gt het tanden Oostburg wil geld uittrekken voor Deltahoek Coupe d'état Er staan files op de [volgende [wegen. Collega's onder elkaar NIEUWS 13 N ZEEUWSE BABBELS frabanders aan de galg Koninklijke vertrekken RK KERKDIENSTEN PC KERKDIENSTEN PASTORIEDIENSTEN ttflTEM VAN ZEELAND 5 ZATERDAG 16 APRIL 1988 lijke jmdijke ichement CRTREDERS brkuiperij Rijnberg] Vogelwaarde open Watertor enr it van de WZA Hulst houdt T-shirt droog T6 De eucharistievie- de parochiekerk |iterdag 16 april opge. door het West- Vlaams Gregoriaans dienst begint om I- Het West-Zeeuws- Gregoriaans koor is om 09.45 uur te gast in ochiekerk. Het koor e wisselende gezangen "zondag na Pasen. EDEN - In het dorps- ''ouwe Schóóle' in Re- ament treedt zaterdag pril de Zeeuwsch- troubadour Adri ag uit Groede op. De felling begint om 20.00 DAM, 15 april - ft, im, oogst '87, werden 13 verhandeld voor leve- jril bij een prijs van 19,50 ',20 per 100 kg, 312 contrac- /ering mei tegen 19,50 tot en 24 contracten levering 3gen ƒ20,50 tot ƒ20,00. De ring was kalm tot goed Oudend. >intje 50mm, oogst '88, wer- 324 contracten verhandeld evering april bij een prijs [30,30 tot ƒ29,70. De stem- vas goed prijshoudend. i de paalhoofden 14 en 151 ogte van de Zwartepol- 'fg en bij het surfcentrum r, tussen de paalhoofden surfers mogen verder nog plank te water laten tus- [e paalhoofden 11 en 15 in mg Breskenspolder en op tranddeel tussen de veer-: andelshaven in Breskens, i ;r restricties mag er ook: •fd worden nabij Nieuw- feBad. lokatie voor de water- ers zijn op een dusdanige' _s geselecteerd dat strand- bten zonder problemen een e in het zeil kunnen hou-1! Het toezicht op de zwem- de recreanten komt hier- niet in het geding, e surffanaten dienen ei zomer ook rekening mee louden dat het achterlaten auto's met aanhangwa- Jjes op of langs de kustwe- niet meer getolereerd zal den. Deze voertuigen horen op de daarvoor bestemde keerterreinen. l.EVEN LEEK Zuiddorpe jgje week onderwerp te Lorden bij de verkeer be richten op de radio. Maar dot was slechts schijn, al doet de foto hiernaast an ders vermoeden. File tn Zuiddorpe. Het actiecomité dat be taardenoord De Lindenhof in het dorp wil houden be- Ljeert dat De Lindenhof voor het nodige leven in de brouwerij brengt. Dat I klopte eerde deze week aar- I dig al moest het comité er I wi zelf voor zorgen. Voor- I afgegaan door een geluids- I wagen, trok het comité I door de straten wan Zuid- Idorpe om de bewoners te I bedanken voor de massale I steun die ze aan het comité I hebben gegeven. En omdat I de toagens die het convooi I van achteren naderden I uiteraard niet meteen kon- I den inhalen, slibte er in het I dorp een heuse 'verkeersa- der' dicht. Bijna haalde I Zuiddorpe de radio, iets luwt het actiecomité zeker I niet ongelegen zou zijn ge- I komen. - fotowimkooyman i onze correspondent IGELWAARDE - Gister- ind hebben de wethou- s Mangnus en Joossen in fgelwaarde de uitbreiding n sierkuiperij Rijnberg 'icieel in gebruik geno- ;n. r jaar geleden in een kleine erkplaats achter de toènma- kledinghal in Vogelwaarde gonnen, beschikt Frans Rijn* rg nu over een prachtig outilleerde bedrijfshal. Het onkstuk van alle machines is n uniek apparaat, wellicht t enige in heel de wereld >ze dubbel schuin-zagende achine zaagt taps en schuil gelijk. Het idee voor deze machii* vam van Frans Rijnberg z® i werd verder ontwikkelo >or Ingenieursbureau Zee- nd Technovatie uit 's-Heer btskerke. Patenten voor deze achines zijn inmiddels aan- ivraagd. Het in paraplubak en gespecialiseerde bednfl m de vraag hiernaar amp? ïjhouden. De productiecapao- 'it ligt momenteel op ongeveej X) stuks. Ook het afval word' oed benut. De gehele werk- aats wordt hiermede ver- -armd. OOSTBURG - De VPesJ'L Zeeuws-Vlaamse Autod^l (WZA) houdt morgen een P»j zelrit voor automobilist'I Start en finish van deze Wat'f torenrit zijn gelegen te burg. ,1 De rit telt mee voor het ciujl kampioenschap 1988 van I WZA, doch ook niet leden KU" nen hieraan deelnemen. Inschrijven is m0&a vanaf 13.00 uur in café 't ™,l punt aan de Zuidzandse: te Oostburg. Voor alle dedj?! mende equipes is een prÓs 1 schikbaar. Die Zeeuwse agenten blijven maar uitrukken. Paardepoep lastig voor hondenliefhebbers. Kunnen ze eindelijk eens lachen in Axel en dan lijkt het ner- gens op. Hoeveel petten heeft Jongmans eigenlijk? I Een gezamenlijk recreatiebeleid; een eerste stap naar een ge meentelijke herindeling in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Nog even en dan mogen ze in Hulst hun eigen pleisters mee- j nemen naar de buitenpoli. De provinciebestuurders hebben een ereschuld, maar de Hul- I stenaren moeten hem betalen. Piejojefor President Vertrouwt Van Himme zichzelf nog? I Hoe zwart is wethouder Van Schaik dan wel [Het Calimero-syndroom kan leiden tot de Pinkeltje-ziekte. [De enige overeenkomst tussen Deelder en Den Doelder is dat [ze allebei in De Halle hebben opgetreden. iCa-bah-ret. [DE AXELSE wethouder J. van Schaik voelde zich tij - dens de uitreiking van de \xelse Cultuurprijs 1988 en beetje opgelaten. Aan hem kwam de eer toe de cheque van vijfhonderd pietermannen aan pop speler Joop van de utte uit te reiken. Dat vergezeld van een verhaal, waarin hij uit- egde waarom de welzijns- ommissie hem als win- aar had gekozen, fat inmiddels als 'de affaire hpers' in de geschiedenisboe- i leek te zijn verdwenen, ok in dat verhaal plotseling i kop op. Toen de commotie ver de gewipte wethouder og volop aan de gang was, ""eg Van Schaik immers i Loes den Doelder, frac tiegenote van Apers, ook het "—"'■lat 'poppenspeler'. Van zou de man zijn, die de touwtjes trok. Hij elde het spel dat uiteinde- llk tot de val van de foute' kethouder moest leiden. Dat bracht Van Schaik tot e volgende uitspraak: „Ik sta «ooi ik tegenover een coUe- >i want ook ik ben weieens 'Ppenspeler genoemd. Ik k er sterk over om mijzelf te melden voor de cul- T>rijs van 1989. Misschien ak ik wel kans". Maar of Schaik het talent van Poppenspeler Van Schaik. FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER Van de Putte kan overtreffen, valt te betwijfelen. De prijs winnaar inproviseerde name lijk een schitterend stukje poppenspel, samen met zijn 'secretaris'. Daarvan viel zelfs Van Schaiks mond opea De confrontatie met Van de Putte kreeg voor de wethou der nog een extra pikant tintje. Toen hij een terugblik wierp op de carrière van de poppenspeler, ontdekte hij tot zijn schrik dat van de Putte een tijdje pianist is geweest bij het cabaret van Rietje den Doelder. En die is sinds vorige week voor het college zeker geen onbekende meer... deputeerde W. Don, president commissaris van de NV ra-maatschappij Zuid-West Nederland (WZN), dacht iipmlmster NtiP6151 vorige week bij de opening van het ihJft5 P°mPstation in Philippine nog wel een pleziertje r® te doen. fejf'jSeboorteplaats, Bergen op Zoom, kan voor de eerstko- dertig jaar vast rekenen op de levering van zuiver wa- ■vrmï ™esbosch. De WMZ, die ook West-Brabant van wa- 'Uahebouw33'Bergen op 200111 daartoe een zuiveringsin- Nijpeis ingenomenheid daarover nam echter snel af toen taav kf™ van ^et Pompstation onthulde, 'pompstation sfer™F8'- NÜPels onderrichtte zijn gehoor dat op die m de Middeleeuwen veel burgers werden opgehangen, 'te dat de WMZ die traditie liet voor wat het was. ïdpro' z<? reageerde Don, „zolang Brabanders daar de Bra- s °Phangen hebben wij daar niet zo veel moeite mee". ZEELAND "piee va» de SeAoef&tu WA KAN MIJ DA BOMMEN! Al eel de week aoi't tegen gezeten bij den Ward: Smaondas gingtij as gewendte naor Ulst naor de mart; kreegtij nen platten band; zijnen sjapap naor de kloten! Kostij emaol naor den Drogendijk op zijn platte poten. Zijn wijf liep te zaogen: „Ik docht dagge niemer kwam! Ik sjouw mijn eigen erm lijf ele daogen ost lam en gij blijf gun ter maor zitten zuipen oft niks kost! Nen groten alven dag verlet ije! Is da geen schaoipost? Om 't recht te praoten, laot' ouwen band leeg onderwegen! Mee zo'n mannenmens lik as gij komde daor'm nogal wa tegen. Ouw koei om te melken staot'r nog. Ik zeg maor zo: ieder zijn part! Mijn werk is gedaon! Dan moeje maor nie blijven plakken in de mart!" Aoi't daor bij gebleven, von Ward, dan kost't'r mee deur, maor da was eur gewendte nie: daogen duurden da da gezeur. Ward ouwden zijn eigen buiten schot zoveel astij kost, maor 'n ongeluk komt nooit nie alleen. Was de week al slecht begost, liettij toch den dan nie open staon: al de beesten de polder in!! En zijnen ingel nie elpen eeh, ze verroerden zij geen vin! „Da kom van al da dreenken eeh, zieje gij da, zatlap, want ge geloofta zelf toch zeker ook nie eeh van dienen sjapap!" Daor was geen elpen aon; Ward spanden van erremoej depjèrdenin: Ik aol mijn planters maor al, dan oor'k ze niemer, mijn bezin. Maor ge zul't nie geloven: loop t'r talverwegen toch zijn wiel nie af! Da deenk onder den dijk en zijnen waogen op de kaien mee nen paf! Ward draoit'r net nen resem vloeken deur, ziettij de paster kommen. „Opouwen," deenktij of....„afijn wa kan't mij eigeluk ook verdommen!" „Ward, agge zo deurgaot, zulde daor'm nie in den emel kommen eeh!" „Wa neukt mij da, daor moenk emaol nie zijn! IK moen naor den EnCeeBeej Die bestuurders in Oost burg willen nog al eens de wet voorschrijven voor hun collegae in de andere West-Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Dat bleek ook deze week weer eens uit de raadsstukken van de ge meente Oostburg. In een voorstel over het aan wijzen van nieuwe vertegen woordigers in het Dethon-be- stuur werd het Oostburgse raadslid K. Malcorps voorge- Wethouder? Boogaard. - FOTO DE STEM/CORJ.DE BOER dragen als vervanger van wethouder De Vries. Tot zover geen probleem, alleen de tweede vertegenwoordiger in dat bestuur moest J. Boog aard uit Sluis worden. Even eens een raadslid. Klaarblij kelijk zinde het Oostburgse college dit niet, want in de stukken werd Boogaard ge woonweg gepromoveerd tot PvdA-wethouder in Sluis. Hopelijk heeft deze 'papieren coupe d'état' geen bestuur lijke gevolgen voor de kleine buurgemeente. DISCO THE Movies in Hulst wilde naar Amerikaans mo del een Wet T-Shirt Contest organiseren. Hulsterse scho nen konden zich dan vrijdag 22 april slechts gehuld in een ragdun T-Shirt nat laten sproeien en zo hun verborgen schatten aan het publiek to nen. Een jury zou daarna Miss T-Shirt kiezen. Maar he- laas...niemand heeft zich nog aangemeld. „Ik ben bang dat het niet doorgaat", zegt een woord voerder van de discotheek mistroostig. „Ik had er nog wel op gerekend dat het door zou gaan. De mensen durven blijkbaar niet. Ze zijn een beetje te preuts hier, denk ik". WAT ZULLEN Zeeuwse Oranjeklanten daar wel van denken: Koningin Beatrix moet voortaan een hotelletje opzoeken als ze in Zeeland wil overnachten Het pro vinciebestuur wil de koninklijke vertrekken in de voor malige woning van haar Zeeuwse commissaris een an dere bestemming geven: de royalty-vleugel wordt on derdeel van het Zeeuws museum. Een troost: Beatrix houdt een ruimte om zich waardig terug te trekken als ze dat op een van haar Zeeland-trips eens nodig zou vinden. De benedenverdieping van de woning die com- nJssaris Boertien enkele jaren geleden ruilde voor een op trekje in Veere, blijft voor haar beschikbaar, als 'representa tieve ruimte'. Het 'snode plan' met de gebouwen aan Middelburg's fraaie Abdijplein is trouwens toch minder dramatisch dan het mis schien lijkt. De koningin heeft de laatste tijd nog wel eens ge bruik gemaakt van de koninklijke vertrekken op de boven verdieping, een zit- en een slaapkamer, maar de tijd dat onze vorstin er ook echt een tukje deed, kunnen maar enkelen in het provinciehuis zich heugen. Een nachtje logeren in een buitengewest is er in deze tijd niet meer bij. Na uilstapjes daarheen stapt de koninklijke fa milie gewoon in het vliegtuig en vervolgens nog dezelfde avond, op een christelijke tijd, in het eigen bed, in Den Haag of Soestdijk. Daar kon prins Willem van Oranje, toen hij dik vier eeuwen geleden aan de Abdij een logement had, nog niet van dromen. Nu zijn de vertrekken dus al een beetje museum geworden. Dat komt het aangrenzende Zeeuwse museum niet slecht uit Het verzamelpunt van curiosa uit cultuur en geschiedenis van de provincie kampt met een chronisch gebrek aan ruimte. Een doorbraakje tussen beide bovenverdiepingen ligt dus voor de hand. En misschien kan het museum meteen een beziens waardigheid aan de collectie toevoegen: een koninklijk bed. NOORD - ZUID - BEVELAND Goes - Parochie Maria Magdale- na: zat 19 u. zond 9.00 en 10.30 u. Zierikzee - H. Willebrord, Mo- lenstr. 62, zat 9 u. zond. 11 u. Hansweert - O. L. Vrouw Onbe vlekte Ontvangenis, zat 17 u. zond. 11 a Maria-oord, zat 10.30 u. Lewedorp - H. Eligius, zat 19 a zond. 10.30 a Rilland-Ba th.- H. Jozef, ofwel zat om 19 u. ofwel zond. om 9.30 u. (om de 14 dagen). Yeraeke - H. Anna: ofwel zat 19 u. ofwel zond. 9.30 u. (Om de 14 dagen). Ovezande - O. L. Vrouw Hemel vaart, zat 19 u. zond. 9.30 u. WEST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN Aardenburg - Maria Hemel vaart, zat 19 u., zond. 10 u. Biervliet - H. Maagd Maria On bevlekt Ontvangen, zat 19 a zond., 10 a Breskens - H. Barbara, zond. 10 u. Eede - H. Maria Hemelvaartzat 19 u. zond. 10 u. Groede - H. Bavo. zat 19 u. zond. 9 u. Hoofdplaat - H. Eligius. zat 17 u. zond. 9 u. Oostburg - H. Eligius. zat 19 a zond. 10.30 u. SchoondJjke - H. Petrus Apostel, zond 9.45 a Slijkplaat - Maria Sterre der Zee. zat 17 u. IJtendijke - H. Maria Hemel vaart zat 19 u. zond 10.30. Huize Emmaus. zond 11.15 u. Sluis - H. Johannes de Doper, zat 19 u. zond 10 u. WALCHEREN Middelburg - H. Petrus en Pau- lus, Lombardstr. zond 10 a Kerkcentrum De Hoeksteen, Ro zenburglaan, zond 11.30 u. VUssingen: Paauwenburg. Kerk centrum Open Hof, A. Gogelweg: zond 11 a Lieve Vrouwekerk, Singel: zat 19 en zond 9.30 u. Souburg - Marünuskerk. zond 10 a Domburg- Willibrorduskerk- le en 3e zat 19.15 u. OOST - ZEEUWSCH - VLAAN DEREN CUnge - H Hendricus. zat 19 a zond 9.30 u. Hulst - H Willibrordus. zat 19 u. zond 9.30 en 11.30 u. Graauw - Maria ten Hemelope- ning. zat 19 a St Jansteen - H. Johannes de Doper, zat 19 u. zond 10.30 u. Boschkapelle - H Petrus en Pau- lus. zond 9.30 u. Westdorpe - O. L. Vr. Visitatie, zat 17 u. zond 09.30 u. Hengstdijk - H. Catharina. zond 11.00 u. Heikant - H. Theresia. zat 19 tl zond 10 a Kloosterzande - H. Martin us. zat 17 tl zond 11 tl Koewacht - H. H. PhiUppus en Jacobus, zat 17 a zond 9.00 u. Lamswaarde - H. Cornells, zond 9.30 u. Nieuw-Namen - H. Jozef, zond 11.00 a Ossenisse - H. Willibrordus. zond. 9.30 a Stoppeldijk - H. Gerulphes. zat 18.30 a Sluiskil - St Antonius. zat 19 a zond 11 a Terhole - H. Gerardus Majella. zond 11.00 a Axel - H. Gregorius de Grote, zat 19 a zond 11 a Philippine - O. L. Vr. Hemel vaart zat 17 a zond 9.30 a Sas van Gent - Maria Hemel vaart zat 19 a zond 9 en 11 a Zandstraat - H. Pastoor van Ars. zond 10 a Teraeuzen - H. Willibrordus(Tri- niteitskerk). zat 19 a zond 9.15 en 10.30 a Verrezen Christus: Maand tm. zat 19 a zond 9.30 en lluur. Hoek - H. Kruiskerk, zond 10.30 a Zuiddorpe - H. Maria Hemel vaart zat 17 a zond 9.45 a zaterdag 16 april zevendedags adventis ten Ter-neuzen (Goede Herderkerk): 10 a ds. P. Sol. Middelburg (Doopsgezinde kerk) 10 a ds. C.v.d Ploeg. Vlissingen ('t anker): 9.15 a ds. C.v.d Ploeg. zondag 17 april HERVORMDE STEN kerkdien- Aardenburg: dienst te St Kruis. Axel: 10 a ds. J. Maasland Biervliet: 11 a ds. Meeuse. Breskens: 9.30 a ds. R. Nummer dor. Cadzand: dienst te Re tranche- ment. Groede: 9.30 a ds. A. Allan (evang. Luth. dienst). Hoek: 10 a ds. W.v. Meeuwen. Hontenisse: 10.30 a mevr. M. Taalman. Hoofdplaat: 10 a dhr. W. Kruide nier. Hulst: 9 a mevr. M Taalman. Nieuwvliet: Zie Oostburg. Oostburg: 10 a ds. P. Veenstra. Philippine: 10.30 a ds. J. Lode- wijk. Retranchement: 11 a ds. C. Balk. Sas van Gent: 10.30 a dhr. J. Dubbeldam. Schoondijke: 9.30 a ds. P. de Vries. St Anna: dienst te Sluis. Sluis: 9.30 a ds. C. Balk. Sluiskil: 9 a ds. I. Lode wijk. St Kruis: 10 a ds. H. Valk. Terneuzen (Grote Kerk): 10.30 a ds. C. de Rooij. (Goede Herder kerk): 10 en 19 a ds. M.v.d. Meer. (Opstandingskerk): 9 a ds. C. de Rooij. Waterlandkerkje: 11 a ds. P. de Vries. IJzendijke: 9.30 a ds. Meeuse. Zaamslag: 10 a ds. R. de Jonge. Zuidzande: 10 u. zie Oostburg. (HA). Zaamslag: 10 a ds. E-v.d. Weide. 15 a ds. B.v.d. Wel. Aardenburg: 9.30 a ds. J. de Vries, Utrecht Breskens: 9.30 a ds. M. Lorier (HA). 17 a ds. L. Ykel, Middel burg. OOSTBURG: 11 a kand. W. Jan- Schoon dij ke: 9.30 a kand. W. Jansen. 14.30 a ds. J. Paksy. gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Axel: 10 en 15 a ds. G. de Kimpe. Terneuzen: 10 en 15 a ds. C. Me- Zaamslag: 9.30 en 15 a ds. A. Kruizinga. christelijke gerefor- Zaamslag: 10 en 15 a leesdienst evangelische gemeente Terneuzen (De Kandelaar): 10 a dhr. Goudswaard. doopsgezinde gemeente Aardenburg: 10.30 a ds. S. Vis, Westerhoven. pinkstergemeente Terneuzen (Nieuwstr.): 10.30 a br. Oudeman. vrij evangelische ge meente Breskens: 9 a ds. H. Gols. Cadzand: 9 a ds. l. Mietus. Nieuwvliet: 10.30 a ds. H. Gols. Retranchement: 10.30 a ds. L Mietus. leger des heils Terneuzen (Donze Visserstr.): 10 en 17 a dienst GEREFORMEERDE DIENSTEN Axel: 10 en 17 a ds. J. Renkum. Hoek: 10 en 15 a dhr. J.v. Leer dam, Serooskerke. Terneuzen (Noordstraatkerk): 9 a ds. J. Jurjens. (Opstandings kerk): 10.30 en 17 a ds. J. Juijens KERK- NIEUW Couvee, apostolische Terneuzen/Hoek (Molendijk 8, Hoek): zond 9.30 a dienst Goes (Turfkade 1): Elke 2e en 4e zondag 9,30 a dienst Vlissingen (A. de Westerbaan 20, W-Souburg) - zond 9.30 en 16 a woensd 20 a dienst Van zondag 12 a tot dinsdag 12 uur is voor geestelijke bijstand onder staande pastorie te bereiken. OOST-ZEE I1WSCH-VLAANDEREN Hulst Hontenisse en Koewacht - Past A. Fick, Groenedijk, tel. 01148- 1647, ofwel ziekenhuis Hulst, tel. 01140-12651. Van onze verslaggever OOSTBURG - De gemeente Oostburg gaat dit jaar 150.000 gulden besteden aan stedebouwkundige werk zaamheden. Zo blijkt uit het investeringsschema voor 1988, dat de raad volgend week donderdag krijgt voorge schoteld. Aan het industrieterrein De Deltahoek in Breskens wordt dit jaar ruim 5000 gulden be steed. Voor de verblijfsterrei- nen in de recreatiesector is een bedrag beschikbaar van zeven tien mille. Het merendeel van de resterende gelden zijn be stemd voor het buitengebied en de kernen Breskens en Oost burg. De planologische voorberei ding voor de nieuwe woonwa- genlokaties komt op het schema niet voor. Het college is van mening dat dit een karwei is dat zeer geschikt is om de ambtelijke diensten mee te be lasten. Het voorste] komt aan de orde in de raadsveragdering van 21 april. De raadsleden worden ver der verzocht in te stemmen met de aanschaf van een afzuigin stallatie voor in de lokalen van het Zeeuws Instituut voor kunstzinnige Vorming in Oost burg. Dit apparaat is noodza kelijk om de ventilatie in de ZIKV-cursusruimten in Den Hoekzak te verbeteren. De aanschaf gaat de ge meente 7400 gulden kosten. Ook de dienst gemeentewer ken heeft bij het college aan de bel getrokken, omdat een be stelwagen aan het eind van zijn Latijn is geraakt. Gevraagd wordt om een nieuw voertuig. Kosten bijna 30 mille. B en W willen dit bedrag voor de aankoop uittrekken en stellen de raad voor om die me ning te delen. De openbare ver gadering in het gemeentehuis begint donderdag om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 25