt door luchtdruk op de zuigers." „Een zonnecel", probeert een tweede. „Neen, die werkt door het licht." Na nog wat gissingen trekt Di Wesselli zelf de conclusie: geen enkele machine werkt door warmtekracht, dus de thermo-dy- namica, een van de grondwetten van de natuurkunde, is zelf nog nooit proefon dervindelijk bewezen. Di Wesselli kijkt tevreden naar de verbijsterde gezichten in de zaal. Een klas kleuters die te horen hebben gekregen dat Sinterklaas niet be staat. „Druk", vervolgt Di Wesselli zijn col lege, „druk kan arbeid verrichten. En de schepping zit vol met allerlei vormen van druk. De opwaartse kracht en de indruk kracht in het water, de luchtdruk. Ze zijn er allemaal, gratis en voor niets. We moeten ze alleen leren benutten. De scheppingskrachten leveren ons energie in overvloed. Gode zij dank." Langzaam maar zeker neemt Di Wes selli zijn gehoor mee de denkbeeldige constructie van de machine. Het uiteide- lijke resultaat staat na een klein uurtje op het projectiescherm. Een wonderlijk apparaat dat zwaartekracht en op waartse druk tot een onuitputtelijke energiebron combineert (zie tekening el ders op de pagina). Een reeks trekhar- monica's die door de zwaartekracht naar beneden zakken, onder water uitzetten tot een groter volume zodat ze door de opwaartse druk weer naar boven worden gedreven. Het geheim van de smid zit 'm in de 'Neurenberger scharen' die de wanden vormen van de harmonica's, of zoals Di Wesselli ze noemt 'van volume variabele harmonica-werkvormen'. De scharen vormen een dubbele wand die ervoor zorgt dat de harmonica's kunnen groeien. De waterdruk zorgt ervoor dat de scharen in de wand uitelkaar gedrukt worden. waartse druk is een enorme e door bij het omhoog komen De op' kracht di< van de harmonica's in arbeid kan wor den omgezet. „U moet zich voorstellen dat die harmonica een volume krijgen van bijvoorbeeld vierduizend kubieke meter. Probeer dat maar eens tegen te houden als dat naar boven komt. Affijn, hebt ge wel eens een bal onder water proberen te houden. „Ik zeg u niet: Ik heb het perpetuum mobile uitgevonden. Neen, ik vraag u: Heb ik het perpetuum mobile uitgevon den Na voor een gehoor van technici zonder blikken of blozen het taboe van de eeuwig werkende machine te hebben doorbroken, lijkt de Vlaming zich plots wat bescheidener op te stellen. Maar het blijft tamelijk zeker van zijn zaak: „Wie kan aantonen dat de machine niet werkt krijgt van mij een beloning van zeventien miljoen Belgische frank in natura. Ik heb thuis nog wat kunstwerken staan en des noods wil ik er nog wel een paar jaar voor werken", daagt de kunstenaar-uit vinder zijn gehoor uit. Na de pauze pareert Di Wesselli met veel verve elke vertwijfelde aanval op zijn levenswerk. „Ja maar manneke toch, ge gelooft toch niet dat ik zomaar zeven tien miljoen uitloof." Er volgt een kort maar krachtige uitleg en de volgende mag proberen Di Wesselli onder uit te halen. Ook de Tilburgers lukt het niet de uitvinder van zijn ongelijk te overtuigen. Sterker nog, na afloop praten een aantal docenten, serieus over de mogelijkheid het apparaat te gaan bouwen. Inmiddels hebben zich ook zeer serieuze wetenschappers zich in de discussie ge mengd. Of het perpetuum mobile bestaat of niet, het idee heeft al heel wat energie los gemaakt. In een uitgebreid schrijven probeerde de Delftse hoogleraar in de energievoorziening, ir. J.J.C. van Lier, aan te tonen dat Di Wessellis machine niet werkt. „Om te vermijden dat bij de geïnteresseerde leek toch een zekere twij fel ontstaat of de afwijzing van zijn per petuum mobile op basis van de thermo dynamica wel juist is", verklaarde Van Lier zijn motivatie om een uitgebreide ingezonden brief in het NRC Handels blad te laten plaatsen. Van Lier liet echter de fameuze schaarwerkwanden buiten beschouwing. „Als ge een auto gaat testen, haalt ge er toch ook niet eerst de wielen af om dan te zeggen: deze wagen rijdt niet", zo wees Di Wesselli professor Van Liers uitleg verontwaardigd van de hand. Twee studenten van de Universiteit Twente wezen Van Lier op de witte vlek in zijn weerlegging van het perpetuum mobile. Zij kwamen tot de conclusie dat er een positieve waarde aan de bereke ningen van de professor moest worden toegevoegd 'zodat de uiteindelijke balans laat zien dat de netto geleverde arbeid niet gelijk aan, maar groter dan nul is'. Aan de hand van extra berekeningen bleef professor Van Lier de werking van de machine ontkennen. Volgens Di Wes selli een vorm van passieve criminaliteit. Ze moeten zijn machine maar bouwen en dan zullen ze wel zien. Maar waarom bouwt Di Wesselli die machine zelf niet Als dat apparaat van hem werkelijk werkt, had hij toch allang stinkend rijk in een villa aan de Azuren- kust zijn levensdagen kunnen slijten. Zo simpel zit de wereld van Di Wesselli niet in elkaar. Hij is bevreesd dat zijn vinding in de doofpot verdwijnt. De machtigen der aarde, de oliemaat schappijen, hebben er geen belang bij dat er een machine komt die ons sukke laars van de ketenen der energieslavernij bevrijdt. „Honderd jaar geleden is de verbrandingsmotor ontwikkeld. En daarna zouden er geen uitvindingen meer gedaan zijn. Dat is statische zeer onwaarschijnlijk", meent Di Wesselli die gelooft dat heel wat briljante ideeën door ae olie-lobby verdonkeremaand zijn. En dat lot wil hij zijn energie-oogst- machine besparen door zoveel mogelijk mensen van zijn vinding kond te doen. „En waarom zou ik rijk moeten worden. Ik ben geestelijk rijk. Bovendien, wat is geld nog waard in een wereld waarin energie in overvloed is

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 31