Oostburg legt het surfen aan banden Collega's on< >rabanders a S5rstation 111 Phüippir 'BUNA ONHOUDBARE SITUATIE DOOR DE BEZUINIGEN GEN' KLEINE OORZAKEN, GROTE GEVOLGEN. I Er staan files op de volgende wegen Onderzoek naar fraude in de bouwwereld DE STEM PLAATSELIJK NIEUWS U MARKTEN Glas-aardbeiden Water torenrit van de WZA Andere taakverdeling GS iE STEM VAN ZEEIA' Breskens Aardenburg IJzendijke Schoondijke Retranchement FORSE BOETE VOOR OVERTREDERS Vaartocht Zonnebloem succesvol Sierkuiperij Rijnber in Vogelwaarde opeil ZEEUWSE 3 kllatSlea °P 2001 DE STEM VAN ZEELAND 4 ZATERDAG 16 APRIL 1988 120 FNV: 'DAN BEN JE ALS AANNEMERS VOLKOMEN VERKEERD BEZIG' schappelijke Dienstverlening (Madi) in West - Basisschool Nieuwvliet officieel in gebuik genomen Zeeuwsch-Vlaanderen steeds moeiliiker om od Zeeuwsch-Vlaanderen steeds moeilijker om op goede wijze hulp te bieden. JE HAD'T KUNNEN LEZEN IN VERGADERING - De Alge mene Bond voor Ouderen houdt maandag 18 april de jaarvergadering in Goeder- tijt, aanvang 13.30 uur. Na het officiële gedeelte vertoont Frans Gittenberger dia's over Zeeuwsch-Vlaanderen en geeft daarbij een toelichting. WELFAREWERK - Het Wel- farewerk Coensdike stelt de werkstukken in het week einde van de Aardenburgse Kikkerdagen, zaterdag 16 en zondag 17 april, tentoon in de Aardenburgse Manufactu- renhandel aan de Markt straat. De Welfaregroep van het bejaardentehuis Coens dike tracht daar ook werk stukken te verkopen en houdt een loterij. KOOR - De eueharistievie. ring in de parochiekerk wordt zaterdag 16 april opgJ luisterd door het W Zeeuws-Vlaams Gregoriaans koor. De dienst begint oir 19.00 uur. KOOR - Het West-Zeeuws. Vlaams Gregoriaans koorjji zondag om 09.45 uur te gast ij de parochiekerk. Het koot zingt de wisselende gezangepj van de zondag na Pasen. OPTREDEN - In het dorps-1 huis 'D'ouwe Schööle' in Re tranchement treedt zaterdag 23 april de Zeeuwsch. Vlaamse troubadour Adri Oosterling uit Groede op, M voorstelling begint om 20, uur. KAPELLE, 15 april - Sla glas st. kl. 1 B 36-40. Bloemkool natuur St. kl. 2 6 280-320, 8 140-260,10 170, kl. 3 6 60,10 70. Rabarber kg kl. 1 83. Radijs bos kl. 1 29-56, gr. 55. Spitskool kg kl. 1 B 260. Witlof kg kl. 2 A 277-297, B 133-136. Prei kg kl. 2 A 26-73, B 47-51. Wittekool kg kl. 1 A 24. Winterpeen kg kl. 2 gr. 19. Bosuitjes bos kl. 2 19. Pe terselie bos kl. 13. Selderij bos kl. 1 15-16. Peulen kl. 1 1590. Late aardappelen kg kl. 115, mi. 10-11. Primella glas ds 150 gram doos kl. 1 Al 150-160. AMSTERDAM, 15 april - :-l bintje 50mm, oogst '87, werden i] contracten verhandeld voor level ring april bij een prijs van 19j; tot 19,20 per 100 kg, 312 contrat-l ten levering mei tegen 19,50 fel 18,60 en 24 contracten leverml juni tegen 20,50 tot 20,00. ftl stemming was kalm tot prijshoudend. In bintje 50mm, oogst '88, wa l den 7024 contracten ■verhandetl voor levering april bij een pml van ƒ30,30 tot ƒ29,70. De sta 1 ming was goed prijshoudend. i EVEN LEEK Zuiddorpe I deze week onderwerp te worden bij de uericeerbe richten op de radio. Maar dat was slechts schijn, al doet de foto hiernaast an ders vermoeden. File in Zuiddorpe. Het actiecomité dat be- jaardenoord De Lindenhof in het dorp wil houden be weert dat De Lindenhof voor het nodige leven in de brouwerij brengt. Dat klopte eerde deze week aar dig, al moest het comité er voel zelf voor zorgen. Voor afgegaan door een geluids wagen, trok het comité door de straten van Zuid dorpe om de bewoners te bedanken voor de massale steun die ze aan het comité hebben gegeven. En omdat de wagens die het convooi van achteren naderden uiteraard niet meteen kon den inhalen, slibte er in het dorp een heuse '■verkeersa der' dicht. Bijna haalde I Zuiddorpe de radio, iets wat het actiecomité zeker niet ongelegen zou zijn ge komen. - FOTO W1M KOOYMAN Van onze verslaggever OOSTBURG - Het vrij sur fen aan de West-Zeeuws- Vlaamse kust wordt deze zomer bij wijze van proef aan banden gelegd. Het ge meentebestuur van Oost burg is van plan om slechts een beperkt, aantal strand- vakken aan te wijzen voor deze speciale groep water sporters. Wie buiten de daarvoor bestemde vakken zijn plank in het water laat glijden loopt de kans een boete van 500 gulden te krij - gen. De maatregel is het ge volg van klachten over ge vaarlijke situaties die het college ter ore zijn geko men. Het Oostburgse gemeentebe stuur, dat vorige maand al ver schillende surflokaties op een rijtje gezet had, heeft het eerste voorstel herzien. Dit op aanra den van A. van Damme, lid van de recreatiecommissie, die ge constateerd had dat het dage lijks bestuur surfers de zee op wilde sturen op plaatsen waar dit levensgevaarlijke conse quenties zou kunnen hebben. Deze lokaties komen dan ook niet meer voor in het voorstel waar de raad zich volgende week donderdag moet uitspre ken. Gaat de raad met het voorstel akkoord, dan mogen de plankzeilers alleen nog het water op oostelijk van de uit wateringssluis in Cadzand- Bad, tussen de paalhoofden 19 en 20 bij de Vlamingpolder, Van onze correspondent BRESKENS - De regio West-Zeeuwsch-Vlaande ren van De Zonnebloem heeft vrijdag als eerste in de provincie een vaartocht met het motorschip Scheldeval- lei gemaakt. De zeer goede weersomstandigheden maakten de tocht, waaraan ongeveer tweehonderd mensen deel namen, tot een groot succes. Door een groot aantal helpers en medewerkers, zowel Rode Kruis als verpleegkundigen werd het een zeer geslaagde dag en de verstrekte consump- ,ties werd het geheel een zeer geslaagde tocht. KAPELLE - Vrijdag 15 april zijn de eerste aardbeien van het nieuwe seizoen aangevoerd. Het betrof een partij glas aardbeien van de telers J. en C. Zuijdwegt uit Yerseke. De 176 doosjes van 150 gram worden verkocht voor 1,50 tot 1,60 per doosje. De kopers van deze partij waren L. Korstanje en J. de Witte, beiden uit Goes. tussen de paalhoofden 14 en IS ter hoogte van de ZwartepolJ derweg en bij het surfcent Matour, tussen de paalhoofde 6 en 9. De surfers mogen verder m hun plank te water laten sen de paalhoofden 11 en 15 t| de Jong Breskenspolder en het stranddeel tussen de veeil en handelshaven in BreskeJ Onder restricties mag er gesurfd worden nabij Niera] vliet-Bad. De lokatie voor de water] sporters zijn op een dusdanij wijze geselecteerd dat stn wachten zonder problemen oogje in het zeil kunnen den. Het toezicht op de zwe mende recreanten komt door niet in het geding. De surffanaten dienen deze zomer ook rekening te houden dat het achterlat van auto's met aanhang®] gentjes op of langs de kuste gen niet meer getolereerd worden. Deze voertuigen hot thuis op de daarvoor bester parkeerterreinen. Van onze correspondent VOGELWAARDE - Gistel avond hebben de wethou ders Mangnus en Joosseniij Vogelwaarde de uitbreidin van sierkuiperij Rijnbeij officieel in gebruik men. Elf jaar geleden in een klei werkplaats achter de lige kledinghal in Vogelwaa begonnen, beschikt Frans Bij:] berg nu over een pracht] geoutilleerde bedrijfshal. pronkstuk van alle machines) een uniek apparaat, wellif het enige in heel de werf" Deze dubbel schuin-zagei machine zaagt taps en schiij tegelijk. Het idee voor deze mac kwam van Frans Rijnberg! en werd verder ontwik' door Ingenieursbureau land Technovatie uit 's-Hfj Abtskerke. Patenten voor machines zijn inmiddels aai gevraagd. Het in paraplub ken gespecialiseerde kan de vraag hiernaar arafj bijhouden. De productiecap teit ligt momenteel op ongel 400 stuks. Ook het afval wot goed benut. De gehele plaats wordt hiermede warmd. OOSTBURG - De V Zeeuws-Vlaamse Auto (WZA) houdt morgen een P zelrit voor automobiP Start en finish van deze Wat] torenrit zijn gelegen te burg. De rit telt mee voor het dl kampioenschap 1988 van] WZA, doch ook niet leden k nen hieraan deelnemen. Inschrijven is mogt vanaf 13.00 uur in café 't 1 punt aan de Zuidzandsestf te Oostburg. Voor alle dec' mende equipes is een prijs] schikbaar. Die Zeeuwse agenten blijven maar i Paardepoep lastig voor hondenliefl Kunnen ze eindelijk eens lachen in gens op. Hoeveel petten heeft Jongmans eip< Een gezamenlijk recreatiebeleid; ee meentelijke herindeling in West-Zee Nog even en dan mogen ze in Huls- nemen naar de buitenpoli. De provinciebestuurders hebben ee stenaren moeten hem betalen. Piejoje for President j|{ Vertrouwt Van Himme zichzelf nog Hoe zwart is wethouder Van Schaik Het Calimero-syndroom kan leiden De enige overeenkomst tussen Deel ze allebei in De Halle hebben opget' Ca-bah-ret. •E AXELSE wethouder J. can Schaik voelde zich tij- lens de uitreiking van de 'xelse Cultuurprijs 1988 m beetje opgelaten. Aan lem kwam de eer toe de heque van vijfhonderd lietermannen aan pop- ïnspeler Joop van de itte uit te reiken. Dat ig vergezeld van een rerhaal, waarin hij uit legde waarom de welzij ns- pommissie hem als win- aar had gekozen. r®t inmiddels als 'de affaire 'Pers' in de geschiedenisboe ken leek te zijn verdwenen, look in dat verhaal plotseling ie kop op. Toen de commotie 'ver de gewipte wethouder log volop aan de gang was, reeg Van Schaik immers 'an Loes den Doelder, frac- ^enote van Apers, ook het |reaikaat 'poppenspeler'. Van "ik zou de man zijn, die de touwtjes trok. Hij iw spel dat uiteinde- JK tot de val van de 'foute' 'ethouder moest leidea Dat bracht Van Schaik tot 'volgende uitspraak: „Ik sta loof ik tegenover een colle- ja, want ook ik ben weieens Ppenspeler genoemd. Ik er sterk over om mijzelf te melden voor de cul- ,^rPr^s van 1989. Misschien „ou ™el kans"- Maar of Schaik het talent van ScH Vat val lijk p°i| Pu der tin! wii PO] zij bij Do we ge VateSü^r06 w- Don> president ^happj Zuid-West E lieuw^ Nijpels vorige week bende dfrif°^teplaats' °P |er uit rifa8 laar vast rekenen op Ier Zl* Biesbosch. De WMZ, die torwifk ^ettemenheid daarover ÉraavonK?31?1 van het Pompstatio fön^V-NiipeIs onderrichtte ïii kJ?, de Middeleeuwen veel bur "J noopte dat de WMZ die traditie Van onze verslaggever TERNEUZEN/ROOSEN- DAAL - De Loontechnische Dienst (LTD) en het Sociaal Fonds voor de Bouwnijver heid (SFB) stellen momen teel in Zeeuwsch-Vlaande ren een onderzoek aan naar het massaal ontduiken van premie-afdracht door aan nemingsbedrijven. Een eer ste rapport over geconsta teerde overtredingen is in middels al uitgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken. De ontduiking is aangemeld door de Hout- en Bouwbond FNV, district Zeeland. Volgens districtsbestuurder H. Lenting worden de nodige pre- mies niet betaald doordat aan nemers op inleenkrachten-die in de bouw niet zijn toege staan-de bouwvak-cao niet toepassen. Per dag moet per werknemer in de bouw enkele tientjes aan premies worden afgedragen. Een aannemer die ruim ge bruik maakt van inleenkrach- ten, die op de loonlijst van het uitleenbedrijf staan, houdt aardige cent in zijn zak en kan onder de geldende marktprijs werk aannemen. „Concurren tievervalsing", noemt Lenting dat. Hij voorspelt forse navor deringen bij de in overtreding zijnde bedrijven. Niet alleen de aannemers zijn in overtreding, ook de uit leenbedrijven. „In de wet die het uitzenden van werkkrach ten regelt staat heel duidelijk dat geen mensen naar de bouw mogen worden uitgezonden. Een bedrijf dat dit wel doet zet zijn vergunning op het spel", aldus de districtsbestuurder. De Hout- en Bouwbond werd door zijn Zeeuwsvlaamse leden afgelopen maanden attent ge maakt op de vele-voorname lijk Belgische-inleenkrachten in de bouw. „Ik vlieg buiten, maar de jongens van De Pooter (een uitleenbedrijf in Axel. Red.) lopen nog op het werk rond", was een der klachten die Lenting tot actie aanzette. Directeur A. de Pooter ont kent niet mensen te hebben uitgeleend aan aannemers. „Maar dat is meestal voor schoonmaakwerk. Voorzover wij het begrijpen mogen wij geen vaklieden uitlenen, met selaars, timmerlieden en dat soort mensen. Als wij met het uitlenen van schoonmakers een overtreding begaan doen wij dat te goeder trouw. En wordt het ons van hogerhand verbo den dan stoppen wij daar na tuurlijk mee". Geheel onbekend in de uit- zendwereld is het het verbod niet. „De bouwvak is voor ons taboe", zegt woordvoerder P. de Schrijver van Uitzendbureau Walcheren. De uitzendkrachten worden betaald volgens hun eigen cao. „En dan krijgen ze minder dan volgens de bouw-cao betaald moet worden", zegt Lenting. Hij roept uitzendkrachten op bij de bond te melden hoeveel ze voor het werken in de bouw hebben ontvangen. „Dan gaan wij er achter aan dat zij alsnog dat salaris krijgen wat er in onze cao voor staat". Bij het Nederland Verbond voor Ondernemers in de Bouw nijverheid (NVOB), afdeling Zeeland, wacht men de resulta ten van het onderzoek van LTD en SFB af. „Met vertrouwen", zegt secretaris R. van de Wijnckel, die vindt dat aanne mers zich aan de cao moeten houden. „Waar afspraken ge maakt worden, moeten die ook worden nagekomen". Wat minder positief is Len ting. „Jaren praatje met de on dernemers over verbetering van het image van de bouw en dan fietst er weer zo'n affaire doorheen. Dan ben je als aan nemerswereld toch volkomen verkeerd bezig". Madi: goede hulp onmogelijl Van onze verslaggever In het jaarverslag 1987 van de stichting spreekt het be stuur van een 'bijna onhoudbare situatie', die bovendien werd versterkt door de voor 1988 aangekondigde bezuini gingen. Zowel wat betreft het alge meen maatschappelijk werk als de gezinsverzorging treedt volgens het bestuur een 'indik- kingsverschijnsel' op. De toe nemende en steeds intensievere hulpvragen hebben tot gevolg dat als de noodzaak tot hulp wordt beoordeeld, die afhanke lijk dreigt te worden van de fi nanciële mogelijkheden. De aangekondigde bezuinigin gen zijn de stichting dan ook een doom in het oog. „Juist wanneer alle politieke partijen de zorg voor ouderen hoog in het vaandel hebben, is het on begrijpelijk dat in een gebied waar bijna twintig procent ouder is dan 65 jaar bezuinigd wordt op deze hulpverlening", zo staat in het verslag te lezen. Het indikkingsverschijnsel doet zich zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht voor. „Maatschappelijke acti viteiten van anderen en de in formatiemogelijkheden in ons eigen informatie- en adviesbu reau werken als het ware als een zeef. De 'zwaardere geval len' blijven dan over voor de maatschappelijk werkers", vertelt voorzitter J. Scheele. En die maatschappelijk werkers moeten het sinds vorig jaar met minder mensen doen. Als ge volg van een vrij fors finan cieel tekort werd in 1987 een vacaturestop ingevoerd. Die werd in juni weer opgeheven en leidde ertoe dat een finan cieel acceptabel niveau werd bereikt. Het bestuur constateert dat er een aantal knelpunten isi Zo is er in West-Zeeuwsch-Vlaan- deren nog een groot tekort aan pleeggezinnen. De inspannin gen van de Centrale voor Pleegzorg in Middelburg ten spijt, moeten vrijwel steeds pleeggezinnen in andere delen van Zeeuwsch-Vlaanderen of Zeeland worden gevonden. Ook crisis-opvangmogelij kheden zijn er te weinig. De drie instel lingen voor maatschappelijke dienstverlening hebben samen met het Riagg overleg gevoerd met het ministerie van WVC. Daarin werd de toezegging ge daan dat tegen het eind van het jaar opvang bij crisissituaties van ongeveer tien bedden in Zeeuwsch-Vlaanderen zal zijn gerealiseerd. Het informatie- en adviesbu- rea loopt ook niet helemaal zo als de stichting wil. Aan de ene kant is het aantal vragen flink gestegen, terwijl aan de andere kant het centrum onderbezet is. In 1987 werkte er één-vrijwil lige-medwerkster. „Er is nog geen enkele vooruitgang ge boekt met betrekking tot het voortbestaan. Dat kan zo nog wel eens erg moeilijk worden", vindt het bestuur. De maatschappelijke dienst is werkzaam in de drie West Zeeuws-Vlaamse gemeentes, plus de Temeuzense kem Bier vliet. De problematiek waar mee de maatschappelijk wer kers in 1987 te maken hadden, spitst zich vooral toe op relatie problemen met partner of kin deren. Ook kwamen nogal wat mensen in de problemen in verband met huisvesting, inko men of door verwerking van persoonlijke omstandigheden. Van onze verslaggever MIDDELBURG - Gedepu teerde Staten (GS) van Zee land hebben hun onderlinge taakverdeling iets aange past nu gedeputeerde J. de Voogd (WD) het om medi sche redenen-hartklach- ten-wat rustiger aan moet doen. De Voogd draagt de portefeuil les personeels- en interne za ke over aan zijn CD A-collega J. Ventevogel. De betrokken st ttenfracties zijn daarmee ak- k >ord gegaan. Wel blijft het in principe mogelijk dat nog tij dens deze zittingsperiode van de staten een van beide WD- gedeputeerden de taken weer zal overnemen. Om problemen te voorkomen als er in 1991 weer statenver kiezingen worden gehouden, is ook afgesproken dat de nu ge nomen maatregel dan niet tot politieke claims mag leiden. (ADVERTIINTIE) Onderwijsambtenaar A. Verhage vult de klinkers in. FOTO DE STEM COR J. DE B< Van onze verslaggever NIEUWVLIET - De openbare basisschool Johan Wil lem Friso in Nieuwvliet werd vrijdagmiddag weer in gebruik genomen na een uitvoerige verbouwing. Bur gemeester J. Kruize van Oostburg, andere leden van het gemeentebestuur en tal van genodigden, waren aanwezig om de plechtigheid bij te wonen. De openingshandeling werd verricht door A. Verhage, on derwijsambtenaar van de gemeente Oostburg, die nauw be trokken was bij de verbouwingsactiviteiten en de voorberei dingen. Verhage voegde de ontbrekende klinkers toe aan de letters die tesamen de naam van de school vormden. De let ters werden aan de muur bevestigd. De verbouw van de dorpsschool was na 1985 noodzakelijk omdat anders niet voldaan kon worden aan de wettelijke eisen. In Nieuwvliet konden namelijk geen kleuters terecht, hetgeen na de invoering van de Wet op het Basisonderwijs een verplichting was geworden voor scholen voor het basis onderwijs. Drie jaar terug gingen de kleuters uit het dorp naar school in Cadzand of Groede. Dit hoeft nu niet meer, omdat het vernieuwde en ver grootte schoolgebouw de kleuters en scholieren makkelijk kan bergen. In totaal genieten 49 kinderen uit Nieuwvliet onderricht op de school. Bij de voormalige lagere school is een gemeenschaps ruimte en een geschikt onderkomen voor de kleuters ge creëerd. Ook werden ganggedeelten veranderd. Het gebouw werd met vijftig vierkante meter uitgebreid. De verbouw en uitbreiding kostte bijna 288.000 gulden. De gemeente Oostburg nam hiervan 44 mille voor rekening, omdat de rijks vergoeding niet toereikend bleek te zijn. Met het karwei werd na de zomervakantie van 1987 be gonnen. Dank zij het goede weer konden de bouwwerk zaamheden rond kerst worden afgerond. Na deze vakantie konden de leerlingen al van het vernieuwde gebouw gebruik maken. Gisteren werd daar nog eens een officieel tintje aan gegeven. Vandaag, zaterdag, kunnen ouders en andere belangstel lenden een kijkje komen nemen in het schoolgebouwen. De deuren zijn geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Alle kranten staan dagelijks boordevol nieuws. Nationaal en internationaal. Maar, en dat is het grote verschil, in uw Regionale Dagblad kunt u óók lezen wat de gevolgen zijn voor uw eigen stad, streek of plaats. Want nieuws maakt weer méér nieuws. En dat kan wel eens belangrijker zijn: het raakt u immers persoonlijk. U hoeft alleen maar even te bellen en ook dat nieuws komt dagelijks bij u in de bus. DE KRANT VOOR JE EIGEN STUK VAN NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 24