L tec De wereld van Anton Verbrugge Actief DON OVER WACHTLIJST BEJAARDENHUIZEN TERNEUZEN «chip Schorpioen lancieel boven water Drie jaar geëist voor grote serie diefstallen Zomeruniversiteit voor niet-academici KANAALZONE POLITIERAPPORT RAPIDOCOLOR PLAATSELIJK NIEUWS Vicaris-generaal bisdom Breda legt functie neer e m/v n/v /v MIDDELBURG/TERNEUZEN - Het gemeente bestuur van Terneuzen heeft volgens gedepu teerde W. Don geen reden om verongelijkt te doen over een tekort aan plaatsen in de bejaar- De Eendracht houdt drie marathons voor duiven kopieert in kleur als of 't gedrukt is! DERTIG JAAR INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF Windrichtingen Stalhouderij Lijndiensten Jubileum Bijeenkomst van Crohn Vereniging Val Ongeval Vernieling Rijverbod Munitie Sluiskil Zandstraat Sas van Gent T16 :ren van en geling. ek len n kunt wordt vt door De mede- old. k richting dt maar ir enkele oelichten, rldoende lanmer- leer dan den 5t. lis schrif- la, 076-2145 54 er technisch personeel ;HT ROTTERDAM in jen, eten rture atieve 5 hem/ iwer- ij/zij ^haar erving igen" le ten- ureau, ïn 'erder ig van ist velke dagen- TERNEUZEN - De woning- Ontslag voor manager woningbouwvereniging wfTmanTfer H. Engelsma oer i oktober 1988 ontslag aangezegd. De brief aan En gelsma ging de deur uit na dat het bestuur informeel had gehoord dat het ge westelijke arbeidsbureau een ontslagvergunning had i verleend. Het ontslag zal door Engelsma, bijgestaan door de Utrechtse advocaat E. Pothof, worden aangevochten voor de kanton rechter te Terneuzen. Iets wat vorig jaar september, toen de bouwvereniging de ontslagver gunning aanvroeg, al werd aangekondigd. Engelsma noch woning- bouwvoorzitter A. Janse wilde gisteravond commentaar leve ren op de beslissing van het ar beidsbureau. Janse wacht eerst de officële brief van het ar beidsbureau af, waarin de be weegredenen voor de ontslag vergunning staan vermeld. Naar verluidt doet het GAB geen uitspraak over wie schul dig is aan het langdurige con flict tussen de vereniging en zijn manager. Wel constateert men dat er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrela tie. „Wij zullen de brief goed be studeren", aldus Janse. „Moge lijk zitten daar voor ons argu menten in die ons straks bij de kantonrechter sterker zullen doen staan". Zoals bekend stelde de kan tonrechter vorig jaar de bouw vereniging al in het ongelijk toen zij Engelsma-na een re organisatie aangesteld als één van de twee managers-wilde ontslaaa Kort daarop wendde de bouwvereniging zich alsnog tot het arbeidsbureau om een ontslagvergunning. In de tus sentijd werd Engelsma ziek. Toen hij zich half januari dit jaar beter meldde behoefde hij niet op zijn werk te verschij nen, het bestuur had hem ge schorst. 'Hoge nood is maar tijdelijk' Van onze verslaggever I denoorden. Er is in die gemeente alleen maar sprake geweest van een 'tijdelijke hoge nood', vooral als gevolg van de nieuwbouw van Bachten Dieke. Zo'n situatie leidt vol gens Don altijd tot problemen: de wachtlijsten groeien vanwege een opnamestop. De provincie heeft in die pe riode wat extra's gedaan voor Terneuzen, waar inmiddels de toestand weer praktisch nor maal is. De opnamestop is op geheven en nu is er 'geen en- kele aanleiding meer' om de capaciteit in Terneuzen te ver ruimen, vindt Don. De gedeputeerde heeft grote twijfels over het plan van B en j W om dan zelf maar geld uit te Van onze medewerker TERNEUZEN - De postduivenvereniging De Eendracht houdt dit vliegseizoen voor de tiende achtereenvol gende keer een drietal Povinciale marathons voor postduivenhou- ders. Wie hieraan nog wil deelnemen moet zich in dit weekeinde aanmelden. Dat kan enkel nog bij de leden van de marathoncom missie van de organise rende vereniging. Voor marathon 1, de een- daagsfondvluchten voor de oude duiven, gelden de volgende wedvluchten: 14 mei Orlenas, 28 mei Mont- lucon, 11 juni Chateau- roux, 25 juni La Soute- raine en 9 juli Limoges. Marathon 2, de over- nachtfondvluchten voor de oude duiven: 17 juni Sint Vincent, 1 juli Barce lona, 15 juli Dax en op 29 juli Bergerac. Marathon 3, vier wed vluchten voor de jonge duiven: 13 en 27 augustus Orleans, 10 sepetmber Chateauroux en 24 sep tember Bourges. Voor klassering gelden uitsluitend de eerste of de tweede afgegeven duif op de poulebrief. Daar de marathon aan zijn tweede lustrum toe is zal voor elke winnaar van een ma- rathonvlucht een ereprijs beschikbaar zijn. Deze moet echter wel deelne mer zijn van de betref fende marathon. Alge meen kampioen wordt diegene die over alle drie marathonvluchten de meeste prijzen heeft be haald. Bij een gelijk aan- wl prijzen beslist het [laagste coëfficiënt. trekken om meer bejaarden op te kunnen vangen. Het is de vraag of dat wettelijk wel kan. In vergelijking met andere plaatsen staat Terneuzen er trouwens helemaal niet slecht voor. Don ging gisteren opnieuw de strijd met het gemeentebe stuur niet uit de weg. Volgens hem heeft Terneuzen een plan voor aanleunwoningen bij Bachten Dieke 'getorpedeerd'. Voor D. van Es, voorzitter van de stichting protestante bejaardenzorg Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen die Bachtendieke onder haar hoede heeft, zijn die geluiden hele maal nieuw. „Wij zijn er van overtuigd dat de aanleunwo ningen er komen". De stichting gaat voorlopig uit van twintig woningen. „Terneuzen heeft niets getorpedeerd. Die plan nen zijn volop in de maak. Al leen gaat zoiets nu eenmaal niet zo snel. De woningbouw vereniging Terneuzen, die de woningen moet bouwen, heeft tijd nodig. Maar ook op het stadhuis moeten verschillende afdelingen daar hun zegje over doea Het is bij soort zaken niet zo dat we zomaar even een blik kunnen opentrekken. Dat heeft zijn tijd nodig". De stichting bestrijdt dat er geen wachtlijst meer is en dat de opname genormaliseerd is. „Er bestaat nog steeds een grote wachtlijst met hoog geïn diceerde gevallen, vertaal maar de crepeergevallen. En dat is geen lijst waarop dub bele aanvragen voorkomen. IK vind Terneuzen goed bezig als ze zelf wat geld in de bejaar dentehuizen willen steken, maar het is te begrijpen dat er dan tegengas vanuit de provin cie komt". Het inleveren van plaatsen om de nieuwbouw van Bachtendieke te kunnen ga randeren is met grote tegenzin gebeurd. „Maar het kon niet anders. Anders hadden we niet mogen bouwen", aldus Van Es. Wethouder J. van Rooijen was gisteren niet voor commentaar bereikbaar". (ADVERTENTIE) (van 50tot 3000 stuks) FOTO GOETHALS ADVERTENTIE- EN KAARTONTWERP, FOTOWERK Churclll-laan 1150,4532 JK Terneuzen Ta.: 01150-94487 (Kantooruren 09.00-12.00) MIDDELBURG (ANP) - De gemeente Middelburg en de ovincie Zeeland zullen gezamenlijk 330.000 gulden bij- 'aÜpu aan de verdere restauratie en inrichting van het raschip Schorpioen. Dit schip werd in 1868 op de werf van gbocieté des Forges et Chantiers in het Franse Toulon in Tj^ht van de Koninklijke Nederlandse Marine ge- I v? ramschip is een kopie van l&eumschiP De Buffel uit Iziih am' ^an dit type schip bii„-er Taar drie op de wereld paard gebleven. De Schor en werd in 1982 door de in C1 opgerichte Stichting p'iscrup Schorpioen gered. I?tinatoe hebben particulieren l^bedrijfsieven in Zeeland [,j bijeen gebracht voor deze Paverslindende klus. e gemeente Vlissingen, ar ae Schorpioen als mu seumschip zal worden afge meerd, voorzag grote proble men met het ramschip en wilde geen ligplaats beschikbaar stellen. Middelburg deed dat wel. Als alles meezit zal de Schorpioen uiterlijk 1 januari 1989 aan de loskade in Middel burg dienst doen als museum, koffieshop en vergaderruimte. Men verwacht jaarlijks 90.000 bezoekers, zo blijkt uit het sub- sidievoorstel van B en W van Middelburg aan de gemeente raad. LANGS HET kanaal van Gent naar Terneuzen zijn aan Nederlandse zijde meer dan 1400 be drijven actief. Ze bieden werk aan 13.655 mensen. De ruggegraat van de Zeeuws-Vlaamse Ka naalzone, de grote indu strieën, behoeft nauwe lijks introductie. Maar in de schaduw van de gi ganten werken honder den bedrijven en bedrijf jes die alleen bekend zijn van naam. De Stem gaat de komende maanden bij een aantal grote en min der grote bedrijven in de Kanaalzone kijken wat zich achter de poorten afspeelt. Voor sommigen een hernieuwde, voor ve len een eerste kennisma king met de bedrijvig heid in en langs het ka naal. De serie 'Kanaal zone actief' opent met de jubilerende transporton derneming van Anton Verbrugge. Door Frank Deij Anton Verbrugge: 'Ik heb de tijd meegehad'. HIJ IS het geworden zoals alleen de groten groot wor den. Van duvelstoejager tot directeur. Zonder studie. Heer Anton Verbrugge uit Terneuzen. Van Verbrug- ge/De Meijer, Verstraeten/ Verbrugge, garage Verbrug ge. Met vestigingen in België en Frankrijk, agentschappen in Finland, Noorwegen en Zweden. Hij is dealer voor DAF en BMW. Anton Ver brugge is een rijk man. Met zijn laatste transactie, begin dit jaar, lijfde hij het op- en overslagbedrijf van stadgenoot Aug. de Meijer in en versterkte daarmee zijn plaats in de top tien van de internationale transportwe reld. Zijn eigen veijaardags- geschenk voor dertig jaar Verbrugge. Voor heer Anton zijn dagelijks 275 vrachtwa gencombinaties op weg. En er is werk voor meer. Aan die vraag met eigen materiaal voldoen zou echter een on dermijning van zijn succes formule betekenen. „Uit principe heb ik altijd minder auto's gehad dan werk, dat is nog zo. Een auto die stil staat brengt niets op. Je ziet wel overal opleggers en aan hangwagens staan. We zijn gespecialiseerd in volume transport en doen alles wat op wegtransport mogelijk is. We hebben daarvoor 500 op leggers en aanhangwagens en 300 containers. Maar onze trucks zie je nergens staan. Een paard moet op de weg zijn", onderwijst Verbrugge uit eigen werk. Die 'paarden' galopperen da gelijks alle windrichtingen uit. Verbrugge vervoert iso latiemateriaal, vloeibare gassen, plastic korrels, schuimrubber, kunstmest, smeerolie, chemicalieën. Hoewel het niet allemaal is komen aanwaaien geeft hij volmondig toe: „Ik heb de tijd meegehad". In 1958 komt de industrialisatie van de Kanaalzone op gang. Dow Chemical zorgt voor een grote injectie. Maar ook De Hoop, de Glasfabriek, de NSM, Philips en Zuid Chemie zorgen voor een goed belegde boterham. De verbreding van het kanaal Gent-Terneuzen volgt in 1964. En hij stuurt Anton Verbrugge bij zijn eerste vrachtwagen. zelf de omschakeling van het transport over water naar wegverkeer. „Het was effi ciënt, directer, sneller". Ver brugge volgt elke ontwikke ling op de voet en groeit mee. „Het was de tijd van je ogen open houden, wakker blijven, erbij zijn". Van de laatste tijd zijn het de overname van Aug. de Meijer en onderhan delingen met de katalysator- fabriek Engelhard, die het voortbestaan van zijn bedrijf moeten garanderen. Daarbij hoort ook een contract met Shell België voor het vervoer van smeerolie door heel de Benelux. Het begin, als manusje van alles bij de stalhouderij in de Donze Visserstraat in Ter- neuzen, is hard. Daarna werkt hij acht jaar als vrachtwagenchauffeur bij firma Van der Peyl. De jonge Anton laadt zijn vrachten met de schop. Een periode van 'hard werken en niets verdienen' zegt Anton over die tijd. „Ik heb er leren doorzetten en overwinnen. "Daar heb ik de basis van mijn bedrijf gelegd". De weg naar de top, op eigen benen, begint in 1958 als hij met vier vrachtwa gens zijn eigen winkel opent. De Hoop in Terneuzen is zijn eerste klant. Na de water snoodramp in 1953 moeten de dijken verzwaard worden. De Hoop levert het mate riaal, Anton brengt het naar de plaats van bestemming. Anton heeft in die periode ook een antwoord klaar voor de Glasfabriek in Sas van Gent, die zijn produkten tot dan per schip vervoert. „Die beurtschippers bleven veer tien dagen onderweg. Ik heb de eerste keer met een proef- lading gereden. Binnen een jaar had ik alle vervoer". Hij weet ook Philips binnen te halen, die bij hem komt voor opslagruimte. „Ik ver huurde aan Philips gebou wen maar in ruil daarvoor ging ik de Lijndiensten voor hen verzorgen". Hetzelfde gebeurt later bij de vestiging van Dow en de ontwikkeling van de Terneuzense havens. Aug. de Meijer trekt eind ja ren zestig de papiertrafiek aan. Verbrugge staat meteen op de stoep. „Daar sprong ik als een tijger op". In Terneu zen wordt nu jaarlijks een miljoen ton papier overgezet. Verbrugge brengt het weg. In 1962 slaat Verbrugge voor het eerst zijn vleugels uit. „We zitten hier in een ge bied met twee grenzen. Daar wilde ik uitspringen". In 1962 opent hij een filiaal in Etten- Leur waar hij voor Isover het alleenvervoer van isolatie materiaal krijgt. Na Etten- Leur volgen Nieuwdorp, Tes- senderlo, Gent, Antwerpen en in Frankrijk Lesquin en Roubaix. Verbrugge all over. FOTO DE STEM COR J. DE BOER En omdat Verbrugge het on derhoud van zijn wagenpark in eigen beheer wil houden opent hij in 1965 een eigen garage. In datzelfde jaar be gint de samenwerking met Aug. de Meyer, waardoor la ter het huwelijk tot stand komt met het Rotterdamse scheepvaartconcern Ned- lloyd van wie De Meijer een volle dochter is. „De Meijer wist wel alles van op- en overslag af, maar niets van wegvervoer. Toen hebben we het transportbedrijf NV De Meijer/Verbrugge opge richt". De onderneming van Anton rust op dat moment op drie poten. De combinatie Verbrugge- Nedlloyd onstaat na 1967 als De Meijer zijn aandeel aan de Stoomvaartmaatschapij Nederland verkoopt. Die stelt Verbrugge voor in de toe komst samen te gaan wer ken. De stoomvaartmaat schappij gaat later op in Nedlloyd, die de relatie met Verbrugge op fifty-fifty ba sis in stand houdt. In de loop van de jaren ver groot Verbrugge stap voor stap zijn marktaandeel in de internationale transportwe reld. Nieuwe markten wor den aangeboord en hij past zijn wagenpark aan de vraag van zijn klanten aan. Met de overname van Aug. de Meijer beschikt Verbrugge over een unieke combinatie. Zijn zoon Martin gaat het management over de op- en overslag voe ren. Anton zelf behoudt de algehele leiding. „Dat hoop ik nog een tijdje te kunnen vol houden. Ik ben bijna aan het eind van de rit. Bij zo'n jubi leum merk je pas hoe snel het allemaal gegaan is". Bij de holding werken nu 675 men sen. De actualiteit wordt aan gesneden als tijdens het ge sprek het woord 'WOV' valt. Het blijkt dan dat de vanuit het bedrijfsleven zo fel be geerde vaste oeververbin ding voor Verbrugge zelf geen zaak van levensbelang is. Hij heeft zijn imperium opgebouwd zonder een vaste oeververbinding. Voor hem is de WOV zeker geen eerste prioriteit. Hij ziet de voorde len er wel van in maar zijn bedrijf valt of staat er niet mee. „Het grootste deel van onze klanten zit in de andere richting. Alleen als we naar Rotterdam rijden kan het in teressant zijn, maar daar houdt het voor ons wel mee op". Van onze verslaggever TERNEUZEN - De afdeling Zeeland van de Crohn Ver eniging Nederland houdt woensdag 20 april een bij- eenkomst in de Goede Her- band 'Leven met...' ver- derkerk in Terneuzen. Op toond. de avond wordt de video- De ziekte van Crohn is een SLUISKIL - De 43-jarige fietser J. van P. uit Sluiskil reeid gistermorgen in zijn woonplaats door onbekende oorzaak tegen de achterkant op van een aanhangwagen van de firma M. uit Axel. De man kwam te vallen en moest per ambulance worden over gebracht naar het Juliana ziekenhuis te Terneuzen. Uit een ingesteld onderzoek bleek dat hij onder invloed verkeerde. Als gevolg daar van kreeg hij een rijverbod opgelegd. TERNEUZEN - Gisteren werd bij de gemeente ploitie te Terneuzen aangifte gedaan van vernieling aan de school voor schipperskinderen, De Groene Zwaan. Met trottoir- tegels had men enkele ruiten van het gebouw stukgegooid. AARDENBURG - Vrijdag morgen om half zes is op een parkeerplaats nabij Draai brug een auto aangetroffen waarin zich de twintig-jarige FR. uit Aardenburg bevond. IJZENDIJKE - Vrijdagmor gen om 8.15 uur is in IJzen- dij ke een ongeval gebeurd waarbij de bromfietser SV. uit IJzendijke gewond raakte. Hij verleend geen voorrang aan de automobilist FJ. uit Terneuzen. V. is overgebracht naar het ziekenhuis in Oost burg. AARDENBURG - Bij graaf werkzaamheden op een be graafplaats in Aardenburg heeft men een oud graf ge opend. Dit om een oud-mili tair op te graven. Bij deze graafwerkzaamheden stuitte men echter op munitie. Er werden ongeveer 75 patronen bovengehaald. De marine heeft de patronen onschade lijk gemaakt. KAARTING - Kaartclub Nooitgedacht hield de maan delijkse kaarting in zaal Dal- linga. Uitslag: 1. M. van de Plas, 2. A. Destombes, 3. R. Gelderland, 4. M. Hermans, 5. J. Kopmels. De volgende kaarting is 9 mei in zaal Dal- linga, aanvang 19.30 uur. Ook niet-leden zijn welkom. KAARTING - Wijkvereni- ging Dé Straete houdt zondag 17 april in het gelijknamige buurthuis de laatste kaarting van het seiozen 1987-1988, aanvang 14.30 uur. De spel- soort is bieden zonder roem en er zijn veertig prijzen ex tra. REÜNIE - In wijkgebouw De Straete wordt zaterdag 23 april een reünie gehouden voor meisjes die in de jaren 1950 tot 1965 werkzaam waren in de huishoudelijke dienst van het Elisabethziekenhuis te Sluiskil. HARMONIE - Harmonie De Vereenigde Vrienden geeft vandaag, zaterdag 16 april, een concert in het Belgische St.-Niklaas. Om 20.00 uur wordt gespeeld in de feestzaal van het koninklijk atheneum aan de Parklaan samen met met de sociale harmonie De Toekomst uit St.-Niklaas. De Sasse muzikanten vertrekken om 18.30 uur bij De Engelen roos. Een week later, zaterdag 23 apirl vormt de Sasse har monie opnieuw een combina tie. Dan is er om 20.00 uur een optreden in cultureel centrum De Speye met l'Harmonie municipale de Baüleul. Van onze correspondente MIDDELBURG - Een niet aflatende behoefte aan hard drugs (waaraan hij al vanaf zijn veertiende jaar verslaafd is) bracht de 22-jarige R. van de S. uit Terneuzen eind vorig jaar tot een serie inbraken en pogingen daartoe in Zeeuwsch-Vlaanderen. bij die hij in wisselende combi naties met meestal een andere maat buit maakte. Omdat de 'acties' van de junk is Zeeuwsch-Vlaanderen veel onrust teweeg hadden ge bracht, was mr. Stein van oor deel dat hij nu maar eens een tijd uit de maatschappij ver wijderd dient te worden en hij eiste tegen hem een gevange nisstraf van drie jaar. Uit spraak over veertien dagen. Na een telling kwam officier van justitie mr. Stein vrijdag voor de rechtbank in Middel burg tot een totaal van 83, waaruit hem een viertal feiten ten laste was gelegd. Het ging over de periode oktober tot en met november vorig jaar, waarin Van de S. zich vooral had toegelegd op het stelen van geld en juwelen uit woningen en bedrijfspanden. Later kwam daar videoapparatuur Van onze verslaggever BREDA - Bisschop Ernst heeft de vicaris-generaal van het bisdom Breda, mgr. A. Theeuwes, op diens verzoek ontslag verleend. Het ontslag gaat in op 19 juni. Op die dag viert de plaatsvervanger van de bisschop zijn 45-jarig priesterjubileum. Theeuwes (69), zoon van een leerfabrikant in Rijen, werd in 1965 onder mgr. G. de Vet vicaris-generaal. Daar voor was hij onder meer werkzaam als godsdienstleraar en be drijf saalmoezenier. Na zijn benoeming in 1967 handhaafde Ernst Theeuwes in zijn functie. De taken van de scheidende vicaris-generaal worden overgeno men door vicaris-generaal L. Aerden, die in 1984 werd benoemd. Theeuwes blijft rector van het klooster van de Franciscanessen van de H. Elizabeth aan de Meerten Verhoffstraat in Breda. VLISSINGEN (ANP) - Acht hoogleraren uit Nederland, België en de Bondsrepubliek zullen van 22 tot en met 28 augustus in Vlissingen en Middelburg colleges geven over alle mogelijk- en onmogelijkheden van nieuwe informatie technieken. Dat gebeurt tijdens de start van de zomeruni versiteit in Zeeland (ZUZ). darmontsteking die door de Amerikaanse arts B. Crohn in 1932 voor het eerst werd be schreven. Het is een chronische- ontsteking van de darm. De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Voorzitter en initiatiefnemer van deze ZUZ, de Vlissingse burgemeester J. van der Doef, zegt dat niet alleen studenten van universiteiten en hoge scholen aan deze activiteiten kunnen deelnemen, ze zijn ook bedoeld voor anderen die voor dit onderwerp' belangstelling hebben. Voor de colleges is een week is uitgetrokken. Het kan zelfs voor de deelne mers worden gecombineerd met een vakantieverblijf in Zeeland, meent Van der Doef. Daarmee onderscheidt deze zo meruniversiteit zich van die welke al bestaan in Nijmegen en Groningen. Daar zijn de col leges uitsluitend voor acade mici bestemd. Volgens Van der Doef rekent men op vijftig deelnemers aan deze universi teit. Het definitieve pro gramma wordt 2 mei bekend gemaakt. De stichting verwacht dat de ministers van economische za ken en onderwijs en weten schappen èn het bedrijfsleven belangstelling hebben voor de colleges en dus ook bereid zijn de ZUZ financieel te onder steunen. Daarnaast zullen de deelnemers zelf ook een bij drage moeten leveren, aldus Van der Doef.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1988 | | pagina 23