debat ifrika 4 Aids-test is in strijd met de Grondwet' VOOR VERZORGING KINDEREN NA ZWANGERSCHAP RaRa-aanhangers blokkeren poort Bijlmerbajes l )e$re|ya Nog drie RaRa-verdachten blijven in bewaring Afkoeling in woonoord Lunetten BINNENLAND TILBURG KABINET LEGT ZICH NEER BU VERPLICHTE TEST PILOTEN IN VS DE STEM CQMMENTA AR Embryo's uit voorraad Techniek Niet gerust NOG EEN ARRESTANT IN DE CEL Met grozettë poederkaas grozette EEN LEKKER STRAK BALLETJE T5 DE STEM BINNENLAND ZATERDAG 16 APRIL 1988 rHENEN (ANP) - Volgens de voorzitter van de Vereni ging voor Gezondheids recht, prof. dr. H. Leenen, is een verplichte aids-test in strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, pie verbieden onderzoeken zonder toestemming van de be trokkenen. Leenen zegt dat die toestemming weliswaar onder druk gegeven kan worden, bij voorbeeld als het afsluiten van een verzekering ervan afhangt. DEN HAAG (ANP) - Als het parlement akkoord gaat krijgen zowel werkende vrouwen als man nen recht op onbetaald deeltijdverlof voor de verzorging en opvoeding van kinderen onder de vier jaar. NIEUWSOVERZICHT Bijsluiter medicijnen 'vertaald' Geen schot onderhandelingen metaal-cao Heijn was geboeid met kettingen 'Voorbereiding overval strafbaar stellen' Premies koopwoningen te laat uitbetaald Nieuw nummer inlichtingen buitenland Deetman vordert te hoge beurs terug Regeling Ziektekostenpremie bejaarden a* ïiïriMjj T28 van Brokx in de ht en kon staan, sproken werd tijdens kelijks topberaad van olitici op het Catshuis kabinet de volgende Brokx zou moeten in. Eenstemmig oor- de CDA-ministers dat uitstel ongewenst was. Tweede Kamer be- de komende week de i van de parlemen- nquêtecommissie naar uwsubsidies. Die uit- t waren niet al te be- gend voor ex-staatsse- Brokx, die in de ogen commissie op nogal aten had gefaald, dag dat de enquête ver- probeerde uitgerekend de Vries (de man die eerder uit het kabinet e, vanwege de enquête) fitiek op Brokx wat weg nea okx is voor in alle func- noembaar", sprak De parmantig. CDA'ers be- gen achteraf dat De uitspraak toen vooral id was, om Tilburg niet ammunitie te geven i verzet tegen Brokx. In Lelijkheid was de harde van de commissie over ook het CDA fors te- levallen, „maar dat kon lurlijk niet naar buiten". arder Charles Redman. „De id kan niet met de armen er elkaar langs de kant blij- staan en onschuldige i laten doodgaan". De militaire regering van I iiopië gelastte op 6 april ipwerkers weg te gaan uit door oorlog geteisterde ovincies Tigray en Eritrea, ndat de gevechten er hevi- waren gewordea De po gen om de inwoners van te voorzien stranden, olgens het Agency for Inter- ational Development van het I erie van buitenlandse! ken in Washington. Volgens Redman speelt zich I i Etiopië een menselijke ca- rofe af en worden als ge- frolg van het verbieden van iet internationale hulpwerk I mder leiding van de Ver- tigde Naties meer dan twee Jjoen mensen met de hon gerdood bedreigd. Hij zei dat iet hulpwerk toch al terrein aan het verliezen was door het groeien van het aantal nensen dat honger lijdt Red- deed een beroep op de re-1 gering in Addis Abeba van aar 'ongevoelige besluit' te- rug te komen en humanitaire hulpacties ondanks de ge-1 vechten toe te laten „Hulpwerkers zijn bereid het risico te nemen zodat mil-1 j oenen Etiopiërs kunnen le ven Regering en rebellen zijn I verplicht de onaantastbaar heid van het leven te eerbiedi gen en toe te staan dat hulp acties ongestoord kunnen plaatshebben," aldus Red man (RTR) lijkheden van de wet Zeker als in die organen andere be langrijke punten aan de orde zijn als gevolg van bijvoor beeld de recessie." „De tweede fase (vanaf 1 januari van kracht) biedt j werkgevers en werknemers de mogelijkheid ervaringen in concreet beleid om te zetten Ondernemingsraden kunnen actiever bezig zijn met Arbo- beleid." Westerlaken geeft ra den van kleine en middelgrote bedrijven zelfs het advies te rade te gaan bij raden van grootindustrieën, die immers beter zijn ingeschoten en meer ervaring hebben. Waar werkgevers terug schrikken voor de konse- kwenties van de Arbo-wet, een veel gehoorde opmerking luidt: er zijn wel kosten, maar geen baten van te verwach ten, zouden ondernemingsra den een kosten-baten analyse kunnen maken. Loopt de be hoefte aan betere werkom standigheden helemaal vast op weigering door de werkge ver, dan staat altijd nog de weg naar de Arbeidsinspectie open. Van Resteren houdt zijn gehoor voor: „De risico's op de werkvloer worden groter (ge vaarlijke stoffen). Iedereen heeft er belang bij, dat werk omstandigheden verbeteren." De enkele werknemer hoeft zich in zijn behoefte aan pret tiger werken niet door ont slagdreiging te laten af schrikken. Hij kan anoniem, zonder aantasting van de sfeer tussen hem en de werk gever, met inschakeling van de Arbeidsinspectie toch de vruchten van de Arbo-wet plukken. Ook dat is echter in strijd met de Grondwet: „Het gaat echter niet alleen om direct fy siek ingrijpen maar ook om het onder psychische druk iemand aan procedures onderwerpen", aldus Leenen. Een bedroevend voorbeeld van hoe gemakkelijk er met vrij fundamentele waarden wordt omgesprongen op grond van het belang van verzeke ringsmaatschappijen is de aids-notitie van het ministerie van Defensie van december 1987. In de bewuste notitie wordt een aids-test voor le vensverzekeringen boven de twee ton geoorloofd genoemd. Het niet respecteren van rechten van mensen in de ge zondheidszorg heeft ook nade lige volgen voor de zorg zelf. Er zijn nu al mensen die van erfe- lijkheidsonderzoek afzien om dat verzekeringsmaatschappij en, ongeacht de resultaten, al leen al aan het deelnemen aan zo'n onderzoek consequenties kunnen verbinden en bijvoor beeld een nieuw, extra onder zoek eisen. Een ander gevolg is dat er een groep van paria's ontstaat die niet meer kunnen deelne men aan het arbeidsproces en die gewone risico's niet kunnen verzekeren. Leenen kant zich ook tegen het juridisch vastleggen dat iemand naar beste weten in lichtingen moet verstrekken. Dit houdt dan ook de plicht in om aan een keuringsarts gege vens 'uit te leveren' in het be lang van de aanstaande werk gever of verzekeraar, plus een plicht om aan onderzoek mee te werken. Iedereen heeft echter zijn eigen verantwoordelijkheid en dat is heel wat anders dan het opleggen van juridische plich ten. Dan zou het ook gedaan zijn met de vrijheid in onze maatschappij. Helemaal haaks op dat be toog staat de beslissing van het kabinet om toch toe te geven aan de Amerikaanse eis dat Nederlandse militairen, die in de VS deelnemen aan de oplei ding tot jacht- of helikopter- vlieger en diegenen die ge schoold worden in medische-, vliegveiligheids- en electroni- sche oorlogsvoering, een aid s-test ondergaan. Wie dat weigert kan niet aan de opleiding deelnemen en krijgt een alternatief aangebo den. De test zal worden uitge voerd na schriftelijke bereid verklaring van de betrokken militair, die over de aard en de gevolgen van de test zorgvuldig zal worden voorgelicht. Valt de test positief uit dan zal de militair door de arts in een persoonlijk gesprek op de hoogte worden gesteld. Evenals bij weigering van de test, zul len aan de betrokken militair andere mogelijkheden binnen de dienst worden aangeboden. Staatsecretaris Van Houwe- lingen (Defensie) hierover: „Seropositiviteit op zich hoeft niet van invloed te zijn op het functioneren in de militaire dienst. Wel zal overlegd wor den over de verdere medische begeleiding". De Acom, de CNV-bond voor militairen, wijst een ver plichte aids-test volledig van de hand. Op deze manier wordt het militair personeel tot een bijzondere groep verklaard en wordt met hun privacy een loopje genomen, vindt de Acom. Onbetaald verlof ouders Dit kan hoogstens een half jaar. Per week werken zij dan minimaal 20 uur bij een werkgever waar zij minstens al een jaar werken. De ministers De Koning (So ciale Zaken), Korthals Altes (Justitie) en Van Dijk (Binnen landse Zaken) hebben vrijdag het lang verwachte voorstel voor een Wet op het Ouder schapsverlof bij de Tweede Ka mer ingediend. De mogelijkheid tot onbe taalde deeltijd geldt niet alleen voor de 'eigen' ouders van het kind, maar ook voor degenen die een kind onder de vier duurzaam verzorgen en ermee op hetzelfde adres wonea Bij ieder kind is het recht op verlof er opnieuw, bij een meerling echter maar eenmaal. De regeling geldt voor zowel het particuliere bedrijfsleven als voor werknemers bij de overheid. Ouders die onbetaald minder gaan werken hebben geen aan spraak op bijstand in geval het gezinsinkomen beneden het so ciale minimum daalt De voor gestelde regeling gaat ervan uit dat de twee ouders de werkver deling zo regelen dat dat wordt voorkomen. Alleen in de situa tie van een één-oudergezin is aanvullende bijstand in begin sel mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat tus sen de 30 en 46 procent van de vrouwen die in aanmerking komen voor ouderschapsverlof daar ook gebruik van zou ma ken. Van de mannen zal tien tot twintig procent een beroep doen op de regeling. Uitgangspunt bij de nu voor gestelde regeling is geweest de kosten voor overheid en be drijfsleven zo laag mogelijk te houden. Dit verlof is dan ook een minimumregeling en so ciale partners kunnen die in cao-onderhandelingen verder uitbreiden. «Rn mÊi» HET ACADEMISCHE ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam heeft on geveer honderd menselijke embryo's in voorraad. Menselijk le ven dus in zijn allerprilste begin. Alleen al dit simpele feit is tegen woordig voor de een niets bijzonders meer en voor de ander een groot kwaad. En of men het nou aangenaam vindt of hoogst on gelukkig, onze moderne samenleving beschikt niet meer over een algemeen aanvaarde norm om dit soort feiten te beoordelen. En om dit soort feiten te hanteren. Dat zorgt in de samenleving telkens weer voor onrust. Net zo lang totdat een meer algemeen bevredigend antwoord is gevonden of - in dit geval - een voor raad menselijke embryo's mag of niet. Of het ethisch aanvaard baar is of niet, heet het dan in het vakjargon. Daarbij gaat het er niet om of de wet het al of niet verbiedt, maar of iets in zichzelf goed of slecht is. Nou is er met de voorraad embryo's van het Dijkzigt meer aan de hand. De embryo's zijn gekweekt voor reageerbuisbevruch ting. Dat kweken is gebeurd in een vloeistof, die besmet is geble ken met het hepatitus-b virus dat geelzucht veroorzaakt. Of de embryo's zelf ook besmet zijn geraakt, is nog onbekend. Zeker heid ontstaat na de geboorte van de babies van alle vrouwen, die een mogelijk besmet embryo hebben gekregen (IVF-bevruch- ting). Tot zolang bewaart Dijkzigt de ongeveer 100 embryo's, die elk niet groter zijn dan eentiende millimeter en die gedurende de opslagperiode ook niet groeien. Maar uiteindelijk zal de beslis sing moeten vallen of ze wel of niet moeten worden vernietigd. ALS JE dit verhaal goed tot je laat doordringen, roept het een be paald beeld op. Het beeld van de broedmachine, het beeld van industriële productie van mensen die uit voorraad leverbaar zijn. Weliswaar op - naar verhouding - kleine schaal, maar toch. Het is vervreemdend, doet koud aan. Het is ontdaan van het menselij ke Voortplanting is techniek geworden. Is dat nou erg? Dat vragen mensen zich juist af. Niet alle men sen. Niet de mensen bijvoorbeeld, die zich onderwerpen aan de officiële leer van de r.k-Kerk. Die zweert immers alle techiek bij menselijke voortplanting als moreel kwaad af. Je hoeft echter niet tot die groep te behoren om je bij 'menselijke embryo's uit voor raad leverbaar' toch af te vragen waar onze maatschappij nou eigenlijk mee bezig is. Komt daar op termijn bijvoorbeeld bij: 'Niet goed, geld terug'. Techniek is niet neutraal. Techniek beïnvloedt het denken zelf. Het denken over wat mens-zijn is, wat menselijkheid is, wat heil zaam is voor de samenleving. Techniek vormt mede de visie op mens en maatschappij, op grond waarvan mensen handelen en met elkaar omgaan. Ze vormt mede de visie op leven zelf. En als p de mens bijvoorbeeld ten principale beschouwt als een zoog- ™er naast andere zoogdiersoorten, zal dat anders uitwerken op oe menselijkheid dan wanneer je de mens beschouwt als uniek; met met alle overige verschijnselen in de kosmos te vergelijken. IJSELIJKE EMBRYO'S bij honderdtallen in vooraad in (zieken- rnc.f t.oria: zullen wij dat een vanzelfsprekende omgang ™ense|ijk leven gaan vinden? En dat er bijvoorbeeld in het lanneh -u'k een uitdrukking inburgert dat een vrouw even te 9? r1 ziekenhuis moet om zich een embryo te laten aanme- reno'i 'Moratoria hun voorraad embryo's 'wegens bederf' cuitii m?6ten verversen?. Hoe zou een samenleving en een 7ion97 waarin dit soort dingen gewoon zijn, er in zijn geheel uit en. zou daarin humaniteit gedijen?. wil rtlf vra9en stellen is zeggen er niet zo gerust op te zijn. Dat kpiin!, m?leen zeQ9en dat gekapt moet worden met alle ontwik- aanwh ar als het dijkzigt bekend maakt dat de echtparen, kenh embryo's toebehoren, een dezer dagen door het zie- is met brief zu"en worden ingelicht over wat men van plan van e Smette voorraad te doen, dan rijst de vraag of niet hier L®n°m9ekeerde wereld sprake is. Stelt de geneeskunde zich noen). ,nstbaar of heersend op?. Heersen voorspelt nooit veel s, ook niet als dat in het wit gekleed gaat. Enkele tientallen RaRa-aanhangers blok keerden gisteren de poort van de Amsterdamse Bijlmerbajes, waarin de verdach ten zitten opgesloten. Ze sloegen met stenen op de hekken en versperden de toegang tot de gevangenis. De politie greep niet in. - FOTO ANP AMSTERDAM (ANP) - Drie verdach ten in de RaRa-zaak blijven nog eens maximaal twaalf dagen in bewaring. De rechter-commissaris in Amster dam heeft dat vrijdag besloten. Een verdachte is wegens gebrek aan be wijs vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie had donderdag al vier RaRa-verdachten vrijgelaten, al blijft de verdenking tegen hen bestaan. De in totaal acht verdachten in deze zaak werden maandag van hun bed gelicht. De drie verdachten die nu nog worden vastgehouden zijn twee mannen van 29 en 30 jaar en een vrouw van 34 jaar. Ze wo nen in Amsterdam. De rechter-commissa ris vond de tegen hen ingebrachte be schuldigingen 'ernstig genoeg' om ze vast te houden. Er bestaat in hun geval gezien him overtuiging bovendien vrees voor herhaling, overwoog de rechter-cmmissa- ris. RaRa is de actiegroep die er onder meer van wordt verdacht de afgelopen jaren branden te hebben gesticht in vestigingen van de Makro. Met name de personen die nu nog worden vastgehouden, worden verdacht van die branden. De advocaten van de verdachten bekla gen zich erover dat het recht van hun cliënten om te zwijgen op geen enkele ma nier wordt gerespecteerd door de politie. Bovendien zeggen ze op allerlei manieren te worden gedwarsboomd bij de verdedi ging van hun cliënten. De advocaten vinden dat de verhoor- koppels van het landelijk coördinatieteam 'uitermate intimiderend en onbeschoft' te werk zijn gegaan. Tegen één van de ver dachten zouden ook racistische uitlatingen zijn gedaan. Ze bespreken met hun cliën ten de mogelijkheid om tegen de politie mensen een klacht in te dienen wegens 'poging tot mishandeling met voorbedach ten rade'. (ADVERTENTIES) Van onze verslaggever VUGHT - In de kwestie van het Molukse woonoord Lu netten in Vught is gisteren een afkoelingsperiode van veertien dagen ingesteld. Die oplossing kwam na vier uur beraad tussen vertegen woordigers van de gemeente Vught, het ministerie van WVC en de kampraad. De komende veertien dagen zullen er door WVC geen acties worden on dernomen om barakken af te sluiten. De kampraad op zijn beurt heeft beloofd dat geen mensen van buiten Lunetten in de vrij gekomen barakken zullen ko men. Eind dit jaar moet Lunetten geheel ontruimd zijn. Elders in Vught worden nieuwe wonin gen voor de Molukkers ge bouwd. De barakken van men sen die nu al vertrekken naar Vijverhof of elders worden on klaar gemaakt en dichtgespij kerd. Donderdagavond ontstonden er ongeregeldheden. Twee ambtenaren van WVC, belast met de afbouw van Lunetten, betraden het woonoord. Zij wa ren in het gezelschap van en- Een politie-auto vooreen woonbarak in Lunetten. - fotoanp Mfoidmu tip V'; Over goud-bruin gebakken frietjes 'n paar eetlepels Grozette Poeder kaas, beetje zout en uienpoeder strooien. Omschudden en direkt serveren. keie timmerlieden en twee po litiemannen. Doel was een al maanden niet meer bewoond pand, waarbij de planken voor ramen en deuren weggehaald waren, opnieuw dicht te spij keren. De twee ambtenaren werden door ongeveer 25 bewo ners van het kamp mishandeld. Een acht man sterke aan houdingseenheid van de politie lichtte gistermorgen in alle vroegte drie jongemannen van hun bed. Bij die aanhouding werden op korte afstand van het woonoord 100 ME-ers ach ter de hand gehouden. Eten van de arrestanten zit nog vast. De twee anderen werden gisteren in de loop van de dag vrijgela ten omdat gebleken was dat zij niets met de ongeregeldheden te maken hadden. Justitie zoekt nog 'minstens drie andere jongemannen die verdacht worden van mishan deling en bedreiging'. De bur gemeester van Vught en de kampraad zullen proberen deze drie te bewegen zichzelf te mel den bij de politie. Gisteren werden in de loop van de middag de 100 ME-ers uit Oostbrabant afgelost door 75 ME-ers van de gemeentepo litie en de rijkspolitie in Breda. Die manschappen konden aan het einde van de middag, toen in het Vughtse kasteel-raad huis een compromis was be reikt, weer inrukken. geraspte kaas poederkaas parmesan goudasana fonduekaas Meer recepten op de Grozette kaas- receptenlijn (020) 86 86 50 en in het gratis Grozette 'lekkerderrr-tips' boekje. Ook cafetaria's zeggen: uit goed voor u. Ze horen bij de 37.000 horeca-bedrijven die u graag verwelkomen. Stap er eens binnen en trakteer u zelf of een ander. De cafetaria's, broodjeszaken, coffeeshops en ijssalons ver enigd in de IJsfrica pikken het niet langer. Ze willen dat de branche een kwaliteitskeurmerk krijgt, opdat de hongerige consument in een oogopslag kan zien dat hij goed zit. Probleem is dat iedere bal gehakt zomaar een friettent kan beginnen zonder dat daar papieren voor nodig zijn. Er wordt in de branche maar wat aangerotzooid. De IJsfrica wil dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Ze snacken als het ware naar erkenning. Toch weet ik niet of dat allemaal zo makkelijk is. De friet cultuur bijvoorbeeld is omgeven met een waas van geheim zinnigheid. De doorgewinterde friet-eter weet bijvoorbeeld dat de nagel- nieuwe, brandschone cafetaria doorgaans alleen maar voorge bakken, geperste fabriekspatat verkoopt die eerder naar kar ton smaakt dan naar wat anders. Bovendien hebben al die moderne zaken zoveel snacks op de kaart staan dat je als klant helemaal fritureluurs wordt van al die namen, waarachter weinig vlees en veel meel schuil gaan. De lekkerste friet wordt verkocht in onooglijke tentjes waar je binnen komt glijden over de klodders gemorste mayonaise. De friet moet zelfgebakken zijn en de friet-kenner weet inmiddels dat de onsmakelijkste verkopers de beste zakjes vullen. Bovendien moet er van friet eten een lichte huivering van smerigheid uitgaan, hoe goorder hoe lekkerder. Tenslotte is het zo dat je de beste cafetaria's herkent met je neus. Ik hoop dat de IJsfrica dat in de oren knoopt. MERIJN UTRECHT (ANP) - De informatie over werking en bijwerking van de 3.800 in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen is in gewone taal vertaald en vastgelegd op compact disc en in een encyclopedie. Dit project van de Pharmacon-raad, waarin ruim 300 geautomatiseerde apothekers samenwerken, is vrij dag in Rotterdam gepresenteerd. De informatie wordt geregeld ververst. Als een patiënt bij een Pharmacom-apotheker een geneesmiddel haalt, kan vanaf de CD de gewenste informatie worden afgedrukt. De encyclopedie is in het najaar in de boekhandel verkrijgbaar. UTRECHT (ANP) - De werkgeversorganisatie FME voelt vooralsnog weinig voor het verzoek van de vier vakbonden die betrokken zijn bij de cao voor de metaal- en elektrotechnische industrie om de begin maart vastgelopen onderhandelingen te hervatten. De FME heeft een eindbod gedaan waarmee wat de werkgevers betreft het aan de bonden is om daar al dan niet op in te gaan. Nadat eerder de Industriebond FNV en de Unie BLHP te ken- )met de werkgevers te willen praten, en voedingsbond GNV en -dei NCHP-bond MHP-Metalektro zich hierbij aan. HAARLEM (ANP) - Gerrit Jan Heijn was bij zijn ontvoering 9 september vorig jaar geboeid met enkele kettingen. Dit blijkt uit de verhoren van de verdachte, de 45-jarige P.E. Het is niet bekend of de kettingen al gevonden zijn. Het 'ketting-verhaal' ondersteunt volgens justitie wel E.'s ver klaring dat hij de ontvoering alleen heeft uitgevoerd. De recon structie, een dezer dagen, van de ontvoeringsdag zal daarover meer duidelijkheid en zo mogelijk uitsluitsel kunnen geven. Politie en justitie houden angstvallig geheim wanneer deze re constructie plaatsvindt. LI DEN HAAG (ANP) - Er moet studie worden verricht naar heb instellen van boven-regionale politieteams. Dit omdat de mis dadigers zich niet veel van provinciegrenzen aantrekkea Ook moet worden bekeken of de voorbereiding van overvallen strafbaar gesteld kan worden. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies die de werk groep 'Banken-Justitie' heeft neergelegd in een rapport dat aan minister Korthals Altes van Justitie is aangeboden. Het zal nog deze maand onderwerp zijn van een bespreking tussen de minister en de banken. HILVERSUM (ANP) - In een brief aan de Ombudsman heeft staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting) erkend dat de uit betaling van premies voor koopwoningen met gemiddeld negen maanden is vertraagd. Het gaat om de bijdragen ineens voor vrije-sectorwoningen. In de meeste gevallen gaat het om een eenmalige premie van 5.000 gulden. In stadsvernieuwingsge bieden kan dit bedrag echter oplopen tot ruim 28.000 gulden. Heerma heeft toegezegd te streven naar een uitbetaling binnen zes maanden. De Ombudsman vindt dat dit in drie maanden moet kunnen. DEN HAAG (ANP) - Het inlichtingennnummer van de PTT, 0018, waarop informatie over buitenlandse telefoonnummers, buitenlands telefoonverkeer en gesprekstarieven in het bui tenland wordt gegeven, verdwijnt. Met ingang van dinsdag 19 april moet 06-0418 worden gebeld. De PTT heeft dit meege deeld. ZOETERMEER (ANP) - Het ministerie van Onderwijs gaat de komende weken de te veel uitgekeerde studiefinanciering te- rugvorderen. De betrokken leerlingen en studenten krijgen volgende week een acceptgirokaart om het geld terug te stor ten. Zij waren er al eerder van in kennis gesteld dat het te veel uitgekeerde bedrag nog moet worden terugbetaald, aldus het ministerie. Het gaat om ongeveer 135.000 studerenden. UTRECHT (ANP) - Die bejaarden die in verhouding tot hun inkomen een te grote premie betaalt in de particuliere ziekten- kostenverzekering moeten per 1 juli in het verplichte zieken fonds worden opgenomen. Dit staat in een brief van staatsse cretaris Dees (volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om de 'meest schrijnende' gevallen. Voor de overige bejaarden die een te groot deel van hun inko men aan de particuliere premie kwijt zijn, wordt in overleg met het KLOZ, de overkoepelende organisatie van particuliere verzekeraars, naar een oplossing gezocht. Het aantal bejaarden dat meer betaalt dan de premie voor de 'standaardpakketpolis' die verzekeraars moeten aanbieden aan nieuwe verzekerden en waarvoor een premie geldt van 181 gulden per maand, wordt geschat op 20.000. Onder hen zijn er ongeveer 7.000 die per maand meer dan 250 gulden per persoon betalen. tmm

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 3